LDFLAGS -> LDLIBS
[gnokii.git] / po / pl.po
1 # This is the German locale definition for Gnokii.
2 # Copyright (C) 1999, 2000 Free Software Foundation, Inc.
3 # Daniel Egger <Daniel.Egger@suse.de>, 1999, 2000.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnokii\n"
8 "POT-Creation-Date: 2000-05-08 21:27+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2000-05-08 18:25:30+0100\n"
10 "Last-Translator: Jacek Fiok <j.fiok@zodiac.mimuw.edu.pl>\n"
11 "Language-Team: gnokii\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 "Xgettext-Options: -a -k_ -s -v -d gnokii\n"
16 "Files: fbus-3810.h fbus-6110.h gsm-api.h gsm-common.h misc.h fbus-3810.c "
17 "fbus-6110.c gnokii.c gsm-api.c\n"
18
19 #: common/fbus-3810.c:525 common/fbus-6110.c:2037
20 #, c-format
21 msgid "Sending SMS to %s via message center %s\n"
22 msgstr "Wysy³am SMS do %s przez centrum wiadomo¶ci %s\n"
23
24 #: common/fbus-3810.c:629
25 #, c-format
26 msgid "SMS Send attempt failed, trying again (%d of %d)\n"
27 msgstr "Próba wys³ania wiadomo¶ci SMS zakoñczona niepowodzeniem, nastêpna próba (%d z %d)\n"
28
29 #: common/fbus-3810.c:1161
30 msgid "Couldn't open FB38 device: "
31 msgstr "Nie mog³em otworzyæ urz±dzenia FB38: "
32
33 #: common/fbus-3810.c:1253
34 msgid "restarting.\n"
35 msgstr "ponowne uruchamianie.\n"
36
37 #: common/fbus-3810.c:1309
38 #, c-format
39 msgid "MT Fail %02x"
40 msgstr "Niepowodzenie MT %02x"
41
42 #: common/fbus-3810.c:1316 common/mbus-6160.c:689
43 #, c-format
44 msgid "CS Fail %02x != %02x"
45 msgstr "Niepowodzenie CS %02x != %02x"
46
47 #: common/fbus-3810.c:1430
48 #, c-format
49 msgid "0x15 Registration Response 0x%02x\n"
50 msgstr "0x15 Odpowied¼ na rejestracjê 0x%02x\n"
51
52 #: common/fbus-3810.c:1446
53 msgid "0x16 Registration Response 0x%02x\n"
54 msgstr "0x16 Odpowied¼ na rejestracjê 0x%02x\n"
55
56 #: common/fbus-3810.c:1447
57 msgid "SIM access: %s.\n"
58 msgstr "Dostêp do SIM: %s\n"
59
60 #: common/fbus-3810.c:1523
61 #, c-format
62 msgid "SMS Stored into location 0x%02x\n"
63 msgstr "SMS zapisany pod adresem 0x%02x\n"
64
65 #: common/fbus-3810.c:1533
66 msgid "SMS Store failed: 0x%02x\n"
67 msgstr "Zapisywanie SMSa nie powiod³o siê: 0x%02x\n"
68
69 #: common/fbus-3810.c:1654
70 msgid "PIN [possibly] entered.\n"
71 msgstr "PIN [prawdopodobnie] wprowadzony.\n"
72
73 #: common/fbus-3810.c:1663
74 msgid "Phone powering off..."
75 msgstr "Wy³±czanie zasilania telefonu..."
76
77 #: common/fbus-3810.c:1692
78 msgid "Standard Ack write failed!"
79 msgstr "Wys³anie standardowego potwierdzenia nie powiod³o siê!"
80
81 #: common/fbus-3810.c:1718
82 msgid "Unknown: "
83 msgstr "Nieznany: "
84
85 #: common/fbus-3810.c:1720
86 #, c-format
87 msgid "Msg Type: %02x "
88 msgstr "Typ wiadomo¶ci: %02x"
89
90 #: common/fbus-3810.c:1721
91 #, c-format
92 msgid "Msg Len: %02x "
93 msgstr "D³ugo¶æ wiadomo¶ci: %02x"
94
95 #: common/fbus-3810.c:1722
96 #, c-format
97 msgid "Sequence Number: %02x "
98 msgstr "Numer sekwencyjny: %02x"
99
100 #: common/fbus-3810.c:1723
101 #, c-format
102 msgid ""
103 "Checksum: %02x \n"
104 "   "
105 msgstr ""
106 "Suma kontrolna: %02x \n"
107 "   "
108
109 #: common/fbus-3810.c:1815 common/fbus-3810.c:1936
110 msgid "Set Mem Loc Write failed!"
111 msgstr "Operacja zapisu do komórki pamiêci nieudana!"
112
113 #: common/fbus-3810.c:1860
114 msgid "TX_SendRLPFrame - write:"
115 msgstr "TX_SendRLPFrame - zapisywanie:"
116
117 #: common/fbus-3810.c:1875
118 msgid "0x4a Write failed!"
119 msgstr "0x4a Operacja zapisu nieudana!"
120
121 #: common/fbus-3810.c:1890
122 msgid "Explore Write failed!"
123 msgstr "Operacja zapisu nieudana!"
124
125 #: common/fbus-3810.c:1900
126 msgid "0x3f Write failed!"
127 msgstr "0x3f Operacja zapisu nieudana!"
128
129 #: common/fbus-3810.c:1960
130 msgid "Request Mem Loc Write failed!"
131 msgstr "¯±danie zapisu do komórki pamiêci nie powiod³o siê!"
132
133 #: common/fbus-3810.c:1973
134 msgid "Request IMEI/Revision/Model Write failed!"
135 msgstr "¯±danie zapisu numerów IMEI/wersji/modelu nie powiod³o siê!"
136
137 #: common/fbus-3810.c:2016
138 msgid "Send SMS header failed!"
139 msgstr "Wys³anie nag³ówka wiadomo¶ci SMS nie powiod³o siê!"
140
141 #: common/fbus-3810.c:2075
142 msgid "Store SMS header failed!"
143 msgstr "Zapisanie nag³ówka wiadomo¶ci SMS nie powiod³o siê!"
144
145 #: common/fbus-3810.c:2100
146 #, c-format
147 msgid "Send SMS block %d failed!"
148 msgstr "Wys³anie bloku %d wiadomo¶ci SMS nie powiod³o siê!"
149
150 #: common/fbus-3810.c:2123
151 msgid "Request SMS Mem Loc Write failed!"
152 msgstr "¯±danie zapisu wiadomo¶ci SMS do pamiêci nie powiod³o siê!"
153
154 #: common/fbus-3810.c:2146
155 msgid "Delete SMS Mem Loc write failed!"
156 msgstr "Usuniêcie wiadomo¶ci SMS z pamiêci nie powiod³o siê!"
157
158 #: common/fbus-3810.c:2165
159 msgid "0x15 Write failed!"
160 msgstr "0x15 Operacja zapisu nieudana!"
161
162 #: common/fbus-3810.c:2182 common/mbus-6160.c:759
163 msgid "TX_SendMessage - message too long!\n"
164 msgstr "TX_SendMessage - wiadomo¶æ za d³uga!\n"
165
166 #: common/fbus-3810.c:2208 common/mbus-6160.c:788
167 msgid "TX_SendMessage - write:"
168 msgstr "TX_SendMessage  - zapisywanie:"
169
170 #: common/fbus-3810.c:2221 common/fbus-3810.c:2354 common/fbus-3810.c:2368
171 #: common/fbus-3810.c:2382 common/fbus-3810.c:2396 common/fbus-3810.c:2530
172 #: common/fbus-3810.c:2591 common/fbus-3810.c:2650 common/fbus-3810.c:2688
173 msgid "Write failed!"
174 msgstr "Operacja zapisu nieudana!"
175
176 #: common/fbus-3810.c:2235
177 msgid "Incoming call - Type: %s. %02x, Number %s.\n"
178 msgstr "Po³±czenie przychodz±ce - Typ: %s. %02x, Numer %s.\n"
179
180 #: common/fbus-3810.c:2262
181 msgid "0x27 Write failed!"
182 msgstr "0x27 Operacja zapisu nieudana!"
183
184 #: common/fbus-3810.c:2310
185 msgid "0x4b Write failed!"
186 msgstr "0x4b Operacja zapisu nieudana!"
187
188 #: common/fbus-3810.c:2329
189 msgid "Status: %s. Batt %02x RF %02x.\n"
190 msgstr "Status: %s. Baterie %02x RF %02x.\n"
191
192 #: common/fbus-3810.c:2340
193 msgid "0x10 Write failed!"
194 msgstr "0x10 Operacja zapisu nieudana!"
195
196 #: common/fbus-3810.c:2344
197 msgid "Call terminated from phone (0x10 message).\n"
198 msgstr "Po³±czenie zakoñczone z telefonu (komunikat 0x10).\n"
199
200 #: common/fbus-3810.c:2358
201 msgid "Call terminated from opposite end of line (or from network).\n"
202 msgstr "Po³±czenie zakoñczone przez przeciwn± stronê (lub z siec).\n"
203
204 #: common/fbus-3810.c:2372
205 msgid "Call terminated from phone (0x12 message).\n"
206 msgstr "Po³±czenie zakoñczone z telefonu (komunikat 0x12).\n"
207
208 #: common/fbus-3810.c:2386
209 msgid "Incoming call answered from phone.\n"
210 msgstr "Po³±czenie przychodz±ce odebrane przez telefon.\n"
211
212 #: common/fbus-3810.c:2400
213 msgid "%s call established - status bytes %02x %02x.\n"
214 msgstr "%s po³±czenie ustanowione - status %02x %02x.\n"
215
216 #: common/fbus-3810.c:2417
217 msgid "0x2c Write failed!"
218 msgstr "0x2c Operacja zapisu nieudana!"
219
220 #: common/fbus-3810.c:2504
221 #, c-format
222 msgid "PID:%02x DCS:%02x Timezone:%02x Stat1:%02x Stat2:%02x\n"
223 msgstr "PID:%02x DCS:%02x Strefa czas.:%02x Stat1:%02x Stat2:%02x\n"
224
225 #: common/fbus-3810.c:2571
226 msgid ""
227 "Incoming SMS %d/%d/%d %d:%02d:%02d tz:0x%02x Sender: %s(Type %02x) Msg "
228 "Center: %s\n"
229 msgstr ""
230 "Przychodz±ca wiadomo¶æ SMS %d-%d-%d %d:%02d:%02d tz:0x%02x Nadawca: %s(Typ %02x) "
231 "Centrum wiadomo¶ci: %s\n"
232
233 #: common/fbus-3810.c:2573
234 msgid ""
235 "   Msg Length %d, Msg memory %d Msg number %d,  PID: %02x DCS: %02x Unknown: "
236 "%02x\n"
237 msgstr ""
238 "   D³ugo¶æ wiadomo¶ci %d, pamiêæ wiadomo¶ci %d numer wiadomo¶ci %d, "
239 "PID: %02x DCS: %02x Nieznane: %02x\n"
240
241 #: common/fbus-3810.c:2666
242 msgid "Mobile phone identification received:\n"
243 msgstr "Otrzymano identyfikacjê telefonu:\n"
244
245 #: common/fbus-3810.c:2667
246 #, c-format
247 msgid "   IMEI:     %s\n"
248 msgstr "   IMEI:     %s\n"
249
250 #: common/fbus-3810.c:2669
251 #, c-format
252 msgid "   Model:    %s\n"
253 msgstr "   Model:    %s\n"
254
255 #: common/fbus-3810.c:2671
256 #, c-format
257 msgid "   Revision: %s\n"
258 msgstr "   Wersja: %s\n"
259
260 #: common/fbus-3810.c:2739
261 msgid "SMS Message Center Data:\n"
262 msgstr "Dane centrum wiadomo¶ci SMS:\n"
263
264 #: common/fbus-3810.c:2740
265 msgid "Selected memory: 0x%02x\n"
266 msgstr "Wybrana pamiêæ: 0x%02x\n"
267
268 #: common/fbus-3810.c:2741
269 #, c-format
270 msgid "Messages in Phone: 0x%02x Unread: 0x%02x\n"
271 msgstr "Wiadomo¶ci w pamiêci aparatu: 0x%02x Nieprzeczytanych: 0x%02x\n"
272
273 #: common/fbus-3810.c:2743
274 #, c-format
275 msgid "Messages in SIM: 0x%02x Unread: 0x%02x\n"
276 msgstr "Wiadomo¶ci na karcie SIM: 0x%02x Nieprzeczytanych: 0x%02x\n"
277
278 #: common/fbus-3810.c:2745
279 #, c-format
280 msgid "Reply via own centre: 0x%02x (%s)\n"
281 msgstr "Odpowied¼ przez w³asne centrum wiadomo¶ci: 0x%02x (%s)\n"
282
283 #: common/fbus-3810.c:2747
284 #, c-format
285 msgid "Delivery reports: 0x%02x (%s)\n"
286 msgstr "Raporty dorêczenia: 0x%02x (%s)\n"
287
288 #: common/fbus-3810.c:2749
289 msgid "Messages sent as: 0x%02x\n"
290 msgstr "Wiadomo¶ci wysy³ane jako: 0x%02x\n"
291
292 #: common/fbus-3810.c:2750
293 msgid "Message validity: 0x%02x\n"
294 msgstr "Okres wa¿no¶ci wiadomo¶ci: 0x%02x\n"
295
296 #: common/fbus-3810.c:2751
297 msgid "Unknown: 0x%02x\n"
298 msgstr "Nieznane: 0x%02x\n"
299
300 #: common/fbus-3810.c:2754
301 msgid "UnknownNumber field empty."
302 msgstr "Nieznany: puste pole numeru."
303
304 #: common/fbus-3810.c:2756
305 msgid "UnknownNumber: "
306 msgstr "Nieznany numer: "
307
308 #: common/fbus-3810.c:2763
309 msgid "Number field empty."
310 msgstr "Puste pole numeru."
