3c34bf10668c811f39294fbb42d897e8f9909805
[gnokii.git] / Docs / en_US / gsm / netmon / faq_net5.htm
1 <html>
2 <head>
3    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
4    <meta name="Author" content="Marcin Wi±cek">
5    <meta name="Description" content="FAQ dotycz±cy monitora sieci w Nokiach (NOKIA NetMonitor description)">
6    <meta name="language" content="pl">
7    <meta name="revisit-after" content="15 days">
8    <meta name="Robots" content="all">
9    <meta name="KeyWords" content="3110, 9110, GSM, DCS, Nokia, 3210, 5110, 5130, 6110, 6130, 6150, 8810, FAQ, NetMonitor, monitor sieci, Marcin, Wi±cek, Wiacek, Marcin Wi±cek, Marcin Wiacek">
10    <title>FAQ - monitor sieci w Nokiach (czê¶æ 6/7)</title>
11    <link rel="stylesheet" href="../../styl.css" type="text/css">
12 </head>
13 <body bgcolor="#FFFFFF" text="#2B2B69" link="#525FF5" vlink="#525FF5" alink="#2FA030">
14
15 <font class="drukuj">
16 <p align="RIGHT"><a class="autoremail" href="../../index.htm">Strona g³ówna</a></p>
17 </font>
18 <center><font color="#1F409F" size=+2 class="tytul">Monitor sieci w telefonach Nokia (6/7)</font>
19 <font class="drukuj">
20 <p><a href="faq_net0.htm">[Czê¶æ 1]</a><a href="faq_net1.htm">[Czê¶æ 2]</a><a href="faq_net2.htm">[Czê¶æ 3]</a><a href="faq_net3.htm">[Czê¶æ 4]</a><a href="faq_net4.htm">[Czê¶æ 5]</a><b>[Czê¶æ 6]</b><a href="faq_net6.htm">[Czê¶æ 7]</a>
21 </font>
22 </center>
23
24 <hr noshade width="60%" style="color: #004080" align=center>
25 <a NAME="Top"></a>
26
27 <font class="drukuj">
28 <ol>
29 <li><a href="faq_net0.htm#1"><b>Co to jest ?</b></a></li>
30 <li><a href="faq_net0.htm#2"><b>Czy jest mi potrzebny ?</b></a></li>
31 <li><a href="faq_net0.htm#3"><b>Czy po w³±czeniu monitora telefon pobiera wiêcej energii ?</b></a></li>
32 <li><a href="faq_net0.htm#4"><b>Jak go w³±czyæ ?</b></a></li>
33 <li><a href="faq_net0.htm#5"><b>Jak± wersjê monitora mogê w³±czyæ w telefonie ?</b></a></li>
34 <li><a href="faq_net0.htm#6"><b>Czy w³±czenie monitora powoduje utratê gwarancji ?</b></a></li>
35 <li><a href="faq_net0.htm#7"><b>W moim telefonie menu monitora ma numer inny ni¿ 10. Czy to normalne ?</b></a></li>
36 <li><a href="faq_net0.htm#8"><b>W moim telefonie menu monitora ma numer 11, natomiast poprzednia pozycja numer 9. Czy to normalne ?</b></a></li>
37 <li><a href="faq_net0.htm#9"><b>Jak siê nim pos³ugiwaæ ?</b></a></li>
38 <li><a href="faq_net0.htm#10"><b>Czy mogê zepsuæ sobie telefon ?</b></a></li>
39 <li><a href="faq_net1.htm#11"><b>S³owniczek</b></a></li>
40 <li><a href="faq_net2.htm#12"><b>Znaczenie poszczególnych testów</b></a></li>
41 <li><a href="faq_net6.htm#13"><b>Mo¿na te¿ u¿yæ programu...</b></a></li>
42 <li><a href="faq_net6.htm#14"><b>Czy mo¿na korzystaæ z monitora sieci, gdy nie ma w telefonie karty SIM, nie zosta³ podany jej PIN lub jest nieaktywna ?</b></a></li>
43 <li><a href="faq_net6.htm#15"><b>W jaki sposób mogê wy³±czyæ monitor sieci ?</b></a></li>
44 <li><a href="faq_net6.htm#16"><b>Czy powinienem wy³±czyæ monitor sieci przed oddaniem telefonu do serwisu ?</b></a></li>
45 <li><a href="faq_net6.htm#17"><b>Czy po wy³±czeniu monitora sieci bêdê go móg³ w³±czyæ ponownie ?</b></a></li>
46 <li><a href="faq_net6.htm#18"><b>Czy monitor sieci jest dostêpny tak¿e w analogowych Nokiach ?</b></a></li>
47 <li><a href="faq_net6.htm#19"><b>Czy monitor sieci pozwoli na u¿ywanie telefonu podobnie jak radiostacji ?</b></a></li>
48 <li><a href="faq_net6.htm#20"><b>Dlaczego w moim telefonie jest znacznie mniej testów ni¿ zosta³o tutaj opisane ? Czy mogê zwiêkszyæ ich ilo¶æ ?</b></a></li>
49 <li><a href="faq_net6.htm#21"><b>Czy mogê stwierdziæ z pomoc± monitora sieci, gdzie znajduje siê mój rozmówca ?</b></a></li>
50 <li><a href="faq_net6.htm#22"><b>Czy mogê stwierdziæ z pomoc± monitora sieci, gdzie siê znajdujê ?</b></a></li>
51 <li><a href="faq_net6.htm#23"><b>Co to s± kody monitora sieci ?</b></a></li>
52 <li><a href="faq_net6.htm#24"><b>Czy jest prawd±, ¿e monitor sieci w telefonie z dodatkowym urz±dzeniem zmieniaj±cym jego pasmo dzia³a niepoprawnie ?</b></a></li>
53 <li><a href="faq_net6.htm#25"><b>Gdzie znajdê opis protoko³u MBUS/FBUS i komendy zwi±zane z monitorem sieci ?</b></a></li>
54 <li><a href="faq_net6.htm#26"><b>Na li¶cie sieci zabronionych mam nieistniej±ce sieci...</b></a></li>
55 <li><a href="faq_net6.htm#27"><b>Jak sprawdziæ, w jakim pasmie czêstotliwo¶ci (900 czy 1800 Mhz) dzia³a telefon ?</b></a></li>
56 <li><a href="faq_net6.htm#28"><b>Czy mogê u¿yæ kabla DLR-2/DLR-3 do aktywacji monitora ?</b></a></li>
57 <li><a href="faq_net6.htm#29"><b>Czy mogê u¿yæ aktywowaæ monitor sieci korzystaj±c z Init File Editor (Nokia 9110) ?</b></a></li>
58 <li><a href="faq_net6.htm#30"><b>Czy mogê zmusiæ telefon do u¿ywania konkretnego pasma czêstotliwo¶ci (900 lub 1800 Mhz) ?</b></a></li>
59 <li><a href="faq_net6.htm#31"><b>Jak zmieniaæ ustawienia w testach ?</b></a></li>
60 <li><a href="faq_net6.htm#32"><b>Mój telefon ma bardzo krótki czas czuwania - czy mo¿na sprawdziæ, co jest tego przyczyn± ?</b></a></li>
61 <li><a href="faq_net6.htm#33"><b>Czy monitor sieci dostêpny jest tylko po angielsku ?</b></a></li>
62 <li><a href="faq_net6.htm#Literatura"><b>U¿yte materia³y</b></a></li>
63 <li><a href="faq_net6.htm#35"><b>Dodatkowe informacje</b></a></li>
64 <li><a href="faq_net6.htm#36"><b>Czy u¿ywanie/aktywacja monitora co¶ kosztuje ?</b></a></li>
65 <li><a href="faq_net6.htm#37"><b>Czy u¿ywanie monitora jest legalne ?</b></a></li>
66 <li><a href="faq_net6.htm#38"><b>Które komórki na karcie SIM s± u¿ywane w testach monitora ?</b></a></li>
67 <li><a href="faq_net6.htm#39"><b>Czy mogê netmonitora w 3310 uaktywniæ programem do 3210?</b></a></li>
68 <li><a href="faq_net6.htm#40"><b>Po uaktywnieniu netmonitora/BTS TEST telefon "gubi" sieæ komórkow±...</b></a></li>
69 <li><a href="faq_net6.htm#41"><b>Netmonitor pokazuje inn± pojemno¶æ baterii ni¿ informacja na niej...</b></a></li>
70 </ol>
71 <hr size="2" noshade width="60%" align="center" style="color: #004080">
72 </font>
73
74 <p><a NAME="Menu58"></a><b>Test 58</b>
75
76 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
77 <tr>
78 <td><tt>
79 <i>384:02 &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>
80 512:02<br>
81 752:02<br>&nbsp;</i>
82 </tt></td>
83 </tr>
84 </table>
85
86 <p><a NAME="Menu59"></a><b>Test 59</b>
87
88 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
89 <tr>
90 <td><tt>
91 <i>
92 0087<br>
93 00 00 00 00&nbsp;<p>&nbsp;
94 </i>
95 </tt></td>
96 </tr>
97 </table>
98
99 <p><a NAME="Menu60"></a><b>Test 60</b>
100
101 <p>
102 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
103 <tr>
104 <td>
105 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
106 <tr>
107 <td><tt>&nbsp;FIELD TEST&nbsp;<br>
108 &nbsp; DISPLAY&nbsp;<br>
109 &nbsp;COUNTERS&nbsp;<br>
110 &nbsp;&nbsp; RESET</tt></td>
111 </tr>
112 </table>
113 </td>
114
115 <td>
116 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
117 <tr>
118 <td><tt><b>Use menu to<br>
119 reset field<br>
120 test display<br>
121 counters</b></tt></td>
122 </tr>
123 </table>
124 </td>
125 </tr>
126 </table>
127
128 <p>Przez bezpo¶rednie wej¶cie do tego menu mo¿esz wyzerowaæ liczniki od
129 <b><a href="#Menu41">testu 41</a></b> do <b><a href="#Menu43">testu 43</a></b>
130 i od <b><a href="#Menu61">testu 61</a></b> do <b><a href="#Menu66">testu 66</a></b>.
131
132 <p>
133 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
134 <tr>
135 <td><img SRC="../tip.gif" height=36 width=27></td>
136
137 <td>Je¿eli wyzerujesz te liczniki na pocz±tku ka¿dego miesi±ca, to bêdziesz
138 móg³(mog³a) porównaæ ilo¶æ wys³anych <a href="http://www.fkn.pl/faqs/smsfaq.html">SMSów</a>
139 (<b><a href="#Menu65">test 65</a></b>) i rozmów (<b><a href="#Menu63">test 63</a></b>)
140 z Twoim rachunkiem telefonicznym.
141 Dodatkowo (w niektórych kartach prepaid - np. Tak-Tak) pobierana jest z góry
142 op³ata za wys³anie pewnej ilo¶ci <a href="http://www.fkn.pl/faqs/smsfaq.html">SMSów</a>
143 - je¿eli wyzerujesz te liczniki na pocz±tku "cyklu", bêdzie wiedzieæ, kiedy
144 z Twojego konta zostan± odjête kolejne pieni±dze...
145 </td>
146 </tr>
147 </table>
148
149 <p><a NAME="Menu61"></a><b>Test 61</b>
150
151 <p>
152 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
153 <tr>
154 <td>
155 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
156 <tr>
157 <td><tt>NOPSW&nbsp; :aaaa<br>
158 SYNCR&nbsp; :bbbb<br>
159 RESELEC:cccc<br>
160 &nbsp;</tt></td>
161 </tr>
162 </table>
163 </td>
164
165 <td>
166 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
167 <tr>
168 <td><tt><b>PSWMesgCntr<br>
169 SyncMeasCntr<br>
170 CellReselCtr<br>
171 &nbsp;</b></tt></td>
172 </tr>
173 </table>
174 </td>
175 </tr>
176 </table>
177
178 <p>
179 <ul>
180 <li>
181 aaaa - licznik (szesnastkowy) zliczaj±cy komunikaty MDI_NO_PSW_FOUND
182 z <a href="faq_net1.htm#DSP">DSP</a></li>
183
184 <li>
185 bbbb - licznik (dziesiêtny) prób zmierzenia synchronizacji. Je¿eli przekroczy
186 9999, pokazywane s± cztery x.</li>
187
188 <li>
189 cccc - licznik (szesnastkowy) powtórnych wyborów komórki</li>
190 </ul>
191
192 <p>Warto¶ci liczników s± zapamiêtywane przy wy³±czaniu telefonu. Mo¿esz je
193 wyzerowaæ u¿ywaj±c <b><a href="#Menu60">testu 60</a></b>. S± one zerowane,
194 gdy osi±gn± warto¶ci maksymalne.
