First version for preview by Barbora Cechova
authorshort <>
Tue, 2 Apr 2002 15:13:58 +0000 (15:13 +0000)
committershort <>
Tue, 2 Apr 2002 15:13:58 +0000 (15:13 +0000)
.htaccess [new file with mode: 0644]
config.php [new file with mode: 0644]
index.php [new file with mode: 0644]
people.js [new file with mode: 0644]

diff --git a/.htaccess b/.htaccess
new file mode 100644 (file)
index 0000000..cc84824
--- /dev/null
+++ b/.htaccess
@@ -0,0 +1,6 @@
+SourceCharset iso-8859-2
+DirectoryIndex index.php
+php_flag short_open_tag off
+php_flag magic_quotes_gpc off
+php_flag magic_quotes_runtime off
+AddType text/javascript .js
diff --git a/config.php b/config.php
new file mode 100644 (file)
index 0000000..dff2e2d
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,19 @@
+<?php // $Id$
+
+       $admin_mail="short@ucw.cz";
+       $cvs_mailhost="vellum.cz";
+       $viewcvs=ereg_replace("^/","http://short.vellum.cz/cgi-bin/viewcvs/kocky/",$HTTP_SERVER_VARS["SCRIPT_NAME"]);
+       $title_prefix="Zrùdné Bonsain Kitten";
+
+       $energie_base="energie/";
+
+       $db_host="";
+       $db_user="short";
+       $db_pwd_a=@file("/home/short/priv/mysql.${db_user}.pwd");
+       $db_pwd=trim($db_pwd_a[0]);
+       if (!$db_pwd) // defaults to $db_pwd=$db_user if no password file found
+               $db_pwd=$db_user;
+       $db_name="short";
+       $tb_people="kocky_people";
+
+?>
diff --git a/index.php b/index.php
new file mode 100644 (file)
index 0000000..60eb007
--- /dev/null
+++ b/index.php
@@ -0,0 +1,108 @@
+<?php $cvs_id='$Id$';
+
+//     $detect_js=true;
+       $head='
+<script type="text/javascript" src="people.js"></script>
+';
+       include("energie/common.php");
+
+       $head_css="
+.footer { font-size: smaller; }
+";
+       no_cache();
+       heading(false/*title*/);
+
+       prepvar("name",".+"   ,false /* require */);
+       prepvar("town",".+"   ,false /* require */);
+       prepvar("country",".+",false /* require */);
+       prepvar("mail",".*"   ,false /* require */);
+
+/*** Table initialization:
+       drop   table kocky_people;
+       create table kocky_people (id int not null auto_increment primary key,name text not null,town text not null,country text not null,mail text null);
+       alter  table kocky_people add index (id);
+***/
+
+       if (isset($name) && isset($town) && isset($country) && isset($mail)) {
+               db_query("insert into $tb_people (name,town,country,mail) values("
+                                   ."'".mysql_escape_string($name)."'"
+                               .","."'".mysql_escape_string($town)."'"
+                               .","."'".mysql_escape_string($country)."'"
+                               .",".($mail=="" ? "NULL" : "'".mysql_escape_string($mail)."'")
+                               .")");
+               ?>
+<h1>Podpis byl úspì¹nì zaøazen na listinu</h1>
+
+<p>Dìkujeme za zájem o&nbsp;osud tìchto koèek.</p>
+
+<?php
+               print(return_to_homepage());
+               footer();
+               }
+
+?>
+
+<h1 class="centered">Protest proti Bonsai Kitten</h1>
+
+<p>Asi pøed rokem se podaøilo zru¹it jednu www stránku, která je nyní zpátky.
+Musíme ji znovu odstranit!! Jakýsi Japonec v&nbsp;New Yorku pìstuje a prodává
+koèky, kterým se øíká BONSAI KO«ÁTKA.</p>
+
+<p>Nevypadalo by to tak ¹patnì, kdyby tyto koèièky nekrmil prostøedky na
+uvolnìní svalù a nestrkal je do lahví, kde jsou zavøeny celý ¾ivot!!!</p>
+
+<p>Koèky se krmí trubièkou a druhou trubièku mají na vymì¹ování. Jak rostou,
+jejich kosti se formují podle tvaru láhve. Koèièky se nemohou pohybovat.
+Pou¾ívají se jako ozdoby - dekorace.</p>
+
+<p>Tyto zrùdnosti jsou posledním výkøikem módy v&nbsp;New Yorku, Èínì,
+Indonesii a Novém Zélandu.</p>
+
+<p>Máte-li silný zaludek, podívejte se na <a
+href="http://www.bonsaikitten.com/bkmethod.html">www.bonsaikitten.com/bkmethod.html</a>
+nebo jak strkají ko»átko do láhve.</p>
+
+<p>Protestní listina musí mít 500 podpisù, proto buïte tak laskaví, a vyplòte
+zde své nacionále.</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+<form action="index.php<?php print($have_js); ?>" method="post" class="centered">
+<table border="0" width="100%">
+<tr><td align="center"><table border="1" cellpadding="5">
+<tr><td><table border="0" width="100%">
+       <tr><td>Jméno a pøíjmení:</td><td><input type="text" name="name"    size="40"                         /></td></tr>
+       <tr><td>Mìsto:</td           ><td><input type="text" name="town"    size="40"                         /></td></tr>
+       <tr><td>Zemì:</td            ><td><input type="text" name="country" size="40" value="Èeská republika" /></td></tr>
+       <tr><td>e-mail (nepovinné, <a href="#footnote">*</a>):</td
+                                    ><td><input type="text" name="mail"    size="40"                         /></td></tr>
+       </table></td></tr>
+<tr><td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="Zaøaï podpis na listinu" onclick="return(validate(this.form))" /></td></tr>
+</table></td></tr>
+<tr><td><p class="footer"><a id="footnote">*:</a>
+Zavazujeme se, ¾e e-mail adresa nebude pøedána ¾ádné tøetí stranì a&nbsp;nebude
+uvedena na protestní listinì. Mù¾ete být na této e-mailové adrese v&nbsp;budoucnu
+kontaktováni výhradnì za úèelem dal¹ího vývoje této protestní akce.
+</p></td></tr>
+</table></form>
+
+<hr />
+
+<h2>Podpisy protestní listiny</h2>
+
+<blockquote><p>
+<?php
+       $people=db_query("select name,town,country,mail from $tb_people order by id");
+       // we may have holes in the id list
+       $id=1;
+       while (($peop=mysql_fetch_array($people)))
+               print(($id++).". ".htmlspecialchars($peop["name"])
+                               .", ".htmlspecialchars($peop["town"])
+                               .", ".htmlspecialchars($peop["country"])
+                               ."<br />");
+       ?>
+</p></blockquote>
+
+<?php
+       footer();
+?>
diff --git a/people.js b/people.js
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8a5c6b4
--- /dev/null
+++ b/people.js
@@ -0,0 +1,21 @@
+// $Id$
+
+function validate(form)
+{
+       var mandatory=new Array(
+                       'name','své jméno a pøíjmení',
+                       'town','název mìsta va¹eho bydli¹tì',
+                       'country','zemi/stát va¹eho bydli¹tì');
+
+       while (mandatory.length) {
+               var element=form.elements[mandatory.shift()];
+               var what=mandatory.shift();
+               if (""==element.value) {
+                       alert('Musíte zadat '+what);
+                       element.select();
+                       return(false);
+                       }
+               }
+
+       return(true);
+}