311
312 #: common/fbus-3810.c:2766
313 msgid "Number: "
314 msgstr "Numer: "
315
316 #: common/fbus-6110-ringtones.c:242
317 msgid "File can not be opened!\n"
318 msgstr "Nie mo¿na otworzyæ pliku!\n"
319
320 #: common/fbus-6110.c:770
321 msgid "Timeout in IR-mode\n"
322 msgstr "Przekroczenie czasu oczekiwania w trybie IR\n"
323
324 #: common/fbus-6110.c:802
325 msgid "Couldn't open FB61 infrared device"
326 msgstr "Nie mog³em otworzyæ urz±dzenia FB61"
327
328 #: common/fbus-6110.c:870
329 msgid "Starting IR mode...!\n"
330 msgstr "Uruchamiam tryb IR...!\n"
331
332 #: common/fbus-6110.c:2325
333 msgid "Serial flags dump:\n"
334 msgstr "Stan flag portu szeregowego:\n"
335
336 #: common/fbus-6110.c:2326 common/mbus-640.c:893
337 #, c-format
338 msgid "DTR is %s.\n"
339 msgstr "DTR jest %s.\n"
340
341 #: common/fbus-6110.c:2326 common/fbus-6110.c:2327 common/fbus-6110.c:2328
342 #: common/fbus-6110.c:2329 common/mbus-640.c:893 common/mbus-640.c:894
343 msgid "up"
344 msgstr "w³±czony"
345
346 #: common/fbus-6110.c:2326 common/fbus-6110.c:2327 common/fbus-6110.c:2328
347 #: common/fbus-6110.c:2329 common/mbus-640.c:893 common/mbus-640.c:894
348 msgid "down"
349 msgstr "wy³±czony"
350
351 #: common/fbus-6110.c:2327 common/mbus-640.c:894
352 #, c-format
353 msgid "RTS is %s.\n"
354 msgstr "RTS jest %s.\n"
355
356 #: common/fbus-6110.c:2328
357 #, c-format
358 msgid "CAR is %s.\n"
359 msgstr "CAR jest %s.\n"
360
361 #: common/fbus-6110.c:2329
362 #, c-format
363 msgid "CTS is %s.\n"
364 msgstr "CTS jest %s.\n"
365
366 #: common/fbus-6110.c:2364
367 msgid "Setting FBUS communication...\n"
368 msgstr "Ustanawiam komunikacjê FBUS...\n"
369
370 #: common/fbus-6110.c:2395
371 msgid "Couldn't open FB61 device"
372 msgstr "Nie mog³em otworzyæ urz±dzenia FB61"
373
374 #: common/fbus-6110.c:2521
375 msgid "Message: Call message, type 0x03:"
376 msgstr "Wiadomo¶æ: Wiadomo¶æ o po³±czeniu, typ 0x03:"
377
378 #: common/fbus-6110.c:2522 common/fbus-6110.c:2537 common/fbus-6110.c:2554
379 #: common/fbus-6110.c:2585 common/fbus-6110.c:2596 common/fbus-6110.c:2620
380 #, c-format
381 msgid "   Sequence nr. of the call: %d\n"
382 msgstr "   Kolejny numer po³±czenia: %d\n"
383
384 #: common/fbus-6110.c:2523 common/fbus-6110.c:2621
385 msgid "   Exact meaning not known yet, sorry :-(\n"
386 msgstr "   Dok³adne znaczenie jeszcze nie jest znane, przykro mi :-(\n"
387
388 #: common/fbus-6110.c:2536
389 msgid "Message: Remote end hang up.\n"
390 msgstr "Wiadomo¶æ: Zdalna strona roz³±czy³a siê.\n"
391
392 #: common/fbus-6110.c:2549
393 msgid "Message: Incoming call alert:\n"
394 msgstr "Wiadomo¶æ: Ostrze¿enie o po³±czeniu:\n"
395
396 #: common/fbus-6110.c:2555 common/fbus-6110.c:2835
397 msgid "   Number: "
398 msgstr "   Numer: "
399
400 #: common/fbus-6110.c:2563 common/fbus-6110.c:2819
401 msgid "   Name: "
402 msgstr "   Nazwa: "
403
404 #: common/fbus-6110.c:2584
405 msgid "Message: Call answered.\n"
406 msgstr "Wiadomo¶æ: Po³±czenie odebrane.\n"
407
408 #: common/fbus-6110.c:2595
409 msgid "Message: Call ended by your phone.\n"
410 msgstr "Wiadomo¶æ: Po³±czenie zakoñczone przez Twój telefon.\n"
411
412 #: common/fbus-6110.c:2619
413 msgid "Message: Call message, type 0x0a:"
414 msgstr "Wiadomo¶æ: Wiadomo¶æ o po³±czeniu, Typ 0x0a:"
415
416 #: common/fbus-6110.c:2631
417 msgid "Message: Unknown message of type 0x01\n"
418 msgstr "Wiadomo¶æ: Nieznana wiadomo¶æ typu 0x01\n"
419
420 #: common/fbus-6110.c:2649
421 msgid "Message: SMS Message correctly sent.\n"
422 msgstr "Wiadomo¶æ: Wiadomo¶æ SMS wys³ana prawid³owo.\n"
423
424 #: common/fbus-6110.c:2660
425 msgid "Message: Sending SMS Message failed.\n"
426 msgstr "Wiadomo¶æ: Wys³anie wiadomo¶ci SMS nie powiod³o siê.\n"
427
428 #: common/fbus-6110.c:2669
429 msgid "Message: SMS Message Received\n"
430 msgstr "Wiadomo¶æ: Otrzymano wiadomo¶æ SMS\n"
431
432 #: common/fbus-6110.c:2670 common/fbus-6110.c:3997
433 #, c-format
434 msgid "   SMS center number: %s\n"
435 msgstr "   Numer centrum wiadomo¶ci: %s\n"
436
437 #: common/fbus-6110.c:2674 common/fbus-6110.c:3998
438 #, c-format
439 msgid "   Remote number: %s\n"
440 msgstr "   Zdalny numer: %s\n"
441
442 #: common/fbus-6110.c:2675
443 #, c-format
444 msgid "   Date: %s\n"
445 msgstr "   Data: %s\n"
446
447 #: common/fbus-6110.c:2676
448 msgid "   SMS: "
449 msgstr "   SMS: "
450
451 #: common/fbus-6110.c:2691
452 msgid "Message: SMS Center correctly set.\n"
453 msgstr "Wiadomo¶æ: Poprawnie ustawione centrum wiadomo¶ci.\n"
454
455 #: common/fbus-6110.c:2707
456 msgid "Message: SMS Center received:\n"
457 msgstr "Wiadomo¶æ: Otrzymano centrum wiadomo¶ci:\n"
458
459 #: common/fbus-6110.c:2708
460 #, c-format
461 msgid "   %d. SMS Center name is %s\n"
462 msgstr "   %d. Nazwa centrum wiadomo¶ci to %s\n"
463
464 #: common/fbus-6110.c:2709
465 #, c-format
466 msgid "   SMS Center number is %s\n"
467 msgstr "   Numer centrum wiadomo¶ci to %s\n"
468
469 #: common/fbus-6110.c:2711
470 msgid "   SMS Center message format is "
471 msgstr "   Format wiadomo¶ci to "
472
473 #: common/fbus-6110.c:2716 gnokii/gnokii.c:1049 xgnokii/xgnokii.c:604
474 #: xgnokii/xgnokii.c:633 xgnokii/xgnokii.c:1335
475 msgid "Text"
476 msgstr "Tekst"
477
478 #: common/fbus-6110.c:2720 gnokii/gnokii.c:1053 xgnokii/xgnokii.c:608
479 #: xgnokii/xgnokii.c:1349
480 msgid "Paging"
481 msgstr "Pager"
482
483 #: common/fbus-6110.c:2724 gnokii/gnokii.c:1057 xgnokii/xgnokii.c:612
484 #: xgnokii/xgnokii.c:1342
485 msgid "Fax"
486 msgstr "Fax"
487
488 #: common/fbus-6110.c:2728 gnokii/gnokii.c:1062
489 msgid "Email"
490 msgstr "Email"
491
492 #: common/fbus-6110.c:2732 common/fbus-6110.c:2766 common/fbus-6110.c:4228
493 #: common/fbus-6110.c:4687 gnokii/gnokii.c:1074 gnokii/gnokii.c:1108
494 msgid "Unknown"
495 msgstr "Nieznany"
496
497 #: common/fbus-6110.c:2737
498 msgid "   SMS Center message validity is "
499 msgstr "   Okres wa¿no¶ci wiadomo¶ci to "
500
501 #: common/fbus-6110.c:2742 gnokii/gnokii.c:1084
502 msgid "1 hour"
503 msgstr "1 godzina"
504
505 #: common/fbus-6110.c:2746 gnokii/gnokii.c:1088
506 msgid "6 hours"
507 msgstr "6 godzin"
508
509 #: common/fbus-6110.c:2750 gnokii/gnokii.c:1092
510 msgid "24 hours"
511 msgstr "24 godziny"
512
513 #: common/fbus-6110.c:2754 gnokii/gnokii.c:1096
514 msgid "72 hours"
515 msgstr "72 godziny"
516
517 #: common/fbus-6110.c:2758 gnokii/gnokii.c:1100 xgnokii/xgnokii.c:656
518 #: xgnokii/xgnokii.c:1414
519 msgid "1 week"
520 msgstr "1 tydzieñ"
521
522 #: common/fbus-6110.c:2762 gnokii/gnokii.c:1104
523 msgid "Maximum time"
524 msgstr "Czas maksymalny"
525
526 #: common/fbus-6110.c:2784
527 msgid "Message: SMS Center error received:\n"
528 msgstr "Wiadomo¶æ: Otrzymano b³±d od centrum wiadomo¶ci:\n"
529
530 #: common/fbus-6110.c:2785
531 msgid "   The request for SMS Center failed.\n"
532 msgstr "   ¯±danie do centrum wiadomo¶ci nie powiod³o siê.\n"
533
534 #: common/fbus-6110.c:2796
535 msgid "Unknown message!\n"
536 msgstr "Nieznana wiadomo¶æ!\n"
537
538 #: common/fbus-6110.c:2818
539 msgid "Message: Phonebook entry received:\n"
540 msgstr "Wiadomo¶æ: Otrzymano wpis ksi±¿ki telefonicznej:\n"
541
542 #: common/fbus-6110.c:2855
543 msgid "   Date: "
544 msgstr "   Data: "
545
546 #: common/fbus-6110.c:2857
547 msgid "   Time: "
548 msgstr "   Czas: "
549
550 #: common/fbus-6110.c:2870
551 msgid "Message: Phonebook read entry error received:\n"
552 msgstr "Wiadomo¶æ: B³±d przy otrzymywaniu wpisu ksi±¿ki telefonicznej:\n"
553
554 #: common/fbus-6110.c:2878
555 msgid "   Invalid memory type!\n"
556 msgstr "   Nieznany typ pamiêci!\n"
557
558 #: common/fbus-6110.c:2888 common/fbus-6110.c:2926
559 msgid "   Unknown error!\n"
560 msgstr "   Nieznany b³±d!\n"
561
562 #: common/fbus-6110.c:2899
563 msgid "Message: Phonebook written correctly.\n"
564 msgstr "Wiadomo¶æ: Ksi±¿ka telefoniczna zapisana prawid³owo.\n"
565
566 #: common/fbus-6110.c:2916
567 msgid "Message: Phonebook not written - name is too long.\n"
568 msgstr "Wiadomo¶æ: Ksi±¿ka telefoniczna nie zapisana - nazwa za d³uga.\n"
569
570 #: common/fbus-6110.c:2937
571 msgid "Message: Memory status received:\n"
572 msgstr "Wiadomo¶æ: Otrzymano stan pamiêci:\n"
573
574 #: common/fbus-6110.c:2939
575 #, c-format
576 msgid "   Memory Type: %s\n"
577 msgstr "   Typ pamiêci: %s\n"
578
579 #: common/fbus-6110.c:2940
580 #, c-format
581 msgid "   Used: %d\n"
582 msgstr "   U¿ywane: %d\n"
583
584 #: common/fbus-6110.c:2941
585 #, c-format
586 msgid "   Free: %d\n"
587 msgstr "   Wolne: %d\n"
588
589 #: common/fbus-6110.c:2956
590 msgid "Message: Memory status error, phone is probably powered off.\n"
591 msgstr "Wiadomo¶æ: B³±d stanu pamiêci, telefon jest prawdopodobnie wy³±czony.\n"
592
593 #: common/fbus-6110.c:2963
594 msgid ""
595 "Message: Memory status error, memory type not supported by phone model.\n"
596 msgstr ""
597 "Wiadomo¶æ: B³±d stanu pamiêci, typ pamiêci nie obs³ugiwany przez ten model telefonu.\n"
598
599 #: common/fbus-6110.c:2970
600 msgid "Message: Memory status error, waiting for security code.\n"
601 msgstr "Wiadomo¶æ: B³±d stanu pamiêci, czekam na kod zabezpieczaj±cy.\n"
602
603 #: common/fbus-6110.c:2977
604 #, c-format
605 msgid ""
606 "Message: Unknown Memory status error, subtype (MessageBuffer[4]) = %02x\n"
607 msgstr ""
608 "Wiadomo¶æ: Nieznany b³±d stanu pamiêci, podtyp (MessageBuffer[4] = %02x\n"
609
610 #: common/fbus-6110.c:2994
611 msgid "Message: Caller group logo etc.\n"
612 msgstr "Wiadomo¶æ: Logo grupy dzwoni±cych etc.\n"
613
614 #: common/fbus-6110.c:2995
615 #, c-format
616 msgid "Caller group name: %s\n"
617 msgstr "Nazwa grupy dzwoni±cych: %s\n"
618
619 #: common/fbus-6110.c:3015
620 msgid "Message: Caller group data received but not requested!\n"
621 msgstr "Wiadomo¶æ: Dane grupy dzwoni±cych otrzymane bez uprzedniego ¿±dania!\n"
622
623 #: common/fbus-6110.c:3025
624 msgid "Message: Error attempting to get caller group data.\n"
625 msgstr "Wiadomo¶æ: B³±d przy wyci±ganiu danych o grupie dzwoni±cych.\n"
626
627 #: common/fbus-6110.c:3033
628 msgid "Message: Caller group data set correctly.\n"
629 msgstr "Wiadomo¶æ: Dane grupy dzwoni±cych ustawione prawid³owo.\n"
630
631 #: common/fbus-6110.c:3041
632 msgid "Message: Error attempting to set caller group data\n"
633 msgstr "Wiadomo¶æ: B³±d przy ustawianiu danych o grupie dzwoni±cych.\n"
634
635 #: common/fbus-6110.c:3052
636 msgid "Message: Speed dial entry received:\n"
637 msgstr "Wiadomo¶æ: Wpis szybkiego wybierania otrzymany:\n"
638
639 #: common/fbus-6110.c:3053
640 #, c-format
641 msgid "   Location: %d\n"
642 msgstr "   Lokacja: %d\n"
643
644 #: common/fbus-6110.c:3054
645 #, c-format
646 msgid "   MemoryType: %s\n"
647 msgstr "   Typ pamiêci: %s\n"
648
649 #: common/fbus-6110.c:3055
650 #, c-format
651 msgid "   Number: %d\n"
652 msgstr "   Numer: %d\n"
653
654 #: common/fbus-6110.c:3065
655 msgid "Message: Speed dial entry error\n"
656 msgstr "Wiadomo¶æ: B³±d wpisu szybkiego wybierania\n"
657
658 #: common/fbus-6110.c:3075
659 msgid "Message: Speed dial entry set.\n"
660 msgstr "Wiadomo¶æ: Wpis szybkiego wybierania ustawiony.\n"
661
662 #: common/fbus-6110.c:3085
663 msgid "Message: Speed dial entry setting error.\n"
664 msgstr "Wiadomo¶æ: B³±d przy ustawianiu wpisu szybkiego wybierania.\n"
665
666 #: common/fbus-6110.c:3095
667 msgid "Message: Unknown message of type 0x03\n"
668 msgstr "Wiadomo¶æ: Nieznana wiadomo¶æ typu 0x03\n"
669
670 #: common/fbus-6110.c:3111
671 msgid "Message: Phone status received:\n"
672 msgstr "Wiadomo¶æ: Otrzymano status telefonu:\n"
673
674 #: common/fbus-6110.c:3112
675 msgid "   Mode: "
676 msgstr "   Tryb: "
677
678 #: common/fbus-6110.c:3118
679 msgid "registered within the network\n"
680 msgstr "zarejestrowany w sieci\n"
681
682 #: common/fbus-6110.c:3127
683 msgid "call in progress\n"
684 msgstr "po³±czenie w trakcie\n"
685
686 #: common/fbus-6110.c:3133
687 msgid "waiting for security code\n"
688 msgstr "oczekuje na kod zabezpieczaj±cy\n"
689
690 #: common/fbus-6110.c:3139
691 msgid "powered off\n"
692 msgstr "wy³±czony\n"
693
694 #: common/fbus-6110.c:3145 common/fbus-6110.c:3167
695 msgid "unknown\n"
696 msgstr "nieznany\n"
697
698 #: common/fbus-6110.c:3149
699 msgid "   Power source: "
700 msgstr "   ¬ród³o zasilania: "
701
702 #: common/fbus-6110.c:3155
703 msgid "AC/DC\n"
704 msgstr "sieæ zasilaj±ca\n"
705
706 #: common/fbus-6110.c:3161
707 msgid "battery\n"
708 msgstr "bateria\n"
709
710 #: common/fbus-6110.c:3171
711 #, c-format
712 msgid "   Battery Level: %d\n"
713 msgstr "   Poziom baterii: %d\n"
714
715 #: common/fbus-6110.c:3172
716 #, c-format
717 msgid "   Signal strength: %d\n"
718 msgstr "   Si³a sygna³u: %d\n"
719
720 #: common/fbus-6110.c:3184
721 msgid "Message: Unknown message of type 0x04\n"
