Version: 1.5.3 -> 1.5.4cvs
[mdsms.git] / po / cs.po
1 # $Id$
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: mdsms 1.5.3\n"
5 "POT-Creation-Date: 2003-07-10 13:28+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 1999-11-03 13:45+0100\n"
7 "Last-Translator: Jan Kratochvil <project-mdsms@jankratochvil.net>\n"
8 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12
13 #: mdsms.c:184
14 msgid "<ERROR>"
15 msgstr "<CHYBA>"
16
17 #: mdsms.c:231
18 msgid "!Virtual memory exhausted"
19 msgstr "!Dostupná pamìt vyèerpána"
20
21 #: mdsms.c:243
22 #, c-format
23 msgid "^Error removing my device lockfile \"%s\""
24 msgstr "^Nemohu odstranit zámek zaøízení pojmenovaný \"%s\""
25
26 #: mdsms.c:260
27 msgid "^Error restoring termios for device"
28 msgstr "^Nemohu obnovit nastavení terminálu (termios) zaøízení"
29
30 #: mdsms.c:270
31 #, c-format
32 msgid ""
33 "\n"
34 "%s\n"
35 "Usage: %s [-c|--config <cfgfile>] [-d|--device <device>]\n"
36 "             [-L|--log <file>] [-l|--lockfile <lock>]\n"
37 "             [-b|--baud <rate>] [-x|--xonxoff] [-C|--rtscts]\n"
38 "             [-M|--smsmode <mode>] [-P|--pdusmscmode <mode>]\n"
39 "             [-s|--smsc <smsc #>] [-m|--maxretry <#>]\n"
40 "             [-r|--readtime <sec>] [-t|--chartime <msec>] [-T|--cmdtime "
41 "<msec>]\n"
42 "             [-w|--waittime <sec>] [-v|--verbose] [-h|--help] [-V|--"
43 "version]\n"
44 "             {--send | --send-mobildock | --receive | --logo-send}\n"
45 "  --send / --send-mobildock:\n"
46 "             [-f|--file] <dest. phone> <msg text|msg filename>\n"
47 "  --receive:\n"
48 "             <command name>\n"
49 "  --logo-send:\n"
50 "             <dest. phone> <logo filename> [<GSMnet id>]\n"
51 "  --ring-send:\n"
52 "             <dest. phone> <ring filename>\n"
53 "  --picture-send:\n"
54 "             <dest. phone> <picture .ras filename>\n"
55 "\n"
56 " -c, --config\tRead this additional config file\n"
57 "\t\t(def. \"%s\" and \"$HOME%s\")\n"
58 " -d, --device\tMobile on this serial device (def. \"%s\")\n"
59 " -L, --log\tLog all important messages to this file (def. \"%s\")\n"
60 " -l, --lockfile\tLock serial port by this file, \"%%s\" is basename of "
61 "device\n"
62 "\t\t(def. \"%s\")\n"
63 " -b, --baud\tSet baudrate, 2400-57600 supported (def. %d)\n"
64 " -x, --xonxoff\tUse XON/XOFF (AKA software) serial port handshaking - "
65 "default\n"
66 " -C, --rtscts\tUse RTS/CTS (AKA hardware) serial port handshaking%s\n"
67 " -M, --smsmode\tForce SMS as: \"pdu\" or 0: PDU mode, \"text\" or 1: text "
68 "mode\n"
69 " -P, --pdusmscmode\tForce PDU as: \"count-in\", \"count-out\", \"none\"\n"
70 " -s, --smsc\tUse this SMS Center number (def. query from mobile)\n"
71 " -m, --maxretry\tMaximum retries of any command before giving up (def. %d)\n"