195
196 <p>W telefonach dualnych pojawi siê takie <b>test 61</b>:
197
198 <p>
199 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
200 <tr>
201 <td>
202 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
203 <tr>
204 <td><tt>aaaaa&nbsp; bbbbb<br>
205 ccccc&nbsp; ddddd<br>
206 eeeee&nbsp; fffff<br>
207 ggggg&nbsp; hhhhh</tt></td>
208 </tr>
209 </table>
210 </td>
211
212 <td>
213 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
214 <tr>
215 <td><tt><b>NOPswGSM DCS<br>
216 Sync GSM DCS<br>
217 reselG>G D>D<br>
218 reselG>D D>G</b></tt></td>
219 </tr>
220 </table>
221 </td>
222 </tr>
223 </table>
224
225 <p>
226 <ul>
227 <li>
228 aaaaa - dla GSM 900: licznik (dziesiêtny) zliczaj±cy komunikaty MDI_NO_PSW_FOUND
229 z <a href="faq_net1.htm#DSP">DSP</a></li>
230
231 <li>
232 bbbb - dla GSM 1800: licznik (dziesiêtny) zliczaj±cy komunikaty MDI_NO_PSW_FOUND
233 z <a href="faq_net1.htm#DSP">DSP</a></li>
234
235 <li>
236 ccccc - dla GSM 900: licznik (dziesiêtny) prób zmierzenia synchronizacji.
237 Je¿eli przekroczy 99999, pokazywane jest piêæ x.</li>
238
239 <li>
240 ddddd - dla GSM 1800: licznik (dziesiêtny) prób zmierzenia synchronizacji.
241 Je¿eli przekroczy 99999, pokazywane jest piêæ x.</li>
242
243 <li>
244 eeeee - licznik (dziesi±tkowy) powtórnych wyborów komórki GSM 900 - GSM
245 900</li>
246
247 <li>
248 fffff - licznik (dziesi±tkowy) powtórnych wyborów komórki GSM 1800 - GSM
249 1800</li>
250
251 <li>
252 ggggg - licznik (dziesi±tkowy) powtórnych wyborów komórki GSM 900 - GSM
253 1800</li>
254
255 <li>
256 hhhhh - licznik (dziesi±tkowy) powtórnych wyborów komórki GSM 1800 - GSM
257 900</li>
258 </ul>
259
260 <p>Warto¶ci liczników s± zapamiêtywane przy wy³±czaniu telefonu. Mo¿esz je
261 wyzerowaæ u¿ywaj±c <b><a href="#Menu60">testu 60</a></b>. S± one zerowane,
262 gdy osi±gn± warto¶ci maksymalne.
263
264 <p>W Nokii 6210/8210:
265
266 <p>
267 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
268 <tr>
269 <td>
270 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
271 <tr>
272 <td><tt><i>
273 NOPSW: 008A<br>
274 SYNCR:   766<br>
275 RESELEC:872D<br>
276 RmMonTO:0000
277 </i></tt></td>
278 </tr>
279 </table>
280 </td>
281
282 <td>
283 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
284 <tr>
285 <td><tt><b>
286 PSWMesgCntr<br>
287 SyncMeasCntr<br>
288 CellReselCtr<br>
289 RM Mon TOuts
290 </b></tt></td>
291 </tr>
292 </table>
293 </td>
294 </tr>
295 </table>
296
297 <p>Natomiast w Nokii 3310 pomoc wygl±da jak pomoc w modelu 6210/8210, natomiast warto¶ci
298 mniej wiêcej tak:
299
300 <p>
301 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
302 <tr>
303 <td><tt><i>
304 &nbsp; 17<br>
305 &nbsp;135&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br>
306 5112<br>
307 &nbsp;
308 </i></tt></td>
309 </tr>
310 </table>
311
312 <p>W Nokii 6185/6188 jest on jeszcze inny:
313
314 <p>
315 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
316 <tr>
317 <td><tt>
318 V<br>
319 aaaaaaaaaaaa<br>
320 bbbbbbbbbb<br>
321 ccccccc
322 </tt></td>
323 </tr>
324 </table>
325
326 <ul>
327 <li>aaaaaaaaaaaa - wersja oprogramowania telefonu</li>
328 <li>bbbbbbbbbb - data oprogramowania telefonu</li>
329 <li>ccccccc - oznaczenie kodowe telefonu (NSD-3AX)</li>
330 </ul>
331
332 <p>
333 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
334 <tr>
335 <td><img SRC="../tip.gif" height=36 width=27></td>
336
337 <td>Ten telefon pokazuje te informacje równie¿ po u¿yciu kodu <b>*#837#</b>.
338 Je¿eli chcesz siê wiêcej dowiedzieæ o wewnêtrznym oprogramowaniu telefonów Nokia
339 (ró¿nice, wersje, itd.), kliknij <a href="../firmware/firmware.htm">tutaj</a>.</td>
340 </tr>
341 </table>
342
343 <p><a NAME="Menu62"></a><b>Test 62</b>
344
345 <p>
346 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
347 <tr>
348 <td>
349 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
350 <tr>
351 <td><tt>&nbsp;PSW&nbsp; :aaaa&nbsp;<br>
352 &nbsp;SYNCR:bbbb<br>
353 &nbsp;BCCH :cccc&nbsp;<br>
354 &nbsp;BCCHE:dddd</tt></td>
355 </tr>
356 </table>
357 </td>
358
359 <td>
360 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
361 <tr>
362 <td><tt><b>NeghbrPSWCtr<br>
363 SyncMeasCntr<br>
364 BCCHMeasAtmp<br>
365 BCCHExtMeAtm</b></tt></td>
366 </tr>
367 </table>
368 </td>
369 </tr>
370 </table>
371
372 <p>
373 <ul>
374 <li>
375 aaaa - ilo¶æ prób pomiarów PSW w s±siednich komórkach</li>
376
377 <li>
378 bbbb - ilo¶æ prób zmierzenia synchronizacji w s±siednich komórkach</li>
379
380 <li>
381 cccc - ilo¶æ prób pomiarów kana³ów
382 <a href="faq_net2.htm#BCCH">BCCH</a>
383 (tzn. jako¶ci transmisji z nimi) w s±siednich komórkach (patrz opis <a href="faq_net1.htm#C1">C1</a>)</li>
384
385 <li>
386 dddd - ilo¶æ prób rozszerzonych pomiarów kana³ów <a href="faq_net2.htm#BCCH">BCCH</a>
387 (tzn. jako¶ci transmisji z nimi) w s±siednich komórkach (patrz opis <a href="faq_net1.htm#C1">C1</a>)</li>
388 </ul>
389
390 <p>Warto¶ci liczników s± zapamiêtywane przy wy³±czaniu telefonu. Mo¿esz je
391 wyzerowaæ u¿ywaj±c <b><a href="#Menu60">testu 60</a></b>. S± one zerowane,
392 gdy osi±gn± warto¶ci maksymalne.
393
394 <p>W Nokii 3310 warto¶ci liczników s± piêciocyfrowe i wyrównane do prawej strony ekranu...
395
396 <p>W Nokii 6185/6188 ten test wygl±da inaczej:
397
398 <p>
399 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
400 <tr>
401 <td><tt>
402 <i>DSP ROM 2&nbsp; &nbsp;<br>
403 VERS 430<br>
404 BETA 0014<br>&nbsp;</i>
405 </tt></td>
406 </tr>
407 </table>
408
409 <p><a NAME="Menu63"></a><b>Test 63</b>
410
411 <p>
412 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
413 <tr>
414 <td>
415 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
416 <tr>
417 <td><tt>&nbsp; aa&nbsp;&nbsp;&nbsp; bb<br>
418 &nbsp; ccc&nbsp;&nbsp; ddd&nbsp;<br>
419 &nbsp; eee&nbsp;&nbsp; fff<br>
420 &nbsp;</tt></td>
421 </tr>
422 </table>
423 </td>
424
425 <td>
426 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
427 <tr>
428 <td><tt><b>CalRel RelDi<br>
429 MOCAtmp MOOK<br>
430 AllMT&nbsp;&nbsp; MTOK<br>
431 &nbsp;</b></tt></td>
432 </tr>
433 </table>
434 </td>
435 </tr>
436 </table>
437
438 <p>
439 <ul>
440 <li>
441 aa - tutaj znajdziesz przyczynê zakoñczenia ostatniego po³±czenia (parametr
442 ten jest równie¿ podawany w <b><a href="faq_net2.htm#Menu2">te¶cie 2</a></b>
443 i <b><a href="faq_net4.htm#Menu39">te¶cie 39</a></b> (w tym ostatnim menu
444 znajdziesz wyja¶nienia - patrz opis pierwszego parametru))</li>
445
446 <li>
447 bb - kolejna informacja o zakoñczeniu ostatniego po³±czenia:
448
449 <p>
450 <ul>
451 <li>
452 UN: nieznana (przyk³adowo: od w³±czenia Twojego telefonu nie by³y wykonywane
453 ¿adne po³±czenia)</li>
454
455 <li>
456 IN: przyczyna wewnêtrzna (przyk³adowo: w³±czy³e¶(a¶) w <b><a href="faq_net3.htm#Menu17">te¶cie 17</a></b>
457 test <a href="faq_net1.htm#BTS">BTSa</a>, telefon nie odnalaz³
458 sieci na podanym kanale, a Ty próbowa³e¶(a¶) wykonaæ po³±czenie)</li>
459
460 <li>
461 MT: przerwanie przez sieæ</li>
462
463 <li>
464 MO: nast±pi³o roz³±czenie (od³o¿enie s³uchawki) z którego¶ telefonu</li>
465 </ul>
466 <p>
467 </li>
468
469 <li>
470 ccc - ilo¶æ wybieranych po³±czeñ z Twojego telefonu</li>
471
472 <li>
473 ddd - ilo¶æ poprawnie zrealizowanych po³±czeñ wychodz±cych z Twojego telefonu
474 (tzn. ile razy dodzwoni³e¶(a¶) siê do Twojego rozmówcy). W Nokii 3310 równie¿
475 w <a href=faq_net6.htm#Menu132>te¶cie 132</a>.</li>
476
477 <li>
478 eee - ilo¶æ wszystkich rozmów przychodz±cych</li>
479
480 <li>
481 fff - ilo¶æ odebranych rozmów przychodz±cych. W Nokii 3310 równie¿
482 w <a href=faq_net6.htm#Menu132>te¶cie 132</a>.</li>
483 </ul>
484
485 <p>Po osi±gniêciu warto¶ci maksymalnej liczniki s± zerowane (mo¿esz to te¿
486 zrobiæ w <b><a href="#Menu60">te¶cie 60</a></b>). Ich warto¶ci (od licznika
487 ccc w³±cznie) s± zapamiêtywane przy wy³±czaniu telefonu.
488
489 <p>W Nokii 3310 parametry s± nieco poprzesuwane w stosunku do rysunku powy¿ej.
490
491 <p>W Nokii 6185/6188 ten test wygl±da inaczej:
492
493 <p>
494 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
495 <tr>
496 <td><tt>
497 <i>
498 C1M 00 &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br> 
499 C1L 00<br>
500 C2M 00<br>
501 C2L 03
502 </i>
503 </tt></td>
504 </tr>
505 </table>
506
507 <p><a NAME="Menu64"></a><b>Test 64</b>
508 <br>Zawiera m.in. informacje, ile razy Twój telefon informowa³ sieæ o swoim
509 po³o¿eniu (patrz równie¿ opis <b><a href="faq_net3.htm#Menu10">test 10</a></b>)
510
511 <p>
512 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
513 <tr>
514 <td>
515 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
516 <tr>
517 <td><tt>&nbsp;aa bbb ccc&nbsp;<br>
518 &nbsp;dd eee fff&nbsp;<p>
519 &nbsp;</tt></td>
520 </tr>
521 </table>
522 </td>
523
524 <td>
525 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
526 <tr>
527 <td><tt><b>Nfai NL NLOK<br>
528 PFai PL PLOK<br>
529 &nbsp;Loc update<br>
530 &nbsp; counters</b></tt></td>
531 </tr>
532 </table>
533 </td>
534 </tr>
535 </table>
536
537 <p>
538 <ul>
539 <li>
540 aaa - kod b³êdu (zerowany po w³±czeniu telefonu) przy ostatnim b³êdnym
541 <a href="faq_net1.htm#LocationUpdate">Location
542 Update</a> (tzn. zmienia siê tylko wtedy, gdy gdy wyst±pi³ b³±d przy jego
543 wykonywaniu). Znajdziesz go równie¿ w <b><a href="faq_net4.htm#Menu39">te¶cie 39</a></b>
544 - jest to warto¶æ parametru MM (tam podane s± równie¿ warto¶ci
545 kodów z wyja¶nieniami).</li>
546
547 <li>
548 bbb - ile razy próbowano wykonaæ <a href="faq_net1.htm#LocationUpdate">Location
549 Update</a></li>
550
551 <li>
552 ccc - ilo¶æ prób wykonania <a href="faq_net1.htm#LocationUpdate">Location
553 Update</a> zakoñczonych sukcesem</li>
554
555 <li>
556 ddd - b³±d przy ostatnim <a href="faq_net1.htm#PLU">PLU</a> lub <a href="faq_net1.htm#IMSIattach">IMSI
557 Attach</a> (17 oznacza prawdopodobnie zajêto¶æ sieci)</li>
558
559 <li>
560 eee - ile razy telefon próbowa³ wykonaæ <a href="faq_net1.htm#PLU">PLU</a> lub
561 <a href="faq_net1.htm#IMSIattach">IMSI Attach</a></li>
562
563 <li>
564 fff - ilo¶æ udanych prób wykonania <a href="faq_net1.htm#PLU">PLU</a> lub
565 <a href="faq_net1.htm#IMSIattach">IMSI Attach</a></li>
566 </ul>
567
568 <p>Warto¶ci tych liczników (z wyj±tkiem kodów b³êdów) s± zapamiêtywane przy
569 wy³±czaniu telefonu. Mo¿esz je wyzerowaæ w <b><a href="#Menu60">te¶cie 60</a></b>
570 (jest robione równie¿, gdy osi±gn± warto¶ci maksymalne).