722 msgstr "Wiadomo¶æ: Nieznana wiadomo¶æ typu 0x04\n"
723
724 #: common/fbus-6110.c:3257
725 msgid "Message: Startup Logo received.\n"
726 msgstr "Wiadomo¶æ: Otrzymano logo powitalne.\n"
727
728 #: common/fbus-6110.c:3274
729 #, c-format
730 msgid "Startup Text: %s\n"
731 msgstr "Tekst powitania: %s\n"
732
733 #: common/fbus-6110.c:3286
734 msgid "Message: Startup logo received but not requested!\n"
735 msgstr "Wiadomo¶æ: Otrzymano logo powitalne bez wcze¶niejszego ¿±dania!\n"
736
737 #: common/fbus-6110.c:3295
738 msgid "Message: Startup logo correctly set.\n"
739 msgstr "Wiadomo¶æ: Logo powitania ustawione prawid³owo.\n"
740
741 #: common/fbus-6110.c:3329
742 msgid "Message: Operator logo correctly set.\n"
743 msgstr "Wiadomo¶æ: Logo operatora ustawione prawid³owo.\n"
744
745 #: common/fbus-6110.c:3338
746 msgid "Message: Error setting operator logo!\n"
747 msgstr "Wiadomo¶æ: B³±d przy ustawianiu logo operatora!\n"
748
749 #: common/fbus-6110.c:3348
750 msgid "Message: Operator Logo received.\n"
751 msgstr "Wiadomo¶æ: Otrzymano logo operatora.\n"
752
753 #: common/fbus-6110.c:3365
754 msgid "Message: Operator logo received but not requested!\n"
755 msgstr "Wiadomo¶æ: Otrzymano logo operatora bez wcze¶niejszego ¿±dania!\n"
756
757 #: common/fbus-6110.c:3374
758 msgid "Message: Error getting operator logo!\n"
759 msgstr "Wiadomo¶æ: B³±d przy otrzymywaniu logo operatora!\n"
760
761 #: common/fbus-6110.c:3392
762 msgid "Message: Security Code status received: "
763 msgstr "Wiadomo¶æ: Otrzymany stan kodu zabezpieczj±cego: "
764
765 #: common/fbus-6110.c:3398 gnokii/gnokii.c:1507
766 msgid "waiting for Security Code.\n"
767 msgstr "czeka na kod zabezpieczaj±cy.\n"
768
769 #: common/fbus-6110.c:3403 gnokii/gnokii.c:1512
770 msgid "waiting for PIN.\n"
771 msgstr "czeka na PIN.\n"
772
773 #: common/fbus-6110.c:3408 gnokii/gnokii.c:1517
774 msgid "waiting for PIN2.\n"
775 msgstr "czeka na PIN2.\n"
776
777 #: common/fbus-6110.c:3413 gnokii/gnokii.c:1522
778 msgid "waiting for PUK.\n"
779 msgstr "czeka na PUK.\n"
780
781 #: common/fbus-6110.c:3418 gnokii/gnokii.c:1527
782 msgid "waiting for PUK2.\n"
783 msgstr "czeka na PUK2.\n"
784
785 #: common/fbus-6110.c:3423 gnokii/gnokii.c:1532
786 msgid "nothing to enter.\n"
787 msgstr "nic do wprowadzenia.\n"
788
789 #: common/fbus-6110.c:3428 gnokii/gnokii.c:1537
790 msgid "Unknown!\n"
791 msgstr "Nieznany!\n"
792
793 #: common/fbus-6110.c:3440
794 msgid "Message: Security code accepted.\n"
795 msgstr "Wiadomo¶æ: Kod zabezpieczaj±cy przyjêty.\n"
796
797 #: common/fbus-6110.c:3450
798 msgid "Message: Security code is wrong. You're not my big owner :-)\n"
799 msgstr "Wiadomo¶æ: Kod zabezpieczaj±cy jest nieprawid³owy. Nie jeste¶ moim prawowitym w³a¶cicielem :-)\n"
800
801 #: common/fbus-6110.c:3477
802 msgid "Message: Network informations:\n"
803 msgstr "Wiadomo¶æ: Informacje o sieci:\n"
804
805 #: common/fbus-6110.c:3479
806 #, c-format
807 msgid "   CellID: %s\n"
808 msgstr "   ID komórki: %s\n"
809
810 #: common/fbus-6110.c:3480
811 #, c-format
812 msgid "   LAC: %s\n"
813 msgstr "   LAC: %s\n"
814
815 #: common/fbus-6110.c:3481
816 #, c-format
817 msgid "   Network code: %s\n"
818 msgstr "   Kod sieci: %s\n"
819
820 #: common/fbus-6110.c:3482
821 #, c-format
822 msgid "   Network name: %s (%s)\n"
823 msgstr "   Nazwa sieci: %s (%s)\n"
824
825 #: common/fbus-6110.c:3485
826 msgid "   Status: "
827 msgstr "   Status: "
828
829 #: common/fbus-6110.c:3488
830 msgid "home network selected"
831 msgstr "wybrana sieæ domowa"
832
833 #: common/fbus-6110.c:3489
834 msgid "roaming network"
835 msgstr "sieæ partnerska"
836
837 #: common/fbus-6110.c:3490
838 msgid "requesting network"
839 msgstr "szuka sieci"
840
841 #: common/fbus-6110.c:3491
842 msgid "not registered in the network"
843 msgstr "nie zarejestrowany w sieci"
844
845 #: common/fbus-6110.c:3492 xgnokii/xgnokii.c:189 xgnokii/xgnokii.c:199
846 #: xgnokii/xgnokii.c:210 xgnokii/xgnokii.c:219
847 msgid "unknown"
848 msgstr "nieznany"
849
850 #: common/fbus-6110.c:3497
851 #, c-format
852 msgid "   Network selection: %s\n"
853 msgstr "   Wybór sieci: %s\n"
854
855 #: common/fbus-6110.c:3497
856 msgid "manual"
857 msgstr "rêczny"
858
859 #: common/fbus-6110.c:3497
860 msgid "automatic"
861 msgstr "automatyczny"
862
863 #: common/fbus-6110.c:3507
864 msgid "Message: Unknown message of type 0x0a\n"
865 msgstr "Wiadomo¶æ: Nieznana wiadomo¶æ typu 0x0a\n"
866
867 #: common/fbus-6110.c:3545
868 msgid "Unknown message of type 0x0d.\n"
869 msgstr "Nieznana wiadomo¶æ typu 0x0d.\n"
870
871 #: common/fbus-6110.c:3564
872 msgid "Message: Date and time set correctly\n"
873 msgstr "Wiadomo¶æ: Data i czas ustawione prawid³owo\n"
874
875 #: common/fbus-6110.c:3574 common/fbus-6110.c:3620
876 msgid "Message: Date and time set error\n"
877 msgstr "Wiadomo¶æ: B³±d przy ustawianiu daty i czasu\n"
878
879 #: common/fbus-6110.c:3594
880 msgid "Message: Date and time\n"
881 msgstr "Wiadomo¶æ: Data i czas\n"
882
883 #: common/fbus-6110.c:3595 common/fbus-6110.c:3748 gnokii/gnokii.c:1863
884 #, c-format
885 msgid "   Time: %02d:%02d:%02d\n"
886 msgstr "   Czas: %02d:%02d:%02d\n"
887
888 #: common/fbus-6110.c:3596
889 #, c-format
890 msgid "   Date: %4d/%02d/%02d\n"
891 msgstr "   Data: %4d/%02d/%02d\n"
892
893 #: common/fbus-6110.c:3610
894 msgid "Message: Alarm set correctly\n"
895 msgstr "Wiadomo¶æ: Alarm ustawiony prawid³owo\n"
896
897 #: common/fbus-6110.c:3632
898 msgid "Message: Alarm\n"
899 msgstr "Wiadomo¶æ: Alarm\n"
900
901 #: common/fbus-6110.c:3633
902 #, c-format
903 msgid "   Alarm: %02d:%02d\n"
904 msgstr "   Alarm: %02d:%02d\n"
905
906 #: common/fbus-6110.c:3634
907 #, c-format
908 msgid "   Alarm is %s\n"
909 msgstr "   Alarm jest %s\n"
910
911 #: common/fbus-6110.c:3634 gnokii/gnokii.c:2466 gnokii/gnokii.c:2467
912 #: gnokii/gnokii.c:2468 gnokii/gnokii.c:2469 gnokii/gnokii.c:2470
913 #: gnokii/gnokii.c:2471 gnokii/gnokii.c:2472 gnokii/gnokii.c:2473
914 msgid "on"
915 msgstr "w³±czony"
916
917 #: common/fbus-6110.c:3634 gnokii/gnokii.c:2466 gnokii/gnokii.c:2467
918 #: gnokii/gnokii.c:2468 gnokii/gnokii.c:2469 gnokii/gnokii.c:2470
919 #: gnokii/gnokii.c:2471 gnokii/gnokii.c:2472 gnokii/gnokii.c:2473
920 msgid "off"
921 msgstr "wy³±czony"
922
923 #: common/fbus-6110.c:3650
924 msgid "Message: Unknown message of type 0x11\n"
925 msgstr "Wiadomo¶æ: Nieznana wiadomo¶æ typu 0x11\n"
926
927 #: common/fbus-6110.c:3673
928 msgid "Message: Calendar note write succesfull!\n"
929 msgstr "Wiadomo¶æ: Zapis wpisu do kalendarza udany!\n"
930
931 #: common/fbus-6110.c:3683 common/fbus-6110.c:3693
932 msgid "Message: Calendar note write failed!\n"
933 msgstr "Wiadomo¶æ: Zapis wpisu do kalendarza nieudany!\n"
934
935 #: common/fbus-6110.c:3702
936 msgid "Unknown message of type 0x13 and subtype 0x65\n"
937 msgstr "Nieznana wiadomo¶æ typu 0x13 i podtypu 0x65\n"
938
939 #: common/fbus-6110.c:3742
940 msgid "Message: Calendar note received.\n"
941 msgstr "Wiadomo¶æ: Otrzymano wpis do kalendarza.\n"
942
943 #: common/fbus-6110.c:3744 gnokii/gnokii.c:1859
944 #, c-format
945 msgid "   Date: %d-%02d-%02d\n"
946 msgstr "   Data: %d-%02d-%02d\n"
947
948 #: common/fbus-6110.c:3755 gnokii/gnokii.c:1868
949 #, c-format
950 msgid "   Alarm date: %d-%02d-%02d\n"
951 msgstr "   Data alarmu: %d-%02d-%02d\n"
952
953 #: common/fbus-6110.c:3759 gnokii/gnokii.c:1872
954 #, c-format
955 msgid "   Alarm time: %02d:%02d:%02d\n"
956 msgstr "   Czas alarmu: %02d:%02d:%02d\n"
957
958 #: common/fbus-6110.c:3764
959 #, c-format
960 msgid "   Type: %d\n"
961 msgstr "   Typ: %d\n"
962
963 #: common/fbus-6110.c:3765 gnokii/gnokii.c:1877
964 #, c-format
965 msgid "   Text: %s\n"
966 msgstr "   Tekst: %s\n"
967
968 #: common/fbus-6110.c:3768 gnokii/gnokii.c:1880
969 #, c-format
970 msgid "   Phone: %s\n"
971 msgstr "   Telefon: %s\n"
972
973 #: common/fbus-6110.c:3778
974 msgid "Message: Calendar note not available\n"
975 msgstr "Wiadomo¶æ: Wpis kalendarza niedostêpny\n"
976
977 #: common/fbus-6110.c:3788
978 msgid "Message: Calendar note error\n"
979 msgstr "Wiadomo¶æ: B³±d wpisu do kalendarza\n"
980
981 #: common/fbus-6110.c:3810
982 msgid "Message: Calendar note deleted\n"
983 msgstr "Wiadomo¶æ: Wpis do kalendarza usuniêty\n"
984
985 #: common/fbus-6110.c:3821
986 msgid "Message: Calendar note can't be deleted\n"
987 msgstr "Wiadomo¶æ: Wpis do kalendarza nie mo¿e byæ usuniêty\n"
988
989 #: common/fbus-6110.c:3831
990 msgid "Message: Calendar note deleting error\n"
991 msgstr "Wiadomo¶æ: B³±d przy usuwaniu wpisu kalendarza\n"
992
993 #: common/fbus-6110.c:3847
994 msgid "Message: Calendar Alarm active\n"
995 msgstr "Wiadomo¶æ: Alarm kalendarza aktywny\n"
996
997 #: common/fbus-6110.c:3848
998 #, c-format
999 msgid "   Item number: %d\n"
1000 msgstr "   Numer pozycji: %d\n"
1001
1002 #: common/fbus-6110.c:3856
1003 msgid "Message: Unknown message of type 0x13\n"
1004 msgstr "Wiadomo¶æ: Nieznana wiadomo¶æ typu 0x13\n"
1005
1006 #: common/fbus-6110.c:3919
1007 msgid "Concatenated message!!!\n"
1008 msgstr "Sklejone wiadomo¶ci!!!\n"
1009
1010 #: common/fbus-6110.c:3940
1011 #, c-format
1012 msgid "Number: %d\n"
1013 msgstr "Numer: %d\n"
1014
1015 #: common/fbus-6110.c:3945
1016 msgid "Message: Outbox message (mobile originated)\n"
1017 msgstr "Wiadomo¶æ: Skrzynka nadawcza\n"
1018
1019 #: common/fbus-6110.c:3948
1020 msgid "Sent\n"
1021 msgstr "Wys³ane\n"
1022
1023 #: common/fbus-6110.c:3950
1024 msgid "Not sent\n"
1025 msgstr "Niewys³ane\n"
1026
1027 #: common/fbus-6110.c:3954
1028 msgid "Message: Received SMS (mobile terminated)\n"
1029 msgstr "Wiadomo¶æ: Otrzymano wiadomo¶æ SMS\n"
1030
1031 #: common/fbus-6110.c:3957
1032 msgid "Delivery Report\n"
1033 msgstr "Raport dostarczenia\n"
1034
1035 #: common/fbus-6110.c:3959
1036 msgid "Unknown type\n"
1037 msgstr "Nieznany typ\n"
1038
1039 #: common/fbus-6110.c:3962
1040 msgid "Read\n"
1041 msgstr "Przeczytane\n"
1042
1043 #: common/fbus-6110.c:3964
1044 msgid "Not read\n"
1045 msgstr "Nieprzeczytane\n"
1046
1047 #: common/fbus-6110.c:3966
1048 msgid "   Date: %s "
1049 msgstr "   Data: %s "
1050
1051 #: common/fbus-6110.c:3974 common/fbus-6110.c:3990 gnokii/gnokii.c:1241
1052 #: gnokii/gnokii.c:1254 gnokii/gnokii.c:1281
1053 #, c-format
1054 msgid "%02d00"
1055 msgstr "%02d00"
1056
1057 #: common/fbus-6110.c:3981
1058 msgid "   SMSC response date: %s "
1059 msgstr "   Data odpowiedzi SMSC: %s "
1060
1061 #: common/fbus-6110.c:4074
1062 msgid "Delivered"
1063 msgstr "Dostarczone"
1064
1065 #: common/fbus-6110.c:4079
1066 msgid "SM received by the SME"
1067 msgstr "SM otzymany przez SME"
1068
1069 #: common/fbus-6110.c:4082
1070 msgid ""
1071 "SM forwarded by the SC to the SME but the SC is unable to confirm delivery"
1072 msgstr ""
1073 "SM przekazana przez SC do SME, ale SC nie móg³ potwierdziæ dostarczenia"
1074
1075 #: common/fbus-6110.c:4085
1076 msgid "SM replaced by the SC"
1077 msgstr "SM zast±piona przez SC"
1078
1079 #: common/fbus-6110.c:4093
1080 msgid "Failed"
1081 msgstr "Nieudane"
1082
1083 #: common/fbus-6110.c:4100
1084 msgid "Temporary error, SC is not making any more transfer attempts\n"
1085 msgstr "B³±d tymczasowy, SC nie próbuje podejmowaæ kolejnych prób dostarczenia\n"
1086
1087 #: common/fbus-6110.c:4105 common/fbus-6110.c:4198
1088 msgid "Congestion"
1089 msgstr ""
1090
1091 #: common/fbus-6110.c:4109 common/fbus-6110.c:4202
1092 msgid "SME busy"
1093 msgstr "SME zajêty"
1094
1095 #: common/fbus-6110.c:4113 common/fbus-6110.c:4206
1096 msgid "No response from SME"
1097 msgstr "Nie ma odpowiedzi od SME"
1098
1099 #: common/fbus-6110.c:4117 common/fbus-6110.c:4210
1100 msgid "Service rejected"
1101 msgstr "Us³uga odrzucona"
1102
1103 #: common/fbus-6110.c:4121 common/fbus-6110.c:4157 common/fbus-6110.c:4214
1104 msgid "Quality of service not aviable"
1105 msgstr "QoS niedostêpne"
1106
1107 #: common/fbus-6110.c:4125 common/fbus-6110.c:4218
1108 msgid "Error in SME"
1109 msgstr "B³±d w SME"
1110
1111 #: common/fbus-6110.c:4129 common/fbus-6110.c:4181 common/fbus-6110.c:4222
1112 #: common/fbus-6110.c:4232
1113 #, c-format
1114 msgid "Reserved/Specific to SC: %x"
1115 msgstr "Zarezerwowane/Specyficzne dla SC: %x"
1116
1117 #: common/fbus-6110.c:4136
1118 msgid "Permanent error, SC is not making any more transfer attempts\n"
1119 msgstr "B³±d, SC nie próbuje podejmowaæ kolejnych prób dostarczenia\n"
1120
1121 #: common/fbus-6110.c:4141
1122 msgid "Remote procedure error"
1123 msgstr "B³±d zdalnej procedury"
1124
1125 #: common/fbus-6110.c:4145
1126 msgid "Incompatibile destination"
1127 msgstr "Niekompatybilne przeznaczenie"
1128
1129 #: common/fbus-6110.c:4149
1130 msgid "Connection rejected by SME"
1131 msgstr "Po³±czenie odrzucone przez SME"
1132
1133 #: common/fbus-6110.c:4153
1134 msgid "Not obtainable"