72 " -r, --readtime\tSeconds for maximum wait time for response\n"
73 "\t\t(def. %ds standard, %ds for MobilDock modes,\n"
74 "\t\t multiplied %dx for long cmds)\n"
75 " -t, --chartime\tMilliseconds between each char (def. %dms)\n"
76 " -T, --cmdtime\tMilliseconds before each whole AT command (def. %dms)\n"
77 " -w, --waittime\tSeconds to prevent timeout of 9110 FaxModem (def. %ds)\n"
78 " -v, --verbose\tIncrease verbosity level, more \"-v\"s give more messages\n"
79 " -h, --help\tPrint a summary of the options\n"
80 " -V, --version\tPrint the version number\n"
81 "\n"
82 "--send / --send-mobildock:\n"
83 " -f, --file\tRead contents of message from file instead\n"
84 "--receive:\n"
85 " <command name>\tProgram to run on receive, message will be on stdin\n"
86 "\t\tFollowing substitutes are recognized:\n"
87 "\t\t%%p - source phone number\n"
88 "\t\t%%T - timestamp from SMSC as # of seconds from 1970 (-1 if invalid)\n"
89 "\t\t%%t - ctime(3) style timestamp (e.g. \"Wed Jun 30 21:49:08 1993\"),\n"
90 "\t\t     empty string if invalid\n"
91 "\t\t%%s - originating SMSC number, if available (else empty)\n"
92 "--logo-send:\n"
93 " <GSMnet id>\t* Oper. logo: Enter custom network code MccMnc, e.g. 23002\n"
94 "\t\t* Oper. logo: Specify \"%s\" to read network code from NOL file\n"
95 "\t\t* Group gfx : Specify \"%s\" to send logo as group graphics\n"
96 "\n"
97 "You may need to use the following line to catch all of this help text:\n"
98 "./mdsms -h 2>&1|more\n"
99 "\n"
100 msgstr ""
101 "\n"
102 "%s\n"
103 "U¾ití: %s [-c|--config <konf. soubor>] [-d|--device <zaøízení>]\n"
104 "             [-L|--log <log. soubor>] [-l|--lockfile <zámek>]\n"
105 "             [-b|--baud <rychlost>] [-x|--xonxoff] [-C|--rtscts]\n"
106 "             [-M|--smsmode <re¾im>] [-P|--pdusmscmode <re¾im>]\n"
107 "             [-s|--smsc <è. smsc>] [-m|--maxretry <#>]\n"
108 "             [-r|--readtime <sek>] [-t|--chartime <msek>] [-T|--cmdtime "
109 "<msek>]\n"
110 "             [-v|--verbose] [-h|--help] [-V|--version]\n"
111 "             {--send | --send-mobildock | --receive | --logo-send}\n"
112 "  --send / --send-mobildock: (poslat / poslat pøes MobilDock)\n"
113 "             [-f|--file] <cílový telefon> <text zprávy|soubor zprávy>\n"
114 "  --receive: (pøijímat)\n"
115 "             <pøíkaz s parametry>\n"
116 "  --logo-send: (odeslat Nokia logo)\n"
117 "             <cílový telefon> <soubor s logem> [<èíslo GSM sítì>]\n"
118 "  --ring-send: (odeslat Nokia zvonìní)\n"
119 "             <cílový telefon> <soubor se zvonìním>\n"
120 "\n"
121 " -c, --config\tPøeèti také argumenty z tohoto konfiguraèního souboru\n"
122 "\t\t(standardnì \"%s\" a \"$HOME%s\")\n"
123 " -d, --device\tMobil je pøipojen na tomto zaøízení (std. \"%s\")\n"
