LDFLAGS -> LDLIBS
[gnokii.git] / po / cs.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: gnokii\n"
4 "POT-Creation-Date: 1999-03-13 18:25:30+0100\n"
5 "PO-Revision-Date: 1999-03-13 18:25:30+0100\n"
6 "Last-Translator: Pavel Janik ml. <Pavel.Janik@inet.cz>\n"
7 "Language-Team: gnokii\n"
8 "MIME-Version: 1.0\n"
9 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
10 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11 "Xgettext-Options: -a -k_ -s -v -d gnokii\n"
12 "Files: fbus-3810.h fbus-6110.h gsm-api.h gsm-common.h misc.h fbus-3810.c fbus-6110.c gnokii.c gsm-api.c\n"
13
14 #: fbus-6110.c:2545
15 msgid "   %d. SMS Center name is %s\n"
16 msgstr "   %d. SMS centrum má jméno %s\n"
17
18 #: fbus-6110.c:3490 gnokii.c:1510
19 msgid "   Alarm date: %d-%02d-%02d\n"
20 msgstr "   Varování: %d-%02d-%02d\n"
21
22 #: fbus-6110.c:3372
23 msgid "   Alarm is %s\n"
24 msgstr "   Budík je %s\n"
25
26 #: fbus-6110.c:3494 gnokii.c:1514
27 msgid "   Alarm time: %02d:%02d:%02d\n"
28 msgstr "   Èas varování: %02d:%02d:%02d\n"
29
30 #: fbus-6110.c:3371
31 msgid "   Alarm: %02d:%02d\n"
32 msgstr "   Budík: %02d:%02d\n"
33
34 #: fbus-6110.c:2993
35 msgid "   Battery Level: %d\n"
36 msgstr "   Kapacita baterie: %d\n"
37
38 #: gnokii.c:1585
39 msgid "   Calendar note deleted.\n"
40 msgstr "   Poznámka v kalendáøi byla smazána.\n"
41
42 #: fbus-6110.c:3217
43 msgid "   CellID: %s\n"
44 msgstr "   CellID: %s\n"
45
46 #: fbus-6110.c:3334
47 msgid "   Date: %4d/%02d/%02d\n"
48 msgstr "   Datum: %4d/%02d/%02d\n"
49
50 #: fbus-6110.c:3479 gnokii.c:1501
51 msgid "   Date: %d-%02d-%02d\n"
52 msgstr "   Datum: %d-%02d-%02d\n"
53
54 #: fbus-6110.c:2512
55 msgid "   Date: %s\n"
56 msgstr "   Datum: %s\n"
57
58 #: fbus-6110.c:3714
59 msgid "   Date: %s GMT"
60 msgstr "   Datum: %s GMT"
61
62 #: fbus-6110.c:4016
63 msgid "   Empty SMS location.\n"
64 msgstr "   Pamì»ové místo pro SMS je prázdné.\n"
65
66 #: fbus-6110.c:2363 fbus-6110.c:2458
67 msgid "   Exact meaning not known yet, sorry :-(\n"
68 msgstr "   Pøesný význam doposud není znám :-(\n"
69
70 #: fbus-6110.c:4142
71 msgid "   Firmware: %s\n"
72 msgstr "   Firmware: %s\n"
73
74 #: fbus-6110.c:2764
75 msgid "   Free: %d\n"
76 msgstr "   Volné místo: %d\n"
77
78 #: fbus-6110.c:4140
79 msgid "   HW: %s\n"
80 msgstr "   HW: %s\n"
81
82 #: fbus-3810.c:2274
83 msgid "   IMEI:     %s\n"
84 msgstr "   IMEI:     %s\n"
85
86 #: fbus-6110.c:4134
87 msgid "   IMEI: %s\n"
88 msgstr "   IMEI: %s\n"
89
90 #: fbus-6110.c:4006
91 msgid "   Invalid location!\n"
92 msgstr ""
93
94 #: fbus-6110.c:2701
95 msgid "   Invalid memory type!\n"
96 msgstr "   ©patný typ pamìti!\n"
97
98 #: fbus-6110.c:3583
99 msgid "   Item number: %d\n"
100 msgstr ""
101
102 #: fbus-6110.c:3218
103 msgid "   LAC: %s\n"
104 msgstr "   LAC: %s\n"
105
106 #: fbus-6110.c:2875
107 msgid "   Location: %d\n"
108 msgstr ""
109
110 #: fbus-6110.c:4147
111 msgid "   Magic bytes: %02x %02x %02x %02x\n"
112 msgstr "   Magické bajty: %02x %02x %02x %02x\n"
113
114 #: fbus-6110.c:2762
115 msgid "   Memory Type: %s\n"
116 msgstr "   Typ pamìti: %s\n"
117
118 #: fbus-6110.c:2876
119 msgid "   MemoryType: %s\n"
120 msgstr ""
121
122 #: fbus-6110.c:2934
123 msgid "   Mode: "
124 msgstr "   Mód: "
125
126 #: fbus-3810.c:2276
127 msgid "   Model:    %s\n"
128 msgstr ""
129
130 #: fbus-6110.c:4136
131 msgid "   Model: %s\n"
132 msgstr "   Model: %s\n"
133
134 #: fbus-3810.c:2180
135 msgid "   Msg Length %d, Msg number %d,  Unknown bytes: %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n"
136 msgstr "   Délka zprávy %d, Èíslo zprávy %d,  Neznámé bajty: %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n"
137
138 #: fbus-6110.c:2401 fbus-6110.c:2656
139 msgid "   Name: "
140 msgstr "   Jméno: "
141
142 #: fbus-6110.c:3219
143 msgid "   Network code: %s\n"
144 msgstr "   Kód sítì: %s\n"
145
146 #: fbus-6110.c:3220
147 msgid "   Network name: %s (%s)\n"
148 msgstr "   Jméno sítì: %s (%s)\n"
149
150 #: fbus-6110.c:3235
151 msgid "   Network selection: %s\n"
152 msgstr ""
153
154 #: fbus-6110.c:2393 fbus-6110.c:2672
155 msgid "   Number: "
156 msgstr "   Èíslo: "
157
158 #: fbus-6110.c:2877
159 msgid "   Number: %d\n"
160 msgstr "   Èíslo: %d\n"
161
162 #: fbus-6110.c:3503 gnokii.c:1522
163 msgid "   Phone: %s\n"
164 msgstr ""
165
166 #: fbus-6110.c:2971
167 msgid "   Power source: "
168 msgstr "   Zdroj napájení: "
169
170 #: fbus-6110.c:4138
171 msgid "   Production Code: %s\n"
172 msgstr "   Výrobní èíslo: %s\n"
173
174 #: fbus-6110.c:2511 fbus-6110.c:3746
175 msgid "   Remote number: %s\n"
176 msgstr "   Èíslo volajícího: %s\n"
177
178 #: fbus-3810.c:2278
179 msgid "   Revision: %s\n"
180 msgstr "   Revize: %s\n"
181
182 #: fbus-6110.c:2548
183 msgid "   SMS Center message format is "
184 msgstr ""
185
186 #: fbus-6110.c:2574
187 msgid "   SMS Center message validity is "
188 msgstr ""
189
190 #: fbus-6110.c:2546
191 msgid "   SMS Center number is %s\n"
192 msgstr ""
193
194 #: fbus-6110.c:2507 fbus-6110.c:3745
195 msgid "   SMS center number: %s\n"
196 msgstr "   Èíslo SMS centra: %s\n"
197
198 #: fbus-6110.c:2513
199 msgid "   SMS: "
200 msgstr "   Text zprávy: "
201
202 #: fbus-6110.c:3729
203 msgid "   SMSC response date: %s GMT"
204 msgstr ""
205
206 #: fbus-6110.c:2362 fbus-6110.c:2375 fbus-6110.c:2392 fbus-6110.c:2422 fbus-6110.c:2433 fbus-6110.c:2457
207 msgid "   Sequence nr. of the call: %d\n"
208 msgstr "   Poøadové èíslo hovoru: %d\n"
209
210 #: fbus-6110.c:2994
211 msgid "   Signal strength: %d\n"
212 msgstr "   Úroveò signálu: %d\n"
213
214 #: fbus-6110.c:3223
215 msgid "   Status: "
216 msgstr ""
217
218 #: fbus-6110.c:3500 gnokii.c:1519
219 msgid "   Text: %s\n"
220 msgstr ""
221
222 #: fbus-6110.c:4040
223 msgid "   The number of messages: %d\n"
224 msgstr "   Poèet zpráv: %d\n"
225
226 #: fbus-6110.c:2622
227 msgid "   The request for SMS Center failed.\n"
228 msgstr "   Po¾adavek na SMS centrum selhal.\n"
229
230 #: fbus-6110.c:3333 fbus-6110.c:3483 gnokii.c:1505
231 msgid "   Time: %02d:%02d:%02d\n"
232 msgstr "   Èas: %02d:%02d:%02d\n"
233
234 #: gnokii.c:1476
235 msgid "   Type of the note: "
236 msgstr ""
237
238 #: fbus-6110.c:3499
239 msgid "   Type: %d\n"
240 msgstr ""
241
242 #: fbus-6110.c:2711 fbus-6110.c:2749
243 msgid "   Unknown error!\n"
244 msgstr "   Neznámá chyba!\n"
245
246 #: fbus-6110.c:4041
247 msgid "   Unread messages: %d\n"
248 msgstr "   Poèet nepøeètených zpráv: %d\n"
249
250 #: fbus-6110.c:2763
251 msgid "   Used: %d\n"
252 msgstr "   Pou¾ito: %d\n"
253
254 #: gnokii.c:86
255 msgid ""
256 "   usage: gnokii [--help|--monitor|--version]\n"
257 "          gnokii --getmemory memory_type start end\n"
258 "          gnokii --writephonebook\n"
259 "          gnokii --getspeeddial number\n"
260 "          gnokii --setspeeddial number memory_type location\n"
261 "          gnokii --getsms memory_type start end\n"
262 "          gnokii --deletesms memory_type start end\n"
263 "          gnokii --sendsms destination [--smsc message_center_number |\n"
264 "                 --smscno message_center_index] [-r] [-C n] [-v n]\n"
265 "          gnokii --getsmsc message_center_number\n"
266 "          gnokii --sendoplogoviasms destionation logofile [network code]\n"
267 "          gnokii --setdatetime [YYYY MM DD HH MM]\n"
268 "          gnokii --getdatetime\n"
269 "          gnokii --setalarm HH MM\n"
270 "          gnokii --getalarm\n"
271 "          gnokii --dialvoice number\n"
272 "          gnokii --getcalendarnote index\n"
273 "          gnokii --writecalendarnote\n"
274 "          gnokii --deletecalendarnote index\n"