1135 msgstr "Niemo¿liwe do uzyskania"
1136
1137 #: common/fbus-6110.c:4161
1138 msgid "No internetworking available"
1139 msgstr "Brak po³±czenia miêdzysieciowego"
1140
1141 #: common/fbus-6110.c:4165
1142 msgid "SM Validity Period Expired"
1143 msgstr "Okres wa¿no¶ci SM przekroczony"
1144
1145 #: common/fbus-6110.c:4169
1146 msgid "SM deleted by originating SME"
1147 msgstr "SM wykasowana przez ¼ród³owe SME"
1148
1149 #: common/fbus-6110.c:4173
1150 msgid "SM Deleted by SC Administration"
1151 msgstr "SM skasowany przez zarz±d SC"
1152
1153 #: common/fbus-6110.c:4177
1154 msgid "SM does not exist"
1155 msgstr "SM nie istnieje"
1156
1157 #: common/fbus-6110.c:4190
1158 msgid "Pending"
1159 msgstr "Oczekuj±ce"
1160
1161 #: common/fbus-6110.c:4194
1162 msgid "Temporary error, SC still trying to transfer SM\n"
1163 msgstr "B³±d tymczasowy, SC ca³y czas próbuje przekazaæ SM\n"
1164
1165 #: common/fbus-6110.c:4260
1166 msgid "Message: SMS reading failed.\n"
1167 msgstr "Wiadomo¶æ: Odczytanie wiadomo¶ci SMS nieudane.\n"
1168
1169 #: common/fbus-6110.c:4268
1170 msgid "   Invalid location!\n"
1171 msgstr "   Z³a lokacja!\n"
1172
1173 #: common/fbus-6110.c:4278
1174 msgid "   Empty SMS location.\n"
1175 msgstr "   Pusta lokacja SMS.\n"
1176
1177 #: common/fbus-6110.c:4291
1178 msgid "Message: SMS deleted successfully.\n"
1179 msgstr "Wiadomo¶æ: skasowanie SMS udane.\n"
1180
1181 #: common/fbus-6110.c:4301
1182 msgid "Message: SMS Status Received\n"
1183 msgstr "Wiadomo¶æ: Otrzymano status wiadomo¶ci SMS\n"
1184
1185 #: common/fbus-6110.c:4302
1186 #, c-format
1187 msgid "   The number of messages: %d\n"
1188 msgstr "   Ilo¶æ wiadomo¶ci: %d\n"
1189
1190 #: common/fbus-6110.c:4303
1191 #, c-format
1192 msgid "   Unread messages: %d\n"
1193 msgstr "   Nieprzeczytane wiadomo¶ci: %d\n"
1194
1195 #: common/fbus-6110.c:4315
1196 msgid "Message: SMS Status error, probably not authorized by PIN\n"
1197 msgstr "Wiadomo¶æ: B³±d statusu wiadomo¶ci, prawdopodobnie brak autoryzacji przez PIN\n"
1198
1199 #: common/fbus-6110.c:4346
1200 msgid "Message: Netmonitor correctly set.\n"
1201 msgstr "Wiadomo¶æ: Netmonitor ustawiony poprawnie.\n"
1202
1203 #: common/fbus-6110.c:4356
1204 #, c-format
1205 msgid "Message: Netmonitor menu %d received:\n"
1206 msgstr "Wiadomo¶æ: Otrzymano menu %d Netmonitora:\n"
1207
1208 #: common/fbus-6110.c:4372
1209 msgid "Unknown message of type 0x40.\n"
1210 msgstr "Nieznana wiadomo¶æ typu 0x40.\n"
1211
1212 #: common/fbus-6110.c:4394
1213 msgid "Message: Mobile phone identification received:\n"
1214 msgstr "Wiadomo¶æ: Otrzymano identyfikacjê aparatu:\n"
1215
1216 #: common/fbus-6110.c:4395
1217 #, c-format
1218 msgid "   IMEI: %s\n"
1219 msgstr "   IMEI: %s\n"
1220
1221 #: common/fbus-6110.c:4397
1222 #, c-format
1223 msgid "   Model: %s\n"
1224 msgstr "   Model: %s\n"
1225
1226 #: common/fbus-6110.c:4399
1227 #, c-format
1228 msgid "   Production Code: %s\n"
1229 msgstr "   Kod produktu: %s\n"
1230
1231 #: common/fbus-6110.c:4401
1232 #, c-format
1233 msgid "   HW: %s\n"
1234 msgstr "   HW: %s\n"
1235
1236 #: common/fbus-6110.c:4403
1237 #, c-format
1238 msgid "   Firmware: %s\n"
1239 msgstr "   Firmware: %s\n"
1240
1241 #: common/fbus-6110.c:4409
1242 #, c-format
1243 msgid "   Magic bytes: %02x %02x %02x %02x\n"
1244 msgstr "   Magiczny numer: %02x %02x %02x %02x\n"
1245
1246 #: common/fbus-6110.c:4429
1247 #, c-format
1248 msgid "[Received Ack of type %02x, seq: %2x]\n"
1249 msgstr "[Otrzymano potwierdzenie typu %02x, nr: %2x]\n"
1250
1251 #: common/fbus-6110.c:4447
1252 msgid "Message: The phone is powered on - seq 1.\n"
1253 msgstr "Wiadomo¶æ: Telefon jest w³±czony - nr 1.\n"
1254
1255 #: common/fbus-6110.c:4471
1256 msgid "Message: The phone is powered on - seq 2.\n"
1257 msgstr "Wiadomo¶æ: Telefon jest w³±czony - nr 2.\n"
1258
1259 #: common/fbus-6110.c:4487
1260 msgid "Message: Unknown message.\n"
1261 msgstr "Wiadomo¶æ: Nieznana wiadomo¶æ.\n"
1262
1263 #: common/fbus-6110.c:4564
1264 msgid "Interrupted MultiFrame-Message - Ignoring it !!!\n"
1265 msgstr "Przerwana wiadomo¶æ wieloramkowa - ignorujê j± !!!\n"
1266
1267 #: common/fbus-6110.c:4565
1268 msgid "Please report it ...\n"
1269 msgstr "Proszê to zg³osiæ ...\n"
1270
1271 #: common/fbus-6110.c:4624
1272 msgid "Bad checksum!\n"
1273 msgstr "Z³a suma kontrolna!\n"
1274
1275 #: common/fbus-6110.c:4681 xgnokii/xgnokii.c:1648
1276 msgid "Phone"
1277 msgstr "Telefon"
1278
1279 #: common/fbus-6110.c:4684
1280 msgid "PC"
1281 msgstr "PC"
1282
1283 #: common/fbus-6110.c:4702
1284 #, c-format
1285 msgid "Msg Dest: %s\n"
1286 msgstr "Adresat wiadomo¶ci: %s\n"
1287
1288 #: common/fbus-6110.c:4703
1289 #, c-format
1290 msgid "Msg Source: %s\n"
1291 msgstr "¬ród³o wiadomo¶ci: %s\n"
1292
1293 #: common/fbus-6110.c:4705
1294 #, c-format
1295 msgid "Msg Type: %02x\n"
1296 msgstr "Typ wiadomo¶ci: %02x\n"
1297
1298 #: common/fbus-6110.c:4707
1299 #, c-format
1300 msgid "Msg Unknown: %02x\n"
1301 msgstr "Wiadomo¶æ nieznana: %02x\n"
1302
1303 #: common/fbus-6110.c:4708
1304 #, c-format
1305 msgid ""
1306 "Msg Len: %02x\n"
1307 "Phone: "
1308 msgstr ""
1309 "D³ugo¶æ wiadomo¶ci: %02x\n"
1310 "Telefon: "
1311
1312 #: common/fbus-6110.c:4779
1313 msgid "PC: "
1314 msgstr "PC: "
1315
1316 #: common/fbus-6110.c:4853
1317 #, c-format
1318 msgid "[Sending Ack of type %02x, seq: %x]\n"
1319 msgstr "[Wysy³am potwierdzenie typu %02x, nr: %x]\n"
1320
1321 #: common/mbus-6160.c:719
1322 msgid "Couldn't open MB61 device: "
1323 msgstr "Nie mog³em otworzyæ urz±dzenia MB61: "
1324
1325 #: common/mbus-640.c:786
1326 msgid "Phone: "
1327 msgstr "Telefon: "
1328
1329 #: common/mbus-640.c:816 common/mbus-640.c:916
1330 msgid "PC   : "
1331 msgstr "PC   : "
1332
1333 #: common/mbus-640.c:826 common/mbus-640.c:929
1334 msgid "Write error!\n"
1335 msgstr "B³±d zapisu!\n"
1336
1337 #: common/mbus-640.c:853
1338 msgid "Setting MBUS communication...\n"
1339 msgstr "Ustanawianie komunikacji MBUS...\n"
1340
1341 #: common/rlp-common.c:706
1342 msgid "Unknown!!! "
1343 msgstr "Nieznany!!! "
1344
1345 #: common/rlp-common.c:771
1346 msgid "BAD"
1347 msgstr "Z£Y"
1348
1349 #: common/rlp-common.c:893
1350 msgid "Frame FCS is bad. Ignoring...\n"
1351 msgstr "Ramka FCS jest nieprawid³owa. Ignorujê...\n"
1352
1353 #: common/rlp-common.c:1006
1354 msgid "Send_TXU()\n"
1355 msgstr "Send_TXU()\n"
1356
1357 #: common/rlp-common.c:1007
1358 #, c-format
1359 msgid "XID_R_State=%d\n"
1360 msgstr "XID_R_State=%d\n"
1361
1362 #: common/rlp-common.c:1371
1363 msgid "RLP state 0.\n"
1364 msgstr "RLP stan 0.\n"
1365
1366 #: common/rlp-common.c:1408
1367 msgid "RLP state 1.\n"
1368 msgstr "RLP stan 1.\n"
1369
1370 #: common/rlp-common.c:1473
1371 msgid "RLP state 2.\n"
1372 msgstr "RLP stan 2.\n"
1373
1374 #: common/rlp-common.c:1507
1375 msgid "UA received in RLP state 2.\n"
1376 msgstr "UA otrzymane przy RLP w stanie 2.\n"
1377
1378 #: common/rlp-common.c:1564
1379 msgid "RLP state 3.\n"
1380 msgstr "RLP stan 3.\n"
1381
1382 #: common/rlp-common.c:1622
1383 msgid "RLP state 4.\n"
1384 msgstr "RLP stan 4.\n"
1385
1386 #: common/rlp-common.c:1732
1387 msgid "RLP state 5.\n"
1388 msgstr "RLP stan 5.\n"
1389
1390 #: common/rlp-common.c:1791
1391 msgid "RLP state 6 - not yet implemented!\n"
1392 msgstr "RLP stan 5 - jeszcze nie zaimplementowany!\n"
1393
1394 #: common/rlp-common.c:1821
1395 msgid "RLP state 7.\n"
1396 msgstr "RLP stan 7.\n"
1397
1398 #: common/rlp-common.c:1863
1399 msgid "DEBUG: Unknown RLP state!\n"
1400 msgstr "DEBUG: Nieznany stan RLP!\n"
1401
1402 #: gnokii/gnokii.c:207
1403 #, c-format
1404 msgid ""
1405 "GNOKII Version %s\n"
1406 "Copyright (C) Hugh Blemings <hugh@linuxcare.com>, 1999, 2000\n"
1407 "Copyright (C) Pavel Janík ml. <Pavel.Janik@linux.cz>, 1999, 2000\n"
1408 "Built %s %s for %s on %s \n"
1409 msgstr ""
1410 "GNOKII wersja %s\n"
1411 "Copyright (C) Hugh Blemings <hugh@linuxcare.com>, 1999, 2000\n"
1412 "Copyright (C) Pavel Janík ml. <Pavel.Janik@linux.cz>, 1999, 2000\n"
1413 "Budowane %s %s dla %s na %s \n"
1414
1415 #: gnokii/gnokii.c:221
1416 msgid ""
1417 "   usage: gnokii [--help|--monitor|--version]\n"
1418 "          gnokii --getmemory memory_type start end\n"
1419 "          gnokii --writephonebook\n"
1420 "          gnokii --getspeeddial number\n"
1421 "          gnokii --setspeeddial number memory_type location\n"
1422 "          gnokii --getsms memory_type start end\n"
1423 "          gnokii --deletesms memory_type start end\n"
1424 "          gnokii --sendsms destination [--smsc message_center_number |\n"
1425 "                 --smscno message_center_index] [-r] [-C n] [-v n]\n"
1426 "                 [--long n]\n"
1427 "          gnokii --getsmsc message_center_number\n"
1428 "          gnokii --setdatetime [YYYY [MM [DD [HH [MM]]]]]\n"
1429 "          gnokii --getdatetime\n"
1430 "          gnokii --setalarm HH MM\n"
1431 "          gnokii --getalarm\n"
1432 "          gnokii --dialvoice number\n"
1433 "          gnokii --getcalendarnote index [-v]\n"
1434 "          gnokii --writecalendarnote\n"
1435 "          gnokii --deletecalendarnote index\n"
1436 "          gnokii --getdisplaystatus\n"
1437 "          gnokii --netmonitor {reset|off|field|devel|next|nr}\n"
1438 "          gnokii --identify\n"
1439 "          gnokii --senddtmf string\n"
1440 "          gnokii --sendlogo {caller|op} destionation logofile [network "
1441 "code]\n"
1442 "          gnokii --setlogo logofile [network code]\n"
1443 "          gnokii --setlogo logofile [caller group number] [group name]\n"
1444 "          gnokii --setlogo text [startup text]\n"
1445 "          gnokii --getlogo logofile {caller|op|startup} [caller group "
1446 "number]\n"
1447 "          gnokii --sendringtone destionation rtttlfile\n"
1448 "          gnokii --reset [soft|hard]\n"
1449 msgstr ""
1450 "  u¿ycie: gnokii [--help|--monitor|--version]\n"
1451 "          gnokii --getmemory typ_pamiêci pocz±tek koniec \n"
1452 "          gnokii --writephonebook\n"
1453 "          gnokii --getspeeddial numer\n"
1454 "          gnokii --setspeeddial numer typ_pamiêci lokacja\n"
1455 "          gnokii --getsms typ_pamiêci pocz±tek koniec\n"
1456 "          gnokii --deletesms typ_pamiêci pocz±tek koniec\n"
1457 "          gnokii --sendsms adresat [--smsc numer_centrum_wiadomo¶ci |\n"
1458 "                 --smscno indeks_centrum] [-r] [-C n] [-v n]\n"
1459 "                 [--long n]\n"
1460 "          gnokii --getsmsc numer_centrum_wiadomo¶ci\n"
1461 "          gnokii --setdatetime [RRRR [MM [DD [GG [MM]]]]]\n"
1462 "          gnokii --getdatetime\n"
1463 "          gnokii --setalarm GG MM\n"
1464 "          gnokii --getalarm\n"
1465 "          gnokii --dialvoice number\n"
1466 "          gnokii --getcalendarnote indeks [-v]\n"
1467 "          gnokii --writecalendarnote\n"
1468 "          gnokii --deletecalendarnote indeks\n"
1469 "          gnokii --getdisplaystatus\n"
1470 "          gnokii --netmonitor {reset|off|field|devel|next|nr}\n"
1471 "          gnokii --identify\n"
1472 "          gnokii --senddtmf ci±g\n"
1473 "          gnokii --sendlogo {caller|op} cel plik_logo [kod "
1474 "sieci]\n"
1475 "          gnokii --setlogo logofile [kod sieci]\n"
1476 "          gnokii --setlogo logofile [cz³onek grupy] [nazwa grupy]\n"
1477 "          gnokii --setlogo text [tekst powitania]\n"
1478 "          gnokii --getlogo logofile {caller|op|startup} [numer grupy]\n"
1479 "          gnokii --sendringtone cel plik_rtttl\n"
1480 "          gnokii --reset [soft|hard]\n"
1481
1482 #: gnokii/gnokii.c:255
1483 msgid ""
1484 "          gnokii --entersecuritycode PIN|PIN2|PUK|PUK2\n"
1485 "          gnokii --getsecuritycodestatus\n"
1486 msgstr ""
1487
1488 #: gnokii/gnokii.c:260
1489 msgid ""
1490 "\n"
1491 "          --help            display usage information.\n"
1492 "\n"
1493 "          --monitor         continually updates phone status to stderr.\n"
1494 "\n"
1495 "          --version         displays version and copyright information.\n"
1496 "\n"
1497 "          --getmemory       reads specificed memory location from phone.\n"
1498 "                            Valid memory types are:\n"
1499 "                            ME, SM, FD, ON, EN, DC, RC, MC, LD\n"
1500 "\n"
1501 "          --writephonebook  reads data from stdin and writes to phonebook.\n"
1502 "                            Uses the same format as provided by the output "
1503 "of\n"
1504 "                            the getphonebook command.\n"
1505 "\n"
1506 "          --getspeeddial    reads speed dial from the specified location.\n"
1507 "\n"
1508 "          --setspeeddial    specify speed dial.\n"
1509 "\n"
1510 "          --getsms          gets SMS messages from specified memory type\n"
