8065b2ac8d1456cc88c87f760e68062fe4f33d6a
[gnokii.git] / Docs / en_US / gsm / firmware / firm6_1.htm
1 <!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en">
2 <html>
3 <head>
4    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
5    <meta name="konwerter" content="Ogonki97 1.3">
6    <meta name="revisit-after" content="15 days">
7    <meta name="Robots" content="all">
8    <meta name="Author" content="Marcin Wi±cek">
9    <meta name="KeyWords" content="9000, 9110, 8210, 8250, Firmware, Software, Version, Update, 3210, GSM, DCS, Nokia, 5110, 5130, 6110, 6130, 6150, 9110, 7110, 8110, 3110, 2110, 1610, 1611, 6190, 5190, 8110, Marcin, Wi±cek, Wiacek, Marcin Wi±cek, Marcin Wiacek">
10    <meta name="GENERATOR" content="Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0; U) [Netscape]">
11    <title>Nokia identification &amp; firmware/Identyfikacja i oprogramowanie telefonów Nokia</title>
12 <link rel="stylesheet" href="../../styl.css" type="text/css">
13 </head>
14 <body text="#2B2B69" bgcolor="#FFFFFF" link="#525FF5" vlink="#525FF5" alink="#2FA030">
15 <a NAME="Top"></a>
16 <div align=right><a href="../../index.htm" class="autoremail">Main page/Strona
17 g³ówna</a></div>
18
19 <center>
20 <p><br><font color="#1F409F"><font size=+2>Nokia identification &amp; firmware/Identyfikacja
21 i oprogramowanie telefonów Nokia</font></font></center>
22
23 <p>
24 <hr size="2" noshade width="60%" align="center" style="color: #004080">
25 <ol>
26 <li>
27 <b><a href="firmware.htm#1">Ogólne b³êdy/General bugs</a></b></li>
28
29 <li>
30 <b><a href="firmware.htm#2">Ogólne informacje o IMEI/General info about
31 IMEI</a></b></li>
32
33 <li>
34 <b><a href="firmware.htm#3">Czy mogê wgraæ sobie oprogramowanie/Can I download
35 firmware to my phone ?</a></b></li>
36
37 <li>
38 <b><a href="firmware.htm#4">Czy to kosztuje ?/Does it cost ?</a></b></li>
39
40 <li>
41 <b><a href="firmware.htm#5">Gdzie tego dokonaæ ?/Where to make it ?</a></b></li>
42
43 <li>
44 <b><a href="firmware.htm#6">Jakie s± b³êdy/zmiany w kolejnych wersjach
45 ?/What are bugs/changed things in next versions ?</a></b></li>
46
47 <li>
48 <b><a href="firmware.htm#7">Jak zmieniæ wersjê jêzykow±?/How to change
49 language in phone ?</a></b></li>
50
51 <li>
52 <b><a href="firmware.htm#8">U¿yte materia³y/Information sources</a></b></li>
53 </ol>
54
55 <hr size="2" noshade width="60%" align="center" style="color: #004080">
56 <center><p>Here is table describing firmware in various Nokia 60xx/61xx phones
57 <br>You can also see table for
58 <br><a href="firm12.htm">Nokia 1xxx/2xxx</a>, <a href="firm3.htm">Nokia
59 3xxx</a>, <a href="firm5.htm">Nokia 5xxx</a>, <a href="firm6_1.htm">Nokia
60 60xx/61xx</a>,
61 <br><a href="firm6_2.htm">Nokia 62xx/63xx/65xx</a>, <a href="firm7.htm">Nokia
62 7xxx</a>, <a href="firm8.htm">Nokia 8xxx</a>, <a href="firm9.htm">Nokia
63 9xxx</a></center>
64
65 <table BORDER WIDTH="100%" >
66 <tr>
67 <th ALIGN=LEFT WIDTH="340" HEIGHT="46"><b>Phone (telefon)</b></th>
68
69 <th ALIGN=LEFT WIDTH="429" HEIGHT="46"><b>Model number (Oznaczenie)</b></th>
70
71 <td><b>Firmware version code (kod do sprawdzania wersji oprogramowania)</b></td>