124 " -L, --log\tLogovací soubor pro dùle¾ité zprávy (std. \"%s\")\n"
125 " -l, --lockfile\tSoubor pro uzamknutí zaøízení, \"%%s\" je basename "
126 "zaøízení\n"
127 "\t\t(std. \"%s\")\n"
128 " -b, --baud\tNastavení baudové rychlosti, podporováno 2400-57600 (std. %d)\n"
129 " -x, --xonxoff\tPou¾ij XON/XOFF (tj. software) handshake sériového portu - "
130 "standardnì\n"
131 " -C, --rtscts\tPou¾ij RTS/CTS (tj. hardware) handshake sériového portu%s\n"
132 " -M, --smsmode\tV®DY SMS jako: \"pdu\" èi 0: PDU re¾im, \"text\" èi 1: "
133 "textový re¾im\n"
134 " -P, --pdusmscmode\tV®DY PDU jako: \"count-in\", \"count-out\", \"none\"\n"
135 " -s, --smsc\tPou¾ij toto èíslo SMS centra (std. zjistit z mobilu)\n"
136 " -m, --maxretry\tMaximální poèet opakování pøíkazu (std. %d)\n"
137 " -r, --readtime\tMaximální doba èekání na odpovìd, v sekundách\n"
138 "\t\t(std. %ds normálnì, %ds pro re¾im(y) pro MobilDock,\n"
139 "\t\t vynásobeno %dx pro dlouhotrvající pøíkazy)\n"
140 " -t, --chartime\tPoèet milisekund mezi ka¾dým znakem (std. %dms)\n"
141 " -T, --cmdtime\ttPoèet milisekund pøed AT pøíkazem (std. %dms)\n"
142 " -w, --waittime\tPoèet sekund pro prevenci vypr¹ení 9110 FaxModemu (def. %"
143 "ds)\n"
144 " -v, --verbose\tZvý¹ení úrovnì informativních výpisù, více \"-v\" pro více "
145 "zpráv\n"
146 " -h, --help\tTento seznam mo¾ných argumentù\n"
147 " -V, --version\tVytisknout èíslo verze\n"
148 "\n"
149 "--send / --send-mobildock: (poslat / poslat pøes MobilDock)\n"
150 " -f, --file\tText zprávy se má èíst ze souboru se zadaným jménem\n"
151 "--receive: (pøijímat)\n"
152 " <pøíkaz s parametry>\tProgram pro spu¹tìní, zpráva bude na standardním "
153 "vstupu\n"
154 "\t\tNaslédující substituce jsou na pøíkazu provedeny:\n"
155 "\t\t%%p - telefonní èíslo odesilatele zprávy\n"
156 "\t\t%%T - èas odeslání (ze SMSC) jako poèet sekund od roku 1970,\n"
157 "\t\t     hodnota -1 je-li nekorektní\n"
158 "\t\t%%t - èas odeslání ve stylu ctime(3) (napø. \"Wed Jun 30 21:49:08 1993"
159 "\"),\n"
160 "\t\t     prázdný øetìzec je-li pøijaty èas nekorektní\n"
161 "\t\t%%s - èíslo SMSC pøíchozí zprávy, je-li k dispozici (jinak prázdné)\n"
162 "--logo-send: odeslat Nokia logo\n"
163 " <èíslo GSM sítì>\t* Logo oper.: Zadejte èíslo sítì ve tvaru MccMnc, napø. "
164 "23002\n"
165 "\t\t* Logo oper.: Zadejte \"%s\" pro naètení èísla sítì z NOL souboru\n"
166 "\t\t* Logo skupiny: Zadejte \"%s\" pro poslání souboru èehokoliv jako loga "
167 "skupiny\n"
168 "\n"
169 "Mo¾ná bude tøeba pou¾ít následující pøíkaz, abyste zachytili nápovìdu "
170 "celou:\n"
171 "./mdsms -h 2>&1|more\n"
172 "\n"
173
174 #: mdsms.c:337
175 msgid ""
176 "\n"
177 "\t\t(Not supported on this platform!)"
178 msgstr ""
179 "\n"
180 "\t\t(Není podporováno na této platformì!)"