1511 "                            starting at entry [start] and ending at [end].\n"
1512 "                            Entries are dumped to stdout.\n"
1513 "\n"
1514 "          --deletesms       deletes SMS messages from specified memory type\n"
1515 "                            starting at entry [start] and ending at [end].\n"
1516 "\n"
1517 "          --sendsms         sends an SMS message to [destination] via\n"
1518 "                            [message_center_number] or SMSC number taken "
1519 "from\n"
1520 "                            phone memory from address "
1521 "[message_center_index].\n"
1522 "                            If this argument is ommited SMSC number is "
1523 "taken\n"
1524 "                            from phone memory from location 1. Message text\n"
1525 "                            is taken from stdin.  This function has had\n"
1526 "                            limited testing and may not work at all on your\n"
1527 "                            network. Meaning of other optional parameters:\n"
1528 "                             [-r] - request for delivery report\n"
1529 "                             [-C n] - Class Message n, where n can be 0..3\n"
1530 "                             [-v n] - validity in minutes\n"
1531 "                             [--long n] - send no more then n characters,\n"
1532 "                                          default is 160\n"
1533 "\n"
1534 "          --getsmsc         show the SMSC number from location\n"
1535 "                            [message_center_number].\n"
1536 "\n"
1537 "          --setdatetime     set the date and the time of the phone.\n"
1538 "\n"
1539 "          --getdatetime     shows current date and time in the phone.\n"
1540 "\n"
1541 "          --setalarm        set the alarm of the phone.\n"
1542 "\n"
1543 "          --getalarm        shows current alarm.\n"
1544 "\n"
1545 "          --dialvoice       initiate voice call.\n"
1546 "\n"
1547 "          --getcalendarnote get the note with number index from calendar.\n"
1548 "                             [-v] - output in vCalendar 1.0 format\n"
1549 "\n"
1550 "          --writecalendarnote write the note to calendar.\n"
1551 "\n"
1552 "          --deletecalendarnote  delete the note with number [index]\n"
1553 "                                from calendar.\n"
1554 "\n"
1555 "          --getdisplaystatus shows what icons are displayed.\n"
1556 "\n"
1557 "          --netmonitor      setting/querying netmonitor mode.\n"
1558 "\n"
1559 "          --identify        get IMEI, model and revision\n"
1560 "\n"
1561 "          --senddtmf        send DTMF sequence\n"
1562 "\n"
1563 "          --sendlogo        send the logofile to destination as operator\n"
1564 "                            or CLI logo\n"
1565 "\n"
1566 "          --setlogo         set caller, startup or operator logo\n"
1567 "\n"
1568 "          --getlogo         get caller, startup or operator logo\n"
1569 "\n"
1570 "          --sendringtone    send the rtttlfile to destination as ringtone\n"
1571 "\n"
1572 "          --reset [soft|hard] resets the phone.\n"
1573 "\n"
1574 msgstr ""
1575 "\n"
1576 "          --help            wy¶wietla informacje o u¿yciu.\n"
1577 "\n"
1578 "          --monitor         wy¶wietla w trybie ci±g³ym informacje otrzymane\n"
1579 "                            z telefonu.\n"
1580 "\n"
1581 "          --version         wy¶wietla numer wersji i informacjê o prawach\n"
1582 "                            autorskich.\n"
1583 "\n"
1584 "          --getmemory       wczytuje dany obszar pamiêci z telefonu.\n"
1585 "                            Dostêpne typy pamiêci to:\n"
1586 "                            ME, SM, FD, ON, EN, DC, RC, MC, LD\n"
1587 "\n"
1588 "          --writephonebook  wczytuje dane ze standardowego wej¶cia i zapisuje\n"
1589 "                            je do ksi±¿ki telefonicznej.\n"
1590 "                            U¿ywa tego samego formatu co wyj¶cie z\n"
1591 "                            polecenia getphonebook.\n"
1592 "\n"
1593 "          --getspeeddial    wczytuje ustawienia szybkiego wybierania z danej\n"
1594 "                            pozycji.\n"
1595 "\n"
1596 "          --setspeeddial    ustawia szybkie wybieranie.\n"
1597 "\n"
1598 "          --getsms          wczytuje wiadomo¶ci SMS z podanej pamiêci\n"
1599 "                            pocz±wszy od wpisu [pocz±tek] i koñcz±c na\n"
1600 "                            [koniec].\n"
1601 "                            Wpisy s± podawane na standardowe wyj¶cie.\n"
1602 "\n"
1603 "          --deletesms       kasuje wiadomo¶ci SMS z podanej pamiêci\n"
1604 "                            pocz±wszy od wpisu [pocz±tek] i koñcz±c na\n"
1605 "                            [koniec].\n"
1606 "\n"
1607 "          --sendsms         wysy³a wiadomo¶ci do [adresata] przez\n"
1608 "                            [numer_centrum_wiadomo¶ci] lub numer SMSC brany\n"
1609 "                            z pamiêci telefonu z adresu [indeks_centrum].\n"
1610 "                            Je¶li ten argument jest pominiêty, numer SMSC jest\n"
1611 "                            brany z pamiêci z lokacji nr 1. Tekst wiadomo¶ci\n"
1612 "                            jest brany ze standardowego wej¶cia. Ta funkcja\n"
1613 "                            zosta³a tylko czê¶ciowo przetestowana i mo¿e w\n"
1614 "                            ogóle nie dzia³aæ w Twojej sieci. Znaczenie innych\n"
1615 "                             opcjonalnych parametrów:\n"
1616 "                             [-r] - wymagaj raportu dostarczenia\n"
1617 "                             [-C n] - Klasa wiadomo¶ci n, gdzie n = 0..3\n"
1618 "                             [-v n] - okres wa¿no¶ci w minutach\n"
1619 "                             [--long n] - wy¶lij nie wiêcej ni¿ n znaków,\n"
1620 "                                          domy¶lnie 160\n"
1621 "\n"
1622 "          --getsmsc         poka¿ numer SMSC z lokacji\n"
1623 "                            [indeks_centrum_wiadomo¶ci].\n"
1624 "\n"
1625 "          --setdatetime     ustaw datê i czas telefonu.\n"
1626 "\n"
1627 "          --getdatetime     pokazuje aktualn± datê i czas.\n"
1628 "\n"
1629 "          --setalarm        ustawia budzik w telefonie.\n"
1630 "\n"
1631 "          --getalarm        pokazuje stan budzika.\n"
1632 "\n"
1633 "          --dialvoice       nawi±zuje po³±czenie g³osowe.\n"
1634 "\n"
1635 "          --getcalendarnote wy¶wietla wpis z kalendarza z podanej daty.\n"
1636 "                             [-v] - wyj¶cie w formacie vCalendar 1.0\n"
1637 "\n"
1638 "          --writecalendarnote dodaj wpis do kalendarza.\n"
1639 "\n"
1640 "          --deletecalendarnote  usuñ wpis z numerek [indeks]\n"
1641 "                                z kalendarza.\n"
1642 "\n"
1643 "          --getdisplaystatus poka¿ jakie ikony s± wy¶wietlane.\n"
1644 "\n"
1645 "          --netmonitor      ustawianie/sprawdzanie trybu netmonitora.\n"
1646 "\n"
1647 "          --identify        sprawdzanie IMEI, wersji i modelu.\n"
1648 "\n"
1649 "          --senddtmf        wysy³anie sekwencji DTMF\n"
1650 "\n"
1651 "          --sendlogo        wysy³anie logo do adresata jako logo operatora\n"
1652 "                            albo CLI\n"
1653 "\n"
1654 "          --setlogo         ustawienie logo dzwoni±cego, operatora lub powitalne\n"
1655 "\n"
1656 "          --getlogo         odebranie logo dzwoni±cego, operatora lub powitalne\n"
1657 "\n"
1658 "          --sendringtone    wy¶lij plik_rtttl do celu jako sygna³ telefonu\n"
1659 "\n"
1660 "          --reset [soft|hard] resetuje telefon.\n"
1661 "\n"
1662
1663 #: gnokii/gnokii.c:344
1664 msgid ""
1665 "          --entersecuritycode asks for the code and sends it to the phone\n"
1666 "\n"
1667 "          --getsecuritycodestatus show if a security code is needed\n"
1668 "\n"
1669 msgstr ""
1670 "          --entersecuritycode pyta o kod i przesy³a go do telefonu\n"
1671 "\n"
1672 "          --getsecuritycodestatus pokazuje czy potrzebny jest kod\n"
1673 "                                  zabezpieczaj±cy\n"
1674 "\n"
1675
1676 #: gnokii/gnokii.c:371 gnokii/gnokii.c:2634 gnokiid/virtmodem.c:282
1677 #: xgnokii/xgnokii.c:281 xlogos/xlogos.c:139
1678 msgid "GSM/FBUS init failed! (Unknown model ?). Quitting.\n"
1679 msgstr "Inicjalizacha GSM/FBUS nieudana! (Nieznany model?). Koñczê pracê.\n"
1680
1681 #: gnokii/gnokii.c:382
1682 msgid "Hmmm... GSM_LinkOK never went true. Quitting.\n"
1683 msgstr "Hmmm... GSM_LinkOK nie zosta³ ustawiony. Koñczê pracê.\n"
1684
1685 #: gnokii/gnokii.c:636
1686 #, c-format
1687 msgid "Use '%s --help' for usage informations.\n"
1688 msgstr "U¿yj '%s --help' ¿eby otrzymaæ pomoc.\n"
1689
1690 #: gnokii/gnokii.c:815
1691 #, c-format
1692 msgid "Unknown option: %d\n"
1693 msgstr "Nieznana opcja: %d\n"
1694
1695 #: gnokii/gnokii.c:825
1696 msgid "Wrong number of arguments\n"
1697 msgstr "Z³a ilo¶æ argumentów\n"
1698
1699 #: gnokii/gnokii.c:897 gnokii/gnokii.c:955
1700 msgid "Input too long!\n"
1701 msgstr "Wej¶cie za d³ugie!\n"
1702
1703 #: gnokii/gnokii.c:950
1704 msgid "Couldn't read from stdin!\n"
1705 msgstr "B³±d podczas czytania z STDIN\n"
1706
1707 #: gnokii/gnokii.c:1016 gnokii/gnokii.c:1656 gnokii/gnokii.c:2692
1708 msgid "Send succeeded!\n"
1709 msgstr "Wys³ano OK.\n"
1710
1711 #: gnokii/gnokii.c:1018 gnokii/gnokii.c:1658 gnokii/gnokii.c:2694
1712 #, c-format
1713 msgid "SMS Send failed (error=%d)\n"
1714 msgstr "Wysy³anie nieudane (b³±d=%d)\n"
1715
1716 #: gnokii/gnokii.c:1042
1717 #, c-format
1718 msgid "%d. SMS center (%s) number is %s\n"
1719 msgstr "%d. Centrum SMS (%s) ma numer %s\n"
1720
1721 #: gnokii/gnokii.c:1044
1722 msgid "Messages sent as "
1723 msgstr "Wiadomo¶ci wys³ane jako "
1724
1725 #: gnokii/gnokii.c:1066 xgnokii/xgnokii.c:621
1726 msgid "ERMES"
1727 msgstr "ERMES"
1728
1729 #: gnokii/gnokii.c:1070 xgnokii/xgnokii.c:625
1730 msgid "X.400"
1731 msgstr "X.400"
1732
1733 # nie wiem czy dobrze zrobione
1734 #: gnokii/gnokii.c:1079
1735 msgid "Message validity is "
1736 msgstr "Poprawno¶æ wiadomo¶ci to "
1737
1738 #: gnokii/gnokii.c:1115
1739 msgid "SMS center can not be found :-(\n"
1740 msgstr "Nie mo¿na znale¼æ centrum SMS :-(\n"
1741
1742 #: gnokii/gnokii.c:1187 gnokii/gnokii.c:1394 gnokii/gnokii.c:2225
1743 #: gnokii/gnokii.c:2392
1744 #, c-format
1745 msgid "Unknown memory type %s!\n"
1746 msgstr "Nieznany typ pamiêci %s!\n"
1747
1748 #: gnokii/gnokii.c:1214
1749 #, c-format
1750 msgid "%d. Outbox Message "
1751 msgstr "%d. Wiadomo¶æ z Outbox "
1752
1753 #: gnokii/gnokii.c:1217
1754 msgid "(sent)\n"
1755 msgstr "(wys³ano)\n"
1756
1757 #: gnokii/gnokii.c:1219
1758 msgid "(not sent)\n"
1759 msgstr "(nie wys³ano)\n"
1760
1761 #: gnokii/gnokii.c:1221 gnokii/gnokii.c:1260
1762 #, c-format
1763 msgid ""
1764 "Text: %s\n"
1765 "\n"
1766 msgstr ""
1767 "Text: %s\n"
1768 "\n"
1769
1770 #: gnokii/gnokii.c:1227
1771 #, c-format
1772 msgid "%d. Delivery Report "
1773 msgstr "%d. Raport dorêczenia "
1774
1775 #: gnokii/gnokii.c:1229 gnokii/gnokii.c:1269
1776 msgid "(read)\n"
1777 msgstr "(przeczytana)\n"
1778
1779 #: gnokii/gnokii.c:1231 gnokii/gnokii.c:1271
1780 msgid "(not read)\n"
1781 msgstr "(nieprzeczytana)\n"
1782
1783 #: gnokii/gnokii.c:1233
1784 #, c-format
1785 msgid "Sending date/time: %d/%d/%d %d:%02d:%02d "
1786 msgstr "Data wys³ania: %d-%d-%d %d:%02d:%02d "
1787
1788 #: gnokii/gnokii.c:1239 gnokii/gnokii.c:1252 gnokii/gnokii.c:1279
1789 #, c-format
1790 msgid "+%02d00"
1791 msgstr "+%02d00"
1792
1793 #: gnokii/gnokii.c:1246
1794 #, c-format
1795 msgid "Response date/time: %d/%d/%d %d:%02d:%02d "
1796 msgstr ""
1797
1798 #: gnokii/gnokii.c:1259
1799 #, c-format
1800 msgid "Receiver: %s Msg Center: %s\n"
1801 msgstr ""
1802
1803 #: gnokii/gnokii.c:1266
1804 #, c-format
1805 msgid "%d. Inbox Message "
1806 msgstr "%d. Wiadomo¶æ z Inbox "
1807
1808 #: gnokii/gnokii.c:1273
1809 msgid "Date/time: %d/%d/%d %d:%02d:%02d "
1810 msgstr "Data/Czas: %d-%d-%d %d:%02d:%02d "
1811
1812 #: gnokii/gnokii.c:1285
1813 #, c-format
1814 msgid "Sender: %s Msg Center: %s\n"
1815 msgstr "Nadawca: %s Centrum SMS: %s\n"
1816
1817 #: gnokii/gnokii.c:1291
1818 #, c-format
1819 msgid "Linked (%d/%d):\n"
1820 msgstr "Po³±czony (%d/%d):\n"
1821
1822 #: gnokii/gnokii.c:1297
1823 msgid ""
1824 "Text:\n"
1825 "%s\n"
1826 "\n"
1827 msgstr ""
1828 "Text:\n"
1829 "%s\n"
1830 "\n"
1831
1832 #: gnokii/gnokii.c:1306 gnokii/gnokii.c:1417 gnokii/gnokii.c:1483
1833 #: gnokii/gnokii.c:2252
1834 #, c-format
1835 msgid "Function not implemented in %s model!\n"
1836 msgstr "Funkcja nie zaimplementowana w modelu %s!\n"
1837
1838 #: gnokii/gnokii.c:1312
1839 #, c-format
1840 msgid "Invalid location: %s %d\n"
1841 msgstr ""
1842
1843 #: gnokii/gnokii.c:1318
1844 #, c-format
1845 msgid "SMS location %s %d empty.\n"