275 "          gnokii --getdisplaystatus\n"
276 "          gnokii --netmonitor {reset|off|field|devel|next|nr}\n"
277 "          gnokii --identify\n"
278 "          gnokii --senddtmf string\n"
279 "          gnokii --setlogo logofile [network code]\n"
280 "          gnokii --setlogo logofile [caller group number] [group name]\n"
281 "          gnokii --setlogo text [startup text]\n"
282 "          gnokii --getlogo logofile {caller|op|startup} [caller group number]\n"
283 "          gnokii --reset [soft|hard]\n"
284 "\n"
285 "          --help            display usage information.\n"
286 "\n"
287 "          --monitor         continually updates phone status to stderr.\n"
288 "\n"
289 "          --version         displays version and copyright information.\n"
290 "\n"
291 "          --getmemory       reads specificed memory location from phone.\n"
292 "                            Valid memory types are:\n"
293 "                            ME, SM, FD, ON, EN, DC, RC, MC, LD\n"
294 "\n"
295 "          --writephonebook  reads data from stdin and writes to phonebook.\n"
296 "                            Uses the same format as provided by the output of\n"
297 "                            the getphonebook command.\n"
298 "\n"
299 "          --getspeeddial    reads speed dial from the specified location.\n"
300 "\n"
301 "          --setspeeddial    specify speed dial.\n"
302 "\n"
303 "          --getsms          gets SMS messages from specified memory type\n"
304 "                            starting at entry [start] and ending at [end].\n"
305 "                            Entries are dumped to stdout.\n"
306 "\n"
307 "          --deletesms       deletes SMS messages from specified memory type\n"
308 "                            starting at entry [start] and ending at [end].\n"
309 "\n"
310 "          --sendsms         sends an SMS message to [destination] via\n"
311 "                            [message_center_number] or SMSC number taken from\n"
312 "                            phone memory from address [message_center_index].\n"
313 "                            If this argument is ommited SMSC number is taken\n"
314 "                            from phone memory from location 1. Message text\n"
315 "                            is taken from stdin.  This function has had\n"
316 "                            limited testing and may not work at all on your\n"
317 "                            network. Meaning of other optional parameters:\n"
318 "                             [-r] - request for delivery report\n"
319 "                             [-C n] - Class Message n, where n can be 0..3\n"
320 "                             [-v n] - validity in minutes\n"
321 "\n"
322 "          --getsmsc         show the SMSC number from location\n"
323 "                            [message_center_number].\n"
324 "\n"
325 "          --sendoplogoviasms send the logofile to destination as operator\n"
326 "                             logo\n"
327 "\n"
328 "          --setdatetime     set the date and the time of the phone.\n"
329 "\n"
330 "          --getdatetime     shows current date and time in the phone.\n"
331 "\n"
332 "          --setalarm        set the alarm of the phone.\n"
333 "\n"
334 "          --getalarm        shows current alarm.\n"
335 "\n"
336 "          --dialvoice       initiate voice call.\n"
337 "\n"
338 "          --getcalendarnote get the note with number [index] from calendar.\n"
339 "\n"
340 "          --writecalendarnote write the note to calendar.\n"
341 "\n"
342 "          --deletecalendarnote  delete the note with number [index]\n"
343 "                                from calendar.\n"
344 "\n"
345 "          --getdisplaystatus shows what icons are displayed.\n"
346 "\n"
347 "          --netmonitor      setting/querying netmonitor mode.\n"
348 "\n"
349 "          --identify        get IMEI, model and revision\n"
350 "\n"
351 "          --senddtmf        send DTMF sequence\n"
352 "\n"
353 "          --setlogo         set caller, startup or operator logo\n"
354 "\n"
355 "          --getlogo         get caller, startup or operator logo\n"
356 "\n"
357 "          --reset [soft|hard] resets the phone.\n"
358 "\n"
359 msgstr ""
360
361 #: gnokiid.c:63
362 msgid "   usage: gnokiid {--help|--version}"
363 msgstr "   pou¾ití: gnokiid {--help|--version}"
364
365 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:81
366 msgid "%02d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d GMT"
367 msgstr ""
368
369 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:76
370 msgid "%02d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d GMT%+dh"
371 msgstr ""
372
373 #: gnokii.c:992 gnokii.c:1005 gnokii.c:1032
374 msgid "%d"
375 msgstr ""
376
377 #: gnokii.c:978
378 msgid "%d. Delivery Report "
379 msgstr ""
380
381 #: gnokii.c:1017
382 msgid "%d. Inbox Message "
383 msgstr ""
384
385 #: gnokii.c:965
386 msgid "%d. Outbox Message "
387 msgstr ""
388
389 #: gnokii.c:802
390 msgid "%d. SMS center (%s) number is %s\n"
391 msgstr ""
392
393 #: fbus-6110.c:3722 fbus-6110.c:3738
394 msgid "%dh"
395 msgstr ""
396
397 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1536 xgnokii/xgnokii_contacts.c:1581 xgnokii/xgnokii_contacts.c:2012 xgnokii/xgnokii_contacts.c:2035
398 msgid "%s: line %d: Can't allocate memory!\n"
399 msgstr ""
400
401 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1548 xgnokii/xgnokii_contacts.c:1553
402 msgid "%s: line %d: Can't get ME memory entry number %d! %d\n"
403 msgstr ""
404
405 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1593 xgnokii/xgnokii_contacts.c:1598
406 msgid "%s: line %d: Can't get SM memory entry number %d! %d\n"
407 msgstr ""
408
409 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1343
410 msgid "%s: line %d:Can't write SM memory entry number %d! Error: %d\n"
411 msgstr ""
412
413 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1310
414 msgid "%s: line: %d:Can't write ME memory entry number %d! Error: %d\n"
415 msgstr ""
416
417 #: gnokii.c:1893
418 msgid "%s|%d|Bad location or other error!(%d)\n"
419 msgstr ""
420
421 #: gnokii.c:982 gnokii.c:1022
422 msgid "(not read)\n"
423 msgstr ""
424
425 #: gnokii.c:970
426 msgid "(not sent)\n"
427 msgstr ""
428
429 #: gnokii.c:980 gnokii.c:1020
430 msgid "(read)\n"
431 msgstr ""
432
433 #: gnokii.c:968
434 msgid "(sent)\n"
435 msgstr ""
436
437 #: gnokii.c:990 gnokii.c:1003 gnokii.c:1030
438 msgid "+%dh"
439 msgstr ""
440
441 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:78
442 msgid "/help/contacts.html"
443 msgstr ""
444
445 #: xgnokii/xgnokii_dtmf.c:35
446 msgid "/help/dtmf.html"
447 msgstr ""
448
449 #: xgnokii/xgnokii.c:153
450 msgid "/help/index.html"
451 msgstr ""
452
453 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:38
454 msgid "/help/netmon.html"
455 msgstr ""
456
457 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:38
458 msgid "/help/sms.html"
459 msgstr ""
460
461 #: fbus-3810.c:1946
462 msgid "0x10 Write failed!"
463 msgstr ""
464
465 #: fbus-3810.c:1222
466 msgid "0x15 Registration Response 0x%02x\n"
467 msgstr ""
468
469 #: fbus-3810.c:1783
470 msgid "0x15 Write failed!"
471 msgstr ""
472
473 #: fbus-3810.c:1236
474 msgid "0x16 Registration Response 0x%02x 0x%02x\n"
475 msgstr ""
476
477 #: fbus-3810.c:1879
478 msgid "0x27 Write failed!"
479 msgstr ""
480
481 #: fbus-3810.c:2022
482 msgid "0x2c Write failed!"
483 msgstr ""
484
485 #: fbus-3810.c:1574
486 msgid "0x3f Write failed!"
487 msgstr ""
488
489 #: fbus-3810.c:1549
490 msgid "0x4a Write failed!"
491 msgstr ""
492
493 #: fbus-3810.c:1917
494 msgid "0x4b Write failed!"