181
182 #: mdsms.c:388
183 #, c-format
184 msgid "^Error closing \"%s\""
185 msgstr "^Chyba pøi uzavírání \"%s\""
186
187 #: mdsms.c:396
188 #, c-format
189 msgid "^Error seeking to end of \"%s\""
190 msgstr "^Nemohu nastavit ukazatel (seek) na konec \"%s\""
191
192 #: mdsms.c:398
193 #, c-format
194 msgid "^Error measuring length of \"%s\""
195 msgstr "^Nemohu zjistit délku \"%s\""
196
197 #: mdsms.c:414
198 #, c-format
199 msgid "Too many config files to read, max is %d, break-out"
200 msgstr ""
201 "Pøíli¹ konfiguraèních souborù pro naèítání, maximum je %d, konèím s jejich "
202 "ètením"
203
204 #: mdsms.c:418
205 #, c-format
206 msgid "^Can't open config file \"%s\" for r/o"
207 msgstr "^Nemohu otevøít konfiguraèní soubor \"%s\" pro ètení"
208
209 #: mdsms.c:422
210 #, c-format
211 msgid ".Reading config file \"%s\""
212 msgstr ".Naèítám konfiguraèní soubor \"%s\""
213
214 #: mdsms.c:425
215 #, c-format
216 msgid "File \"%s\" is too long, read only %d bytes"
217 msgstr "Soubor \"%s\" je pøíli¹ dlouhy, naèetl jsem pouze %d bajtù"
218
219 #: mdsms.c:429
220 #, c-format
221 msgid "File \"%s\" read error, got only %u bytes of %ld"
222 msgstr ""
223 "Chyba pøi ètení \"%s\", naèetl jsem pouze %u bajtù z celkem %ld po¾adovaných"
224
225 #: mdsms.c:440
226 #, c-format
227 msgid ""
228 "\n"
229 "Config \"%s\": arg#%d: %s"
230 msgstr ""
231 "\n"
232 "Konf. soubor \"%s\": argument #%d: %s"
233
234 #: mdsms.c:446
235 #, c-format
236 msgid "Too many arguments in \"%s\", from offset %d ignored"
237 msgstr "Pøíli¹ argumentù v \"%s\", od pozice %d ignorovány"
238
239 #: mdsms.c:599
240 #, c-format
241 msgid "Looping (%d) during attempt to read config file \"%s\", break-out"
242 msgstr ""
243 "Pokus o zacyklení (%d) pøi ètení konfiguraèního souboru \"%s\", konèím "
244 "naèítání"
245
246 #: mdsms.c:625
247 #, c-format
248 msgid ""
249 "!RTS/CTS handshake NOT supported on this platform! Occured during parsing "
250 "option %d from \"%s\""
251 msgstr ""
252 "!RTS/CTS handshake NENÍ na této platformì podporován! Nastalo pøi zpracování "
253 "argumentu %d ze \"%s\""
254
255 #: mdsms.c:651
256 #, c-format
257 msgid ""
258 "\n"
259 "Last getopt(3) error occured during parsing option %d from \"%s\"! Follows "
260 "help:"
261 msgstr ""
262 "\n"
263 "Poslední zobrazená chyba getopt(3)-u nastala pøi zpracování argumentu %d ze "
264 "\"%s\"! Následuje nápovìda:"
265
266 #: mdsms.c:676
267 msgid "destination phone number"
268 msgstr "cílový telefon"
269
270 #: mdsms.c:677
271 msgid "logo filename"
272 msgstr "soubor s logem"
273
274 #: mdsms.c:678
275 msgid "ring filename"
276 msgstr "soubor se zvonìním"
277
278 #: mdsms.c:679
279 msgid "picture filename"
280 msgstr "soubor s obrázkem"
281
282 #: mdsms.c:680
283 msgid "body text"
284 msgstr "text zprávy"
285
286 #: mdsms.c:682
287 msgid "GSM operator network code"
288 msgstr "kód GSM sítì operátora"
289
290 #: mdsms.c:683
291 msgid "device for communication"
292 msgstr "zaøízení pro komunikaci"
293
294 #: mdsms.c:703
295 #, c-format
296 msgid ""
297 "\n"
298 "Excessive option %d from \"%s\" ignored: %s"
299 msgstr ""
300 "\n"
301 "Pøebyteèný argument %d ze \"%s\" zignorován: %s"
302
303 #: mdsms.c:717
304 #, c-format
305 msgid "Invalid digit '%c' in phone number - at offset %d"