72
73 <td><b>TAC in IMEI (TAC w IMEI)</b></td>
74 </tr>
75
76 <tr>
77 <td><a NAME="#6050"></a>6050</td>
78
79 <td>NME-1</td>
80
81 <td></td>
82
83 <td></td>
84 </tr>
85
86 <tr>
87 <td><a NAME="#6080"></a>6080</td>
88
89 <td>NME-2</td>
90
91 <td>*#0000#</td>
92
93 <td></td>
94 </tr>
95
96 <tr>
97 <td COLSPAN="4">V5.14 03-03-97</td>
98 </tr>
99
100 <tr>
101 <td><a NAME="#6081"></a>6081</td>
102
103 <td>NME-2E</td>
104
105 <td>*#170602112302#</td>
106
107 <td></td>
108 </tr>
109
110 <tr>
111 <td COLSPAN="4">V5.14 03-03-97</td>
112 </tr>
113
114 <tr>
115 <td><a NAME="#6090"></a>6090</td>
116
117 <td>NME-3</td>
118
119 <td></td>
120
121 <td></td>
122 </tr>
123
124 <tr>
125 <td COLSPAN="4">V5.00 30-11-99</td>
126 </tr>
127
128 <tr>
129 <td><a NAME="#6110"></a>6110</td>
130
131 <td>NSE-3</td>
132
133 <td>*#0000#</td>
134
135 <td>490518, 490523, 490526, 490527, 490545</td>
136 </tr>
137
138 <tr>
139 <td COLSPAN="4">V3.11 14-11-97
140 <br>V3.14 28-11-97
141 <p>First shipping version of the software.
142 <br>Pierwsza wersja oprogramowania w sprzedawanych telefonach.
143 <p>V4.05 07-01-98
144 <br>V4.06 16-01-98
145 <br>V4.25 01-01-98
146 <br>V4.33 11-03-98&nbsp; (ROM3)
147 <p>Improves the reception quality.
148 <br>Poprawiona jako¶æ odbioru.
149 <p>SMS message alert volume now linked to ringing volume.
150 <br>G³o¶no¶æ sygna³u SMS po³±czona z g³o¶no¶ci± dzwonka.
151 <p>Minor changes in Profiles menu.
152 <br>Niewielkie zmiany w menu profili.
153 <p>'Long &amp; Loud' SMS alert is now called 'Ascending'
154 <br>D¼wiêk dzwonka SMS 'Long &amp; Loud' zmieniony na 'Ascending'
155 <p>'Warning Tones' is now 'Warning and Games Tones'
156 <br>'Warning Tones' zmienione na 'Warning and Games Tones'
157 <p>The 'No Service' areas between cells seem to have disappeared.When the
158 phone does go 'No Service', it will very quickly log onto a new cell, usually
159 within a few seconds.
160 <br>Telefon szybciej siê loguje do nowej komórki po odzyskaniu zasiêgu.
161 <p>The desktop charger now works correctly when the phone is inserted with
162 the battery connected.
163 <br>£adowarka biurkowa pracuje poprawnie, gdy pod³±czany jest do niej telefon
164 z w³o¿on± bateri±.
165 <p>BUG: Nokia Cellular Data Suite 1.2 (NCDS) infra red function has now
166 gone intermittent. This has been confirmed this by using a V3.14 phone
167 which works perfectly with the installed version of the NCDS. Basically
168 if I connect the phone using the RS232 cable the NCDS works fine. If you
169 then disconnect and re-connect using IR, also no problem. If you then disconnect
170 and re-connect a 2nd time using IR you get no connection. The IR symbol
171 on the phone flashes, then goes static, then flashes again.
172 <br>B£¡D: Po³±czenie przez podczerwieñ z NCDS 1.2 nie dzia³a dobrze (podczas
173 gdy w telefonem z oprogramowaniem 3.14 nie ma problemów), natomiast po³±czenie
174 kablem ci±gle funkcjonuje bez zarzutu. Je¿eli od³±czysz i po³±czysz ponownie
175 podczerwieñ, nie ma problemu. Je¿eli próbujesz natomiast jeszcze raz, problem
176 siê pojawia. Symbol podczerwieni w telefonie mruga, pó¼niej wy¶wietla siê
177 na sta³e i znów mruga.
