Cancel the hoax!
authorshort <>
Wed, 3 Apr 2002 13:00:16 +0000 (13:00 +0000)
committershort <>
Wed, 3 Apr 2002 13:00:16 +0000 (13:00 +0000)
config.php
index.php
people.js [deleted file]

index e629413..0eb3e43 100644 (file)
@@ -3,7 +3,7 @@
        $admin_mail="short@ucw.cz";
        $cvs_mailhost="vellum.cz";
        $viewcvs=ereg_replace("^/","http://short.vellum.cz/cgi/viewcvs/kocky/",$HTTP_SERVER_VARS["SCRIPT_NAME"]);
-       $title_prefix="Zrùdné Bonsain Kitten";
+       $title_prefix="Bývalé &quot;Zrùdné Bonsain Kitten&quot;";
 
        $energie_base="energie/";
 
index 6d4ce4c..b9657a6 100644 (file)
--- a/index.php
+++ b/index.php
 <?php $cvs_id='$Id$';
 
 //     $detect_js=true;
-       $head='
-<script type="text/javascript" src="people.js"></script>
-';
        include("energie/common.php");
 
-       $head_css="
-.footer { font-size: smaller; }
-";
-       no_cache();
        heading(false/*title*/);
-
-       prepvar("name",".+"   ,false /* require */);
-       prepvar("town",".+"   ,false /* require */);
-       prepvar("country",".+",false /* require */);
-       prepvar("mail",".*"   ,false /* require */);
-
-/*** Table initialization:
-       drop   table kocky_people;
-       create table kocky_people (id int not null auto_increment primary key,name text not null,town text not null,country text not null,mail text null);
-       alter  table kocky_people add index (id);
-***/
-
-       if (isset($name) && isset($town) && isset($country) && isset($mail)) {
-               db_query("insert into $tb_people (name,town,country,mail) values("
-                                   ."'".mysql_escape_string($name)."'"
-                               .","."'".mysql_escape_string($town)."'"
-                               .","."'".mysql_escape_string($country)."'"
-                               .",".($mail=="" ? "NULL" : "'".mysql_escape_string($mail)."'")
-                               .")");
-               ?>
-<h1>Podpis byl úspì¹nì zaøazen na listinu</h1>
-
-<p>Dìkujeme za zájem o&nbsp;osud tìchto koèek.</p>
-
-<?php
-               print(return_to_homepage());
-               footer();
-               }
-
 ?>
 
-<h1 class="centered">Protest proti Bonsai Kitten</h1>
-
-<p>Asi pøed rokem se podaøilo zru¹it jednu www stránku, která je nyní zpátky.
-Musíme ji znovu odstranit!! Jakýsi Japonec v&nbsp;New Yorku pìstuje a prodává
-koèky, kterým se øíká BONSAI KO«ÁTKA.</p>
-
-<p>Nevypadalo by to tak ¹patnì, kdyby tyto koèièky nekrmil prostøedky na
-uvolnìní svalù a nestrkal je do lahví, kde jsou zavøeny celý ¾ivot!!!</p>
+<h1 class="centered">Bývalý &quot;Protest proti Bonsai Kitten&quot;</h1>
 
-<p>Koèky se krmí trubièkou a druhou trubièku mají na vymì¹ování. Jak rostou,
-jejich kosti se formují podle tvaru láhve. Koèièky se nemohou pohybovat.
-Pou¾ívají se jako ozdoby - dekorace.</p>
+<p>Jste-li tu díky odkazu z mailu ¾ádajícího o&nbsp;podpis petice, zapomeòte
+prosím na to! Celé to je pouze nejapný ¾ertík, nyní znovu rozpoutaný patrnì
+dne 1.&nbsp;dubna. Stanovisko k&nbsp;tomu ji¾ v minulém roce
+<a href="http://www.peta.de/aktionen/bonsai-kitten/bonsai.html">vydala
+i&nbsp;PETA</a> a&nbsp;jiné ochranáøské organizace.</p>
 
-<p>Tyto zrùdnosti jsou posledním výkøikem módy v&nbsp;New Yorku, Èínì,
-Indonesii a Novém Zélandu.</p>
-
-<p>Máte-li silný ¾aludek, podívejte se na <a
-href="http://www.bonsaikitten.com/bkmethod.html">www.bonsaikitten.com/bkmethod.html</a>
-nebo jak strkají ko»átko do láhve.</p>
-
-<p>Protestní listina musí mít 500 podpisù, proto buïte tak laskaví, a vyplòte
-zde své nacionále.</p>
-
-<p>&nbsp;</p>
-
-<form action="index.php<?php print($have_js); ?>" method="post" class="centered">
-<table border="0" width="100%">
-<tr><td align="center"><table border="1" cellpadding="5">
-<tr><td><table border="0" width="100%">
-       <tr><td>Jméno a pøíjmení:</td><td><input type="text" name="name"    size="40"                         /></td></tr>
-       <tr><td>Mìsto:</td           ><td><input type="text" name="town"    size="40"                         /></td></tr>
-       <tr><td>Zemì:</td            ><td><input type="text" name="country" size="40" value="Èeská republika" /></td></tr>
-       <tr><td>e-mail (nepovinné, <a href="#footnote">*</a>):</td
-                                    ><td><input type="text" name="mail"    size="40"                         /></td></tr>
-       </table></td></tr>
-<tr><td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="Zaøaï podpis na listinu" onclick="return(validate(this.form))" /></td></tr>
-</table></td></tr>
-<tr><td><p class="footer"><a id="footnote">*:</a>
-Zavazujeme se, ¾e e-mail adresa nebude pøedána ¾ádné tøetí stranì a&nbsp;nebude
-uvedena na protestní listinì. Mù¾ete být na této e-mailové adrese v&nbsp;budoucnu
-kontaktováni výhradnì za úèelem dal¹ího vývoje této protestní akce.
-</p></td></tr>
-</table></form>
-
-<hr />
-
-<h2>Podpisy protestní listiny</h2>
-
-<blockquote><p>
-<?php
-       $people=db_query("select name,town,country,mail from $tb_people order by id");
-       // we may have holes in the id list
-       $id=1;
-       while (($peop=mysql_fetch_array($people)))
-               print(($id++).". ".htmlspecialchars($peop["name"])
-                               .", ".htmlspecialchars($peop["town"])
-                               .", ".htmlspecialchars($peop["country"])
-                               ."<br />");
-       ?>
-</p></blockquote>
+<p>Alespoò lze tedy ocenit, ¾e opravdu lidem nebylo Bonsai Kitten lhostejné
+a&nbsp;svými podpisy se sna¾ili vìc napravit - pamatujte ov¹em prosím, ¾e
+pøí¹tì u¾ nemusí být v¹e jen sranda.</p>
 
 <?php
        footer();
diff --git a/people.js b/people.js
deleted file mode 100644 (file)
index 8a5c6b4..0000000
--- a/people.js
+++ /dev/null
@@ -1,21 +0,0 @@
-// $Id$
-
-function validate(form)
-{
-       var mandatory=new Array(
-                       'name','své jméno a pøíjmení',
-                       'town','název mìsta va¹eho bydli¹tì',
-                       'country','zemi/stát va¹eho bydli¹tì');
-
-       while (mandatory.length) {
-               var element=form.elements[mandatory.shift()];
-               var what=mandatory.shift();
-               if (""==element.value) {
-                       alert('Musíte zadat '+what);
-                       element.select();
-                       return(false);
-                       }
-               }
-
-       return(true);
-}