571
572 <p>W Nokii 3310 parametry s± nieco poprzesuwane w stosunku do rysunku powy¿ej.
573
574 <p>
575 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
576 <tr>
577 <td><img SRC="../tip.gif" height=36 width=27 align=LEFT></td>
578
579 <td>Je¿eli nie wy³±czasz telefonu i jeste¶ ca³y czas w zasiêgu swojej sieci,
580 to z tego menu mo¿esz siê dowiedzieæ (w przybli¿eniu), jak d³ugo jest w³±czony
581 (musisz w
582 <b><a href="faq_net3.htm#Menu10">te¶cie 10</a></b> sprawdziæ,
583 co ile jest zerowany licznik T3212 (parametr ccc) i pomno¿yæ tamten czas
584 przez parametr eee z tego menu). Mo¿esz u¿yæ do tego celu równie¿ licznika
585 z <b><a href="#Menu82">testu 82</a></b> (jest dok³adniejszy, ale wymaga
586 w³±czenia którego¶ testu) albo menu serwisowego (Nokia 6130 lub 3210).</td>
587 </tr>
588 </table>
589
590 <p>W Nokii 6185/6188 ten test wygl±da inaczej:
591
592 <p>
593 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
594 <tr>
595 <td><tt>
596 <i>
597 C3M 00 &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br> 
598 C3L 00<br>
599 C4M 00<br>
600 C4L 03
601 </i>
602 </tt></td>
603 </tr>
604 </table>
605
606 <p><a NAME="Menu65"></a><b>Test 65</b>
607 <br>Menu zwi±zane z wiadomo¶ciami <a href="http://www.fkn.pl/faqs/smsfaq.html">SMS</a>
608 (raporty nie s± uwzglêdniane)
609
610 <p>
611 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
612 <tr>
613 <td>
614 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
615 <tr>
616 <td><tt>&nbsp;aa bbb ccc&nbsp;<br>
617 &nbsp;dd eee fff<br>
618 &nbsp;gggg<br>
619 &nbsp;</tt></td>
620 </tr>
621 </table>
622 </td>
623
624 <td>
625 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
626 <tr>
627 <td><tt><b>SFai MO MOOK<br>
628 RFai MT MTOK<br>
629 Sched Msgs<br>
630 SMS counters</b></tt></td>
631 </tr>
632 </table>
633 </td>
634 </tr>
635 </table>
636
637 <p>
638 <ul>
639 <li>
640 aaa - numer b³êdu przy wysy³aniu ostatniego <a href="http://www.fkn.pl/faqs/smsfaq.html">SMSa</a>
641 (zerowany po w³±czeniu telefonu):
642
643 <p>
644 <ul>
645 <li>
646 <tt>&nbsp;&nbsp;1</tt>: 'Nie ma takiego numeru' ('Number not in use')</li>
647
648 <li>
649 <tt>&nbsp;21</tt>: 'Wys³anie nieudane tym razem' ('Message not sent this
650 time'). B³±d pojawiaj±cy siê przy próbie wys³ania wiadomo¶ci z Tak-Taka
651 (gdy nie mo¿na jeszcze by³o ich by³o z niego wysy³aæ - przed 28.04.2000),
652 wysy³aniu pod b³êdny numer (dobre SMSC), przez SMSC zablokowane na
653 Twoj± sieæ albo przy próbie wys³ania SMS z numerem alfanumerycznym
654 przez SMSC nieobs³uguj±ce tego formatu</li>
655
656 <li>
657 <tt>&nbsp;28</tt>: 'Nie ma takiego numeru' ('Number not in use')</li>
658
659 <li>
660 <tt>&nbsp;38</tt>: 'Wys³anie nieudane tym razem' ('Message not sent this
661 time'). B³±d przy wysy³aniu wiadomo¶ci przez SMSC zablokowane na Twoj±
662 sieæ.</li>
663
664 <li>
665 <tt>&nbsp;42</tt>: prawdopodobnie b³±d ten pojawia siê, gdy u¿yte SMSC
666 jest przeci±¿one (za du¿o wys³anych na raz wiadomo¶ci przez u¿ytkowników)
667 i nie mo¿e wys³aæ Twojej wiadomo¶ci</li>
668
669 <li>
670 <tt>&nbsp;50</tt>: "Sprawd¼ us³ugi operatora" ("Check operator services").
671 B³±d pojawiaj±cy siê przy próbie wys³ania wiadomo¶ci z Tak-Taka
672 (gdy nie mo¿na jeszcze by³o ich by³o z niego wysy³aæ - przed 28.04.2000).
673 </li>
674
675 <li>
676 <tt>&nbsp;96</tt>: 'Nieudane wys³anie wiadomo¶ci' ('Message sending failed').
677 Przyczyn± jest niew³a¶ciwy numer SMSC (+1)</li>
678
679 <li>
680 <tt>111</tt>: 'Nieudane wys³anie wiadomo¶ci' ('Message sending failed').
681 Przyczyn± jest niew³a¶ciwy numer, pod który wysy³a³e¶ wiadomo¶æ (albo numer
682 SMSC)</li>
683
684 <li>
685 <tt>166</tt>: 'Nieudane wys³anie wiadomo¶ci' ('Message sending failed').
686 Pokazuje siê przy b³êdnym numerze SMSC albo SMSC zablokowanym na Twoj±
687 sieæ.</li>
688
689 <li>
690 <tt>169</tt>: 'Nieudane wys³anie wiadomo¶ci' ('Message sending failed').
691 Brak pieniêdzy przy karcie prepaid.</li>
692
693 <li>
694 <tt>178</tt>: 'Nieudane wys³anie wiadomo¶ci' ('Message sending failed').
695 B³±d pojawiaj±cy siê przy próbie wys³ania wiadomo¶ci z Tak-Taka
696 (gdy nie mo¿na tego jeszcze by³o z niego robiæ - przed 28.04.2000).</li>
697
698 <li>
699 <tt>252</tt>: 'Nieudane wys³anie wiadomo¶ci' ('Message sending failed').
700 Pojawia siê, gdy zosta³ wy³±czony nadajnik telefonu w <b><a href="faq_net4.htm#Menu45">te¶cie 45</a></b>
701 albo telefon nie móg³ znale¼æ sieci (w te¶cie <a href="faq_net1.htm#BTS">BTSa</a>
702 z <b><a href="faq_net3.htm#Menu17">testu 17</a></b> zosta³ ustawiony
703 taki kana³).</li>
704
705 <li>
706 <tt>253</tt>: 'Nieudane wys³anie wiadomo¶ci' ('Message sending failed'). Pokazuje
707 siê przy b³êdnym numerze SMSC.</li>
708 </ul>
709 <p>
710 </li>
711
712 <li>
713 bbb - ilo¶æ prób wys³ania <a href="http://www.fkn.pl/faqs/smsfaq.html">SMSów</a>.
714 Nale¿y pamiêtaæ, ¿e raport o oczekiwaniu SMSa na dostarczenie
715 (pending albo oczekuje) nie jest nigdzie
716 wysy³any z telefonu i uwzglêdniany w tym parametrze
717 (natomiast informacja o jego (nie)dostarczeniu
718 przes³ana z SMSC ju¿ tak - patrz opis parametru eee i fff). Przyk³adowo:
719 w opcjach telefonu zaznaczy³e¶, ¿e chcesz otrzymywaæ raporty. Wysy³asz SMSa
720 - telefon zwiêksza warto¶æ tego parametru. Je¿eli pokaza³, ¿e wys³anie jest udane,
721 zwiêksza równie¿ warto¶æ parametru ccc o 1 i zapisuje raport dotycz±cy oczekiwania
722 na dostarczenie wys³anego SMSa. Je¿eli SMSC go dostarczy³o (lub nie) i wysy³a
723 o tym raport (Nieudane/Failed lub Delivered/Dostarczono), zwiêksza siê warto¶æ parametru eee.
724 Je¿eli odebranie tego raportu
725 powiedzie siê, zwiêksza siê o 1 równie¿ warto¶æ parametru fff (telefon sprawdza
726 teraz wszystkie zapisane raporty. W wiêkszo¶ci Nokii: je¿eli w którym¶ z
727 raportów dotycz±cym oczekiwania na dostarczenie zgadza siê numer SMSC i
728 numer, pod który wysy³ano wiadomo¶æ, telefon kasuje tamten i zapisuje na jego miejsce
729 otrzymany).
730 </li>
731
732 <li>
733 ccc - ilo¶æ poprawnie wys³anych <a href="http://www.fkn.pl/faqs/smsfaq.html">SMSów</a>
734 (tzn. takich, które zosta³y zaakceptowane przez u¿yte centrum SMS - tylko
735 za nie zap³aci³e¶(a¶)). Uwagi dotycz±ce tego parametru s± podane przy opisie
736 poprzedniego.</li>
737
738 <li>
739 ddd - numer b³êdu przy otrzymywaniu ostatniego <a href="http://www.fkn.pl/faqs/smsfaq.html">SMSa</a>
740 (zerowany po w³±czeniu telefonu):
741
742 <p>
743 <ul>
744 <li>
745 <tt>22</tt>: pe³na pamiêæ przeznaczona na wiadomo¶ci (telefon próbowa³
746 przyj±æ <a href="http://www.fkn.pl/faqs/smsfaq.html">SMSa</a> - zwiêkszy³a
747 siê warto¶æ licznika eee, nie zmieni³a siê warto¶æ fff). Informuje o tym
748 równie¿ mrugaj±ca koperta na samym górze wy¶wietlacza, a telefon pokaza³
749 równie¿ oddzielny komunikat 'Brak miejsca na wiêcej wiadomo¶ci' ('No space
750 for new messages'). Je¿eli zapisujesz wiadomo¶ci na karcie SIM, ich ³±czna
751 ilo¶æ w 'Skrzynce nadawczej' ('Outbox') i 'Skrzynce odbiorczej' ('Inbox')
752 zale¿y w³a¶nie od niej (w ró¿nych sieciach komórkowych oferowane s± karty
753 SIM z ró¿n± ilo¶ci± mo¿liwych do zapisania wiadomo¶ci <a href="http://www.fkn.pl/faqs/smsfaq.html">SMS</a>
754 - dla kart <a href="http://www.plusgsm.pl/">Plusa</a> wynosi ona 10 lub 25, <a href="http://www.eragsm.pl/">Ery</a>
755 15, a <a href="http://www.idea.centertel.pl/">Idei</a> 30). Nie mo¿esz
756 wiêc dopisywaæ nowych wiadomo¶ci (komunikat 'Pe³na pamiêæ wiadomo¶ci' ('Message
757 memory full')). Je¿eli nie wykasujesz której¶ z ju¿ zapisanych wiadomo¶ci,
758 mo¿esz utraciæ te przychodz±ce (je¿eli sieæ nie dostarczy ich przez czas
759 okre¶lony przez ich nadawcê, zostan± bezpowrotnie wykasowane).</li>
760 </ul>
761 <p>
762 </li>
763
764 <li>
765 eee - ilo¶æ prób odebrania <a href="http://www.fkn.pl/faqs/smsfaq.html">SMSów</a>.
766 Uwaga podana przy opisie nastêpnego parameteru dotyczy równie¿ tego.</li>
767
768 <li>
769 fff - ilo¶æ poprawnie odebranych <a href="http://www.fkn.pl/faqs/smsfaq.html">SMSów</a>.