1846 msgstr "Lokacja SMS %s %d pusta.\n"
1847
1848 #: gnokii/gnokii.c:1324
1849 #, c-format
1850 msgid ""
1851 "GetSMS %s %d failed!(%d)\n"
1852 "\n"
1853 msgstr ""
1854 "GetSMS %s %d nieudane!(%d)\n"
1855 "\n"
1856
1857 #: gnokii/gnokii.c:1414
1858 #, c-format
1859 msgid "Deleted SMS %s %d\n"
1860 msgstr "SMS %s %d skasowany\n"
1861
1862 #: gnokii/gnokii.c:1421
1863 #, c-format
1864 msgid ""
1865 "DeleteSMS %s %d failed!(%d)\n"
1866 "\n"
1867 msgstr ""
1868 "Kasowanie SMS %s %d nieudane!(%d)\n"
1869 "\n"
1870
1871 #: gnokii/gnokii.c:1472
1872 msgid "Enter your code: "
1873 msgstr ""
1874
1875 #: gnokii/gnokii.c:1479
1876 msgid "Error: invalid code.\n"
1877 msgstr ""
1878
1879 #: gnokii/gnokii.c:1481
1880 msgid "Code ok.\n"
1881 msgstr ""
1882
1883 #: gnokii/gnokii.c:1485
1884 msgid "Other error.\n"
1885 msgstr ""
1886
1887 #: gnokii/gnokii.c:1501
1888 msgid "Security code status: "
1889 msgstr ""
1890
1891 #: gnokii/gnokii.c:1603
1892 msgid "Sending operator logo.\n"
1893 msgstr ""
1894
1895 #: gnokii/gnokii.c:1607
1896 msgid "Sending caller line identification logo.\n"
1897 msgstr ""
1898
1899 #: gnokii/gnokii.c:1609
1900 msgid "You should specify what kind of logo to send!\n"
1901 msgstr ""
1902
1903 #: gnokii/gnokii.c:1628
1904 msgid "Operator code: %s\n"
1905 msgstr "Kod operatora: %s\n"
1906
1907 #: gnokii/gnokii.c:1706
1908 msgid "Getting Logo.\n"
1909 msgstr "Pobieranie logo.\n"
1910
1911 #: gnokii/gnokii.c:1752
1912 msgid "Logo file error.\n"
1913 msgstr "B³±d pliku z Logiem.\n"
1914
1915 #: gnokii/gnokii.c:1758
1916 msgid "Sending Logo.\n"
1917 msgstr "Wysy³anie Logo.\n"
1918
1919 #: gnokii/gnokii.c:1800
1920 msgid "BEGIN:VCALENDAR\n"
1921 msgstr ""
1922
1923 #: gnokii/gnokii.c:1801
1924 msgid "VERSION:1.0\n"
1925 msgstr ""
1926
1927 #: gnokii/gnokii.c:1802
1928 msgid "BEGIN:VEVENT\n"
1929 msgstr ""
1930
1931 #: gnokii/gnokii.c:1803
1932 msgid "CATEGORIES:"
1933 msgstr ""
1934
1935 #: gnokii/gnokii.c:1806
1936 msgid "MISCELLANEOUS\n"
1937 msgstr ""
1938
1939 #: gnokii/gnokii.c:1809
1940 msgid "PHONE CALL\n"
1941 msgstr ""
1942
1943 #: gnokii/gnokii.c:1812
1944 msgid "MEETING\n"
1945 msgstr ""
1946
1947 #: gnokii/gnokii.c:1815
1948 msgid "SPECIAL OCCASION\n"
1949 msgstr ""
1950
1951 #: gnokii/gnokii.c:1818
1952 msgid "UNKNOWN\n"
1953 msgstr ""
1954
1955 #: gnokii/gnokii.c:1821
1956 #, c-format
1957 msgid "SUMMARY:%s\n"
1958 msgstr ""
1959
1960 #: gnokii/gnokii.c:1822
1961 #, c-format
1962 msgid "DTSTART:%04d%02d%02dT%02d%02d%02d\n"
1963 msgstr ""
1964
1965 #: gnokii/gnokii.c:1826
1966 #, c-format
1967 msgid "DALARM:%04d%02d%02dT%02d%02d%02d\n"
1968 msgstr ""
1969
1970 #: gnokii/gnokii.c:1830
1971 msgid "END:VEVENT\n"
1972 msgstr ""
1973
1974 #: gnokii/gnokii.c:1831
1975 msgid "END:VCALENDAR\n"
1976 msgstr ""
1977
1978 #: gnokii/gnokii.c:1834
1979 msgid "   Type of the note: "
1980 msgstr "   Typ notatki: "
1981
1982 #: gnokii/gnokii.c:1839
1983 msgid "Reminder\n"
1984 msgstr "Przypomnienie\n"
1985
1986 #: gnokii/gnokii.c:1843
1987 msgid "Call\n"
1988 msgstr "Rozmowa\n"
1989
1990 #: gnokii/gnokii.c:1847
1991 msgid "Meeting\n"
1992 msgstr "Spotkanie\n"
1993
1994 #: gnokii/gnokii.c:1851
1995 msgid "Birthday\n"
1996 msgstr "Urodziny\n"
1997
1998 #: gnokii/gnokii.c:1855
1999 msgid "Unknown\n"
2000 msgstr "Nieznany\n"
2001
2002 #: gnokii/gnokii.c:1884
2003 msgid "The calendar note can not be read\n"
2004 msgstr ""
2005
2006 #: gnokii/gnokii.c:1923 gnokii/gnokii.c:2403
2007 msgid "Succesfully written!\n"
2008 msgstr "Zapisano OK!\n"
2009
2010 #: gnokii/gnokii.c:1943
2011 msgid "   Calendar note deleted.\n"
2012 msgstr "   Notatka skasowana.\n"
2013
2014 #: gnokii/gnokii.c:1946
2015 msgid "The calendar note can not be deleted\n"
2016 msgstr "Notatka nie mo¿e byæ skasowana\n"
2017
2018 #: gnokii/gnokii.c:2015
2019 #, c-format
2020 msgid "Date: %4d/%02d/%02d\n"
2021 msgstr "Data: %4d/%02d/%02d\n"
2022
2023 #: gnokii/gnokii.c:2016
2024 #, c-format
2025 msgid "Time: %02d:%02d:%02d\n"
2026 msgstr "Czas: %02d:%02d:%02d\n"
2027
2028 #: gnokii/gnokii.c:2052
2029 #, c-format
2030 msgid "Alarm: %s\n"
2031 msgstr "Alarm: %s\n"
2032
2033 #: gnokii/gnokii.c:2053
2034 #, c-format
2035 msgid "Time: %02d:%02d\n"
2036 msgstr "Czas: %02d:%02d\n"
2037
2038 #: gnokii/gnokii.c:2094
2039 msgid "Entering monitor mode...\n"
2040 msgstr "Uruchamiam tryb monitoruj±cy...\n"
2041
2042 #: gnokii/gnokii.c:2095
2043 msgid "Initialising GSM interface...\n"
2044 msgstr "Inicjalizacja interfejsu GSM...\n"
2045
2046 #: gnokii/gnokii.c:2106
2047 #, c-format
2048 msgid "RFLevel: %d\n"
2049 msgstr "RFLevel: %d\n"
2050
2051 #: gnokii/gnokii.c:2109
2052 #, c-format
2053 msgid "Battery: %d\n"
2054 msgstr "Bateria: %d\n"
2055
2056 #: gnokii/gnokii.c:2112
2057 #, c-format
2058 msgid "Power Source: %s\n"
2059 msgstr "Zród³o zasilania: %s\n"
2060
2061 #: gnokii/gnokii.c:2112
2062 msgid "AC/DC"
2063 msgstr "z sieci"
2064
2065 #: gnokii/gnokii.c:2112
2066 msgid "battery"
2067 msgstr "bateria"
2068
2069 #: gnokii/gnokii.c:2115
2070 #, c-format
2071 msgid "SIM: Used %d, Free %d\n"
2072 msgstr "SIM: U¿ywane %d, Wolne %d\n"
2073
2074 #: gnokii/gnokii.c:2118
2075 #, c-format
2076 msgid "Phone: Used %d, Free %d\n"
2077 msgstr "Telefon: U¿ywane %d, Wolne %d\n"
2078
2079 #: gnokii/gnokii.c:2121
2080 #, c-format
2081 msgid "DC: Used %d, Free %d\n"
2082 msgstr "DC: U¿ywane %d, Wolne %d\n"
2083
2084 #: gnokii/gnokii.c:2124
2085 #, c-format
2086 msgid "EN: Used %d, Free %d\n"
2087 msgstr "EN: U¿ywane %d, Wolne %d\n"
2088
2089 #: gnokii/gnokii.c:2127
2090 #, c-format
2091 msgid "FD: Used %d, Free %d\n"
2092 msgstr "FD: U¿ywane %d, Wolne %d\n"
2093
2094 #: gnokii/gnokii.c:2130
2095 #, c-format
2096 msgid "LD: Used %d, Free %d\n"
2097 msgstr "LD: U¿ywane %d, Wolne %d\n"
2098
2099 #: gnokii/gnokii.c:2133
2100 #, c-format
2101 msgid "MC: Used %d, Free %d\n"
2102 msgstr "MC: U¿ywane %d, Wolne %d\n"
2103
2104 #: gnokii/gnokii.c:2136
2105 #, c-format
2106 msgid "ON: Used %d, Free %d\n"
2107 msgstr "ON: U¿ywane %d, Wolne %d\n"
2108
2109 #: gnokii/gnokii.c:2139
2110 #, c-format
2111 msgid "RC: Used %d, Free %d\n"
2112 msgstr "RC: U¿ywane %d, Wolne %d\n"
2113
2114 #: gnokii/gnokii.c:2142
2115 #, c-format
2116 msgid "SMS Messages: UnRead %d, Number %d\n"
2117 msgstr "Wiadomo¶ci SMS: nieprzeczytanych %d, numer %d\n"
2118
2119 #: gnokii/gnokii.c:2145
2120 #, c-format
2121 msgid "Incoming call: %s\n"
2122 msgstr "Rozmowa przychodz±ca: %s\n"
2123
2124 #: gnokii/gnokii.c:2148
2125 #, c-format
2126 msgid "Network: %s (%s), LAC: %s, CellID: %s\n"
2127 msgstr "Sieæ: %s (%s), LAC (obszar wywo³añ): %s, CellID (ID komórki): %s\n"
2128
2129 #: gnokii/gnokii.c:2153
2130 msgid "Leaving monitor mode...\n"
2131 msgstr "Wyj¶cie z trybu monitoruj±cego...\n"
2132
2133 #: gnokii/gnokii.c:2257
2134 #, c-format
2135 msgid "Memory type %s not supported!\n"
2136 msgstr "Typ pamiêci %s nie obs³ugiwany!\n"
2137
2138 #: gnokii/gnokii.c:2262
2139 #, c-format
2140 msgid "%s|%d|Bad location or other error!(%d)\n"
2141 msgstr "%s|%d|Z³a lokacja lub inny, niezidentyfikowany b³±d (%d)\n"
2142
2143 #: gnokii/gnokii.c:2329
2144 #, c-format
2145 msgid "Format problem on line %d [%s]\n"
2146 msgstr "Format problem on line %d [%s]\n"
2147
2148 #: gnokii/gnokii.c:2343
2149 #, c-format
2150 msgid "Write Succeeded: memory type: %s, loc: %d, name: %s, number: %s\n"
2151 msgstr ""
2152 "Zapisano OK: typ pamiêci: %s, Lokacja: %d, Nazwa: %s, Numer: %s\n"
2153
2154 #: gnokii/gnokii.c:2345
2155 #, c-format
2156 msgid "Write FAILED(%d): memory type: %s, loc: %d, name: %s, number: %s\n"
2157 msgstr ""
2158 "Nieudany zapis (%d): typ pamiêci: %s, lokacja: %d, nazwa: %s, numer: "
2159 "%s\n"
2160
2161 #: gnokii/gnokii.c:2365
2162 #, c-format
2163 msgid "SpeedDial nr. %d: %d:%d\n"
2164 msgstr ""
2165
2166 #: gnokii/gnokii.c:2434 xgnokii/xgnokii.c:2212 xlogos/xlogos.c:103
2167 #, c-format
2168 msgid "error opening %s, using default config\n"
2169 msgstr "B³±d podczas otwierania %s, u¿ywam konfiguracji domy¶lnej\n"
2170
2171 #: gnokii/gnokii.c:2466
2172 #, c-format
2173 msgid "Call in progress: %s\n"
2174 msgstr "Po³±czenie trwa: %s\n"
2175
2176 #: gnokii/gnokii.c:2467
2177 #, c-format
2178 msgid "Unknown: %s\n"
2179 msgstr "Nieznany: %s\n"
2180
2181 #: gnokii/gnokii.c:2468
2182 #, c-format
2183 msgid "Unread SMS: %s\n"
2184 msgstr "Nieprzeczytany SMS: %s\n"
2185
2186 #: gnokii/gnokii.c:2469
2187 #, c-format
2188 msgid "Voice call: %s\n"
2189 msgstr "Po³±czenie typu Voice: %s\n"
2190
2191 #: gnokii/gnokii.c:2470
2192 #, c-format
2193 msgid "Fax call active: %s\n"
2194 msgstr "Aktywne po³±czenie typu Fax: %s\n"
2195
2196 #: gnokii/gnokii.c:2471
2197 #, c-format
2198 msgid "Data call active: %s\n"
2199 msgstr "Aktywne po³±czenie typu Data: %s\n"
2200
2201 #: gnokii/gnokii.c:2472
2202 #, c-format
2203 msgid "Keyboard lock: %s\n"
2204 msgstr "Blokada klawiatury: %s\n"
2205
2206 #: gnokii/gnokii.c:2473
2207 #, c-format
2208 msgid "SMS storage full: %s\n"
2209 msgstr "Pamiêæ SMS pe³na: %s\n"
2210
2211 #: gnokii/gnokii.c:2525
2212 #, c-format
2213 msgid "IMEI:     %s\n"
2214 msgstr "IMEI:     %s\n"
2215
2216 #: gnokii/gnokii.c:2526
2217 #, c-format
2218 msgid "Model:    %s\n"
2219 msgstr "Model:    %s\n"
2220
2221 #: gnokii/gnokii.c:2527
2222 #, c-format
2223 msgid "Revision: %s\n"
2224 msgstr "Revision: %s\n"
2225
2226 #: gnokii/gnokii.c:2559
2227 msgid "What kind of reset do you want??\n"
2228 msgstr "Jakiego typu resetu sobie ¿yczysz?\n"
2229
2230 #: gnokiid/gnokiid.c:58
2231 #, c-format
2232 msgid "gnokiid Version %s"
2233 msgstr "gnokiid Version %s"
2234
2235 #: gnokiid/gnokiid.c:70
2236 msgid "   usage: gnokiid {--help|--version}"
2237 msgstr "   u¿ycie: gnokiid {--help|--version}"
2238
2239 #: gnokiid/virtmodem.c:85
2240 msgid "VM_Initialise - VM_GSMInitialise failed!\n"
2241 msgstr ""
2242
2243 #: gnokiid/virtmodem.c:93
2244 msgid "VM_Initialise - VM_PtySetup failed!\n"
2245 msgstr ""
2246
2247 #: gnokiid/virtmodem.c:99
2248 msgid "VM_Initialise - ATEM_Initialise failed!\n"
2249 msgstr ""
2250
2251 #: gnokiid/virtmodem.c:104
2252 msgid "VM_Initialise - DP_Initialise failed!\n"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: gnokiid/virtmodem.c:212
2256 msgid "Couldn't open pty!\n"
2257 msgstr "Nie mog³em otworzyæ pty!\n"
2258
2259 #: gnokiid/virtmodem.c:220
2260 msgid "gnokiid should not be installed setuid root!\n"
2261 msgstr "gnokiid NIE powinien byæ zainstalowany z setuid root!\n"
2262
2263 #: gnokiid/virtmodem.c:224
2264 #, c-format
2265 msgid "Slave pty is %s, calling %s to create /dev/gnokii.\n"
2266 msgstr "Slave pty = %s, wo³am %s dla stworzenia /dev/gnokii.\n"
2267
2268 #: gnokiid/virtmodem.c:294 xlogos/xlogos.c:150
2269 msgid "Hmmm... GSM_LinkOK never went true. Quitting. \n"
2270 msgstr "Nie odebrano GSM_LinkOK. Koniec pracy. \n"
2271
2272 #: xgnokii/xgnokii.c:175
2273 msgid "/help/index.html"
2274 msgstr "/help/index.html"
2275
2276 #: xgnokii/xgnokii.c:239 xgnokii/xgnokii.c:973
2277 msgid "Familly"
2278 msgstr "Rodzina"
2279
2280 #: xgnokii/xgnokii.c:240 xgnokii/xgnokii.c:982
2281 msgid "VIP"
2282 msgstr "VIP"
2283
2284 #: xgnokii/xgnokii.c:241 xgnokii/xgnokii.c:991
2285 msgid "Friends"
2286 msgstr "Przyjaciele"
2287
2288 #: xgnokii/xgnokii.c:242 xgnokii/xgnokii.c:1000
2289 msgid "Colleagues"
2290 msgstr "Znajomi"
2291
2292 #: xgnokii/xgnokii.c:243 xgnokii/xgnokii.c:1009
2293 msgid "Other"
2294 msgstr "Inni"
2295
2296 #: xgnokii/xgnokii.c:244
2297 msgid "No group"
2298 msgstr "Zadna grupa"
2299
2300 #: xgnokii/xgnokii.c:383
2301 msgid "Short Message received"
2302 msgstr "otrzymano SMS"
2303
2304 #: xgnokii/xgnokii.c:398
2305 msgid "Call in progress"
2306 msgstr "Rozmowa w trakcie"
2307
2308 #: xgnokii/xgnokii.c:411
2309 msgid "Hide"
2310 msgstr "Ukryj"
2311
2312 #: xgnokii/xgnokii.c:539
2313 msgid ""
2314 "Incomming call from: %s\n"
2315 "Time: %s"
2316 msgstr "Rozmowa przychodz±ca od: %s\n"
2317 "Czas: %s"
2318
2319 #: xgnokii/xgnokii.c:595 xgnokii/xgnokii_sms.c:571
2320 #, c-format
2321 msgid "Set %d"
2322 msgstr "Zbiór %d"
2323
2324 #: xgnokii/xgnokii.c:617 xgnokii/xgnokii.c:1356
2325 msgid "E-Mail"
2326 msgstr "E-Mail"
2327
2328 #: xgnokii/xgnokii.c:629
2329 msgid "Voice"
2330 msgstr "Voice"
2331
2332 #: xgnokii/xgnokii.c:640 xgnokii/xgnokii.c:1386
2333 msgid "1 h"
2334 msgstr "1 godzina"
2335
2336 #: xgnokii/xgnokii.c:644 xgnokii/xgnokii.c:1393
2337 msgid "6 h"
2338 msgstr "6 godzin"
2339
2340 #: xgnokii/xgnokii.c:648 xgnokii/xgnokii.c:664 xgnokii/xgnokii.c:1400
2341 msgid "24 h"
2342 msgstr "24 godziny"
2343
2344 #: xgnokii/xgnokii.c:652 xgnokii/xgnokii.c:1407
2345 msgid "72 h"
2346 msgstr "72 godzin"
2347
2348 #: xgnokii/xgnokii.c:660
2349 msgid "Max. time"
2350 msgstr "Maksymalny mo¿liwy czas"
2351
2352 #: xgnokii/xgnokii.c:962
2353 msgid "Error saving SMS centers!"