495 msgstr ""
496
497 #: xgnokii/xgnokii.c:432 xgnokii/xgnokii.c:1090
498 msgid "1 h"
499 msgstr ""
500
501 #: fbus-6110.c:2579 gnokii.c:835
502 msgid "1 hour"
503 msgstr ""
504
505 #: fbus-6110.c:2595 gnokii.c:851 xgnokii/xgnokii.c:448 xgnokii/xgnokii.c:1118
506 msgid "1 week"
507 msgstr ""
508
509 #: xgnokii/xgnokii.c:440 xgnokii/xgnokii.c:456 xgnokii/xgnokii.c:1104
510 msgid "24 h"
511 msgstr ""
512
513 #: fbus-6110.c:2587 gnokii.c:843
514 msgid "24 hours"
515 msgstr ""
516
517 #: xgnokii/xgnokii.c:436 xgnokii/xgnokii.c:1097
518 msgid "6 h"
519 msgstr ""
520
521 #: fbus-6110.c:2583 gnokii.c:839
522 msgid "6 hours"
523 msgstr ""
524
525 #: xgnokii/xgnokii.c:444 xgnokii/xgnokii.c:1111
526 msgid "72 h"
527 msgstr ""
528
529 #: fbus-6110.c:2591 gnokii.c:847
530 msgid "72 hours"
531 msgstr ""
532
533 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:387
534 msgid "?Battery full detection"
535 msgstr ""
536
537 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:424
538 msgid "?Block display 1"
539 msgstr ""
540
541 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:384
542 msgid "?Constant voltage charging display"
543 msgstr ""
544
545 #: gnokii.c:1747
546 msgid "AC/DC"
547 msgstr "sí»ový adaptér"
548
549 #: fbus-6110.c:2977
550 msgid "AC/DC\n"
551 msgstr "sí»ový adaptér\n"
552
553 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:496
554 msgid "ACT"
555 msgstr ""
556
557 #: xgnokii/xgnokii.c:791 xgnokii/xgnokii.c:807
558 msgid "About"
559 msgstr ""
560
561 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:390
562 msgid "Accumulator"
563 msgstr ""
564
565 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:381
566 msgid "Accumulator, Charge status"
567 msgstr ""
568
569 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:335 xgnokii/xgnokii_netmon.c:338
570 msgid "Active cell"
571 msgstr ""
572
573 #: xgnokii/xgnokii.c:1725
574 msgid "Address:"
575 msgstr ""
576
577 #: xgnokii/xgnokii.c:1344 xgnokii/xgnokii.c:1351
578 msgid "Alarm"
579 msgstr ""
580
581 #: xgnokii/xgnokii.c:1337
582 msgid "Alarm setting"
583 msgstr ""
584
585 #: gnokii.c:1687
586 msgid "Alarm: %s\n"
587 msgstr "Budík: %s\n"
588
589 #: xgnokii/xgnokii.c:1227
590 msgid "Apply"
591 msgstr ""
592
593 #: rlp-common.c:509
594 msgid "BAD"
595 msgstr ""
596
597 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:375
598 msgid "BTS TEST"
599 msgstr ""
600
601 #: fbus-6110.c:4341
602 msgid "Bad checksum!\n"
603 msgstr ""
604
605 #: gnokii.c:1744
606 msgid "Battery: %d\n"
607 msgstr "Kapacita baterie: %d\n"
608
609 #: xgnokii/xgnokii.c:1309
610 msgid "Bindir:"
611 msgstr ""
612
613 #: gnokii.c:1493
614 msgid "Birthday\n"
615 msgstr ""
616
617 #: xgnokii/xgnokii.c:1812
618 msgid "Busines Cards"
619 msgstr ""
620
621 #: xgnokii/xgnokii.c:1552
622 msgid "Business Card"
623 msgstr ""
624
625 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:494
626 msgid "C1"
627 msgstr ""
628
629 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:495
630 msgid "C2"
631 msgstr ""
632
633 #: fbus-6110.c:2136
634 msgid "CAR is %s.\n"
635 msgstr "CAR je %s.\n"
636
637 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:378
638 msgid "CELL BARR-Flag"
639 msgstr ""
640
641 #: fbus-3810.c:1115
642 msgid "CS Fail %02x != %02x"
643 msgstr ""
644
645 #: fbus-6110.c:2137
646 msgid "CTS is %s.\n"
647 msgstr "CTS je %s.\n"
648
649 #: gnokii.c:1485
650 msgid "Call\n"
651 msgstr ""
652
653 #: gnokii.c:2096
654 msgid "Call in progress: %s\n"
655 msgstr ""
656
657 #: fbus-6110.c:2818
658 msgid "Caller group name: %s\n"
659 msgstr ""
660
661 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:752
662 msgid "Caller group:"
663 msgstr ""
664
665 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:449
666 msgid "Calls"
667 msgstr ""
668
669 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:188 xgnokii/xgnokii_contacts.c:221 xgnokii/xgnokii_contacts.c:382 xgnokii/xgnokii_contacts.c:407 xgnokii/xgnokii_contacts.c:540 xgnokii/xgnokii_contacts.c:562
670 msgid "Can't change memory type!"
671 msgstr ""
672
673 #: xgnokii/xgnokii_common.c:182
674 msgid "Can't exec %s\n"
675 msgstr ""
676
677 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:958 xgnokii/xgnokii_contacts.c:968 xgnokii/xgnokii_contacts.c:993
678 msgid "Can't find free memory."
679 msgstr ""
680
681 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:652
682 msgid "Can't find pattern!"
683 msgstr ""
684
685 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1988
686 msgid ""
687 "Can't get SM memory status!\n"
688 "\n"
689 "Setting max SIM entries set to 100!\n"
690 msgstr ""
691
692 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1503
693 msgid ""
694 "Can't get SM memory status!\n"
695 "\n"
696 "Setting max SIM entries to 100!\n"
697 msgstr ""
698
699 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1951 xgnokii/xgnokii_dtmf.c:74
700 msgid "Can't open file %s for reading!"
701 msgstr ""
702
703 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1701 xgnokii/xgnokii_dtmf.c:110
704 msgid "Can't open file %s for writing!"
705 msgstr ""
706
707 #: xgnokii/xgnokii.c:992 xgnokii/xgnokii_common.c:51 xgnokii/xgnokii_common.c:105 xgnokii/xgnokii_contacts.c:695 xgnokii/xgnokii_contacts.c:856 xgnokii/xgnokii_contacts.c:1050 xgnokii/xgnokii_contacts.c:1095 xgnokii/xgnokii_contacts.c:1387 xgnokii/xgnokii_contacts.c:2303
708 msgid "Cancel"
709 msgstr ""
710
711 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:399
712 msgid "Cause codes for last connection abortion"
713 msgstr ""
714
715 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:359
716 msgid "Cells info"
717 msgstr ""
718
719 #: xgnokii/xgnokii.c:1219
720 msgid "Center number"
721 msgstr ""
722
723 #: xgnokii/xgnokii.c:1018
724 msgid "Center:"
725 msgstr ""
726
727 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:492
728 msgid "Chan"
729 msgstr ""
730
731 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1034
732 msgid "Changing memory type"
733 msgstr ""
734
735 #: fbus-3810.c:1446
736 msgid ""
737 "Checksum: %02x \n"
738 "   "
739 msgstr ""
740
741 #: xgnokii/xgnokii.c:1243
742 msgid "Close"
743 msgstr ""
744
745 #: gnokii.c:1221
746 msgid "Code ok.\n"
747 msgstr ""
748
749 #: xgnokii/xgnokii.c:2007
750 msgid "Colleagues"
751 msgstr ""
752
753 #: xgnokii/xgnokii.c:1627
754 msgid "Company:"
755 msgstr ""
756
757 #: fbus-6110.c:3840 fbus-6110.c:3933
758 msgid "Congestion"
759 msgstr ""
760
761 #: xgnokii/xgnokii.c:1265
762 msgid "Connection"
763 msgstr ""
764
765 #: fbus-6110.c:3884
766 msgid "Connection rejected by SME"
767 msgstr ""
768
769 #: xgnokii/xgnokii.c:1321
770 msgid "Connection:"
771 msgstr ""
772
773 #: xgnokii/xgnokii.c:740 xgnokii/xgnokii_contacts.c:2437
774 msgid "Contacts"
775 msgstr ""
776
777 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1041
778 msgid "Continue"
779 msgstr ""
780
781 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:455
782 msgid "Control of task information displays"
783 msgstr ""
784
785 #: fbus-3810.c:977
786 msgid "Couldn't open FB38 device: "
787 msgstr ""
788
789 #: fbus-6110.c:2206
790 msgid "Couldn't open FB61 device: "
791 msgstr ""
792
793 #: fbus-6110.c:658
794 msgid "Couldn't open FB61 infrared device: "
795 msgstr ""
796
797 #: virtmodem.c:179
798 msgid "Couldn't open pty!\n"
799 msgstr ""
800
801 #: gnokii.c:679
802 msgid "Couldn't read from stdin!\n"
803 msgstr ""
804
805 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:436
806 msgid "Counter for PLMN Search and Cell reselection (Singleband)"
807 msgstr ""
808
809 #: gnokii.c:1756
810 msgid "DC: Used %d, Free %d\n"
811 msgstr ""
812
813 #: xgnokii/xgnokii.c:765
814 msgid "DTMF"
815 msgstr ""
816
817 #: fbus-6110.c:2134
818 msgid "DTR is %s.\n"
819 msgstr "DTR je %s.\n"
820
821 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:362
822 msgid "DTX, Cipher, Hopping"
823 msgstr ""
824
825 #: gnokii.c:2101
826 msgid "Data call active: %s\n"
827 msgstr ""
828
829 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:254
830 msgid "Date"
831 msgstr ""
832
833 #: gnokii.c:1024
834 msgid "Date/time: %d/%d/%d %d:%02d:%02d GMT"
835 msgstr ""
836
837 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:206
838 msgid "Date: "
839 msgstr ""
840
841 #: gnokii.c:1650
842 msgid "Date: %4d/%02d/%02d\n"
843 msgstr ""
844
845 #: fbus-3810.c:1764
846 msgid "Delete SMS Mem Loc write failed!"
847 msgstr ""
848
849 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:842
850 msgid "Delete entries"
851 msgstr ""
852
853 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2502
854 msgid "Delete entry"
855 msgstr ""
856
857 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:303
858 msgid "Delete message"
859 msgstr ""
860
861 #: gnokii.c:1162
862 msgid ""
863 "DeleteSMS %s %d failed!(%d)\n"
864 "\n"
865 msgstr ""
866
867 #: gnokii.c:1155
868 msgid "Deleted SMS %s %d\n"
869 msgstr ""
870
871 #: fbus-6110.c:3809
872 msgid "Delivered"
873 msgstr ""
874
875 #: fbus-6110.c:3705
876 msgid "Delivery Report\n"
877 msgstr ""
878
879 #: xgnokii/xgnokii_dtmf.c:207
880 msgid "Dial Tone"
881 msgstr ""
882
883 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2509
884 msgid "Dial voice"
885 msgstr ""
886
887 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:873
888 msgid "Do you want delete selected entries?"
889 msgstr ""
890
891 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1380
892 msgid "Don't save"
893 msgstr ""
894
895 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:910 xgnokii/xgnokii_contacts.c:2494
896 msgid "Duplicate entry"
897 msgstr ""
898
899 #: xgnokii/xgnokii.c:421 xgnokii/xgnokii.c:1060
900 msgid "E-Mail"
901 msgstr ""
902
903 #: xgnokii/xgnokii.c:1700
904 msgid "E-Mail:"
905 msgstr ""
906
907 #: gnokii.c:1759
908 msgid "EN: Used %d, Free %d\n"
909 msgstr ""
910
911 #: xgnokii/xgnokii_cfg.c:158 xgnokii/xgnokii_cfg.c:176
912 msgid "ERROR: Can't allocate memory for config writing!\n"
913 msgstr ""
914
915 #: xgnokii/xgnokii_cfg.c:152
916 msgid "ERROR: Can't find HOME enviroment variable!\n"
917 msgstr ""
918
919 #: xgnokii/xgnokii_cfg.c:164
920 msgid "ERROR: Can't open file %s for writing!\n"
921 msgstr ""
922
923 #: xgnokii/xgnokii_cfg.c:182
924 msgid "ERROR: Can't write file config file!\n"
925 msgstr ""
926
927 #: xgnokii/xgnokii.c:1411
928 msgid "Edit"
929 msgstr ""
930
931 #: xgnokii/xgnokii.c:978
932 msgid "Edit SMS Setting"
933 msgstr ""
934
935 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:813 xgnokii/xgnokii_contacts.c:2498
936 msgid "Edit entry"
937 msgstr ""
938
939 #: fbus-6110.c:2565 gnokii.c:821
940 msgid "Email"
941 msgstr ""
942
943 #: gnokii.c:1213
944 msgid "Enter your code: "
945 msgstr ""
946
947 #: gnokii.c:1729
948 msgid "Entering monitor mode...\n"
949 msgstr "Zapínám monitorovací re¾im...\n"
950
951 #: xgnokii/xgnokii_common.c:45
952 msgid "Error"
953 msgstr ""
954
955 #: fbus-6110.c:3860 fbus-6110.c:3953
956 msgid "Error in SME"
957 msgstr ""
958
959 #: xgnokii/xgnokii.c:722
960 msgid "Error saving SMS centers!"