770 Nale¿y pamiêtaæ, ¿e raporty o (nie)dostarczeniu <a href="http://www.fkn.pl/faqs/smsfaq.html">SMSa</a>,
771 loga, dzwonki, wizytówki i wiadomo¶ci graficzne s± równie¿ dostarczane w tej formie
772 (jako odpowiedni <a href="http://www.fkn.pl/faqs/smsfaq.html">SMS</a>)
773 i uwzglêdnianie w tym parametrze
774 (przy czym ka¿da wiadomo¶æ graficzna wys³ana np. z Nokii 3210 zajmuje
775 a¿ 3 <a href="http://www.fkn.pl/faqs/smsfaq.html">SMSy</a>)</li>
776
777 <li>
778 gggg - ilo¶æ odebranych komunikatów nadawania komórkowego (czy obs³uguje je aktualnie u¿ywany
779 <a href="faq_net1.htm#BTS">BTS</a>, sprawdzisz w <a href="faq_net2.htm#Menu7">te¶cie 7</a>):
780 ile razy Twój telefon odebra³ komunikaty tzw. cell-info (w³±czasz jego odbiór w <b>Menu 4-2-2</b> w Nokii 5110)
781 oraz cell-broadcast (<b>Menu 2-5</b> w Nokii 5110).</li>
782 </ul>
783
784 <p>Warto¶ci tych liczników (z wyj±tkiem kodów b³êdów) s± zapamiêtywane przy
785 wy³±czaniu telefonu. Mo¿esz je wyzerowaæ w <b><a href="#Menu60">te¶cie 60</a></b>
786 (jest to robione równie¿, gdy osi±gn± maksymalne warto¶ci).
787
788 <p>Otrzyma³em równie¿ informacje, ¿e w niektórych (?) Nokiach 6150 z oprogramowaniem 4.13
789 nie zmienia siê warto¶æ licznika gggg pomimo otrzymywania komunikatów
790 (czy jest to b³±d w tej wersji oprogramowania ?)
791
792 <p>W Nokii 3310 parametry s± nieco poprzesuwane w stosunku do rysunku powy¿ej.
793
794 <p>Je¿eli chcesz siê dowiedzieæ troszkê wiêcej o wysy³aniu <a href="http://www.fkn.pl/faqs/smsfaq.html">SMSów</a>
795 (albo poznaæ numery SMSC operatorów), zajrzyj pod adres <a href="http://www.vdheyden.demon.nl/sms/index1.htm">www.vdheyden.demon.nl/sms/index1.htm</a>.
796
797 <p>
798 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
799 <tr>
800 <td><img SRC="../tip.gif" height=36 width=27></td>
801
802 <td>Spora czê¶æ programów komputerowych nie sygnalizuje u¿ytkownikowi, czy
803 wiadomo¶æ zosta³a poprawnie wys³ana - Ty bêdziesz móg³ to natomiast sprawdziæ
804 dziêki temu testowi.</td>
805 </tr>
806 </table>
807
808 <p>W Nokii 3110 test ten wygl±da jak <b><a href="#Menu64">test 64</a></b>.
809
810 <p>W Nokii 6185/6188 ten test wygl±da inaczej:
811
812 <p>
813 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
814 <tr>
815 <td><tt>
816 <i>
817 C5M 00 &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br> 
818 C5L 00<br>
819 C6M 00<br>
820 C6L 03
821 </i>
822 </tt></td>
823 </tr>
824 </table>
825
826 <p><a NAME="Menu66"></a><b>Test 66</b>
827 <br>Liczniki przekroczenia czasu zwi±zane z <a href="http://www.fkn.pl/faqs/smsfaq.html">SMSami</a>
828 (jak wiadomo, przy wysy³aniu takiej wiadomo¶ci mo¿na ustaliæ czas, przez
829 jaki czas sieæ bêdzie próbowa³a j± dostarczyæ do telefonu odbiorcy - przypuszczam,
830 ¿e te liczniki s± w jaki¶ sposób z tym zwi±zane).
831
832 <p>
833 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
834 <tr>
835 <td>
836 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
837 <tr>
838 <td><tt>&nbsp;aaa bbb cc&nbsp;<br>
839 &nbsp;ddd eee ff<p>
840 &nbsp;</tt></td>
841 </tr>
842 </table>
843 </td>
844
845 <td>
846 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
847 <tr>
848 <td><tt><b>TR1 TR2 TRA&nbsp;<br>
849 TC1 TC2 SCH&nbsp;<br>
850 SMS timeout<br>
851 &nbsp; counters</b></tt></td>
852 </tr>
853 </table>
854 </td>
855 </tr>
856 </table>
857
858 <p>
859 <ul>
860 <li>aaa - licznik przekroczenia czasu dla TR1M</li>
861 <li>bbb - licznik przekroczenia czasu dla TR2M</li>
862 <li>cc - licznik przekroczenia czasu dla TRAM</li>
863 <li>ddd - licznik przekroczenia czasu dla TC1M</li>
864 <li>eee - licznik przekroczenia czasu dla TC2M</li>
865 <li>ff - licznik przekroczenia czasu dla nadawania komórkowego</li>
866 </ul>
867
868 <p>Warto¶ci liczników za zapamiêtywane przy wy³±czaniu telefonu. Je¿eli osi±gn±
869 warto¶ci maksymalne, s± zerowane. Mo¿esz je równie¿ wyzerowaæ w
870 <b><a href="#Menu60">te¶cie 60</a></b>.
871
872 <p>W Nokii 6185/6188 ten test wygl±da inaczej:
873
874 <p>
875 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
876 <tr>
877 <td><tt>
878 <i>
879 CT1 82 &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>
880 CT2 00<br>
881 RF 23<br>&nbsp;
882 </i>
883 </tt></td>
884 </tr>
885 </table>
886
887 <p><a NAME="Menu67"></a><b>Test 67</b>
888
889 <p>
890 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
891 <tr>
892 <td><tt>
893 <i>
894 REC 00<br>
895 SEND 00&nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>
896 CTR 4C<br>
897 STA 68
898 </i>
899 </tt></td>
900 </tr>
901 </table>
902
903 <p><a NAME="Menu68"></a><b>Test 68</b>
904
905 <p>
906 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
907 <tr>
908 <td><tt>
909 <i>
910 CNT 00 &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>
911 ACK 00<br>
912 &nbsp;<br>
913 M1M B3
914 </i>
915 </tt></td>
916 </tr>
917 </table>
918
919 <p><a NAME="Menu70"></a><b>Test 70</b>
920 <br>Zawarto¶æ tymczasowych liczników <a href="faq_net1.htm#DSP">DSP</a> (szesnastkowe
921 warto¶ci komórek pamiêci oznaczanych w opisach jako r_dsp2ftd+0, r_dsp2ftd+1,
922 r_dsp2ftd+2, itd.)
923
924 <p>
925 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
926 <tr>
927 <td>
928 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
929 <tr>
930 <td><tt>aaaaa&nbsp; bbbbb<br>
931 ccccc&nbsp; ddddd<br>
932 eeeee&nbsp; fffff<br>
933 ggggg&nbsp; hhhhh</tt></td>
934 </tr>
935 </table>
936 </td>
937
938 <td>
939 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
940 <tr>
941 <td><tt><b>&nbsp;Temporary<br>
942 DSP counters<br>
943 &nbsp;R DSP2FTD<br>
944 &nbsp;</b></tt></td>
945 </tr>
946 </table>
947 </td>
948 </tr>
949 </table>
950
951 <p>Ten test jest u¿ywany przez debuggery
952 oprogramowania <a href="faq_net1.htm#DSP">DSP</a>. Mog± one wstawiaæ pewne
953 u¿yteczne informacje do okre¶lonych komórek pamiêci. Kiedy ten test jest wybrany,
954 <a href="faq_net1.htm#MCU">MCU</a> pokazuje zawarto¶æ tych komórek pamiêci
955 na wy¶wietlaczu w podanym wy¿ej formacie.
956
957 <p>W Nokii 3110 test ten wygl±da jak <b><a href="#Menu80">test 80</a></b>.
958
959 <p><a NAME="Menu71_72"></a><b>Test 71, 72</b>
960 <br>Oba menu pozwalaj± kontrolowaæ ustawienia <a href="faq_net1.htm#DSP">DSP</a>
961
962 <p>Je¿eli wejdziesz bezpo¶rednio do którego z nich, w obu zmieniaj± siê
963 cyferki pod AUDIO ENHANCEMENT - ich warto¶ci zale¿± od w³o¿onej karty SIM.
964 W zale¿no¶ci od tego, które z nich teraz ogl±da³e¶(a¶) (u¿ywaj±c strza³ek),
965 zmieni siê d¼wiêk (mog± siê np. pojawiæ okropne szumy i trzaski). Mo¿esz
966 mieæ wp³yw na te warto¶ci (mog± mieæ maksymaln± warto¶æ 65536) - wystarczy
967 je zapisaæ odpowiednio w 31 i 32 pozycji ksi±¿ki telefonicznej na karcie
968 SIM (jak to zrobiæ ? opis znajdziesz przy <b><a href="faq_net3.htm#Menu17">te¶cie 17</a></b>).
969 Parametr Conf z <b><a href="faq_net4.htm#Menu30">testu 30</a></b>
970 pokazuje natomiast wybran± tutaj warto¶æ. ¯eby wróciæ do stanu wyj¶ciowego,
971 musisz wy³±czyæ i w³±czyæ telefon. Na jako¶æ d¼wiêku (tzn. czy przy pewnych
972 ustawieniach pojawiaj± siê zak³ócenia) nie wp³ywa pod³±czenie zestawu s³uchawkowego
973 i samochodowego.
974
975 <p>
976 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
977 <tr>
978 <td>
979 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
980 <tr>
981 <td><tt>&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO<br>
982 &nbsp;ENHANCEMENT<br>
983 &nbsp;&nbsp;&nbsp; aaaaa<br>
984 &nbsp;</tt></td>
985 </tr>
986 </table>
987 </td>
988
989 <td>
990 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
991 <tr>
992 <td><tt><b>Use menu to<br>
993 control DSP<br>
994 &nbsp;&nbsp; audio<br>
995 enhancements</b></tt></td>
996 </tr>
997 </table>
998 </td>
999 </tr>
1000 </table>
1001
1002 <p>W Nokii 3110 test 71 wygl±da jak <b><a href="#Menu81">test 81</a></b>.
1003
1004 <p><a NAME="Menu73"></a><b>Test 73</b>
1005 <br>Ogólne informacje o ustawieniach <a href="faq_net1.htm#DSP">DSP</a>
1006
1007 <p>
1008 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
1009 <tr>
1010 <td>
1011 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1012 <tr>
1013 <td><tt>&nbsp;aaa bb&nbsp; aaa<br>
1014 cccc bb cccc<br>
1015 cccc bb cccc<br>
1016 &nbsp;cccc cccc</tt></td>
1017 </tr>
1018 </table>
1019 </td>
1020
1021 <td>
1022 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1023 <tr>
1024 <td><tt><b>DB1&nbsp; B1&nbsp; DB2<br>
1025 HEX1 B2 HEX2<br>
1026 HEX3 B3 HEX4<br>
1027 &nbsp; HEX5 HEX6</b></tt></td>
1028 </tr>
1029 </table>
1030 </td>
1031 </tr>
1032 </table>
1033
1034 <p>
1035 <ul>
1036 <li>
1037 aaa - g³ówna g³o¶no¶æ (poziom sygna³u) w dB. Znak czê¶ci u³amkowej i znak
1038 nie jest pokazywany (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105)</li>
1039
1040 <li>
1041 bb - g³ówna warto¶æ (podana szesnastkowo) bajtu (u¿ywana dla mieszanych
1042 znaczników).</li>
1043
1044 <li>
1045 cccc - g³ówna warto¶æ szesnastkowa</li>
1046 </ul>
1047
1048 <p>Angielskie opisy pisz± o tym te¶cie:
1049 <br>"Warto¶ci liczników s± pokazywane tylko w czasie rozmowy
1050 (gdy w³±czone s± testy monitora). Je¿eli po³±czenie
1051 jest przerwane, zatrzymuj± siê one na ostatnich warto¶ciach. Ich warto¶ci
1052 nie s± zapamiêtywane przy wy³±czaniu telefonu."
1053
1054 <p>...ale ja tego nie zauwa¿y³em i u mnie zawsze by³y równe 0
1055 (czy trzeba jako¶ dodatkowo w³±czyæ ten test ?)
1056
1057 <p>W Nokii 3110 test ten wygl±da jak <b><a href="#Menu82">test 82</a></b>.