178 <p>V4.51 26-03-98 (ROM3)
179 <br>V4.59 01-06-98 (ROM3)
180 <br>V4.73 22-04-98 (ROM3)
181 <p>(V4.06) Correct call counters (Received+Dialled calls=All calls)
182 <br>(V4.06) Poprawne liczenie d³ugo¶ci po³±czeñ (Odbierane+Wykonywane po³±czenia=Wszystkie)
183 <p>(V4.33) IR-Software improved
184 <br>(V4.33) Poprawnione oprogramowanie do obs³ugi IR
185 <p>(V4.33) Charger recognition improved.
186 <br>(V4.33) Poprawiono rozpoznawanie ³adowarek.
187 <p>(V4.33) Headset features improved.
188 <br>(V4.33) Poprawiono obs³ugê zestawu s³uchawkowego.
189 <p>(V4.33) Same standard SMS alert as 8110i.
190 <br>(V4.33) Niektóre d¼wiêki SMSów jak w Nokii 8110i.
191 <p>(V4.33) Better energy saving functions.
192 <br>(V4.33) Lepsze funkcje oszczêdzania energii.
193 <p>(V4.33) Better conference call features.
194 <br>(V4.33) Poprawiono obs³ugê po³±czeñ konferencyjnych.
195 <p>(V4.33) Better SMS status report.
196 <br>(V4.33) Lepsze raporty SMS.
197 <p>(V4.33) Display of saving status (phone or SIM).
198 <br>(V4.33) Wy¶wietlanie statusu zapisu (telefon albo karta SIM).
199 <p>(V4.33) HFU-2 improved.
200 <br>(V4.33) Poprawiona obs³uga zestawu samochodowego HFU-2.
201 <p>(V4.33) Better charging with standard, car charger and "cold" battery.
202 <br>(V4.33) Lepsze ³adowanie ze standardow± albo samochodow± ³adowark±
203 i zimn± bateri±.
204 <p>(V4.33) Faster network connection.
205 <br>(V4.33) Szybsze po³±czenie z sieci±.
206 <p>(V4.33) Safer network connection at a low signal strength.
207 <br>(V4.33) Bezpieczniejsze po³±czenia z sieci± na obszarach o s³abym sygnale.
208 <p>(V4.33) Longer single ringtone with vibra pack.
209 <br>(V4.33) D³u¿szy sygna³ d¼wiêkowy przy u¿ywaniu baterii wibracyjnej.
210 <p>(V4.33) Corrected the problem of the battery indicator bar flickering
211 between one and two bars with a Li-ion battery.
212 <br>(V4.33) Poprawiono problem ze wska¼nikiem poziomu na³adowania baterii
213 (wcze¶niej przy baterii Li-ion miga³ pomiêdzy jedn± i dwoma kreskami)
214 <p>(V4.33) No more changing <a href="../netmon/faq_net1.htm#HR">Half Rate</a>
215 settings via keypad.
216 <br>(V4.33) Nie dzia³aj± kody do aktywacji/deaktywacji kana³ów <a href="../netmon/faq_net1.htm#HR">Half
217 Rate</a> z klawiatury.
218 <p>(V4.33) Improved audio quality when using the <a href="../netmon/faq_net1.htm#EFR">EFR
219 Speech Codec</a>.
220 <br>(V4.33) Lepsza jako¶æ d¼wiêku przy u¿ywaniu <a href="../netmon/faq_net1.htm#EFR">EFR</a>.
221 <p>(V4.33) Reception of CCH blocks after cell reselection in weak field
222 has been improved.
223 <br>(V4.33) Poprawiono odbiór bloków CCH po powtórnym wyborze komórki na
224 obaszrach o s³abym sygnale.
225 <p>(V4.33) Improved the maintenance charging when using the ACP-7 charger.