961 msgstr ""
962
963 #: xgnokii/xgnokii.c:728
964 msgid "Error writing configuration file!"
965 msgstr ""
966
967 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2327 xgnokii/xgnokii_contacts.c:2538
968 msgid "Error: %s: line %d: Can't allocate memory!\n"
969 msgstr ""
970
971 #: gnokii.c:1219
972 msgid "Error: invalid code\n"
973 msgstr ""
974
975 #: fbus-3810.c:1564
976 msgid "Explore Write failed!"
977 msgstr ""
978
979 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1791
980 msgid "Export"
981 msgstr ""
982
983 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2483
984 msgid "Export to file"
985 msgstr ""
986
987 #: gnokii.c:1762
988 msgid "FD: Used %d, Free %d\n"
989 msgstr ""
990
991 #: fbus-6110.c:3828
992 msgid "Failed"
993 msgstr ""
994
995 #: xgnokii/xgnokii.c:2004
996 msgid "Familly"
997 msgstr ""
998
999 #: fbus-6110.c:2561 gnokii.c:817 xgnokii/xgnokii.c:417 xgnokii/xgnokii.c:1046
1000 msgid "Fax"
1001 msgstr ""
1002
1003 #: gnokii.c:2100
1004 msgid "Fax call active: %s\n"
1005 msgstr ""
1006
1007 #: xgnokii/xgnokii.c:1676
1008 msgid "Fax:"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1773 xgnokii/xgnokii_dtmf.c:143
1012 msgid ""
1013 "File %s already exist.\n"
1014 "Overwrite?"
1015 msgstr ""
1016
1017 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1080 xgnokii/xgnokii_contacts.c:1086
1018 msgid "Find"
1019 msgstr ""
1020
1021 #: xgnokii/xgnokii.c:1219
1022 msgid "Format"
1023 msgstr ""
1024
1025 #: gnokii.c:1960
1026 msgid "Format problem on line %d [%s]\n"
1027 msgstr ""
1028
1029 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:292
1030 msgid "Forward Message"
1031 msgstr ""
1032
1033 #: rlp-common.c:621
1034 msgid "Frame FCS is bad. Ignoring...\n"
1035 msgstr ""
1036
1037 #: xgnokii/xgnokii.c:2006
1038 msgid "Friends"
1039 msgstr ""
1040
1041 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:198
1042 msgid "From: "
1043 msgstr ""
1044
1045 #: gnokii.c:1047 gnokii.c:1158 gnokii.c:1883
1046 msgid "Function not implemented in %s model!\n"
1047 msgstr ""
1048
1049 #: gnokii.c:72
1050 msgid ""
1051 "GNOKII Version %s\n"
1052 "Copyright (C) Hugh Blemings <hugh@linuxcare.com>, 1999, 2000\n"
1053 "Copyright (C) Pavel Jan\355k ml. <Pavel.Janik@linux.cz>, 1999, 2000\n"
1054 "Built %s %s for %s on %s \n"
1055 msgstr ""
1056
1057 #: gnokii.c:210 gnokii.c:2244 virtmodem.c:243 xgnokii/xgnokii.c:176 xkeyb.c:181 xlogos.c:130
1058 msgid "GSM/FBUS init failed! (Unknown model ?). Quitting.\n"
1059 msgstr ""
1060
1061 #: gnokii.c:1065
1062 msgid ""
1063 "GetSMS %s %d failed!(%d)\n"
1064 "\n"
1065 msgstr ""
1066
1067 #: gnokii.c:1403
1068 msgid "Getting Logo.\n"
1069 msgstr ""
1070
1071 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1527
1072 msgid "Getting entries"
1073 msgstr ""
1074
1075 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2433
1076 msgid "Group"
1077 msgstr ""
1078
1079 #: xgnokii/xgnokii.c:1766
1080 msgid "Group %d:"
1081 msgstr ""
1082
1083 #: xgnokii/xgnokii.c:1757
1084 msgid "Groups"
1085 msgstr ""
1086
1087 #: xgnokii/xgnokii.c:1750
1088 msgid "Groups names"
1089 msgstr ""
1090
1091 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:412
1092 msgid "Handover Counter"
1093 msgstr ""
1094
1095 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:415
1096 msgid "Handover Counter (Dual)"
1097 msgstr ""
1098
1099 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:473
1100 msgid "Hardware version"
1101 msgstr ""
1102
1103 #: xgnokii/xgnokii.c:785 xgnokii/xgnokii.c:1786
1104 msgid "Help"
1105 msgstr ""
1106
1107 #: xgnokii/xgnokii.c:1779
1108 msgid "Help viewer"
1109 msgstr ""
1110
1111 #: gnokii.c:221 virtmodem.c:255 xkeyb.c:192 xlogos.c:141
1112 msgid "Hmmm... GSM_LinkOK never went true. Quitting. \n"
1113 msgstr ""
1114
1115 #: gnokii.c:2150
1116 msgid "IMEI:     %s\n"
1117 msgstr ""
1118
1119 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1061
1120 msgid ""
1121 "If you change from phone memory to SIM memory\n"
1122 "some entries may be truncated."
1123 msgstr ""
1124
1125 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2099
1126 msgid "Import"
1127 msgstr ""
1128
1129 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2479
1130 msgid "Import from file"
1131 msgstr ""
1132
1133 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:337
1134 msgid "Inbox"
1135 msgstr ""
1136
1137 #: fbus-3810.c:2178
1138 msgid "Incoming SMS %d/%d/%d %d:%02d:%02d Sender: %s Msg Center: %s\n"
1139 msgstr ""
1140
1141 #: fbus-3810.c:1853
1142 msgid "Incoming call - status %02x %02x %02x, Number %s.\n"
1143 msgstr ""
1144
1145 #: fbus-3810.c:1992
1146 msgid "Incoming call answered.\n"
1147 msgstr ""
1148
1149 #: fbus-3810.c:1964
1150 msgid "Incoming call terminated.\n"
1151 msgstr ""
1152
1153 #: gnokii.c:1780
1154 msgid "Incoming call: %s\n"
1155 msgstr ""
1156
1157 #: fbus-6110.c:3880
1158 msgid "Incompatibile destination"
1159 msgstr ""
1160
1161 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:467
1162 msgid "Information of OS_SYSTEM_STACK"
1163 msgstr ""
1164
1165 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:458
1166 msgid "Information of task numbers 0-7"
1167 msgstr ""
1168
1169 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:464
1170 msgid "Information of task numbers 16-23"
1171 msgstr ""
1172
1173 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:461
1174 msgid "Information of task numbers 8-15"
1175 msgstr ""
1176
1177 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:470
1178 msgid "Information of the current MCU and DSP software versions"
1179 msgstr ""
1180
1181 #: xgnokii/xgnokii.c:1297
1182 msgid "Init length:"
1183 msgstr ""
1184
1185 #: gnokii.c:1730
1186 msgid "Initialising GSM interface...\n"
1187 msgstr "Inicializuji GSM rozhraní...\n"
1188
1189 #: fbus-6110.c:4281
1190 msgid "Interrupted MultiFrame-Message - Ingnoring it !!!\n"
1191 msgstr ""
1192
1193 #: gnokii.c:1053
1194 msgid "Invalid location: %s %d\n"
1195 msgstr ""
1196
1197 #: gnokii.c:2102
1198 msgid "Keyboard lock: %s\n"
1199 msgstr ""
1200
1201 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:418
1202 msgid "L2-Timeouts"
1203 msgstr ""
1204
1205 #: gnokii.c:1765
1206 msgid "LD: Used %d, Free %d\n"
1207 msgstr ""
1208
1209 #: gnokii.c:1788
1210 msgid "Leaving monitor mode...\n"
1211 msgstr "Opou¹tím monitorovací re¾im...\n"
1212
1213 #: xgnokii/xgnokii_dtmf.c:91
1214 msgid "Load"
1215 msgstr ""
1216
1217 #: gnokii.c:1448
1218 msgid "Logo file error.\n"
1219 msgstr ""
1220
1221 #: gnokii.c:1768
1222 msgid "MC: Used %d, Free %d\n"
1223 msgstr ""
1224
1225 #: fbus-3810.c:1108
1226 msgid "MT Fail %02x"
1227 msgstr ""
1228
1229 #: xgnokii/xgnokii.c:1083
1230 msgid "Max. Time"
1231 msgstr ""
1232
1233 #: xgnokii/xgnokii.c:452
1234 msgid "Max. time"
1235 msgstr ""
1236
1237 #: fbus-6110.c:2599 gnokii.c:855
1238 msgid "Maximum time"
1239 msgstr ""
1240
1241 #: gnokii.c:1489
1242 msgid "Meeting\n"
1243 msgstr ""
1244
1245 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2433
1246 msgid "Memory"
1247 msgstr ""
1248
1249 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:430
1250 msgid "Memory status before reset"
1251 msgstr ""
1252
1253 #: gnokii.c:1888
1254 msgid "Memory type %s not supported!\n"
1255 msgstr ""
1256
1257 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:733
1258 msgid "Memory:"
1259 msgstr ""
1260
1261 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:254
1262 msgid "Message"
1263 msgstr ""
1264
1265 #: gnokii.c:830
1266 msgid "Message validity is "
1267 msgstr ""
1268
1269 #: fbus-6110.c:3370
1270 msgid "Message: Alarm\n"
1271 msgstr ""
1272
1273 #: fbus-6110.c:3348
1274 msgid "Message: Alarm set correctly\n"
1275 msgstr ""
1276
1277 #: fbus-6110.c:3582
1278 msgid "Message: Calendar Alarm active\n"
1279 msgstr ""
1280
1281 #: fbus-6110.c:3556
1282 msgid "Message: Calendar note can't be deleted\n"