2354 msgstr ""
2355
2356 #: xgnokii/xgnokii.c:1020
2357 msgid "Error writing configuration file!"
2358 msgstr ""
2359
2360 #: xgnokii/xgnokii.c:1032 xgnokii/xgnokii_contacts.c:2572
2361 msgid "Contacts"
2362 msgstr "Ksi±¿ka adresowa"
2363
2364 #: xgnokii/xgnokii.c:1038 xgnokii/xgnokii.c:1760
2365 msgid "SMS"
2366 msgstr "SMS"
2367
2368 #: xgnokii/xgnokii.c:1044
2369 msgid "DTMF"
2370 msgstr "DTMF"
2371
2372 #: xgnokii/xgnokii.c:1050 xgnokii/xgnokii_speed.c:487
2373 msgid "Speed Dial"
2374 msgstr "Speed Dial"
2375
2376 #: xgnokii/xgnokii.c:1057
2377 msgid "Keyboard"
2378 msgstr "Klawiatura"
2379
2380 #: xgnokii/xgnokii.c:1062 xgnokii/xgnokii_netmon.c:271
2381 msgid "Net Monitor"
2382 msgstr "Net Monitor"
2383
2384 #: xgnokii/xgnokii.c:1071 xgnokii/xgnokii.c:1518
2385 msgid "Options"
2386 msgstr "Opcje"
2387
2388 #: xgnokii/xgnokii.c:1081 xgnokii/xgnokii.c:2042
2389 msgid "Help"
2390 msgstr "Pomoc"
2391
2392 #: xgnokii/xgnokii.c:1087 xgnokii/xgnokii.c:1103
2393 msgid "About"
2394 msgstr "O..."
2395
2396 #: xgnokii/xgnokii.c:1107 xgnokii/xgnokii.c:1280
2397 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:780 xgnokii/xgnokii_contacts.c:914
2398 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1261 xgnokii/xgnokii_contacts.c:2428
2399 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:470
2400 msgid "Ok"
2401 msgstr "OK"
2402
2403 #: xgnokii/xgnokii.c:1120
2404 #, c-format
2405 msgid ""
2406 "xgnokii version: %s\n"
2407 "gnokii version: %s\n"
2408 "\n"
2409 "Copyright (C) 1999 Pavel Janík ml.,\n"
2410 "Hugh Blemings & Jan Derfinak\n"
2411 msgstr ""
2412
2413 #: xgnokii/xgnokii.c:1274
2414 msgid "Edit SMS Setting"
2415 msgstr "Edycja ustawieñ SMS"
2416
2417 #: xgnokii/xgnokii.c:1288 xgnokii/xgnokii_common.c:148
2418 #: xgnokii/xgnokii_common.c:203 xgnokii/xgnokii_contacts.c:788
2419 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:922 xgnokii/xgnokii_contacts.c:1145
2420 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1190 xgnokii/xgnokii_contacts.c:1270
2421 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1526 xgnokii/xgnokii_contacts.c:2435
2422 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:478
2423 msgid "Cancel"
2424 msgstr "Anuluj"
2425
2426 #: xgnokii/xgnokii.c:1301
2427 msgid "Set name:"
2428 msgstr "Podaj nazwê:"
2429
2430 #: xgnokii/xgnokii.c:1314
2431 msgid "Center:"
2432 msgstr "Centrum:"
2433
2434 #: xgnokii/xgnokii.c:1327
2435 msgid "Sending Format:"
2436 msgstr "Format wysy³ania:"
2437
2438 #: xgnokii/xgnokii.c:1371
2439 msgid "Validity Period:"
2440 msgstr "Validity Period:"
2441
2442 #: xgnokii/xgnokii.c:1379
2443 msgid "Max. Time"
2444 msgstr "Maksymalny czas"
2445
2446 #: xgnokii/xgnokii.c:1515
2447 msgid "Set name"
2448 msgstr "Podaj nazwê:"
2449
2450 #: xgnokii/xgnokii.c:1515
2451 msgid "Center number"
2452 msgstr "Numer centrum"
2453
2454 #: xgnokii/xgnokii.c:1515
2455 msgid "Format"
2456 msgstr "Format"
2457
2458 #: xgnokii/xgnokii.c:1515
2459 msgid "Validity"
2460 msgstr "Validity"
2461
2462 #: xgnokii/xgnokii.c:1523
2463 msgid "Apply"
2464 msgstr "Zastosuj"
2465
2466 #: xgnokii/xgnokii.c:1532 xgnokii/xgnokii_contacts.c:1510
2467 #: xgnokii/xgnokii_dtmf.c:158
2468 msgid "Save"
2469 msgstr "Zapisz"
2470
2471 #: xgnokii/xgnokii.c:1539
2472 msgid "Close"
2473 msgstr "Zamknij"
2474
2475 #: xgnokii/xgnokii.c:1554
2476 msgid "Phone and connection type"
2477 msgstr "Telefon i typ po³±czenia"
2478
2479 #: xgnokii/xgnokii.c:1561
2480 msgid "Connection"
2481 msgstr "Po³±czenie"
2482
2483 #: xgnokii/xgnokii.c:1568
2484 msgid "Port:"
2485 msgstr "Port:"
2486
2487 #: xgnokii/xgnokii.c:1583 xgnokii/xgnokii.c:1655
2488 msgid "Model:"
2489 msgstr "Model:"
2490
2491 #: xgnokii/xgnokii.c:1598
2492 msgid "Init length:"
2493 msgstr ""
2494
2495 #: xgnokii/xgnokii.c:1613
2496 msgid "Bindir:"
2497 msgstr ""
2498
2499 #: xgnokii/xgnokii.c:1628
2500 msgid "Connection:"
2501 msgstr "Po³±czenie:"
2502
2503 #: xgnokii/xgnokii.c:1632
2504 msgid "infrared"
2505 msgstr "podczerwieñ (IR)"
2506
2507 #: xgnokii/xgnokii.c:1636
2508 msgid "serial"
2509 msgstr "szeregowe (serial)"
2510
2511 #: xgnokii/xgnokii.c:1641
2512 msgid "Phone information"
2513 msgstr "Informacje o telefonie"
2514
2515 #: xgnokii/xgnokii.c:1670
2516 msgid "Version:"
2517 msgstr "Wersja:"
2518
2519 #: xgnokii/xgnokii.c:1685
2520 msgid "Revision:"
2521 msgstr "Wersja:"
2522
2523 #: xgnokii/xgnokii.c:1700
2524 msgid "IMEI:"
2525 msgstr "IMEI:"
2526
2527 #: xgnokii/xgnokii.c:1715
2528 msgid "Alarm setting"
2529 msgstr "Ustawianie alarmu"
2530
2531 #: xgnokii/xgnokii.c:1722 xgnokii/xgnokii.c:1729
2532 msgid "Alarm"
2533 msgstr "Alarm"
2534
2535 #: xgnokii/xgnokii.c:1753 xgnokii/xgnokii_sms.c:1318
2536 msgid "Short Message Service"
2537 msgstr "Short Message Service"
2538
2539 #: xgnokii/xgnokii.c:1789
2540 msgid "Edit"
2541 msgstr "Edycja"
2542
2543 #: xgnokii/xgnokii.c:1803
2544 msgid "Business Card"
2545 msgstr "Business Card"
2546
2547 #: xgnokii/xgnokii.c:1810
2548 msgid "User"
2549 msgstr "U¿ytkownik"
2550
2551 #: xgnokii/xgnokii.c:1828 xgnokii/xgnokii_contacts.c:801
2552 msgid "Name:"
2553 msgstr "Nazwa:"
2554
2555 #: xgnokii/xgnokii.c:1854
2556 msgid "Title:"
2557 msgstr "Tytu³:"
2558
2559 #: xgnokii/xgnokii.c:1880
2560 msgid "Company:"
2561 msgstr "Firma:"
2562
2563 #: xgnokii/xgnokii.c:1906
2564 msgid "Telephone:"
2565 msgstr "Telefon:"
2566
2567 #: xgnokii/xgnokii.c:1931
2568 msgid "Fax:"
2569 msgstr "Fax:"
2570
2571 #: xgnokii/xgnokii.c:1956
2572 msgid "E-Mail:"
2573 msgstr "E-Mail:"
2574
2575 #: xgnokii/xgnokii.c:1982
2576 msgid "Address:"
2577 msgstr "Adres:"
2578
2579 #: xgnokii/xgnokii.c:2006
2580 msgid "Caller groups names"
2581 msgstr "Nazwy grup dzwoni±cych"
2582
2583 #: xgnokii/xgnokii.c:2013
2584 msgid "Groups"
2585 msgstr "Grupy"
2586
2587 #: xgnokii/xgnokii.c:2022
2588 #, c-format
2589 msgid "Group %d:"
2590 msgstr "Grupa %d:"
2591
2592 #: xgnokii/xgnokii.c:2035
2593 msgid "Help viewer"
2594 msgstr "Ogl±dacz pomocy"
2595
2596 #: xgnokii/xgnokii.c:2049
2597 msgid "Viewer:"
2598 msgstr "Ogl±dacz:"
2599
2600 #: xgnokii/xgnokii.c:2200 xgnokii/xgnokii_cfg.c:69
2601 msgid "WARNING: Can't find HOME enviroment variable!\n"
2602 msgstr ""
2603
2604 #: xgnokii/xgnokii.c:2205 xgnokii/xgnokii_cfg.c:75 xgnokii/xgnokii_cfg.c:90
2605 msgid "WARNING: Can't allocate memory for config reading!\n"
2606 msgstr ""
2607
2608 #: xgnokii/xgnokii_cfg.c:154
2609 msgid "ERROR: Can't find HOME enviroment variable!\n"
2610 msgstr ""
2611
2612 #: xgnokii/xgnokii_cfg.c:160 xgnokii/xgnokii_cfg.c:178
2613 msgid "ERROR: Can't allocate memory for config writing!\n"
2614 msgstr ""
2615
2616 #: xgnokii/xgnokii_cfg.c:166
2617 #, c-format
2618 msgid "ERROR: Can't open file %s for writing!\n"
2619 msgstr ""
2620
2621 #: xgnokii/xgnokii_cfg.c:184
2622 msgid "ERROR: Can't write file config file!\n"
2623 msgstr ""
2624
2625 #: xgnokii/xgnokii_common.c:141
2626 msgid "Error"
2627 msgstr "B³±d"
2628
2629 #: xgnokii/xgnokii_common.c:187
2630 msgid "Yes"
2631 msgstr "Tak"
2632
2633 #: xgnokii/xgnokii_common.c:196
2634 msgid "No"
2635 msgstr "Nie"
2636
2637 #: xgnokii/xgnokii_common.c:281
2638 #, c-format
2639 msgid "Can't exec %s\n"
2640 msgstr "Nie mogê uruchomiæ %s\n"
2641
2642 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:88
2643 msgid "/help/contacts.html"
2644 msgstr "/help/contacts.html"
2645
2646 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:210 xgnokii/xgnokii_contacts.c:243
2647 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:404 xgnokii/xgnokii_contacts.c:429
2648 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:562 xgnokii/xgnokii_contacts.c:584
2649 msgid "Can't change memory type!"
2650 msgstr "Nie mogê zmieniæ typu pamiêci!"
2651
2652 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:254 xgnokii/xgnokii_contacts.c:301
2653 msgid ""
2654 "Sorry, phonebook name will be truncated,\n"
2655 "because you save it into SIM memory!"
2656 msgstr ""
2657
2658 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:440 xgnokii/xgnokii_contacts.c:479
2659 msgid ""
2660 "Sorry, phonebook name will be truncated\n"
2661 "because you save it into SIM memory!"
2662 msgstr ""
2663
2664 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:674
2665 msgid "Can't find pattern!"
2666 msgstr "Nie mogê znale¼æ ¶cie¿ki!"
2667
2668 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:814 xgnokii/xgnokii_contacts.c:1279
2669 msgid "Number:"
2670 msgstr "Numer:"
2671
2672 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:827
2673 msgid "Memory:"
2674 msgstr "Pamiêæ:"
2675
2676 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:831
2677 msgid "phone"
2678 msgstr "telefon"
2679
2680 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:846
2681 msgid "Caller group:"
2682 msgstr "Grupa:"
2683
2684 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:862 xgnokii/xgnokii_contacts.c:2633
2685 #: xgnokii/xgnokii_speed.c:540
2686 msgid "Edit entry"
2687 msgstr "Edycja pozycji"
2688
2689 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:907
2690 msgid "Delete entries"
2691 msgstr "Kasowanie pozycji"
2692
2693 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:939
2694 msgid "Do you want to delete selected entries?"
2695 msgstr "Czy chcesz skasowaæ zaznaczone pozycje?"
2696
2697 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:950 xgnokii/xgnokii_contacts.c:2625
2698 msgid "New entry"
2699 msgstr "Nowa pozycja"
2700
2701 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:988 xgnokii/xgnokii_contacts.c:2629
2702 msgid "Duplicate entry"
2703 msgstr "Skopiuj pozycjê"
2704
2705 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1052 xgnokii/xgnokii_contacts.c:1062
2706 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1087
2707 msgid "Can't find free memory."
2708 msgstr "Brak wolnej pamiêci."
2709
2710 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1128
2711 msgid "Changing memory type"
2712 msgstr "Zmieniam typ pamiêci"
2713
2714 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1136
2715 msgid "Continue"
2716 msgstr "Dalej"
2717
2718 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1156
2719 msgid ""
2720 "If you change from phone memory to SIM memory\n"
2721 "some entries may be truncated."