226 <br>(V4.33) Poprawione ³adowanie podtrzymuj±ce z ³adowark± ACP-7.
227 <p>(V4.33) More frequent battery low warning beeps added during a call
228 made with a Li-ion battery.
229 <br>(V4.33) Czêstsze ostrze¿enia o wy³adowaniu baterii przy po³±czeniu
230 i baterii Li-ion.
231 <p>(V4.33) Improved SMS storage time handling. If the user has not selected
232 a storage time, the phone uses the maximum storage time set by the network.
233 <br>(V4.33) Je¿eli uzytkownik nie wybra³ czasu wa¿no¶ci SMSa (przy wysy³aniu),
234 telefon przyjmuje maksymaln± warto¶æ przyjmowan± przez sieæ.
235 <p>(V4.33) Improved recovery of SIM card in error situations.
236 <p>(V4.33) Fixed bug in SMS editing screen where the cursor is one character
237 to far right.
238 <br>(V4.33) Poprawiono b³±d przy edycji SMSów w sytuacji gdy kursor jest
239 odleg³y jeden znak od prawej strony.
240 <p>V5.00 28-05-98 (ROM3)
241 <p>An updated GSM operators' list.
242 <br>Uaktualniona lista operatorów.
243 <p>V5.22 18-08-98 (ROM3)
244 <p>An updated GSM operators' list.
245 <br>Uaktualniona lista operatorów.
246 <p>V5.24 19-09-98 (ROM3)
247 <br>V5.24 14-09-98 (ROM4)&nbsp;
248 <p>Implemented code <b>*#sim0clock#</b> which shows whether the SIM card
249 inserted supports clock stopping.
250 <br>Dodano kod <b>*#sim0clock#</b> do sprawdzania, czy zegar karty SIM
251 mo¿e byæ zatrzymany.
252 <p>Headset detection improved.
253 <br>Poprawione wykrywanie zestawu s³uchawkowego.
254 <p>Performance in weak signal area improved.
255 <br>Poprawiono czu³o¶æ przy s³abym sygnale sieci.
256 <p>Improvements to short message handling.
257 <p>Tone levels tuned (distinct difference now between levels 5 and 4).
258 <br>Zmieniono poziomy dzwonków (wyczuwalna ró¿nica miêdzy poziomem 4 i
259 5).
260 <p>(V4.73) Different energy consumption in <a href="../netmon/faq_net3.htm#Menu23">test
261 23 of NetMonitor</a>.
262 <br>(V4.73) Inne zu¿ycie energii w <a href="../netmon/faq_net3.htm#Menu23">te¶cie
263 23 monitora sieci</a>.
264 <p>V5.30 23-12-98 (ROM3)
265 <p>An updated GSM operators' list.
266 <br>Uaktualniona lista operatorów.
267 <p>V5.31 19-02-99 (ROM3)&nbsp;
268 <br>V5.31 18-02-99 (ROM4)
269 <p>Added <b>Menu 4-3-6</b> ("Active line"), which allows to select active
270 line on SIM card (ALS function)
271 <br>Dodano <b>Menu 4-3-6</b>, które pozwala wybraæ numer na karcie SIM
272 (funkcja ALS)
273 <p>An updated GSM operators' list.
274 <br>Uaktualniona lista operatorów.
275 <p>V5.40 25-05-99 (ROM4)
276 <p>V5.47 01-07-99 (ROM3)&nbsp;
277 <br>V5.47 30-06-99 (ROM4)
278 <p>(OLDER ?) Different meaning of Product Profile Settings - can't change
279 LCD Contrast
280 <br>(STARSZE ?) Inne znaczenie Product Profile Settings - nie mo¿na zmieniæ
281 kontrastu LCD
282 <p>Some phones with it (I don't know, if it's connected with firmware version
283 or ROM) doesn't have more than 19 menus in <a href="../netmon/faq_net0.htm">NetMonitor</a>
284 and some first tests are cut - see <a href="../netmon/faq_net6.htm#20">more</a>
285 <p>V5.48 08-09-99 (ROM3)
286 <br>V5.48 03-09-99 (ROM4)
287 <p>New ringing tones.