1058
1059 <p><a NAME="Menu74"></a><b>Test 74</b>
1060 <br>Informacje o g³o¶no¶ci podczas rozmowy
1061
1062 <p>
1063 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
1064 <tr>
1065 <td>
1066 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1067 <tr>
1068 <td><tt>&nbsp; aaa&nbsp; bbb &nbsp;<br>
1069 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ccc<br>
1070 &nbsp; dd&nbsp;&nbsp;&nbsp; ee<br>
1071 &nbsp;</tt></td>
1072 </tr>
1073 </table>
1074 </td>
1075
1076 <td>
1077 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1078 <tr>
1079 <td><tt><b>DSigL USigL<br>
1080 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NseLvl<br>
1081 &nbsp;DTbl&nbsp; UTbl<br>
1082 &nbsp;</b></tt></td>
1083 </tr>
1084 </table>
1085 </td>
1086 </tr>
1087 </table>
1088
1089 <p>
1090 <ul>
1091 <li>
1092 aaa - g³o¶no¶æ sygna³u z telefonu naszego rozmówcy.</li>
1093
1094 <li>
1095 bbb - g³o¶no¶æ sygna³u z Twojego telefonu.</li>
1096
1097 <li>
1098 ccc - g³o¶no¶æ tzw. "komfortowego szumu" (patrz opis <a href="faq_net1.htm#DTX">DTX</a>).</li>
1099
1100 <li>
1101 dd - warto¶æ DRC dla sygna³u z telefonu naszego rozmówcy (dwucyfrowa liczba
1102 ca³kowita)</li>
1103
1104 <li>
1105 ee - warto¶æ DRC dla sygna³u z Twojego telefonu (dwucyfrowa liczba ca³kowita)</li>
1106 </ul>
1107
1108 <p>Pierwsze trzy parametry s± podawane w dB i obliczane na podstawie DRC.
1109 Znak czê¶ci u³amkowej i znak liczby nie s± pokazywane (np. zamiast
1110 -10.5 zobaczysz 105).
1111
1112 <p>Angielskie opisy pisz± o tym te¶cie:
1113 <br>"Warto¶ci liczników s± pokazywane tylko w czasie rozmowy
1114 (gdy w³±czone s± testy monitora). Je¿eli po³±czenie
1115 jest przerwane, zatrzymuj± siê one na ostatnich warto¶ciach. Ich warto¶ci
1116 nie s± zapamiêtywane przy wy³±czaniu telefonu."
1117
1118 <p>...ale ja tego nie zauwa¿y³em i u mnie zawsze by³y równe 0
1119 (czy trzeba jako¶ dodatkowo w³±czyæ ten test ?)
1120
1121 <p>W Nokii 3110 test ten wygl±da jak <b><a href="#Menu71_72">test 72</a></b>.
1122
1123 <p><a NAME="Menu75"></a><b>Test 75</b>
1124 <br>Informacje o trybie pracy pod³±czonych akcesoriów d¼wiêkowych
1125
1126 <p>
1127 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
1128 <tr>
1129 <td>
1130 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1131 <tr>
1132 <td><tt>Mod:aaaaaaa<br>
1133 AudReq: bbbb<br>
1134 AccMod: cccc<br>
1135 H2Path: dddd</tt></td>
1136 </tr>
1137 </table>
1138 </td>
1139
1140 <td>
1141 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1142 <tr>
1143 <td><tt><b>ExtAudStatus<br>
1144 AudioRequest<br>
1145 AccAudMode<br>
1146 &nbsp;</b></tt></td>
1147 </tr>
1148 </table>
1149 </td>
1150 </tr>
1151 </table>
1152
1153 <p>
1154 <ul>
1155 <li>
1156 aaaaa - rodzaj pod³±czonych do telefonu akcesoriów d¼wiêkowych
1157 (dla niektórych telefonów mo¿liwe warto¶ci to:
1158 HP, HF, HEADSET, EXT albo HP_OFFHO). W Nokii 7110 podawany w <a href="faq_net6.htm#Menu99">test 99</a>.
1159
1160 <p>Je¶li chodzi o Nokiê 5110, przyjmowane by³y nastêpuj±ce
1161 warto¶ci:
1162
1163 <p>
1164 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1165 <tr ALIGN=CENTER><td></td><td>warto¶æ</td></tr>
1166 <tr ALIGN=CENTER><td>stan normalny (nie pod³±czono nic, jest kabel FBUS/M2BUS albo ³adowarka)</td><td>HP</td></tr>
1167
1168 <tr ALIGN=CENTER><td>zestaw s³uchawkowy (telefon wy¶wietla Mikrozestaw (Headset))
1169 <br>Mo¿esz go zasymulowaæ
1170 <br>³±cz±c piny 1-2 z³±cza na dole telefonu
1171 <br>(patrz±c od lewej strony, gdy telefon le¿y wy¶wietlaczem do góry).
1172 <br>W Nokii 9110 mo¿esz do tego u¿yæ równie¿ <b><a href="faq_net6.htm#Menu92">testu 92</a></b>.</td>
1173 <td>HD (skrót od <b>H</b>ea<b>D</b>set)</td>
1174 </tr>
1175
1176 <tr ALIGN=CENTER>
1177 <td>zestaw samochodowy (telefon wy¶wietla Samochód (Car))
1178 <br>Mo¿esz go zasymulowaæ
1179 <br>³±cz±c piny 2-3 z³±cza na dole telefonu
1180 <br>(patrz±c od lewej strony, gdy telefon le¿y wy¶wietlaczem do góry)</td>
1181 <td>HFU 1 (skrót od <b>H</b>ands <b>F</b>ree <b>U</b>nit 1)</td>
1182 </tr>
1183 </table>
1184
1185 <p>Powy¿sze metody symulacji zestawów s± poprawne dla Nokii 5xxx, 6xxx
1186 i zapewne 9110 (u¿ywasz ich na W£ASN¡ odpowiedzialno¶æ).
1187
1188 <p>Po pod³±czeniu (symulacji) obu zestawów w telefonie uaktywnia³a siê funkcja
1189 "Odbiór samoczynny" ("Automatic answer") - <b>Menu 4-1-6</b> w Nokii 5110 - dziêki
1190 której telefon mo¿e automatycznie odbieraæ przychodz±ce po³±czenie. W Nokii 9110
1191 mo¿esz j± uaktywniæ równie¿ m.in. u¿ywaj±c <a href="faq_net6.htm#Menu92"><b>testu 92</b></a>.
1192 <p>
1193 </li>
1194
1195 <li>
1196 bbbb - audio_request bitmap in hex</li>
1197
1198 <li>
1199 cccc - tryb pracy akcesoriów d¼wiêkowych</li>
1200
1201 <li>
1202 dd - ¶cie¿ka dla HFU-2 (<b>H</b>ands <b>F</b>ree <b>U</b>nit-2)</li>
1203 </ul>
1204
1205 <p>W Nokii 3110 test ten wygl±da jak <b><a href="#Menu73">test 73</a></b>.
1206
1207 <p><a NAME="Menu76"></a><b>Test 76</b>
1208 <br>Informacje o d¼wiêku, który Ty s³yszysz w swoim telefonie
1209
1210 <p>
1211 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
1212 <tr>
1213 <td>
1214 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1215 <tr>
1216 <td><tt>&nbsp;Vab&nbsp; Pccc<br>
1217 &nbsp;Cddd CAeee<br>
1218 PAfff<br>
1219 &nbsp;</tt></td>
1220 </tr>
1221 </table>
1222 </td>
1223
1224 <td>
1225 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1226 <tr>
1227 <td><tt><b>EVol PeakVal<br>
1228 CutOff COAve<br>
1229 PkAver<br>
1230 &nbsp;</b></tt></td>
1231 </tr>
1232 </table>
1233 </td>
1234 </tr>
1235 </table>
1236
1237 <p>
1238 <ul>
1239 <li>
1240 ab - g³o¶no¶æ (poni¿sze informacje s± na pewno poprawne dla Nokii 5110):
1241
1242 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1243 <tr><td></td><td><b>a</b></td><td><b>b</b></td></tr>
1244 <tr ALIGN=CENTER><td>g³o¶nik wy³±czony</td><td>0</td><td>F</td></tr>
1245
1246 <tr ALIGN=CENTER>
1247 <td>wydawany jest d¼wiêk po naci¶niêciu klawisza (poziom g³o¶no¶ci 1)</td>
1248 <td>0</td><td>8</td>
1249 </tr>
1250
1251 <tr ALIGN=CENTER>
1252 <td>wydawany jest d¼wiêk po naci¶niêciu klawisza (poziom g³o¶no¶ci 2)</td>
1253 <td>0</td><td>4</td>
1254 </tr>
1255
1256 <tr ALIGN=CENTER>
1257 <td>wydawany jest d¼wiêk po naci¶niêciu klawisza (poziom g³o¶no¶ci 3 albo
1258 w³±czone g³o¶ne d¼wiêki)</td>
1259 <td>0</td><td>0</td>
1260 </tr>
1261
1262 </table>
1263
1264 <p>W czasie po³±czenia parametr a przyjmuje warto¶æ "A", natomiast parametr
1265 b pozwala obliczyæ ustawion± g³o¶no¶æ d¼wiêku (musisz przeliczyæ go na
1266 warto¶æ dziesiêtn± i odj±æ od niego 11) - tê ostatni± mo¿esz równie¿ sprawdziæ
1267 w <b><a href="faq_net4.htm#Menu30">te¶cie 30</a></b>. Przy pod³±czonym
1268 zestawie s³uchawkowym parametr a przyjmuje natomiast warto¶æ "C" (wzór do obliczenia
1269 g³o¶no¶ci rozmowy przyjmuje wtedy warto¶æ 10 - b). Je¿eli do telefonu pod³±czony
1270 jest zestaw samochodowy, parametr a jest równy "2", a wzór na g³o¶no¶æ podczas rozmowy
1271 przyjmuje warto¶æ 10 - b.
1272
1273 <p>Je¿eli kto¶ do Ciebie dzwoni (nie odebra³e¶(a¶) jeszcze po³±czenia),
1274 telefon nie zawsze pokazuje g³o¶no¶æ emitowanego d¼wiêku (zachowuje siê
1275 tak jak przy wy³±czonym g³o¶niku) - nie wiem, czy jest to b³±d w oprogramowaniu
1276 testuj±cym (wersja 5.07), czy co¶ innego. Tylko bowiem przy pewnych kombinacjach
1277 ustawieñ rodzaju dzwonka (ci±g³y, wzrastaj±cy, itp.) i jego g³o¶no¶ci jest
1278 ona pokazywana (podajê od razu warto¶ci obu parametrów): poziom 1 - A7,
1279 poziom 2 - A6, poziom 4 - A4, poziom 5 - A0.
1280 </li>
1281
1282 <li>
1283 <p>ccc - maksymalna g³o¶no¶æ sygna³u z telefonu Twojego rozmówcy w czasie
1284 ostatniej ramki (podawana w dB). Znak i znak czê¶ci dziesiêtnej nie s±
1285 pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105).</li>
1286
1287 <li>
1288 <p>ddd - licznik pokazuj±cy ilo¶æ próbek sygna³u akustycznego, w których nast±pi³o
1289 przepe³nienie (tak jak przesterowanie), w czasie ostatniej ramki.</li>
1290
1291 <li>
1292 <p>eee - ¶rednia licznika podawanego jako poprzedni parametr. Znak i znak
1293 czê¶ci dziesiêtnej nie s± pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105).</li>
1294
1295 <li>
1296 <p>fff - ¶rednia g³o¶no¶æ s³yszanego przez Ciebie d¼wiêku</li>
1297 </ul>
1298
1299 <p>Angielskie opisy pisz± o tym te¶cie:
1300 <br>"Warto¶ci liczników s± pokazywane tylko w czasie rozmowy
1301 (gdy w³±czone s± testy monitora). Je¿eli po³±czenie
1302 jest przerwane, zatrzymuj± siê one na ostatnich warto¶ciach. Ich warto¶ci
1303 nie s± zapamiêtywane przy wy³±czaniu telefonu."
1304
1305 <p>...ale ja tego nie zauwa¿y³em i u mnie zawsze (bez pierwszego) by³y równe 0
1306 (czy trzeba jako¶ dodatkowo w³±czyæ ten test ?)