1283 msgstr ""
1284
1285 #: fbus-6110.c:3545
1286 msgid "Message: Calendar note deleted\n"
1287 msgstr ""
1288
1289 #: fbus-6110.c:3566
1290 msgid "Message: Calendar note deleting error\n"
1291 msgstr ""
1292
1293 #: fbus-6110.c:3523
1294 msgid "Message: Calendar note error\n"
1295 msgstr ""
1296
1297 #: fbus-6110.c:3513
1298 msgid "Message: Calendar note not available\n"
1299 msgstr ""
1300
1301 #: fbus-6110.c:3477
1302 msgid "Message: Calendar note received.\n"
1303 msgstr ""
1304
1305 #: fbus-6110.c:3421 fbus-6110.c:3431
1306 msgid "Message: Calendar note write failed!\n"
1307 msgstr ""
1308
1309 #: fbus-6110.c:3411
1310 msgid "Message: Calendar note write succesfull!\n"
1311 msgstr ""
1312
1313 #: fbus-6110.c:2421
1314 msgid "Message: Call answered.\n"
1315 msgstr ""
1316
1317 #: fbus-6110.c:2432
1318 msgid "Message: Call ended by your phone.\n"
1319 msgstr ""
1320
1321 #: fbus-6110.c:2361
1322 msgid "Message: Call message, type 0x03:"
1323 msgstr ""
1324
1325 #: fbus-6110.c:2456
1326 msgid "Message: Call message, type 0x0a:"
1327 msgstr ""
1328
1329 #: fbus-6110.c:2837
1330 msgid "Message: Caller group data received but not requested!\n"
1331 msgstr ""
1332
1333 #: fbus-6110.c:2855
1334 msgid "Message: Caller group data set correctly.\n"
1335 msgstr ""
1336
1337 #: fbus-6110.c:2817
1338 msgid "Message: Caller group logo etc.\n"
1339 msgstr ""
1340
1341 #: fbus-6110.c:3332
1342 msgid "Message: Date and time\n"
1343 msgstr ""
1344
1345 #: fbus-6110.c:3302
1346 msgid "Message: Date and time set correctly\n"
1347 msgstr ""
1348
1349 #: fbus-6110.c:3312 fbus-6110.c:3358
1350 msgid "Message: Date and time set error\n"
1351 msgstr ""
1352
1353 #: fbus-6110.c:2847
1354 msgid "Message: Error attempting to get caller group data.\n"
1355 msgstr ""
1356
1357 #: fbus-6110.c:2863
1358 msgid "Message: Error attempting to set caller group data\n"
1359 msgstr ""
1360
1361 #: fbus-6110.c:3113
1362 msgid "Message: Error getting operator logo!\n"
1363 msgstr ""
1364
1365 #: fbus-6110.c:3078
1366 msgid "Message: Error setting operator logo!\n"
1367 msgstr ""
1368
1369 #: fbus-6110.c:2387
1370 msgid "Message: Incoming call alert:\n"
1371 msgstr ""
1372
1373 #: fbus-6110.c:2786
1374 msgid "Message: Memory status error, memory type not supported by phone model.\n"
1375 msgstr ""
1376
1377 #: fbus-6110.c:2779
1378 msgid "Message: Memory status error, phone is probably powered off.\n"
1379 msgstr ""
1380
1381 #: fbus-6110.c:2793
1382 msgid "Message: Memory status error, waiting for security code.\n"
1383 msgstr ""
1384
1385 #: fbus-6110.c:2760
1386 msgid "Message: Memory status received:\n"
1387 msgstr ""
1388
1389 #: fbus-6110.c:4133
1390 msgid "Message: Mobile phone identification received:\n"
1391 msgstr ""
1392
1393 #: fbus-6110.c:4084
1394 msgid "Message: Netmonitor correctly set.\n"
1395 msgstr ""
1396
1397 #: fbus-6110.c:4094
1398 msgid "Message: Netmonitor menu %d received:\n"
1399 msgstr ""
1400
1401 #: fbus-6110.c:3215
1402 msgid "Message: Network informations:\n"
1403 msgstr ""
1404
1405 #: fbus-6110.c:3088
1406 msgid "Message: Operator Logo received.\n"
1407 msgstr ""
1408
1409 #: fbus-6110.c:3069
1410 msgid "Message: Operator logo correctly set.\n"
1411 msgstr ""
1412
1413 #: fbus-6110.c:3104
1414 msgid "Message: Operator logo received but not requested!\n"
1415 msgstr ""
1416
1417 #: fbus-6110.c:3693
1418 msgid "Message: Outbox message (mobile originated)\n"
1419 msgstr ""
1420
1421 #: fbus-6110.c:2933
1422 msgid "Message: Phone status received:\n"
1423 msgstr ""
1424
1425 #: fbus-6110.c:2655
1426 msgid "Message: Phonebook entry received:\n"
1427 msgstr ""
1428
1429 #: fbus-6110.c:2739
1430 msgid "Message: Phonebook not written - name is too long.\n"
1431 msgstr ""
1432
1433 #: fbus-6110.c:2693
1434 msgid "Message: Phonebook read entry error received:\n"
1435 msgstr ""
1436
1437 #: fbus-6110.c:2722
1438 msgid "Message: Phonebook written correctly.\n"
1439 msgstr ""
1440
1441 #: fbus-6110.c:3702
1442 msgid "Message: Received SMS (mobile terminated)\n"
1443 msgstr ""
1444
1445 #: fbus-6110.c:2374
1446 msgid "Message: Remote end hang up.\n"
1447 msgstr ""
1448
1449 #: fbus-6110.c:2528
1450 msgid "Message: SMS Center correctly set.\n"
1451 msgstr ""
1452
1453 #: fbus-6110.c:2621
1454 msgid "Message: SMS Center error received:\n"
1455 msgstr ""
1456
1457 #: fbus-6110.c:2544
1458 msgid "Message: SMS Center received:\n"
1459 msgstr ""
1460
1461 #: fbus-6110.c:2506
1462 msgid "Message: SMS Message Received\n"
1463 msgstr ""
1464
1465 #: fbus-6110.c:2486
1466 msgid "Message: SMS Message correctly sent.\n"
1467 msgstr ""
1468
1469 #: fbus-6110.c:4039
1470 msgid "Message: SMS Status Received\n"
1471 msgstr ""
1472
1473 #: fbus-6110.c:4053
1474 msgid "Message: SMS Status error, probably not authorized by PIN\n"
1475 msgstr ""
1476
1477 #: fbus-6110.c:4029
1478 msgid "Message: SMS deleted successfully.\n"
1479 msgstr ""
1480
1481 #: fbus-6110.c:3998
1482 msgid "Message: SMS reading failed.\n"
1483 msgstr ""
1484
1485 #: fbus-6110.c:3131
1486 msgid "Message: Security Code status received: "
1487 msgstr ""
1488
1489 #: fbus-6110.c:3179
1490 msgid "Message: Security code accepted.\n"
1491 msgstr ""
1492
1493 #: fbus-6110.c:3189
1494 msgid "Message: Security code is wrong. You're not my big owner :-)\n"
1495 msgstr ""
1496
1497 #: fbus-6110.c:2497
1498 msgid "Message: Sending SMS Message failed.\n"
1499 msgstr ""
1500
1501 #: fbus-6110.c:2887
1502 msgid "Message: Speed dial entry error\n"
1503 msgstr ""
1504
1505 #: fbus-6110.c:2874
1506 msgid "Message: Speed dial entry received:\n"
1507 msgstr ""
1508
1509 #: fbus-6110.c:2897
1510 msgid "Message: Speed dial entry set.\n"
1511 msgstr ""
1512
1513 #: fbus-6110.c:2907
1514 msgid "Message: Speed dial entry setting error.\n"
1515 msgstr ""
1516
1517 #: fbus-6110.c:3024
1518 msgid "Message: Startup Logo received.\n"
1519 msgstr ""
1520
1521 #: fbus-6110.c:3062
1522 msgid "Message: Startup logo correctly set.\n"
1523 msgstr ""
1524
1525 #: fbus-6110.c:3053
1526 msgid "Message: Startup logo received but not requested!\n"
1527 msgstr ""
1528
1529 #: fbus-6110.c:4177
1530 msgid "Message: The phone is powered on - seq 1.\n"
1531 msgstr ""
1532
1533 #: fbus-6110.c:4195
1534 msgid "Message: The phone is powered on - seq 2.\n"
1535 msgstr ""
1536
1537 #: fbus-6110.c:2800
1538 msgid "Message: Unknown Memory status error, subtype (MessageBuffer[4]) = %02x\n"
1539 msgstr ""
1540
1541 #: fbus-6110.c:2468
1542 msgid "Message: Unknown message of type 0x01\n"
1543 msgstr ""
1544
1545 #: fbus-6110.c:2917
1546 msgid "Message: Unknown message of type 0x03\n"
1547 msgstr ""
1548
1549 #: fbus-6110.c:3006
1550 msgid "Message: Unknown message of type 0x04\n"
1551 msgstr ""
1552
1553 #: fbus-6110.c:3245
1554 msgid "Message: Unknown message of type 0x0a\n"
1555 msgstr ""
1556
1557 #: fbus-6110.c:3388
1558 msgid "Message: Unknown message of type 0x11\n"
1559 msgstr ""
1560
1561 #: fbus-6110.c:3591
1562 msgid "Message: Unknown message of type 0x13\n"
1563 msgstr ""
1564
1565 #: fbus-6110.c:4206
1566 msgid "Message: Unknown message.\n"
1567 msgstr ""
1568
1569 #: fbus-6110.c:3606
1570 msgid "Message: the rest of the SMS message received.\n"
1571 msgstr ""
1572
1573 #: gnokii.c:804
1574 msgid "Messages sent as "
1575 msgstr ""
1576
1577 #: fbus-3810.c:2273
1578 msgid "Mobile phone identification received:\n"
1579 msgstr ""
1580
1581 #: xgnokii/xgnokii.c:1285
1582 msgid "Model:"
1583 msgstr ""
1584
1585 #: gnokii.c:2151
1586 msgid "Model:    %s\n"
1587 msgstr ""
1588
1589 #: fbus-6110.c:4419
1590 msgid "Msg Dest: %s\n"
1591 msgstr ""
1592
1593 #: fbus-6110.c:4425
1594 msgid ""
1595 "Msg Len: %02x\n"
1596 "Phone: "
1597 msgstr ""
1598
1599 #: fbus-3810.c:1444
1600 msgid "Msg Len: %02x "
1601 msgstr ""
1602
1603 #: fbus-6110.c:4420
1604 msgid "Msg Source: %s\n"