288 <br>Nowe dzwonki.
289 <br>
290 <hr WIDTH="50%">
291 <br>Note: In very old firmware versions (3.x) you have <a href="../netmon/faq_net3.htm#Menu18">test
292 18</a> in <a href="../netmon/faq_net0.htm">NetMonitor</a>. In newer (4.x,
293 5.x) it was removed...
294 <br>Informacja: W bardzo starych wersjach firmware (3.x) dostêpny by³ <a href="../netmon/faq_net3.htm#Menu18">test
295 18</a> w <a href="../netmon/faq_net0.htm">monitorze sieci</a>. W nowszych
296 (4.x, 5.x) zosta³ on usuniêty...
297 <p>BUG: Some older/all (?) firmware had bug in Calendar in Birthday option:
298 it it was set to the last day of February on non-leap-years (for example
299 29.02.2000), calendar will inform about it 1'st March (1.03.2000). Must
300 use "Reminder" instead of "Birthday".
301 <p>BUG: Some older/all (?) firmware had bug: Phone goes crazy if you scroll
302 the received SMS with 160 dots.
303 <br>B£¡D: Niektóre starsze/wszystkie (?) wersje zawiera³y b³±d: Telefon
304 wariuje przy przewijaniu odebranego SMSa zawieraj±cego 160 kropek.</td>
305 </tr>
306
307 <tr>
308 <td><a NAME="#6120"></a>6120</td>
309
310 <td>NSC-3</td>
311
312 <td>*#6120#</td>
313
314 <td></td>
315 </tr>
316
317 <tr>
318 <td COLSPAN="4">V1.18 01-07-99</td>
319 </tr>
320
321 <tr>
322 <td><a NAME="#6130"></a>6130</td>
323
324 <td>NSK-3</td>
325
326 <td>*#9999#</td>
327
328 <td>495502</td>
329 </tr>
330
331 <tr>
332 <td COLSPAN="4">V3.26 10-02-98 (ROM3)
333 <br>V3.27 18-02-99 (ROM3)
334 <br>V3.28 24-02-98
335 <br>V3.32 03-04-98 (ROM3)
336 <br>V4.11 10-06-98 (ROM3)
337 <br>V5.00 08-09-98
338 <p>(V4.11) <a href="../netmon/faq_net0.htm">NetMonitor</a> in <b>Menu 11
339 </b>(in
340 older firmware in <b>Menu 10</b>).
341 <br>(V4.11) <a href="../netmon/faq_net0.htm">Monitor sieci</a> w <b>Menu
342 11 </b>(w starszych wersjach w <b>Menu 10</b>).
343 <p>V5.30 23-04-99 (ROM3)
344 <br>V5.30 23-04-99 (ROM4)&nbsp;
345 <br>V5.60 14-10-99 (ROM3)
346 <br>V5.61 22-11-99 (ROM3)
347 <br>
348 <hr WIDTH="50%">
349 <br>BUG: Some older/all (?) firmware had bug in Calendar in Birthday option:
350 it it was set to the last day of February on non-leap-years (for example
351 29.02.2000), calendar will inform about it 1'st March (1.03.2000). Must
352 use "Reminder" instead of "Birthday".</td>
353 </tr>
354
355 <tr>
356 <td><a NAME="#6138"></a>6138</td>
357
358 <td>NSK-3</td>
359
360 <td></td>
361
362 <td></td>
363 </tr>
364
365 <tr>
366 <td><a NAME="#6150"></a>6150</td>
367
368 <td>NSM-1</td>
369
370 <td>*#0000#</td>
371
372 <td>449208 (Finland), 493002, 493006 (Germany), 493009</td>
373 </tr>
374
375 <tr>
376 <td COLSPAN="4">V3.02 08-07-98
377 <br>V3.06 10-08-98
378 <br>V4.01 23-09-98
379 <br>V4.02 01-10-98
380 <br>V4.11 05-11-98
381 <br>V4.12 02-12-98
382 <p>Added corect recognizing phase 2+ SIM cards.