2722 msgstr ""
2723
2724 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1175 xgnokii/xgnokii_contacts.c:1181
2725 msgid "Find"
2726 msgstr "Szukanie"
2727
2728 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1203
2729 msgid "Pattern:"
2730 msgstr "Scie¿ka:"
2731
2732 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1216 xgnokii/xgnokii_contacts.c:2568
2733 #: xgnokii/xgnokii_speed.c:484
2734 msgid "Name"
2735 msgstr "Nazwa"
2736
2737 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1222 xgnokii/xgnokii_contacts.c:2568
2738 #: xgnokii/xgnokii_speed.c:484
2739 msgid "Number"
2740 msgstr "Numer"
2741
2742 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1255 xgnokii/xgnokii_contacts.c:2644
2743 msgid "Dial voice"
2744 msgstr "Dzwoñ (voice)"
2745
2746 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1385
2747 msgid "Phone memory..."
2748 msgstr "Pamiêæ telefonu..."
2749
2750 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1396
2751 msgid "SIM memory..."
2752 msgstr "Pamiêæ karty SIM..."
2753
2754 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1423
2755 msgid "Saving entries"
2756 msgstr "Zapisujê pozycje"
2757
2758 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1448
2759 #, c-format
2760 msgid "%s: line: %d:Can't write ME memory entry number %d! Error: %d\n"
2761 msgstr ""
2762
2763 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1481
2764 #, c-format
2765 msgid "%s: line %d:Can't write SM memory entry number %d! Error: %d\n"
2766 msgstr ""
2767
2768 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1503
2769 msgid "Save changes?"
2770 msgstr "Zapisaæ zmiany?"
2771
2772 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1519
2773 msgid "Don't save"
2774 msgstr "Nie zapisuj"
2775
2776 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1543
2777 msgid ""
2778 "You have made changes in your\n"
2779 "contacts directory.\n"
2780 "\n"
2781 "\n"
2782 "Want you save these changes into phone?\n"
2783 msgstr ""
2784
2785 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1641
2786 msgid ""
2787 "Can't get SM memory status!\n"
2788 "\n"
2789 "Setting max SIM entries to 100!\n"
2790 msgstr ""
2791
2792 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1665
2793 msgid "Getting entries"
2794 msgstr "Pobieranie danych"
2795
2796 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1674 xgnokii/xgnokii_contacts.c:1719
2797 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2154 xgnokii/xgnokii_contacts.c:2177
2798 #, c-format
2799 msgid "%s: line %d: Can't allocate memory!\n"
2800 msgstr ""
2801
2802 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1686 xgnokii/xgnokii_contacts.c:1691
2803 #, c-format
2804 msgid "%s: line %d: Can't get ME memory entry number %d! %d\n"
2805 msgstr ""
2806
2807 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1731 xgnokii/xgnokii_contacts.c:1736
2808 #, c-format
2809 msgid "%s: line %d: Can't get SM memory entry number %d! %d\n"
2810 msgstr ""
2811
2812 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1843 xgnokii/xgnokii_dtmf.c:110
2813 #: xgnokii/xgnokii_speed.c:378
2814 #, c-format
2815 msgid "Can't open file %s for writing!"
2816 msgstr ""
2817
2818 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1914 xgnokii/xgnokii_dtmf.c:142
2819 #: xgnokii/xgnokii_speed.c:418
2820 msgid "Overwrite file?"
2821 msgstr "Nadpisaæ plik?"
2822
2823 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1915 xgnokii/xgnokii_dtmf.c:143
2824 #: xgnokii/xgnokii_speed.c:419
2825 #, c-format
2826 msgid ""
2827 "File %s already exist.\n"
2828 "Overwrite?"
2829 msgstr ""
2830
2831 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:1933 xgnokii/xgnokii_speed.c:436
2832 msgid "Export"
2833 msgstr "Export"
2834
2835 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2093 xgnokii/xgnokii_dtmf.c:74
2836 #: xgnokii/xgnokii_speed.c:280
2837 #, c-format
2838 msgid "Can't open file %s for reading!"
2839 msgstr ""
2840
2841 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2130
2842 msgid ""
2843 "Can't get SM memory status!\n"
2844 "\n"
2845 "Setting max SIM entries set to 100!\n"
2846 msgstr ""
2847
2848 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2241 xgnokii/xgnokii_speed.c:357
2849 msgid "Import"
2850 msgstr "Import"
2851
2852 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2425 xgnokii/xgnokii_sms.c:1036
2853 msgid "Select contacts"
2854 msgstr ""
2855
2856 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2459 xgnokii/xgnokii_contacts.c:2673
2857 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:1461 xgnokii/xgnokii_speed.c:566
2858 #, c-format
2859 msgid "Error: %s: line %d: Can't allocate memory!\n"
2860 msgstr ""
2861
2862 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2568
2863 msgid "Memory"
2864 msgstr "Pamiêæ"
2865
2866 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2568
2867 msgid "Group"
2868 msgstr "Grupa"
2869
2870 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2603 xgnokii/xgnokii_speed.c:518
2871 msgid "Read from phone"
2872 msgstr "Odczyt z telefonu"
2873
2874 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2607 xgnokii/xgnokii_speed.c:522
2875 msgid "Save to phone"
2876 msgstr "Zapis do telefonu"
2877
2878 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2614 xgnokii/xgnokii_speed.c:529
2879 msgid "Import from file"
2880 msgstr "Import z pliku"
2881
2882 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2618 xgnokii/xgnokii_speed.c:533
2883 msgid "Export to file"
2884 msgstr "Eksport do pliku"
2885
2886 #: xgnokii/xgnokii_contacts.c:2637
2887 msgid "Delete entry"
2888 msgstr "Skasuj pozycjê"
2889
2890 #: xgnokii/xgnokii_dtmf.c:35
2891 msgid "/help/dtmf.html"
2892 msgstr "/help/dtmf.html"
2893
2894 #: xgnokii/xgnokii_dtmf.c:91
2895 msgid "Load"
2896 msgstr "Odczyt"
2897
2898 #: xgnokii/xgnokii_dtmf.c:207
2899 msgid "Dial Tone"
2900 msgstr "Dial Tone"
2901
2902 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:38
2903 msgid "/help/netmon.html"
2904 msgstr "/help/netmon.html"
2905
2906 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:335 xgnokii/xgnokii_netmon.c:338
2907 msgid "Active cell"
2908 msgstr "Aktywna komórka"
2909
2910 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:341
2911 msgid "NCELL list I"
2912 msgstr ""
2913
2914 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:344
2915 msgid "NCELL list II"
2916 msgstr ""
2917
2918 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:347
2919 msgid "NCELL list III"
2920 msgstr ""
2921
2922 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:350
2923 msgid "Prefered/Denied networks"
2924 msgstr ""
2925
2926 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:353
2927 msgid "System information bits"
2928 msgstr ""
2929
2930 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:356
2931 msgid "TMSI, Paging, PLU"
2932 msgstr ""
2933
2934 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:359
2935 msgid "Cells info"
2936 msgstr ""
2937
2938 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:362
2939 msgid "DTX, Cipher, Hopping"
2940 msgstr ""
2941
2942 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:372
2943 msgid "Uplink DTX"
2944 msgstr ""
2945
2946 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:375
2947 msgid "BTS TEST"
2948 msgstr ""
2949
2950 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:378
2951 msgid "CELL BARR-Flag"
2952 msgstr ""
2953
2954 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:381
2955 msgid "Accumulator, Charge status"
2956 msgstr ""
2957
2958 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:384
2959 msgid "?Constant voltage charging display"
2960 msgstr ""
2961
2962 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:387
2963 msgid "?Battery full detection"
2964 msgstr ""
2965
2966 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:390
2967 msgid "Accumulator"
2968 msgstr ""
2969
2970 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:393
2971 msgid "SW-Resets"
2972 msgstr ""
2973
2974 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:396
2975 msgid "Reset-Counter"
2976 msgstr ""
2977
2978 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:399
2979 msgid "Cause codes for last connection abortion"
2980 msgstr ""
2981
2982 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:409
2983 msgid "Reset handover counters"
2984 msgstr ""
2985
2986 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:412
2987 msgid "Handover Counter"
2988 msgstr ""
2989
2990 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:415
2991 msgid "Handover Counter (Dual)"
2992 msgstr ""
2993
2994 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:418
2995 msgid "L2-Timeouts"
2996 msgstr ""
2997
2998 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:421
2999 msgid "SIM"
3000 msgstr ""
3001
3002 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:424
3003 msgid "?Block display 1"
3004 msgstr ""
3005
3006 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:430
3007 msgid "Memory status before reset"
3008 msgstr ""
3009
3010 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:433
3011 msgid "Reset Counters"
3012 msgstr ""
3013
3014 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:436
3015 msgid "Counter for PLMN Search and Cell reselection (Singleband)"
3016 msgstr ""
3017
3018 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:446
3019 msgid "Neighbourhood measurement"
3020 msgstr ""
3021
3022 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:449
3023 msgid "Calls"
3024 msgstr ""
3025
3026 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:452
3027 msgid "Temporary counters of DSP"
3028 msgstr ""
3029
3030 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:455
3031 msgid "Control of task information displays"
3032 msgstr ""
3033
3034 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:458
3035 msgid "Information of task numbers 0-7"
3036 msgstr ""
3037
3038 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:461
3039 msgid "Information of task numbers 8-15"
3040 msgstr ""
3041
3042 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:464
3043 msgid "Information of task numbers 16-23"
3044 msgstr ""
3045
3046 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:467
3047 msgid "Information of OS_SYSTEM_STACK"
3048 msgstr ""
3049
3050 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:470
3051 msgid "Information of the current MCU and DSP software versions"
3052 msgstr ""
3053
3054 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:473
3055 msgid "Hardware version"
3056 msgstr ""
3057
3058 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:492
3059 msgid "Chan"
3060 msgstr ""
3061
3062 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:493
3063 msgid "RxLv"
3064 msgstr ""
3065
3066 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:494
3067 msgid "C1"
3068 msgstr ""
3069
3070 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:495
3071 msgid "C2"
3072 msgstr ""
3073
3074 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:496
3075 msgid "ACT"
3076 msgstr ""
3077
3078 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:497
3079 msgid "NC2"
3080 msgstr ""
3081
3082 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:498
3083 msgid "NC3"
3084 msgstr ""
3085
3086 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:499
3087 msgid "NC4"
3088 msgstr ""
3089
3090 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:500
3091 msgid "NC5"
3092 msgstr ""
3093
3094 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:501
3095 msgid "NC6"
3096 msgstr ""
3097
3098 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:502
3099 msgid "NC7"
3100 msgstr ""
3101
3102 #: xgnokii/xgnokii_netmon.c:533
3103 msgid "Page:"
3104 msgstr ""
3105
3106 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:83
3107 msgid "/help/sms.html"
3108 msgstr ""
3109
3110 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:88
3111 msgid "/help/sms_send.html"
3112 msgstr ""
3113
3114 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:234
3115 msgid "report"
3116 msgstr "raport"
3117
3118 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:236
3119 msgid "read"
3120 msgstr "przeczytane"
3121
3122 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:238
3123 msgid "unread"
3124 msgstr "nieprzeczytane"
3125
3126 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:294
3127 msgid "sent"
3128 msgstr "wys³ane"
3129
3130 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:296
3131 msgid "unsent"
3132 msgstr "nie wys³±ne"
3133
3134 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:380
3135 msgid "From: "
3136 msgstr "Od: "
3137
3138 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:388
3139 msgid "Date: "
3140 msgstr "Data: "
3141
3142 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:438
3143 msgid "Function not implemented!"
3144 msgstr "Funkcja nie zaimplementowana!" 
3145
3146 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:443
3147 msgid "Delete SMS failed!"
3148 msgstr "Kasowanie SMS nieudane!"
3149
3150 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:463
3151 msgid "Delete SMS"
3152 msgstr "Skasuj SMS"
3153
3154 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:495
3155 msgid "Do you want delete selected SMS?"
3156 msgstr "Czy chcesz skasowaæ wybrane SMS-y?"
3157
3158 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:706 xgnokii/xgnokii_sms.c:817
3159 msgid "Address line contains illegal address!"
3160 msgstr "Nieprawid³owa linia adresu!"
3161
3162 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:791
3163 msgid ""
3164 "SMS send to %s failed\n"
3165 "(error=%d)"
3166 msgstr "wys³anie SMS do %s zakoñczone NIEpowodzeniem\n"
3167 "(b³±d=%d)"
3168
3169 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:988
3170 msgid "Send message"
3171 msgstr "Wy¶lij wiadomo¶æ"
3172
3173 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:992
3174 msgid "Save message to outbox"
3175 msgstr ""
3176
3177 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:999
3178 msgid "Check names"
3179 msgstr "Sprawd¼ nazwy"
3180
3181 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:1012
3182 msgid "To:"
3183 msgstr "Do:"
3184
3185 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:1084
3186 msgid "Delivery report"
3187 msgstr "Raport dorêczenia"
3188
3189 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:1088
3190 msgid "Send as Long SMS"
3191 msgstr "Wy¶lij jako d³ugi SMS"
3192
3193 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:1092
3194 msgid "SMS Center:"
3195 msgstr "Centrum SMS:"
3196
3197 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:1110
3198 msgid "New Message"
3199 msgstr "Nowa wiadomo¶æ"
3200
3201 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:1137 xgnokii/xgnokii_sms.c:1352
3202 msgid "Forward Message"
3203 msgstr "Prze¶lij dalej"
3204
3205 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:1177
3206 msgid "Reply Message"
3207 msgstr "Odpowied¼"
3208
3209 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:1212 xgnokii/xgnokii_sms.c:1361
3210 msgid "Bussiness Card"
3211 msgstr "Business Card"
3212
3213 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:1314
3214 msgid "Status"
3215 msgstr "Status"
3216
3217 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:1314
3218 msgid "Date / Time"
3219 msgstr "Data / Czas"
3220
3221 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:1314
3222 msgid "Sender"
3223 msgstr "Nadawca"
3224
3225 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:1314
3226 msgid "Message"
3227 msgstr "Wiadomo¶æ"
3228
3229 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:1348
3230 msgid "New message"
3231 msgstr "Nowa wiadomo¶æ"
3232
3233 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:1356
3234 msgid "Reply message"
3235 msgstr "Odpowiedz"
3236
3237 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:1368
3238 msgid "Delete message"
3239 msgstr "Skasuj"
3240
3241 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:1393
3242 msgid "SMS's"
3243 msgstr "SMS-y"
3244
3245 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:1402
3246 msgid "Inbox"
3247 msgstr ""
3248
3249 #: xgnokii/xgnokii_sms.c:1408
3250 msgid "Outbox"
3251 msgstr ""
3252
3253 #: xgnokii/xgnokii_speed.c:42
3254 msgid "/help/speeddial.html"
3255 msgstr ""
3256
3257 #: xgnokii/xgnokii_speed.c:180
3258 msgid "Cannot allocate memory!"
3259 msgstr ""
3260
3261 #: xgnokii/xgnokii_speed.c:226
3262 #, c-format
3263 msgid ""
3264 "Error writing speed\n"
3265 "dial for key %d!\n"
3266 msgstr ""
3267
3268 #: xgnokii/xgnokii_speed.c:298
3269 msgid "Cannot allocate memory!\n"
3270 msgstr ""
3271
3272 #: xgnokii/xgnokii_speed.c:310 xgnokii/xgnokii_speed.c:338
3273 msgid "Error reading file!"
3274 msgstr "B³±d odczytu pliku"
3275
3276 #: xgnokii/xgnokii_speed.c:484
3277 msgid "Key"
3278 msgstr "Klawisz"
3279
3280 #: xgnokii/xgnokii_xkeyb.c:90
3281 msgid "/help/xkeyb.html"
3282 msgstr "/help/xkeyb.html"
3283
3284 #: xgnokii/xgnokii_xkeyb.c:149
3285 msgid "Cannot load background pixmap!"
3286 msgstr "Nie mogê wczytaæ t³a"
3287
3288 #: xgnokii/xgnokii_xkeyb.c:201
3289 msgid "/_File"
3290 msgstr "/_Plik"
3291
3292 #: xgnokii/xgnokii_xkeyb.c:202
3293 msgid "/File/_Close"
3294 msgstr "/Plik/_Zamknij"
3295
3296 #: xgnokii/xgnokii_xkeyb.c:203
3297 msgid "/_Help"
3298 msgstr "/_Pomoc"
3299
3300 #: xgnokii/xgnokii_xkeyb.c:204
3301 msgid "/Help/_Help"
3302 msgstr "/Pomoc/_Pomoc"
3303
3304 #: xgnokii/xgnokii_xkeyb.c:205
3305 msgid "/Help/_About"
3306 msgstr "/Pomoc/_O..."
3307
3308 #: xgnokii/xgnokii_xkeyb.c:218
3309 msgid "XGnokii Keyboard"
3310 msgstr "Klawiatura XGnokii"