1605 msgstr ""
1606
1607 #: fbus-6110.c:4422
1608 msgid "Msg Type: %02x\n"
1609 msgstr ""
1610
1611 #: fbus-3810.c:1443
1612 msgid "Msg Type: %02x "
1613 msgstr ""
1614
1615 #: fbus-6110.c:4424
1616 msgid "Msg Unknown: %02x\n"
1617 msgstr ""
1618
1619 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:497
1620 msgid "NC2"
1621 msgstr ""
1622
1623 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:498
1624 msgid "NC3"
1625 msgstr ""
1626
1627 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:499
1628 msgid "NC4"
1629 msgstr ""
1630
1631 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:500
1632 msgid "NC5"
1633 msgstr ""
1634
1635 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:501
1636 msgid "NC6"
1637 msgstr ""
1638
1639 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:502
1640 msgid "NC7"
1641 msgstr ""
1642
1643 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:341
1644 msgid "NCELL list I"
1645 msgstr ""
1646
1647 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:344
1648 msgid "NCELL list II"
1649 msgstr ""
1650
1651 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:347
1652 msgid "NCELL list III"
1653 msgstr ""
1654
1655 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1121 xgnokii/xgnokii_contacts.c:2433
1656 msgid "Name"
1657 msgstr ""
1658
1659 #: xgnokii/xgnokii.c:1577 xgnokii/xgnokii_contacts.c:708
1660 msgid "Name:"
1661 msgstr ""
1662
1663 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:446
1664 msgid "Neighbourhood measurement"
1665 msgstr ""
1666
1667 #: xgnokii/xgnokii.c:759 xgnokii/xgnokii_netmon.c:271
1668 msgid "Net Monitor"
1669 msgstr ""
1670
1671 #: gnokii.c:1783
1672 msgid "Network: %s (%s), LAC: %s, CellID: %s\n"
1673 msgstr ""
1674
1675 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:886 xgnokii/xgnokii_contacts.c:2490
1676 msgid "New entry"
1677 msgstr ""
1678
1679 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:288
1680 msgid "New message"
1681 msgstr ""
1682
1683 #: xgnokii/xgnokii_common.c:98
1684 msgid "No"
1685 msgstr ""
1686
1687 #: xgnokii/xgnokii.c:2009
1688 msgid "No group"
1689 msgstr ""
1690
1691 #: fbus-6110.c:3896
1692 msgid "No internetworking available"
1693 msgstr ""
1694
1695 #: fbus-6110.c:3848 fbus-6110.c:3941
1696 msgid "No response from SME"
1697 msgstr ""
1698
1699 #: fbus-6110.c:3888
1700 msgid "Not obtainable"
1701 msgstr ""
1702
1703 #: fbus-6110.c:3712
1704 msgid "Not read\n"
1705 msgstr ""
1706
1707 #: fbus-6110.c:3698
1708 msgid "Not sent\n"
1709 msgstr ""
1710
1711 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1127 xgnokii/xgnokii_contacts.c:2433
1712 msgid "Number"
1713 msgstr ""
1714
1715 #: fbus-3810.c:2338
1716 msgid "Number field empty."
1717 msgstr ""
1718
1719 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:721
1720 msgid "Number:"
1721 msgstr ""
1722
1723 #: fbus-3810.c:2341
1724 msgid "Number: "
1725 msgstr ""
1726
1727 #: fbus-6110.c:3688
1728 msgid "Number: %d\n"
1729 msgstr ""
1730
1731 #: gnokii.c:1771
1732 msgid "ON: Used %d, Free %d\n"
1733 msgstr ""
1734
1735 #: xgnokii/xgnokii.c:811 xgnokii/xgnokii.c:984 xgnokii/xgnokii_contacts.c:687 xgnokii/xgnokii_contacts.c:848 xgnokii/xgnokii_contacts.c:2296
1736 msgid "Ok"
1737 msgstr ""
1738
1739 #: xgnokii/xgnokii.c:775 xgnokii/xgnokii.c:1222
1740 msgid "Options"
1741 msgstr ""
1742
1743 #: xgnokii/xgnokii.c:2008
1744 msgid "Other"
1745 msgstr ""
1746
1747 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:343
1748 msgid "Outbox"
1749 msgstr ""
1750
1751 #: fbus-3810.c:2006
1752 msgid "Outgoing call answered - status bytes %02x %02x %02x.\n"
1753 msgstr ""
1754
1755 #: fbus-3810.c:1950
1756 msgid "Outgoing call terminated (0x10 message).\n"
1757 msgstr ""
1758
1759 #: fbus-3810.c:1978
1760 msgid "Outgoing call terminated (0x12 message).\n"
1761 msgstr ""
1762
1763 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1772 xgnokii/xgnokii_dtmf.c:142
1764 msgid "Overwrite file?"
1765 msgstr ""
1766
1767 #: fbus-6110.c:4401
1768 msgid "PC"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: fbus-6110.c:4496
1772 msgid "PC: "
1773 msgstr ""
1774
1775 #: fbus-3810.c:1377
1776 msgid "PIN [possibly] entered.\n"
1777 msgstr ""
1778
1779 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:533
1780 msgid "Page:"
1781 msgstr ""
1782
1783 #: fbus-6110.c:2557 gnokii.c:813 xgnokii/xgnokii.c:413 xgnokii/xgnokii.c:1053
1784 msgid "Paging"
1785 msgstr ""
1786
1787 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1108
1788 msgid "Pattern:"
1789 msgstr ""
1790
1791 #: fbus-6110.c:3925
1792 msgid "Pending"
1793 msgstr ""
1794
1795 #: fbus-6110.c:3871
1796 msgid "Permanent error, SC is not making any more transfer attempts\n"
1797 msgstr ""
1798
1799 #: fbus-6110.c:4398
1800 msgid "Phone"
1801 msgstr ""
1802
1803 #: xgnokii/xgnokii.c:1258
1804 msgid "Phone and connection type"
1805 msgstr ""
1806
1807 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1247
1808 msgid "Phone memory..."
1809 msgstr ""
1810
1811 #: fbus-3810.c:1386
1812 msgid "Phone powering off..."
1813 msgstr ""
1814
1815 #: gnokii.c:1753
1816 msgid "Phone: Used %d, Free %d\n"
1817 msgstr "Telefon: pou¾ito: %d, volné %d\n"
1818
1819 #: fbus-6110.c:4282
1820 msgid "Please report it ...\n"
1821 msgstr ""
1822
1823 #: xgnokii/xgnokii.c:1272
1824 msgid "Port:"
1825 msgstr ""
1826
1827 #: gnokii.c:1747
1828 msgid "Power Source: %s\n"
1829 msgstr "Zdroj napájení: %s\n"
1830
1831 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:350
1832 msgid "Prefered/Denied networks"
1833 msgstr ""
1834
1835 #: fbus-6110.c:3856 fbus-6110.c:3892 fbus-6110.c:3949
1836 msgid "Quality of service not aviable"
1837 msgstr ""
1838
1839 #: gnokii.c:1774
1840 msgid "RC: Used %d, Free %d\n"
1841 msgstr ""
1842
1843 #: gnokii.c:1741
1844 msgid "RFLevel: %d\n"
1845 msgstr "Úroveò signálu: %d\n"
1846
1847 #: rlp-common.c:643
1848 msgid "RLP state 0.\n"
1849 msgstr ""
1850
1851 #: rlp-common.c:660
1852 msgid "RLP state 1.\n"
1853 msgstr ""
1854
1855 #: fbus-6110.c:2135
1856 msgid "RTS is %s.\n"
1857 msgstr "RTS je %s.\n"
1858
1859 #: fbus-6110.c:3710
1860 msgid "Read\n"
1861 msgstr ""
1862
1863 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2468
1864 msgid "Read from phone"
1865 msgstr ""
1866
1867 #: gnokii.c:1010
1868 msgid "Receiver: %s Msg Center: %s\n"
1869 msgstr ""
1870
1871 #: gnokii.c:1481
1872 msgid "Reminder\n"
1873 msgstr ""
1874
1875 #: fbus-6110.c:3876
1876 msgid "Remote procedure error"
1877 msgstr ""
1878
1879 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:296
1880 msgid "Reply message"
1881 msgstr ""
1882
1883 #: fbus-3810.c:1647
1884 msgid "Request IMEI/Revision/Model Write failed!"
1885 msgstr ""
1886
1887 #: fbus-3810.c:1634
1888 msgid "Request Mem Loc Write failed!"
1889 msgstr ""
1890
1891 #: fbus-3810.c:1741
1892 msgid "Request SMS Mem Loc Write failed!"
1893 msgstr ""
1894
1895 #: fbus-6110.c:3864 fbus-6110.c:3916 fbus-6110.c:3957 fbus-6110.c:3967
1896 msgid "Reserved/Specific to SC: %x"
1897 msgstr ""
1898
1899 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:433
1900 msgid "Reset Counters"
1901 msgstr ""
1902
1903 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:409
1904 msgid "Reset handover counters"
1905 msgstr ""
1906
1907 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:396
1908 msgid "Reset-Counter"
1909 msgstr ""
1910
1911 #: gnokii.c:997
1912 msgid "Response date/time: %d/%d/%d %d:%02d:%02d GMT"
1913 msgstr ""
1914
1915 #: gnokii.c:2152
1916 msgid "Revision: %s\n"
1917 msgstr "Revize: %s\n"
1918
1919 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:493
1920 msgid "RxLv"
1921 msgstr ""
1922
1923 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:421
1924 msgid "SIM"
1925 msgstr ""
1926
1927 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1258
1928 msgid "SIM memory..."