383 <br>Dodano poprawne rozpoznawania karty SIM fazy 2+ GSM.
384 <p>V4.13 16-12-98
385 <p>BUG: Calling <b>Menu 10-3</b> causes the phone to hang and you will
386 have to remove the battery.
387 <br>B£¡D: Wywo³anie <b>Menu 10-3</b> zawiesza telefon (pomaga dopiero wypiêcie
388 baterii).
389 <p>V4.14 18-12-98
390 <br>V5.02 02-02-99
391 <p>(V4.13) Added <b>Menu 4-4-6</b> ("Confirm SIM service actions") with
392 <b>Menu
393 4-4-6-1</b> ("Asked") and <b>4-4-6-2</b> ("Not asked") options.
394 <br>(V4.13) Dodane <b>Menu 4-4-6 </b>("Powiadomienia o zmianach") z <b>Menu
395 4-4-6-1</b> ("Widaæ") i <b>4-4-6-2</b> ("Nie widaæ").
396 <p>V5.10 14-06-99&nbsp;
397 <br>V5.16 22-06-99
398 <p>(V4.13) <a href="../netmon/faq_net0.htm">NetMonitor</a> in <b>Menu 12
399 </b>(in
400 older firmware in <b>Menu 11</b>) - you have SIM Services (SIM Application
401 Toolkit) in <b>Menu 11</b>.
402 <p>V5.17 01-07-99
403 <br>V5.20 20-09-99
404 <p><a href="../netmon/faq_net0.htm">NetMonitor</a> in <b>Menu 13 </b>(in
405 older firmware in <b>Menu 12</b>). <b>Menu 12</b> seems to be used for
406 something called LifeChart or WellMate (it seems to be some service connected
407 somehow with health - some device connected to phone and measured some
408 health parameters ?)
409 <p>V5.22 10-11-99
410 <p>(V4.13) Better support for some 16kB SIM card with SIM Application Toolkit
411 (example: SIM cards from Italian TIM)
412 <p>(NEVER TOO ?) BUG: When receiving an over the air ringing tone and selecting
413 playback directly, the first tone would be partially cut off during the
414 playback (only when the keypad tones were activated)
415 <p>Production Serial Number String added (<b>*#7760#</b> code)
416 <br>Dodano kod <b>*#7760# </b>do pokazywania numeru seryjnego.
417 <p>Calendar birthday reminder, related to the last day of February on non-leap-years,
418 will now be set to right day
419 <br>Notatki w kalendarzu dotycz±ce urodzin odnosz±ce siê ostatniego dnia
420 Lutego w latach nieprzestêpnych jest teraz ustawiany we w³a¶ciwym dniu.
421 <p>Improvement to character conversion. Earlier blank display was shown
422 when UCS2 type (e.g. Greek characters) of SMS was received.
423 <br>Poprawiono konwersjê znaków. Wcze¶niej pokazywany by³ pusty ekran,
424 gdy SMS typu UCS2 (np.ze znakami greckimi) zosta³ odebrany.
425 <p>Multiple multi-page Cell Broadcast reception improved.
426 <br>Poprawiono odbiór wielostronicowych po³±czonych komunikatów nadawanaia
427 komórkowego.
428 <p>An updated GSM operators' list.
429 <br>Uaktualniona lista operatorów.
430 <p>(V5.17)Different names ringtone: "Polska" instead of "Polka"...
431 <p>V5.23 20-03-00 (except NSM-1NY ORANGE, product code 0502581)
432 <br>V5.23 17-05-00 (ROM6?)
433 <p>(NEWER TOO ?) BUG:When edit long SMS (about 160 chars) and press Up/Down
434 key very long (until will scroll all SMS context - 160 chars) without releasing,
435 phone will restart after it - info from SkyBoy
436 <br>(NOWSZE TE¯ ?) B£¡D: Przy edycji d³ugiego SMSa (oko³o 160 znaków) po
437 naci¶niêciu klawisza Góra/Dó³ i przytrzymaniu (bez zwalniania), a¿ ca³y
438 SMS (160 znaków) zostanie przewiniêty, telefon zresetuje siê...&nbsp; -
439 informacja od SkyBoy
440 <p>Jêzyk polski (wszystkie wersje ?): Niedok³adne t³umaczenie w trzech
441 miejscach (Spis tel./Opcje/Stan pamiêci, Spis tel./Wykasuj oraz <b>Menu
442 1-6-2</b>) i b³±d (albo rzadko u¿ywana forma) w pomocy do <b>Menu 6</b>
443 (....Opcja dwóch graczy wymaga
444 <u>dwu</u> telefonów....)