1307
1308 <p><a NAME="Menu77"></a><b>Test 77</b>
1309 <br>Informacje o d¼wiêku, który s³yszy Twój rozmówca (tzn. parametry d¼wiêku
1310 wysy³anego przez Twój telefon)
1311
1312 <p>
1313 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
1314 <tr>
1315 <td>
1316 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1317 <tr>
1318 <td><tt>&nbsp;Paaa&nbsp; Abbb&nbsp;<br>
1319 &nbsp;Cccc CAddd<p>
1320 &nbsp;</tt></td>
1321 </tr>
1322 </table>
1323 </td>
1324
1325 <td>
1326 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1327 <tr>
1328 <td><tt><b>MicPeak MAve<br>
1329 CutOff COAve<p>
1330 &nbsp;</b></tt></td>
1331 </tr>
1332 </table>
1333 </td>
1334 </tr>
1335 </table>
1336
1337 <p>
1338 <ul>
1339 <li>
1340 aaa - maksymalna g³o¶no¶æ wysy³anego d¼wiêku w czasie ostatniej ramki w
1341 dB. Znak czê¶ci u³amkowej i znak liczby nie s± pokazywane (np. zamiast
1342 -10.5 zobaczysz 105).</li>
1343
1344 <li>
1345 bbb - przeciêtna g³o¶no¶æ wysy³anego d¼wiêku w dB. Znak czê¶ci u³amkowej
1346 i znak liczby nie s± pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105).</li>
1347
1348 <li>
1349 ccc - licznik pokazuj±cy ilo¶æ próbek sygna³u akustycznego, w których nast±pi³o
1350 przepe³nienie (tak jak przesterowanie), w czasie ostatniej ramki.</li>
1351
1352 <li>
1353 ddd - ¶rednia licznika podawanego jako poprzedni parametr.</li>
1354 </ul>
1355
1356 <p>Angielskie opisy pisz± o tym te¶cie:
1357 <br>"Warto¶ci liczników s± pokazywane tylko w czasie rozmowy
1358 (gdy w³±czone s± testy monitora). Je¿eli po³±czenie
1359 jest przerwane, zatrzymuj± siê one na ostatnich warto¶ciach. Ich warto¶ci
1360 nie s± zapamiêtywane przy wy³±czaniu telefonu."
1361
1362 <p>...ale ja tego nie zauwa¿y³em i u mnie zawsze by³y równe 0
1363 (czy trzeba jako¶ dodatkowo w³±czyæ ten test ?)
1364
1365 <p>W Nokii 3110 test ten wygl±da jak <b><a href="#Menu75">test 75</a></b>.
1366
1367 <p><a NAME="Menu78"></a><b>Test 78</b>
1368 <br>Kolejne parametry <a href="faq_net1.htm#DSP">DSP</a>
1369
1370 <p>
1371 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
1372 <tr>
1373 <td>
1374 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1375 <tr>
1376 <td><tt>aaa bbb ccc&nbsp;<br>
1377 ddd eee fff<br>
1378 ggg h i jjj<br>
1379 &nbsp;kkkk llll</tt></td>
1380 </tr>
1381 </table>
1382 </td>
1383
1384 <td>
1385 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1386 <tr>
1387 <td><tt><b>EAA Ada ERL&nbsp;<br>
1388 RxG TxG GLi<br>
1389 TxN Sta Mod<br>
1390 &nbsp;RVAD TVAD</b></tt></td>
1391 </tr>
1392 </table>
1393 </td>
1394 </tr>
1395 </table>
1396
1397 <p>
1398 <ul>
1399 <li>
1400 aaa - poziom cyfrowego t³umienia echa z punktu widzenia <a href="faq_net1.htm#DSP">DSP</a>
1401 :-) w dB. Znak liczby i czê¶ci u³amkowej nie s± pokazywane (np. -10.5 dB
1402 bêdzie wy¶wietlane jako "105", -0.5 dB za¶ jako "&nbsp; 5"). 20*log10(
1403 Q15 )</li>
1404
1405 <li>
1406 bbb - poziom adaptacyjnego t³umienia echa (znak czê¶ci u³amkowej nie jest
1407 pokazywany). 20*log10( Q15 )</li>
1408
1409 <li>
1410 ccc - poziom st³umienia sygnalu, który wraca po odbiciu (znak czê¶ci u³amkowej
1411 nie jest pokazywany). 20*log10( Q15 )</li>
1412
1413 <li>
1414 ddd - t³umienie t³umika sygna³u odbieranego (akustyczne) w dB. Znak liczby
1415 i czê¶ci u³amkowej nie s± pokazywane. 20*log10( Q15 aec_rx_gain )</li>
1416
1417 <li>
1418 eee - t³umienie t³umika sygna³u nadawanego (akustyczne) w dB. Znak liczby
1419 i czê¶ci u³amkowej nie s± pokazywane. 20*log10( Q15 aec_tx_gain )</li>
1420
1421 <li>
1422 fff - ograniczenie dla dwóch powy¿szych parametrów (ddd i eee) - znak liczby
1423 i czê¶ci u³amkowej nie s± pokazywane. 20*log10( Q15 aec_gain_limit )</li>
1424
1425 <li>
1426 ggg - g³o¶no¶æ nadawanego "komfortowego szumu" (patrz opis <a href="faq_net1.htm#DTX">DTX</a>)
1427 w dB. Znak czê¶ci u³amkowej i znak liczny nie s± pokazywane. 20*log10(
1428 Q15 aec_tx_noise)</li>
1429
1430 <li>
1431 h - stan filtru adaptacyjnego. (Q0 aec_nlms_state) (bit UPDATE &lt;&lt;
1432 2) | (bit NLMS2 &lt;&lt; 1) | (bit NLMS1)</li>
1433
1434 <li>
1435 i - informacja, o tym czy jest generowany tzw. "komfortowy szum" - patrz
1436 opis <a href="faq_net1.htm#DTX">DTX</a> (warto¶ci 0 lub 1) (Q0 AEC_TX_COMF_GEN)</li>
1437
1438 <li>
1439 jjj - tryb pracy uk³adu t³umików i filtru adaptacyjnego (AEC) (byte Q0
1440 s_AEC_mode)</li>
1441
1442 <li>
1443 kkkk - ostatnich 16 decyzji uk³adu wykrywania g³osu dla sygna³u odbieranego
1444 (RX VAD) w formacie szesnastkowym. Hex( Q0 aec_rx_vadreg )</li>
1445
1446 <li>
1447 llll - ostatnich 16 decyzji uk³adu wykrywania g³osu dla sygna³u nadawanego
1448 (TX VAD) w formacie szesnastkowym. Hex( Q0 aec_tx_vadreg )</li>
1449 </ul>
1450
1451 <p>U mnie warto¶ci tych liczników zawsze by³y równe 0
1452 (czy trzeba jako¶ dodatkowo w³±czyæ ten test ?)
1453
1454 <p>W Nokii 3110 test ten wygl±da jak <b><a href="#Menu76">test 76</a></b>.
1455
1456 <p><a NAME="Menu79"></a><b>Test 79</b>
1457 <br>Wy¶wietlacz equalizera audio
1458
1459 <p>
1460 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
1461 <tr>
1462 <td>
1463 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1464 <tr>
1465 <td><tt>aaaaa bbbbb<br>
1466 ccccc ddddd<br>
1467 -ee.e -ff.f&nbsp;<br>
1468 &nbsp;</tt></td>
1469 </tr>
1470 </table>
1471 </td>
1472
1473 <td>
1474 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1475 <tr>
1476 <td><tt><b>MiCutB MiCTA<br>
1477 EpCutB EPCTA<br>
1478 MiCLev EarLv<br>
1479 &nbsp;</b></tt></td>
1480 </tr>
1481 </table>
1482 </td>
1483 </tr>
1484 </table>
1485
1486 <p>
1487 <ul>
1488 <li>
1489 aaaaa - próbki sygna³u akustycznego, w których nast±pi³o przepe³nienie
1490 (tak jak przesterowanie), przed przej¶ciem przez equalizer mikrofonowy
1491 w postaci 16-bitowej ca³kowitej (dziesiêtnej) liczby.</li>
1492
1493 <li>
1494 bbbbb - próbki sygna³u akustycznego, w których nast±pi³o przepe³nienie
1495 (tak jak przesterowanie), po przej¶ciu przez equalizer mikrofonowy w postaci
1496 16-bitowej ca³kowitej (dziesiêtnej) liczby.</li>
1497
1498 <li>
1499 ccccc - próbki sygna³u akustycznego, w których nast±pi³o przepe³nienie
1500 (tak jak przesterowanie), przed przej¶ciem przez equalizer g³o¶nikowy w
1501 postaci 16-bitowej ca³kowitej (dziesiêtnej) liczby.</li>
1502
1503 <li>
1504 ddddd - próbki sygna³u akustycznego, w których nast±pi³o przepe³nienie
1505 (tak jak przesterowanie), po przej¶ciu przez equalizer g³o¶nikowy w postaci
1506 16-bitowej ca³kowitej (dziesiêtnej) liczby.</li>
1507
1508 <li>
1509 -ee.e - g³o¶no¶æ d¼wiêku wychwytywanego przez mikrofon w formacie dB. Wymaga
1510 funkcji matematycznej log10 w <a href="faq_net1.htm#MCU">MCU</a>.
1511 16 bitowa warto¶æ w <a href="faq_net1.htm#DSP">DSP</a>,
1512 0 dB = 32768.</li>
1513
1514 <li>
1515 -ff.f - g³o¶no¶æ sygna³u po przej¶ciu przez equalizer g³o¶nikowy w formacie
1516 dB. Wymaga funkcji matematycznej log10 w <a href="faq_net1.htm#MCU">MCU</a>.
1517 16 bitowa warto¶æ w <a href="faq_net1.htm#DSP">DSP</a>,
1518 0 dB = 32768.</li>
1519 </ul>
1520
1521 <p>Angielskie opisy pisz± o tym te¶cie:
1522 <br>"Warto¶ci liczników s± pokazywane tylko w czasie rozmowy. Je¿eli po³±czenie
1523 jest przerwane, zatrzymuj± siê one na ostatnich warto¶ciach.
1524 Ich warto¶ci nie s± zapamiêtywane przy wy³±czaniu telefonu. Warto¶ci liczników
1525 aaaaa-ddddd s± obliczane w <a href="faq_net1.htm#DSP">DSP</a> (i tylko
1526 nowe s± wysy³ane do <a href="faq_net1.htm#MCU">MCU</a>. Poziomy sygna³u
1527 mikrofonowego i g³o¶nikowego s± obliczane w <a href="faq_net1.htm#DSP">DSP</a>,
1528 który wysy³a liniowe warto¶ci do <a href="faq_net1.htm#MCU">MCU</a>, który z kolei
1529 dokonuje liniowej transformacji dB (20*log10(x)) do warto¶ci g³o¶no¶ci".
1530
1531 <p>...ale ja tego nie zauwa¿y³em i u mnie zawsze by³y równe 0
1532 (czy trzeba jako¶ dodatkowo w³±czyæ ten test ?)
1533
1534 <p>W Nokii 3110 test ten wygl±da jak <b><a href="#Menu77">test 77</a></b>.
1535
1536 <p><a NAME="Menu80"></a><b>Test 80</b>
1537
1538 <p>
1539 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
1540 <tr>
1541 <td>
1542 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1543 <tr>
1544 <td>
1545 <br><tt>&nbsp;&nbsp; TIMERS&nbsp; &nbsp;<br>
1546 &nbsp;&nbsp; RESET&nbsp;<br>
1547 &nbsp;</tt></td>
1548 </tr>
1549 </table>
1550 </td>
1551
1552 <td>
1553 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1554 <tr>
1555 <td><tt><b>&nbsp; Use menu<br>
1556 &nbsp; to reset<br>
1557 &nbsp;field test&nbsp;<br>
1558 &nbsp;&nbsp; timers</b></tt></td>
1559 </tr>
1560 </table>
1561 </td>
1562 </tr>
1563 </table>
1564
1565 <p>Przez bezpo¶rednie wej¶cie do tego menu mo¿esz wyzerowaæ liczniki z <b><a href="#Menu82">testu 82</a></b>.
1566 Telefon robi to automatycznie, gdy od³±czasz od niego ³adowarkê.
1567 Wed³ug opisów angielskich, dzieje siê tak równie¿, gdy akumulator jest
1568 na³adowany (ja tego nie zaobserwowa³em).
1569
1570 <p>W niektórych nowych telefonach (np. Nokii 3310 z oprogramowaniem 4.45)
1571 po u¿yciu tego testu zeruj± siê
1572 ORAZ w³±czaj± (test ten dzia³a wiêc równie¿ jak
1573 <a href=#Menu81>test 81</a>)
1574 liczniki <b><a href="#Menu82">testu 82</a></b>.
1575
1576 <p>W Nokii 3110 test ten wygl±da jak <b><a href="#Menu83">test 83</a></b>.
1577
1578 <p><a NAME="Menu81"></a><b>Test 81</b>
1579
1580 <p>
1581 <center><table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
1582 <tr>
1583 <td>
1584 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1585 <tr>
1586 <td>
1587 <br><tt>&nbsp;&nbsp; TIMERS&nbsp; &nbsp;<br>
1588 &nbsp; aaaaaaaa<br>
1589 &nbsp;</tt></td>
1590 </tr>
1591 </table>
1592 </td>
1593
1594 <td>
1595 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1596 <tr>
1597 <td><tt><b>Use menu to<br>
1598 control test<br>
1599 &nbsp; display<br>
1600 &nbsp; timers</b></tt></td>
1601 </tr>
1602 </table>
1603 </td>
1604 </tr>
1605 </table></center>
1606
1607 <p>Przez bezpo¶rednie wej¶cie do tego menu mo¿esz w³±czyæ (aaaaaaaa=ENABLED) lub
1608 wy³±czyæ (aaaaaaaa=DISABLED) licznik z <b><a href="#Menu82">testu 82</a></b>.