306 msgstr "Chybný znak '%c' v telefonním èísle na pozici %d"
307
308 #: mdsms.c:722
309 #, c-format
310 msgid "Phone number too long (%d), max. %d digits allowed"
311 msgstr "Telefonní èíslo je pøíli¹ dlouhé (%d), povoleno max. %d èíslic"
312
313 #: mdsms.c:733
314 #, c-format
315 msgid "!%s in option %d from \"%s\": %s"
316 msgstr "!%s v argumentu %d ze \"%s\": %s"
317
318 #: mdsms.c:748
319 #, c-format
320 msgid "Unknown formatsymbol '%c' (use \"%%%%%c\" to fix it) at pos %d in: %s"
321 msgstr ""
322 "Neznámý formátovací znak '%c' (pou¾ijte \"%%%%%c\" pro opravu) na pozici %d "
323 "ve: %s"
324
325 #: mdsms.c:775
326 #, c-format
327 msgid ""
328 "\n"
329 "Invalid characted '%c' in GSMnet at offs %d: %s"
330 msgstr ""
331 "\n"
332 "Chybný znak '%c' v kódu GSM sítì na pozici %d: %s"
333
334 #: mdsms.c:781
335 #, c-format
336 msgid ""
337 "\n"
338 "GSMnet is required to have exactly 5 digits or to be\n"
339 "either \"%s\" or \"%s\", but found length %d: %s"
340 msgstr ""
341 "\n"
342 "Kód GSM sítì musí mít pøesnì 5 cifer nebo musí být buï\n"
343 "\"%s\" èi \"%s\", ale jeho `nalezená délka je %d: %s"
344
345 #: mdsms.c:788
346 #, c-format
347 msgid ""
348 "\n"
349 "GSMnet option %d from \"%s\" rejected due to previous errors: %s"
350 msgstr ""
351 "\n"
352 "Kód GSM sítì, argument %d ze \"%s\" zahozen pro pøedchozí chyby: %s"
353
354 #: mdsms.c:812
355 #, c-format
356 msgid "Error closing lockfile \"%s\""
357 msgstr "^Nemohu uzavøít uzamykací soubor \"%s\""
358
359 #: mdsms.c:831
360 #, c-format
361 msgid ".Checking the lockfile \"%s\".."
362 msgstr ".Kontroluji uzamykací soubor \"%s\".."
363
364 #: mdsms.c:836
365 #, c-format
366 msgid ".Lockfile \"%s\" is still not valid, removing it"
367 msgstr ".Uzamykací soubor \"%s\" je¹tì stále není korektní, odstraòuji jej"
368
369 #: mdsms.c:848
370 #, c-format
371 msgid "^Error during checking consciousness of PID %d"
372 msgstr "^Chyba pøi kontrole ¾ivotaschopnosti procesu s PID %d"
373
374 #: mdsms.c:853
375 #, c-format
376 msgid ".Lockfile \"%s\" is stale (PID %d), removing it"
377 msgstr ".Uzamykací soubor \"%s\" je ji¾ neplatný (PID %d), odstraòuji jej"
378
379 #: mdsms.c:857
380 #, c-format
381 msgid "^Error removing foreign lockfile \"%s\""
382 msgstr "^Nemohu odstranit cizí uzamykací soubor \"%s\""
383
384 #: mdsms.c:863
385 #, c-format
386 msgid "^!Error creating lockfile \"%s\""
387 msgstr "^Nemohu vytvoøit uzamykací soubor \"%s\""
388
389 #: mdsms.c:868
390 #, c-format
391 msgid "^!Error writing data to lockfile \"%s\""
392 msgstr "^Nemohu zapisovat do uzamykacího souboru \"%s\""
393
394 #: mdsms.c:888
395 msgid "Timed out"
396 msgstr "Maximální doba vypr¹ela"
397
398 #: mdsms.c:896
399 #, c-format
400 msgid "^!fcntl() on device for %s mode"
401 msgstr "^!Volání fcntl() na zaøizení pro získáni %s re¾imu"
402
403 #: mdsms.c:896
404 msgid "blocking"
405 msgstr "blokujícího"
406
407 #: mdsms.c:896
408 msgid "non-blocking"
409 msgstr "neblokujícího"
410
411 #: mdsms.c:930
412 #, c-format
413 msgid "!Maximum command retry count (%ld) exceeded"
414 msgstr "!Maximální poèet opakování pøíkazu (%ld) pøekroèen"
415
416 #: mdsms.c:931
417 #, c-format
418 msgid ".Retrying phase, %d out of %ld.."
419 msgstr ".Fáze opakování, poøadí %d z celkem %ld.."