445 <p>Partnership network search improved
446 <p>"Grande walse" renamed as "Nokia tune"
447 <p>(?) "Happy birthday" changed to "Auld lang syne"
448 <p>GSM Operator list updated:
449 <ul>
450 <li>
451 New Operators (new countries: LAO (457), MV(472), SZ (653), TN (605)):</li>
452
453 <ul>
454 <li>
455 Operator name -> MNC/MCC</li>
456
457 <li>
458 ERONET -> 218/03</li>
459
460 <li>
461 Mobilis -> 624/02</li>
462
463 <li>
464 WATANIYA -> 419/03</li>
465
466 <li>
467 K`CELL -> 401/02</li>
468
469 <li>
470 LAO GSM -> 457/01</li>
471
472 <li>
473 EMTEL -> 617/10</li>
474
475 <li>
476 DHIMOBILE -> 472/01</li>
477
478 <li>
479 Celtel -> 650/10</li>
480
481 <li>
482 JAWWAL -> 425/05</li>
483
484 <li>
485 CELLTEL -> 413/03</li>
486
487 <li>
488 Swazi-MTN -> 653/10</li>
489
490 <li>
491 TT -> 605/02</li>
492
493 <li>
494 ZANTEL -> 640/03</li>
495
496 <li>
497 DIGITEL -> 734/02</li>
498
499 <li>
500 ECONET -> 648/04</li>
501
502 <li>
503 Vodafone -> 216/70</li>
504 </ul>
505
506 <li>
507 Operator name changed</li>
508
509 <ul>
510 <li>
511 Old name -> New name</li>
512
513 <li>
514 D1-TELEKOM -> T-D1 (262/01)</li>
515
516 <li>
517 D2 PRIVAT -> D2 (262/02)</li>
518
519 <li>
520 MaxTouch -> Orange (404/20)</li>
521
522 <li>
523 EMARTEL -> TMTTOUCH (502/13)</li>
524
525 <li>
526 SENTELgsm -> SENTEL (608/02)</li>
527
528 <li>
529 GT-BCS -> UA-GT (255/05)</li>
530
531 <li>
532 HK TELECOM -> C&amp;W HKT (454/00)</li>
533
534 <li>
535 Blu S.p.A -> I BLU (222/98)</li>
536 </ul>
537 </ul>
538 (V5.22):
539 <ul>
540 <li>
541 can't send group graphic via IrDa -> "Group graphic sending failed" message</li>
542
543 <li>
544 all profiles displayed (including Car and Headset) in "Profiles" menu</li>
545 </ul>
546 Info from users: in PL language "Mikrofon wy³±czon" and "Odg³usz"
547 <p>VP5.23, 25-09-00
548 <br>with animated menus, picture messaging, T9 dictionary.
549 <p>Problems with SIM Application Toolkit &amp; netmonitor (tested with
550 Italian SIM cards). With:
551 <ol>
552 <li>
553 16k SIM from Wind (called Hi-Wind and working on 1800 Mhz networks only)
554 - no services (no menu 10) and netmonitor on 11</li>
555
556 <li>
557 SIM from Omnitel Pronto Italia (OPI) shows only 9 menus, the 9th being
558 Infrared, no netmonitor</li>
559 </ol>
560
561 <hr WIDTH="50%">
562 <br>Some older firmware versions had problems with SMS from <a href="http://www.quios.com">Quios</a>
563 (Alphanumeric SMS, I quess): when user tried to read, phone hang and removing/inserting
564 battery was necessary.