1609
1610 <p>W Nokii 3110 test ten wygl±da jak <b><a href="#Menu84_86">test 84</a></b>.
1611
1612 <p><a NAME="Menu82"></a><b>Test 82</b>
1613
1614 <p>
1615 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
1616 <tr>
1617 <td>
1618 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1619 <tr>
1620 <td><tt>aaaaa bbbbb&nbsp;<br>
1621 ccccc ddddd<br>
1622 &nbsp;TIMERS eee<br>
1623 &nbsp;</tt></td>
1624 </tr>
1625 </table>
1626 </td>
1627
1628 <td>
1629 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1630 <tr>
1631 <td><tt><b>PwrOn InServ<br>
1632 NSPS&nbsp; TxON<br>
1633 &nbsp;&nbsp; Timers<br>
1634 &nbsp;&nbsp; Status</b></tt></td>
1635 </tr>
1636 </table>
1637 </td>
1638 </tr>
1639 </table>
1640
1641 <p>
1642 <ul>
1643 <li>
1644 aaaaa - informacja, ile d³ugo telefon by³ w³±czony</li>
1645
1646 <li>
1647 bbbbb - informacja, jak d³ugo telefon by³ zalogowany do sieci</li>
1648
1649 <li>
1650 ccccc - informacja, jak d³ugo
1651 telefon by³ w stanie <a href="faq_net2.htm#NSPS">NSPS</a></li>
1652
1653 <li>
1654 ddddd - informacja, jak d³ugo by³ w³±czony nadajnik telefonu</li>
1655
1656 <li>
1657 eee - informacja, czy liczniki s± w³±czone (ON) czy wy³±czone (OFF) (zmieniæ
1658 to mo¿na w <b><a href="#Menu81">te¶cie 81</a></b>)</li>
1659 </ul>
1660
1661 <p>Ka¿dy z tych liczników ma formê aaabb - liczba bb zmienia siê w zakresie
1662 od 0 do 60 jednostek; po osi±gniêciu warto¶ci 60
1663 jest zerowana - równocze¶nie zwiêksza siê o 1 liczba aaa.
1664 W wiêkszo¶ci modeli jednostk± jest minuta (tzn. ka¿dy z liczników pokazuje czas
1665 jako minuty i godziny), wyj±tkiem jest Nokia 7110, gdzie jednostk± jest 30 sekund
1666 i niektóre Nokie 3310 (jednostka=1 minuta 7 sekund)...
1667
1668 <p>Wed³ug angielskich opisów maksymalna warto¶æ wynosi 99 h i 59 minut. Je¿eli
1669 pierwszy (aaaaa) licznik osi±gnie tê warto¶æ, wszystkie liczniki stan±.
1670
1671 <p>Niestety liczniki dzia³aj± tylko wtedy, gdy w³±czysz jaki¶ test w monitorze
1672 sieci (tzn. gdy wy³±czysz testy, nie bêd± odmierzaæ czasu pomimo wy¶wietlonej
1673 informacji, ¿e s± w³±czone). Oznacza to, ¿e faktycznie mo¿esz tutaj
1674 znale¼æ informacjê o tym, ile korzystasz z monitora sieci (pierwszy parametr),
1675 ile czasu telefon by³ w tym czasie zalogowany do sieci (nastêpny), itd.
1676
1677 <p>
1678 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
1679 <tr>
1680 <td><img SRC="../tip.gif" height=36 width=27></td>
1681
1682 <td>Je¿eli nie mo¿esz zrezygnowaæ z odmierzania czasu, proponujê w
1683 <b><a href="#Menu83">te¶cie 83</a></b> wybraæ SHOW TASK MSG BUFS i w³±czyæ
1684 <b><a href="#Menu87">test 87</a></b> (wy¶wietlacz bêdzie pusty).
1685 Jedyn± niedogodno¶ci± tego rozwi±zania
1686 bêdzie to, ¿e nie bêdziesz mia³(a) identyfikacji osób dzwoni±cych do Ciebie.
1687
1688 <p>W menu serwisowym Nokii 6130 (kod <b>*#WARRANTY#</b>) i 3210 (kod <b>*#WAR0ANTY#</b>) pod 
1689 pozycj± "Life Timer" znajdziesz informacjê ile czasu rozmawia³e¶(a¶) - cyfry przed 
1690 dwukropkiem oznaczaj± godziny, cyfry po nim minuty. Przyk³adowo, 0011:34 to 11 h 34 
1691 minuty czasu rozmowy. W Nokii 3310 (równie¿ kod <b>*#WAR0ANTY#</b>)
1692 na samym pocz±tku pokazywana jest tam liczba 65536, a licznik zaczyna
1693 dzia³aæ, gdy przez telefon rozmawiano d³u¿ej ni¿ 1 h.
1694 </td>
1695 </tr>
1696 </table>
1697
1698 <p>W Nokii 3110 test ten wygl±da jak <b><a href="#Menu84_86">test 85</a></b>.
1699
1700 <p><a NAME="Menu83"></a><b>Test 83</b>
1701
1702 <p>
1703 <center><table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
1704 <tr>
1705 <td>
1706 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1707 <tr>
1708 <td>
1709 <br><tt>&nbsp;SHOW TASK&nbsp;<br>
1710 &nbsp;STACKS<br>
1711 &nbsp;</tt></td>
1712 </tr>
1713 </table>
1714 </td>
1715
1716 <td>
1717 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1718 <tr>
1719 <td>
1720 <br><tt>&nbsp;SHOW TASK&nbsp;<br>
1721 &nbsp;MSG BUFS<br>
1722 &nbsp;</tt></td>
1723 </tr>
1724 </table>
1725 </td>
1726
1727 <td>
1728 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1729 <tr>
1730 <td>
1731 <br><tt>&nbsp;SHOW TASK&nbsp;<br>
1732 &nbsp;FAST BUFS<br>
1733 &nbsp;</tt></td>
1734 </tr>
1735 </table>
1736 </td>
1737
1738 <td>
1739 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1740 <tr>
1741 <td><tt><b>Use menu to<br>
1742 select shown<br>
1743 &nbsp;task info<br>
1744 &nbsp;</b></tt></td>
1745 </tr>
1746 </table>
1747 </td>
1748 </tr>
1749 </table></center>
1750
1751 <p>Przez bezpo¶rednie wej¶cie do tego menu mo¿na spowodowaæ, ¿e w <b>Menu
1752 10-84</b>, <b>test 85</b>, <b>test 86</b>, <b>test 87</b> s± pokazywane
1753 warto¶ci innych liczników:
1754
1755 <p>
1756 <ul>
1757 <li>
1758 "STACKS" - pokazuje wolne miejsce w bloku pamiêci w najgorszym razie</li>
1759
1760 <li>
1761 "MSG BUFS" - pokazuje najwy¿sz± ilo¶æ bêd±cych w takcie realizacji wiadomo¶ci.</li>
1762
1763 <li>
1764 "FAST BUFS" - pokazuje najwy¿sz± ilo¶æ bed±cych w trakcie realizacji szybkich
1765 wiadomo¶ci.</li>
1766 </ul>
1767
1768 <p>W Nokii 3110 test ten wygl±da jak <b><a href="#Menu84_86">test 86</a></b>.
1769
1770 <p><a NAME="Menu84_86"></a><b>Test 84, 85, 86</b>
1771 <br>Tak ogólnie wygl±daj± te menu:
1772
1773 <p>
1774 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1775 <tr>
1776 <td><tt>&nbsp;aaaa bbbb &nbsp;<br>
1777 &nbsp;cccc dddd<br>
1778 &nbsp;eeee ffff<br>
1779 &nbsp;gggg hhhh</tt></td>
1780 </tr>
1781 </table>
1782
1783 <p>A tak wygl±da ich pomoc:
1784
1785 <p>
1786 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
1787 <tr ALIGN=CENTER>
1788 <td>
1789 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1790 <tr>
1791 <td><tt><b>IDLE&nbsp; DEV_IO<br>
1792 LOCAL MDISND<br>
1793 MDIRCV&nbsp; UI<br>
1794 &nbsp;TONE&nbsp;&nbsp; PN</b></tt></td>
1795 </tr>
1796 </table>
1797
1798 <p>albo (w Nokii 6210/8210):
1799 <p>
1800 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1801 <tr>
1802 <td><tt><b>IDLE&nbsp; DEV_IO<br>
1803 LOCAL MDISND<br>
1804 MDIRCV&nbsp; UI<br>
1805 &nbsp;TONE&nbsp;&nbsp; PND</b></tt></td>
1806 </tr>
1807 </table>
1808
1809 <p>albo (w Nokii 6250):
1810 <p>
1811 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1812 <tr>
1813 <td><tt><b>IDLE&nbsp; DEV?IO<br>
1814 LOCAL MDISND<br>
1815 MDIRCV&nbsp; UI<br>
1816 &nbsp;TONE&nbsp;&nbsp; PND</b></tt></td>
1817 </tr>
1818 </table>
1819
1820 </td>
1821
1822 <td>
1823 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1824 <tr>
1825 <td><tt><b>&nbsp;FBUS&nbsp;&nbsp; AUD<br>
1826 L1CTRL L1MEA<br>
1827 L1SYSP&nbsp; L2<br>
1828 &nbsp;CC&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MM</b></tt></td>
1829 </tr>
1830 </table>
1831
1832 <p>albo (w Nokii 3210):
1833 <p>
1834 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1835 <tr>
1836 <td><tt><b>IRDA&nbsp; FBUS<br>
1837 AUD&nbsp; L1CTRL<br>
1838 L1MEA L1SYSP<br>
1839 L2&nbsp;&nbsp;&nbsp; CC</b></tt></td>
1840 </tr>
1841 </table>
1842
1843 <p>albo (w Nokii 6210/6250):
1844 <p>
1845 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1846 <tr>
1847 <td><tt><b>
1848 WMLS &nbsp; &nbsp;PN<br>
1849 IRDA IRDAMGR<br>
1850 FBUS &nbsp; &nbsp;AUD<br>
1851 PHCTRL &nbsp;L2
1852 </b></tt></td>
1853 </tr>
1854 </table>
1855
1856 <p>albo (w Nokii 8210):
1857 <p>
1858 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1859 <tr>
1860 <td><tt><b>
1861 IRDA IRDAMGR<br>
1862 FBUS &nbsp; &nbsp; AUD<br>
1863 PHCTRL &nbsp; &nbsp;L2<br>
1864 CC &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;MM<br>
1865 </b></tt></td>
1866 </tr>
1867 </table>
1868
1869 <p>albo (w Nokii 8810):
1870 <p>
1871 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1872 <tr>
1873 <td><tt><b>IRDA&nbsp; IRMGR<br>
1874 FBUS&nbsp; AUD<br>
1875 L1CTRL L1MEA<br>
1876 L1SYSP&nbsp; L2</b></tt></td>
1877 </tr>
1878 </table>
1879
1880 </td>
1881
1882 <td>
1883 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1884 <tr>
1885 <td><tt><b>&nbsp;RR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RM<br>
1886 &nbsp;SMS&nbsp;&nbsp;&nbsp; EM<br>
1887 SIMUPL SIML2<br>
1888 &nbsp;DDI</b></tt></td>
1889 </tr>
1890 </table>
1891
1892 <p>albo (w Nokii 3210):
1893 <p>
1894 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1895 <tr>
1896 <td><tt><b>MM&nbsp;&nbsp;&nbsp; RR<br>
1897 RM&nbsp;&nbsp;&nbsp; SMS<br>
1898 EM&nbsp;&nbsp;&nbsp; SIMUPL<br>
1899 SIML2 DDI</b></tt></td>
1900 </tr>
1901 </table>
1902
1903 <p>albo (w Nokii 6210/6250):
1904 <p>
1905 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1906 <tr>
1907 <td><tt><b>
1908 &nbsp;CC&nbsp; &nbsp;MM &nbsp;RR<br>
1909 RMC &nbsp;SMS &nbsp;EM<br>
1910 SIM SIM2 DDI<br>
1911 DGC &nbsp;NTB FAX
1912 </b></tt></td>
1913 </tr>
1914 </table>
1915
1916 <p>albo (w Nokii 8210):
1917 <p>
1918 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1919 <tr>
1920 <td><tt><b>
1921 RR &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;RM<br>
1922 SMS &nbsp; &nbsp; &nbsp; EM<br>
1923 SIMUPL SIML2<br>
1924 DDI &nbsp; &nbsp; &nbsp;DGC<br>
1925 </b></tt></td>
1926 </tr>
1927 </table>
1928
1929 <p>albo (w Nokii 8810):
1930 <p>
1931 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1932 <tr>
1933 <td><tt><b>CC&nbsp; &nbsp; &nbsp;MM<br>
1934 RR&nbsp; &nbsp; &nbsp;RM<br>
1935 SMS&nbsp; &nbsp; EM<br>
1936 SIMUPL SIML2</b></tt></td>
1937 </tr>
1938 </table>
1939
1940 <p>albo (w Nokii 9110):
1941 <p>
1942 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1943 <tr>
1944 <td><tt><b>&nbsp;RR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RM<br>
1945 SMS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EM<br>
1946 SIMUPL SIML2<br>
1947 &nbsp;DGC&nbsp; DGNTB</b></tt></td>
1948 </tr>
1949 </table>
1950
1951 </td>
1952 </tr>
1953 </table>
1954
1955 <p>
1956 <ul>
1957 <li>
1958 aaaa, bbbb,... - zadanie 0, 1, itd.</li>
1959 </ul>
1960
1961 <p>Liczby okre¶laj±ce, jak bardzo komórki pamiêci zwi±zane ze stosami s± puste
1962 w najgorszym wypadku (je¿eli pokazuje siê 0, stos jest pe³ny). Warto¶ci
1963 nie s± zapisywane w pamiêci przy wy³±czaniu telefonu.