1929 msgstr ""
1930
1931 #: gnokii.c:1750
1932 msgid "SIM: Used %d, Free %d\n"
1933 msgstr "SIM: pou¾ito %d, volné %d\n"
1934
1935 #: fbus-6110.c:3908
1936 msgid "SM Deleted by SC Administration"
1937 msgstr ""
1938
1939 #: fbus-6110.c:3900
1940 msgid "SM Validity Period Expired"
1941 msgstr ""
1942
1943 #: fbus-6110.c:3904
1944 msgid "SM deleted by originating SME"
1945 msgstr ""
1946
1947 #: fbus-6110.c:3912
1948 msgid "SM does not exist"
1949 msgstr ""
1950
1951 #: fbus-6110.c:3817
1952 msgid "SM forwarded by the SC to the SME but the SC is unable to confirm delivery"
1953 msgstr ""
1954
1955 #: fbus-6110.c:3814
1956 msgid "SM received by the SME"
1957 msgstr ""
1958
1959 #: fbus-6110.c:3820
1960 msgid "SM replaced by the SC"
1961 msgstr ""
1962
1963 #: fbus-6110.c:3844 fbus-6110.c:3937
1964 msgid "SME busy"
1965 msgstr ""
1966
1967 #: xgnokii/xgnokii.c:746 xgnokii/xgnokii.c:1382
1968 msgid "SMS"
1969 msgstr ""
1970
1971 #: fbus-3810.c:2332
1972 msgid "SMS Message Center Data status bytes ="
1973 msgstr ""
1974
1975 #: gnokii.c:1777
1976 msgid "SMS Messages: UnRead %d, Number %d\n"
1977 msgstr "SMS zprávy: nepøeètené %d, celkem %d\n"
1978
1979 #: fbus-3810.c:559
1980 msgid "SMS Send attempt failed, trying again (%d of %d)\n"
1981 msgstr ""
1982
1983 #: gnokii.c:782 gnokii.c:1360
1984 msgid "SMS Send failed (error=%d)\n"
1985 msgstr ""
1986
1987 #: gnokii.c:866
1988 msgid "SMS center can not be found :-(\n"
1989 msgstr ""
1990
1991 #: gnokii.c:1059
1992 msgid "SMS location %s %d empty.\n"
1993 msgstr ""
1994
1995 #: gnokii.c:2103
1996 msgid "SMS storage full: %s\n"
1997 msgstr ""
1998
1999 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:328
2000 msgid "SMS's"
2001 msgstr ""
2002
2003 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:393
2004 msgid "SW-Resets"
2005 msgstr ""
2006
2007 #: xgnokii/xgnokii.c:1236 xgnokii/xgnokii_contacts.c:1371 xgnokii/xgnokii_dtmf.c:158
2008 msgid "Save"
2009 msgstr ""
2010
2011 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1365
2012 msgid "Save changes?"
2013 msgstr ""
2014
2015 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2472
2016 msgid "Save to phone"
2017 msgstr ""
2018
2019 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1285
2020 msgid "Saving entries"
2021 msgstr ""
2022
2023 #: gnokii.c:1237
2024 msgid "Security code status: "
2025 msgstr ""
2026
2027 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2293
2028 msgid "Select contacts"
2029 msgstr ""
2030
2031 #: fbus-3810.c:1718
2032 msgid "Send SMS block %d failed!"
2033 msgstr ""
2034
2035 #: fbus-3810.c:1691
2036 msgid "Send SMS header failed!"
2037 msgstr ""
2038
2039 #: gnokii.c:780 gnokii.c:1358
2040 msgid "Send succeeded!\n"
2041 msgstr ""
2042
2043 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:254
2044 msgid "Sender"
2045 msgstr ""
2046
2047 #: gnokii.c:1037
2048 msgid "Sender: %s Msg Center: %s\n"
2049 msgstr ""
2050
2051 #: xgnokii/xgnokii.c:1031
2052 msgid "Sending Format:"
2053 msgstr ""
2054
2055 #: gnokii.c:1454
2056 msgid "Sending Logo.\n"
2057 msgstr ""
2058
2059 #: fbus-3810.c:456 fbus-6110.c:1870
2060 msgid "Sending SMS to %s via message center %s\n"
2061 msgstr ""
2062
2063 #: gnokii.c:984
2064 msgid "Sending date/time: %d/%d/%d %d:%02d:%02d GMT"
2065 msgstr ""
2066
2067 #: fbus-6110.c:3696
2068 msgid "Sent\n"
2069 msgstr ""
2070
2071 #: fbus-3810.c:1445
2072 msgid "Sequence Number: %02x "
2073 msgstr ""
2074
2075 #: fbus-3810.c:1008
2076 msgid "Serial TIOCMGET failed: "
2077 msgstr ""
2078
2079 #: fbus-3810.c:1015
2080 msgid "Serial TIOCMSET failed: "
2081 msgstr ""
2082
2083 #: fbus-6110.c:2133
2084 msgid "Serial flags dump:\n"
2085 msgstr "Stav sériového portu: \n"
2086
2087 #: fbus-6110.c:3852 fbus-6110.c:3945
2088 msgid "Service rejected"
2089 msgstr ""
2090
2091 #: xgnokii/xgnokii.c:399
2092 msgid "Set %d"
2093 msgstr ""
2094
2095 #: fbus-3810.c:1535 fbus-3810.c:1610
2096 msgid "Set Mem Loc Write failed!"
2097 msgstr ""
2098
2099 #: xgnokii/xgnokii.c:1219
2100 msgid "Set name"
2101 msgstr ""
2102
2103 #: xgnokii/xgnokii.c:1005
2104 msgid "Set name:"
2105 msgstr ""
2106
2107 #: fbus-6110.c:2175
2108 msgid "Setting FBUS communication...\n"
2109 msgstr "Navazuji FBUS komunikaci...\n"
2110
2111 #: xgnokii/xgnokii.c:1375 xgnokii/xgnokii_sms.c:258
2112 msgid "Short Message Service"
2113 msgstr ""
2114
2115 #: xgnokii/xgnokii.c:272
2116 msgid "Short Message received"
2117 msgstr ""
2118
2119 #: virtmodem.c:191
2120 msgid "Slave pty is %s, calling %s to create /dev/gnokii.\n"
2121 msgstr ""
2122
2123 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:418 xgnokii/xgnokii_contacts.c:457
2124 msgid ""
2125 "Sorry, phonebook name will be truncated\n"
2126 "because you save it into SIM memory!"
2127 msgstr ""
2128
2129 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:232 xgnokii/xgnokii_contacts.c:279
2130 msgid ""
2131 "Sorry, phonebook name will be truncated,\n"
2132 "because you save it into SIM memory!"
2133 msgstr ""
2134
2135 #: gnokii.c:1996
2136 msgid "SpeedDial nr. %d: %d:%d\n"
2137 msgstr ""
2138
2139 #: fbus-3810.c:1415
2140 msgid "Standard Ack write failed!"
2141 msgstr ""
2142
2143 #: fbus-6110.c:764
2144 msgid "Starting IR mode...!\n"
2145 msgstr ""
2146
2147 #: fbus-6110.c:3041
2148 msgid "Startup Text: %s\n"
2149 msgstr ""
2150
2151 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:254
2152 msgid "Status"
2153 msgstr ""
2154
2155 #: fbus-3810.c:1936
2156 msgid "Status: Connection Status %02x Batt %02x RF %02x.\n"
2157 msgstr ""
2158
2159 #: gnokii.c:1565 gnokii.c:2034
2160 msgid "Succesfully written!\n"
2161 msgstr ""
2162
2163 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:353
2164 msgid "System information bits"
2165 msgstr ""
2166
2167 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:356
2168 msgid "TMSI, Paging, PLU"
2169 msgstr ""
2170
2171 #: fbus-3810.c:1800
2172 msgid "TX_SendMessage - message too long!\n"
2173 msgstr ""
2174
2175 #: fbus-3810.c:1826
2176 msgid "TX_SendMessage - write:"
2177 msgstr ""
2178
2179 #: xgnokii/xgnokii.c:1652
2180 msgid "Telephone:"
2181 msgstr ""
2182
2183 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:452
2184 msgid "Temporary counters of DSP"
2185 msgstr ""
2186
2187 #: fbus-6110.c:3835
2188 msgid "Temporary error, SC is not making any more transfer attempts\n"
2189 msgstr ""
2190
2191 #: fbus-6110.c:3929
2192 msgid "Temporary error, SC still trying to transfer SM\n"
2193 msgstr ""
2194
2195 #: fbus-6110.c:2553 gnokii.c:809 xgnokii/xgnokii.c:409 xgnokii/xgnokii.c:425 xgnokii/xgnokii.c:1039
2196 msgid "Text"
2197 msgstr ""
2198
2199 #: gnokii.c:972 gnokii.c:1011 gnokii.c:1038
2200 msgid ""
2201 "Text: %s\n"
2202 "\n"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: gnokii.c:1588
2206 msgid "The calendar note can not be deleted\n"
2207 msgstr ""
2208
2209 #: gnokii.c:1526
2210 msgid "The calendar note can not be read\n"
2211 msgstr ""
2212
2213 #: gnokii.c:1688
2214 msgid "Time: %02d:%02d\n"
2215 msgstr ""
2216
2217 #: gnokii.c:1651
2218 msgid "Time: %02d:%02d:%02d\n"
2219 msgstr ""
2220
2221 #: fbus-6110.c:633
2222 msgid "Timeout in IR-mode\n"
2223 msgstr ""
2224
2225 #: xgnokii/xgnokii.c:1602
2226 msgid "Title:"
2227 msgstr ""
2228
2229 #: fbus-6110.c:2569 fbus-6110.c:2603 fbus-6110.c:3963 fbus-6110.c:4404 gnokii.c:825 gnokii.c:859
2230 msgid "Unknown"
2231 msgstr ""
2232
2233 #: gnokii.c:1497
2234 msgid "Unknown\n"
2235 msgstr ""
2236
2237 #: gnokii.c:938 gnokii.c:1135 gnokii.c:1860 gnokii.c:2023
2238 msgid "Unknown memory type %s!\n"
2239 msgstr ""
2240
2241 #: fbus-6110.c:3283