565 <p>Older firmware/all (?) had bug: "Received+Dialled calls" were different
566 than "All calls"</td>
567 </tr>
568
569 <tr>
570 <td><a NAME="#6160"></a>6160/6162</td>
571
572 <td>NSW-3</td>
573
574 <td>*#9999#</td>
575
576 <td></td>
577 </tr>
578
579 <tr>
580 <td COLSPAN="4">V1.12 01-02-99
581 <br>V3.01 09-07-99
582 <br>V3.02 10-12-99</td>
583 </tr>
584
585 <tr>
586 <td><a NAME="#6185"></a>6185/6188</td>
587
588 <td>NSD-3AX</td>
589
590 <td>*#837#</td>
591
592 <td></td>
593 </tr>
594
595 <tr>
596 <td COLSPAN="4">V430SD3a2.nef 05-18-99
597 <br>V440SD3a3.nef 10-26-99
598 <br>V441SD3a3.nef 11-12-99
599 <br>V542SD3d3.nef 08-02-00
600 <br>
601 <hr WIDTH="50%">
602 <br>BUG: The earpiecie volume isn't the same for different phones:
603 <ul>
604 <li>
605 For 435/441 firmware: If the phone is powered up with the volume set to
606 level 10, you end up with markedly lower maximum volume. If the phone is
607 powered up with the volume set at level 9 or lower, the maximum volume
608 is much louder</li>
609
610 <li>
611 For 430: You needed to also power up the phone in Field Test Mode to get
612 the maximum volume.</li>
613 </ul>
614 (?) Alpha Tag Menu (seen after *3001#12345# code) is not available ?</td>
615 </tr>
616
617 <tr>
618 <td><a NAME="#6190"></a>6190</td>
619
620 <td>NSB-3</td>
621
622 <td>*#6190#</td>
623
624 <td></td>
625 </tr>
626
627 <tr>
628 <td COLSPAN="4">V4.02 06-04-98&nbsp;
629 <br>V4.22 01-07-98
630 <br>V4.30 19-08-98&nbsp;
631 <br>V5.03 09-11-98
632 <br>V5.10 14-06-99&nbsp;
633 <br>V5.24
634 <p><a href="../netmon/faq_net0.htm">NetMonitor</a> in <b>Menu 11 </b>(in
635 older firmware in <b>Menu 10</b>).
636 <br><a href="../netmon/faq_net0.htm">Monitor sieci</a> w <b>Menu 11</b>
637 (w starszych wersjach w <b>Menu 10</b>).
638 <p>V5.30
639 <p>Support for caller groups logos.
640 <br>Wsparcie dla log grupy.
641 <p>V5.53 15-04-99
642 <p>Custom ringtones and the Startup logo are all now uploadable to the
643 phone directly using a data cable.
644 <br>W³asne dzwonki i loga startowe mog± byæ teraz bezpo¶rednio wgrywane
645 do telefonu przez kabel.
646 <p>The max volume is slightler louder than previous
647 <br>Maksymalna g³o¶no¶æ jest teraz wiêksza.
648 <p>Added <b>Menu 4-3-7</b> (Notifications on SIM update)
649 <br>Dodano <b>Menu 4-3-7.</b>
650 <p>V5.83 17-09-99
651 <p>Added support for operator logo (uploading via cable or general support)
652 <br>Dodano obs³ugê loga operatora (mo¿liwo¶æ wgrywania przez kabel albo
653 ogóln± obs³ugê)
654 <p>V5.93 22-11-99
655 <br>V6.13 28-04-00&nbsp;</td>
656 </tr>
657
658 </table>
659 <i><font size=-1><a href="#Top" class="shref">Back to the top/Na pocz±tek</a></font></i>
660 <p>
661 <hr size="2" noshade width="60%" align="center" style="color: #004080">
662 <div align=right><font size=-2><a href="mailto:Marcin Wi±cek<Marcin-Wiacek@topnet.pl>" class="autoremail">Marcin
663 Wi±cek</a> (<a href="http://marcin-wiacek.topnet.pl" class="autoremail">WWW</a>)</font></div>
664
665 </body>
666 </html>