1964
1965 <p>W Nokii 3110 test 86 wygl±da nastêpuj±co:
1966
1967 <p>
1968 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
1969 <tr>
1970 <td>
1971 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1972 <tr>
1973 <td><tt>MCUSW&nbsp; aaaaa<br>
1974 DATE&nbsp;&nbsp; cccccc<br>
1975 CHKSUM dddd<br>
1976 DSP&nbsp;&nbsp;&nbsp; eee</tt></td>
1977 </tr>
1978 </table>
1979 </td>
1980
1981 <td>
1982 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
1983 <tr>
1984 <td><tt><b>MCUSWVersion<br>
1985 DateOfMCUSW<br>
1986 MCUSWChecksum<br>
1987 DSPSWVersion</b></tt></td>
1988 </tr>
1989 </table>
1990 </td>
1991 </tr>
1992 </table>
1993
1994 <p>Znaczenie parametrów aaaaa,cccccc, dddd i eee znajdziesz w <b><a href="#Menu88">te¶cie 88</a></b>.
1995
1996 <p><a NAME="Menu87"></a><b>Test 87</b>
1997
1998 <p>
1999 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
2000 <tr>
2001 <td>
2002 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
2003 <tr>
2004 <td><tt>&nbsp;aaaa&nbsp; bbbb&nbsp;<br>
2005 &nbsp;<p>
2006 &nbsp;</tt></td>
2007 </tr>
2008 </table>
2009 </td>
2010
2011 <td>
2012 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
2013 <tr>
2014 <td><tt><b>&nbsp; FIQ&nbsp; IRQ &nbsp;<br>
2015 &nbsp;<p>
2016 &nbsp;</b></tt></td>
2017 </tr>
2018 </table>
2019 </td>
2020 </tr>
2021 </table>
2022
2023 <p>
2024 <ul>
2025 <li>
2026 aaaa - OS_SYSTEM_STACK</li>
2027 </ul>
2028
2029 <p>W Nokii 8810 menu to wygl±da tak:
2030
2031 <p>
2032 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
2033 <tr>
2034 <td>
2035 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
2036 <tr>
2037 <td><tt>
2038 &nbsp;ffff&nbsp; gggg<br>
2039 &nbsp;eeee&nbsp; dddd&nbsp;<br>
2040 &nbsp;aaaa&nbsp; bbbb&nbsp;<br>
2041 &nbsp;</tt></td>
2042 </tr>
2043 </table>
2044 </td>
2045
2046 <td>
2047 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
2048 <tr>
2049 <td><tt><b>
2050 &nbsp;DDI&nbsp; &nbsp;DGC<br>
2051 &nbsp;DGNTB DGFAX<br>
2052 &nbsp;FIQ&nbsp;&nbsp; IRQ<br>
2053 &nbsp;</b></tt></td>
2054 </tr>
2055 </table>
2056 </td>
2057 </tr>
2058 </table>
2059
2060 <p>W Nokii 9110 menu to wygl±da natomiast tak:
2061
2062 <p>
2063 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
2064 <tr>
2065 <td>
2066 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
2067 <tr>
2068 <td><tt>&nbsp;cccc&nbsp; dddd&nbsp;<br>
2069 &nbsp;aaaa&nbsp; bbbb&nbsp;<p>
2070 &nbsp;</tt></td>
2071 </tr>
2072 </table>
2073 </td>
2074
2075 <td>
2076 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
2077 <tr>
2078 <td><tt><b>&nbsp;DGTB&nbsp; DGFAX<br>
2079 &nbsp;FIQ&nbsp;&nbsp; IRQ<p>
2080 &nbsp;</b></tt></td>
2081 </tr>
2082 </table>
2083 </td>
2084 </tr>
2085 </table>
2086
2087 <p>W Nokii 7110 jest jeszcze trochê inne:
2088
2089 <p>
2090 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
2091 <tr>
2092 <td>
2093 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
2094 <tr>
2095 <td><tt><i>
2096 1040010363800<br>
2097 &nbsp; 700 &nbsp;800<br>
2098 &nbsp; 220<br>
2099 &nbsp; &nbsp; 476 &nbsp; 480
2100 </i></tt></td>
2101 </tr>
2102 </table>
2103 </td>
2104
2105 <td>
2106 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
2107 <tr>
2108 <td><tt><b>
2109 DGN &nbsp;DGF &nbsp;SCKT<br>
2110 PCL &nbsp;PWB<br>
2111 PPC<br>
2112 FIQ &nbsp; &nbsp;IRQ
2113 </b></tt></td>
2114 </tr>
2115 </table>
2116 </td>
2117 </tr>
2118 </table>
2119
2120 <p>i w Nokii 6210/6250:
2121
2122 <p>
2123 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
2124 <tr>
2125 <td>
2126 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
2127 <tr>
2128 <td><tt><b>
2129 SRVSCK PMMCL<br>
2130 PMMWR &nbsp; ND<br>
2131 PPC<br>
2132 FIQ &nbsp; &nbsp;IRQ
2133 </b></tt></td>
2134 </tr>
2135 </table>
2136 </td>
2137 </tr>
2138 </table>
2139
2140 <p>i w Nokii 8210:
2141
2142 <p>
2143 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
2144 <tr>
2145 <td>
2146 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
2147 <tr>
2148 <td><tt><b>
2149 NTB&nbsp; &nbsp; &nbsp; FAX<br>
2150 PMMWR&nbsp; &nbsp; &nbsp;ND<br>
2151 FIQ&nbsp; &nbsp; &nbsp; IRQ<br>&nbsp;
2152 </b></tt></td>
2153 </tr>
2154 </table>
2155 </td>
2156 </tr>
2157 </table>
2158
2159 <p>Stan licznika nie jest zapisywany przy wy³±czaniu telefonu.
2160
2161 <p><a NAME="Menu88"></a><b>Test 88</b>
2162
2163 <p>
2164 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
2165 <tr>
2166 <td>
2167 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
2168 <tr>
2169 <td><tt>aaaaa bbbbbb<br>
2170 Date&nbsp; cccccc<br>
2171 ChkSum dddd<br>
2172 eeeeeeeeeeee</tt></td>
2173 </tr>
2174 </table>
2175 </td>
2176
2177 <td>
2178 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
2179 <tr>
2180 <td><tt><b>MCUSW&nbsp; PPM<br>
2181 MCUSW_Date<br>
2182 MCU_Checksum<br>
2183 DSP_Version</b></tt></td>
2184 </tr>
2185 </table>
2186 </td>
2187 </tr>
2188 </table>
2189
2190 <p>
2191 <ul>
2192 <li>
2193 aaaaa i cccccc - wersja i data oprogramowania <a href="faq_net1.htm#MCU">MCU</a>
2194 (kody do ich sprawdzenia i ró¿nice miêdzy ró¿nymi ich wersjami
2195 s± szczegó³owo opisane na <a href="../firmware/firmware.htm">tej stronie</a>)</li>
2196
2197 <li>
2198 bbbbbb - wersja wgranego do telefonu pakietu PPM (<b>P</b>ost-<b>p</b>rogramming <b>M</b>emory):
2199 firma <a href="http://www.nokia.com">Nokia</a> przygotowywuje ró¿ne wersje jêzykowe
2200 oprogramowania do swoich telefonów. S± one zapisywane w "paczkach" - ka¿da z nich
2201 zawiera komunikaty i obs³ugê kilku jêzyków.
2202 Powód takiego postêpowania jest prosty: komunikaty we wszystkich jêzykach ¶wiata
2203 nie zmie¶ci³yby siê w pamiêci telefonów.
2204 Tutaj zobaczysz w³a¶nie wersjê wgranego pakietu <b>PPM</b>: jest to liczba
2205 zgodna z wersj± oprogramowania <a href="faq_net1.htm#MCU">MCU</a>, po której
2206 pojawia siê litera (mo¿e to byæ "A", "B", itd. - jêzyk polski jest dostêpny w pakiecie "B").
2207 I st±d zapewne jasne jest, ¿e je¿eli Twój telefon zosta³ przywieziony z zagranicy
2208 i nie ma obs³ugi jakiego¶ jêzyka (polskiego ?), trzeba wgraæ do niego inny pakiet <b>PPM</b>.
2209
2210 <p>Dla ciekawych: je¿eli chodzi o starsze modele (np. Nokiê 2110i) - tam nie by³o pakietów
2211 <b>PPM</b>, a zmiana wersji jêzykowej wi±za³a siê z wymian± CA£EGO oprogramowania s³uchawki.
2212 Czyta³em równie¿, i¿ sprzedawane telefony z "ogólnym" oprogramowaniem mia³y fabrycznie
2213 deaktywowan± obs³ugê niektórych jêzyków (np. greckiego) - mo¿na by³o j± w³±czyæ przy u¿yciu
2214 niektórych programów serwisowych (np. PC-Locals 0.6).
2215 <p>
2216 </li>
2217
2218 <li>
2219 dddd - suma kontrolna pamiêci <a href="faq_net1.htm#MCU">MCU</a>
2220 (gdy jest b³êdna, telefon wy¶wietla CONTACT SERVICE)</li>
2221
2222 <li>
2223 eeeeeeeeeeee - wersja oprogramowania <a href="faq_net1.htm#DSP">DSP</a></li>
2224 </ul>
2225
2226 <p>Informacje z tego menu s± równie¿ podawane w ró¿nych programach serwisowych (np.
2227 PC-Locals 1.3 albo WinTesli).
2228
2229 <p>W Nokii 6210 zamiast znaków "_" w pomocy pokazywane s± "?"
2230
2231 <p><a NAME="Menu89"></a><b>Test 89</b>
2232
2233 <p>
2234 <table CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 WIDTH="100%" >
2235 <tr>
2236 <td>
2237 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
2238 <tr>
2239 <td><tt>HW: aaaa&nbsp;<br>
2240 TXT: Ubbbbbb<p>
2241 &nbsp;</tt></td>
2242 </tr>
2243 </table>
2244 </td>
2245
2246 <td>
2247 <table BORDER CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 >
2248 <tr>
2249 <td><tt><b>HW version<br>
2250 Text version<p>
2251 &nbsp;</b></tt></td>
2252 </tr>
2253 </table>
2254 </td>
2255 </tr>
2256 </table>
2257
2258 <p>
2259 <ul>
2260 <li>
2261 aaaa - wersja sprzêtowa telefonu (np. najnowsze mi znane Nokie 5110 pokazuj±
2262 tutaj 4220)</li>
2263
2264 <li>
2265 bbbbbb - informacja, kiedy zosta³y opracowane teksty (prawdopodobnie nazwy operatorów)
2266 wy¶wietlane przez telefon</li>
2267 </ul>
2268
2269 <font class="drukuj">
2270 <p><a class="shref" href="#Top"><small><em>Na pocz±tek</em></small></a><br>
2271
2272 <center>
2273 <p><a href="faq_net0.htm">[Czê¶æ 1]</a><a href="faq_net1.htm">[Czê¶æ 2]</a><a href="faq_net2.htm">[Czê¶æ 3]</a><a href="faq_net3.htm">[Czê¶æ 4]</a><a href="faq_net4.htm">[Czê¶æ 5]</a><b>[Czê¶æ 6]</b><a href="faq_net6.htm">[Czê¶æ 7]</a>
2274 </center>
2275 <hr size="2" noshade width="60%" align="center" style="color: #004080">
2276 </font>
2277
2278 <br><p align="RIGHT"><font class='autor' size='1'><a class="autoremail" href="mailto:Marcin Wi±cek<Marcin-Wiacek@topnet.pl>">Marcin Wi±cek</a> (<a class="autoremail" href="http://marcin-wiacek.topnet.pl">WWW</a>)
2279 <br>Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2002</font>
2280 </body>
2281 </html>