2242 msgid "Unknown message of type 0x0d.\n"
2243 msgstr ""
2244
2245 #: fbus-6110.c:3440
2246 msgid "Unknown message of type 0x13 and subtype 0x65\n"
2247 msgstr ""
2248
2249 #: fbus-6110.c:4110
2250 msgid "Unknown message of type 0x40.\n"
2251 msgstr ""
2252
2253 #: fbus-6110.c:2633
2254 msgid "Unknown message!\n"
2255 msgstr ""
2256
2257 #: gnokii.c:641
2258 msgid "Unknown option: %d\n"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: fbus-6110.c:3707
2262 msgid "Unknown type\n"
2263 msgstr ""
2264
2265 #: fbus-6110.c:3167 gnokii.c:1273
2266 msgid "Unknown!\n"
2267 msgstr ""
2268
2269 #: rlp-common.c:448
2270 msgid "Unknown!!! "
2271 msgstr ""
2272
2273 #: fbus-3810.c:1441
2274 msgid "Unknown: "
2275 msgstr ""
2276
2277 #: gnokii.c:2097
2278 msgid "Unknown: %s\n"
2279 msgstr ""
2280
2281 #: gnokii.c:2098
2282 msgid "Unread SMS: %s\n"
2283 msgstr ""
2284
2285 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:372
2286 msgid "Uplink DTX"
2287 msgstr ""
2288
2289 #: gnokii.c:467
2290 msgid "Use '%s --help' for usage informations.\n"
2291 msgstr ""
2292
2293 #: xgnokii/xgnokii.c:1559
2294 msgid "User"
2295 msgstr ""
2296
2297 #: xgnokii/xgnokii.c:2005
2298 msgid "VIP"
2299 msgstr ""
2300
2301 #: virtmodem.c:87
2302 msgid "VM_Initialise - ATEM_Initialise failed!\n"
2303 msgstr ""
2304
2305 #: virtmodem.c:77
2306 msgid "VM_Initialise - VM_GSMInitialise failed!\n"
2307 msgstr ""
2308
2309 #: virtmodem.c:82
2310 msgid "VM_Initialise - VM_PtySetup failed!\n"
2311 msgstr ""
2312
2313 #: xgnokii/xgnokii.c:1219
2314 msgid "Validity"
2315 msgstr ""
2316
2317 #: xgnokii/xgnokii.c:1075
2318 msgid "Validity Period:"
2319 msgstr ""
2320
2321 #: xgnokii/xgnokii.c:1793
2322 msgid "Viewer:"
2323 msgstr ""
2324
2325 #: gnokii.c:2099
2326 msgid "Voice call: %s\n"
2327 msgstr ""
2328
2329 #: xgnokii/xgnokii.c:1955 xgnokii/xgnokii_cfg.c:73 xgnokii/xgnokii_cfg.c:88
2330 msgid "WARNING: Can't allocate memory for config reading!\n"
2331 msgstr ""
2332
2333 #: xgnokii/xgnokii.c:1950 xgnokii/xgnokii_cfg.c:67
2334 msgid "WARNING: Can't find HOME enviroment variable!\n"
2335 msgstr ""
2336
2337 #: gnokii.c:2184
2338 msgid "What kind of reset do you want??\n"
2339 msgstr ""
2340
2341 #: gnokii.c:1976
2342 msgid "Write FAILED(%d): memory type: %s, loc: %d, name: %s, number: %s\n"
2343 msgstr ""
2344
2345 #: gnokii.c:1974
2346 msgid "Write Succeeded: memory type: %s, loc: %d, name: %s, number: %s\n"
2347 msgstr ""
2348
2349 #: fbus-3810.c:1839 fbus-3810.c:1960 fbus-3810.c:1974 fbus-3810.c:1988 fbus-3810.c:2002 fbus-3810.c:2139 fbus-3810.c:2198 fbus-3810.c:2257 fbus-3810.c:2298
2350 msgid "Write failed!"
2351 msgstr "Zápis selhal!"
2352
2353 #: gnokii.c:651
2354 msgid "Wrong number of arguments\n"
2355 msgstr ""
2356
2357 #: xgnokii/xgnokii_common.c:89
2358 msgid "Yes"
2359 msgstr ""
2360
2361 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1404
2362 msgid ""
2363 "You have made changes in your\n"
2364 "contacts directory.\n"
2365 "\n"
2366 "\n"
2367 "Want you save these changes into phone?\n"
2368 msgstr ""
2369
2370 #: fbus-6110.c:4164
2371 msgid "[Received Ack of type %02x, seq: %2x]\n"
2372 msgstr ""
2373
2374 #: fbus-6110.c:4570
2375 msgid "[Sending Ack of type %02x, seq: %x]\n"
2376 msgstr ""
2377
2378 #: fbus-6110.c:3235
2379 msgid "automatic"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: gnokii.c:1747
2383 msgid "battery"
2384 msgstr "baterie"
2385
2386 #: fbus-6110.c:2983
2387 msgid "battery\n"
2388 msgstr "baterie\n"
2389
2390 #: fbus-6110.c:2949
2391 msgid "call in progress\n"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: fbus-6110.c:2134 fbus-6110.c:2135 fbus-6110.c:2136 fbus-6110.c:2137
2395 msgid "down"
2396 msgstr "shozen"
2397
2398 #: gnokii.c:2064 xgnokii/xgnokii.c:1962 xkeyb.c:112 xlogos.c:94
2399 msgid "error opening %s, using default config\n"
2400 msgstr ""
2401
2402 #: gnokiid.c:51
2403 msgid "gnokiid Version %s"
2404 msgstr ""
2405
2406 #: virtmodem.c:187
2407 msgid "gnokiid should not be installed setuid root!\n"
2408 msgstr ""
2409
2410 #: fbus-6110.c:3226
2411 msgid "home network selected"
2412 msgstr ""
2413
2414 #: xgnokii/xgnokii.c:1325
2415 msgid "infrared"
2416 msgstr ""
2417
2418 #: fbus-6110.c:3235
2419 msgid "manual"
2420 msgstr ""
2421
2422 #: fbus-6110.c:3229
2423 msgid "not registered in the network"
2424 msgstr ""
2425
2426 #: fbus-6110.c:3162 gnokii.c:1268
2427 msgid "nothing to enter.\n"
2428 msgstr ""
2429
2430 #: fbus-6110.c:3372 gnokii.c:2096 gnokii.c:2097 gnokii.c:2098 gnokii.c:2099 gnokii.c:2100 gnokii.c:2101 gnokii.c:2102 gnokii.c:2103
2431 msgid "off"
2432 msgstr ""
2433
2434 #: fbus-6110.c:3372 gnokii.c:2096 gnokii.c:2097 gnokii.c:2098 gnokii.c:2099 gnokii.c:2100 gnokii.c:2101 gnokii.c:2102 gnokii.c:2103
2435 msgid "on"
2436 msgstr ""
2437
2438 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:737
2439 msgid "phone"
2440 msgstr ""
2441
2442 #: fbus-6110.c:2961
2443 msgid "powered off\n"
2444 msgstr ""
2445
2446 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:71
2447 msgid "read"
2448 msgstr ""
2449
2450 #: fbus-6110.c:2940
2451 msgid "registered within the network\n"
2452 msgstr ""
2453
2454 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:69
2455 msgid "report"
2456 msgstr ""
2457
2458 #: fbus-6110.c:3228
2459 msgid "requesting network"
2460 msgstr ""
2461
2462 #: fbus-3810.c:1052
2463 msgid "restarting.\n"
2464 msgstr "znovu startuji.\n"
2465
2466 #: fbus-6110.c:3227
2467 msgid "roaming network"
2468 msgstr ""
2469
2470 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:119
2471 msgid "sent"
2472 msgstr ""
2473
2474 #: xgnokii/xgnokii.c:1329
2475 msgid "serial"
2476 msgstr ""
2477
2478 #: fbus-6110.c:3230
2479 msgid "unknown"
2480 msgstr ""
2481
2482 #: fbus-6110.c:2967 fbus-6110.c:2989
2483 msgid "unknown\n"
2484 msgstr ""
2485
2486 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:73
2487 msgid "unread"
2488 msgstr ""
2489
2490 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:121
2491 msgid "unsent"
2492 msgstr ""
2493
2494 #: fbus-6110.c:2134 fbus-6110.c:2135 fbus-6110.c:2136 fbus-6110.c:2137
2495 msgid "up"
2496 msgstr "nastaven"
2497
2498 #: fbus-6110.c:3142 gnokii.c:1248
2499 msgid "waiting for PIN.\n"
2500 msgstr ""
2501
2502 #: fbus-6110.c:3147 gnokii.c:1253
2503 msgid "waiting for PIN2.\n"
2504 msgstr ""
2505
2506 #: fbus-6110.c:3152 gnokii.c:1258
2507 msgid "waiting for PUK.\n"
2508 msgstr ""
2509
2510 #: fbus-6110.c:3157 gnokii.c:1263
2511 msgid "waiting for PUK2.\n"
2512 msgstr ""
2513
2514 #: fbus-6110.c:3137 gnokii.c:1243
2515 msgid "waiting for Security Code.\n"
2516 msgstr ""
2517
2518 #: fbus-6110.c:2955
2519 msgid "waiting for security code\n"
2520 msgstr ""
2521
2522 #: xgnokii/xgnokii.c:824
2523 msgid ""
2524 "xgnokii version: %s\n"
2525 "gnokii version: %s\n"
2526 "\n"
2527 "Copyright (C) 1999 Pavel Jan\355k ml.,\n"
2528 "Hugh Blemings & Jan Derfinak\n"
2529 msgstr ""
2530 # msgid "Enter your PIN: "
2531 # msgstr "Zadejte vá¹ PIN: "
2532
2533 # msgid "   %d. SMS Center number is %s\n"
2534 # msgstr "   %d SMS centrum má èíslo %s\n"
2535
2536 # msgid "   Text: "
2537 # msgstr "   Text: "
2538
2539 # msgid "   usage: gnokii {--help|--monitor|--version}"
2540 # msgstr "   pou¾ití: gnokii {--help|--monitor|--version}"
2541
2542 # msgid ""
2543 # "   Code Error\n"
2544 # "   You're not my big owner :-)\n"
2545 # msgstr ""
2546 # "   PIN nebyl akceptován\n"
2547 # "   Nejsi mùj vellký majitel :-)\n"
2548
2549 # msgid "   Code Accepted\n"
2550 # msgstr "   PIN byl akceptován\n"
2551
2552 # msgid "   Keyboard is %s\n"
2553 # msgstr "   Klávesnice je %s\n"
2554