420
421 #: mdsms.c:944
422 msgid "<unset>"
423 msgstr "<nenastaveno>"
424
425 #: mdsms.c:990
426 #, c-format
427 msgid ".devcmd(sendfmt=%s,term=%s,catch=%s)"
428 msgstr ".devcmd(poslatformát=%s,skonèit=%s,zachytit=%s)"
429
430 #: mdsms.c:1016
431 #, c-format
432 msgid "!Command too big (%d>%d)"
433 msgstr "!Pøíkaz je pøíli¹ velký (%d>%d)"
434
435 #: mdsms.c:1017
436 #, c-format
437 msgid ".devcmd formatted send=%s%s"
438 msgstr ".devcmd zformátované poslání=%s%s"
439
440 #: mdsms.c:1023
441 msgid "^Error flushing I/O queue of device"
442 msgstr "^Nemohu vyprázdnit I/O frontu zaøízení"
443
444 #: mdsms.c:1027
445 #, c-format
446 msgid "^Error forcing output of char at pos %d of cmd %s"
447 msgstr "^Nemohu zajistit výstup znaku na pozici %d pøíkazu %s"
448
449 #: mdsms.c:1031
450 #, c-format
451 msgid "^Wrote only %d of %d bytes of command"
452 msgstr "^Zapsáno pouze %d z celkem %d bajtù pøíkazu"
453
454 #: mdsms.c:1068
455 #, c-format
456 msgid ".Blank (%d newlines) input read, ignoring it"
457 msgstr ".Pøeèten prázdný (%d koncù øádkù) vstup, ignoruji jej"
458
459 #: mdsms.c:1072
460 #, c-format
461 msgid "Maximum response timeout (%lds) exceeded"
462 msgstr "Maximální doba odezvy (%lds) pøekroèena"
463
464 #: mdsms.c:1073
465 #, c-format
466 msgid "^Couldn't read device data (ret=%d)"
467 msgstr "^Nemohu èíst data zaøízení (návratový kód=%d)"
468
469 #: mdsms.c:1081
470 #, c-format
471 msgid ""
472 "\n"
473 "Got chunk of data from device: %s"
474 msgstr ""
475 "\n"
476 "Data ze zaøízení: %s"
477
478 #: mdsms.c:1094
479 #, c-format
480 msgid "Found ERROR response on command %s"
481 msgstr "Nalezl jsem ERROR v odpovìdi na pøíkaz %s"
482
483 #: mdsms.c:1127
484 #, c-format
485 msgid ".Returning data %s for cmd %s"
486 msgstr ".Vracím data %s pro pøíkaz %s"
487
488 #: mdsms.c:1141
489 #, c-format
490 msgid "!Error during conversion of number at: %s"
491 msgstr "!Chyba pøi konverzi èísla od pozice: %s"
492
493 #: mdsms.c:1180
494 msgid "!No SMSC set in mobile station found, please use option \"-s\""
495 msgstr ""
496 "!V mobilním zaøízení nebylo nalezeno èíslo SMSC, prosím pou¾ijte argument \"-"
497 "s\""
498
499 #: mdsms.c:1181
500 #, c-format
501 msgid ""
502 "\n"
503 "Found default SMSC in mobile: %s"
504 msgstr ""
505 "\n"
506 "Nalezl jsem SMSC v mobilu: %s"
507
508 #: mdsms.c:1182
509 #, c-format
510 msgid "!No left-quote found in: %s"
511 msgstr "!Chybí levé uvozovky: %s"
512
513 #: mdsms.c:1183
514 #, c-format
515 msgid "!No right-quote found in: %s"
516 msgstr "!Chybí pravé uvozovky: %s"
517
518 #: mdsms.c:1185
519 msgid "!No SMS set in mobile station found, please use option \"-s\""
520 msgstr ""
521 "!V mobilním zaøízení nebylo nalezeno èíslo SMSC, prosím pou¾ijte argument \"-"
522 "s\""
523
524 #: mdsms.c:1191
525 #, c-format
526 msgid "!No comma found after quotes in: %s"
527 msgstr "!Nenalezl jsem po uvozovkách èárku ve: %s"
528
529 #: mdsms.c:1195
530 #, c-format
531 msgid "!Type parse error in: %s"
532 msgstr "!Chyba pøi dekódování typu ve: %s`"
533
534 #: mdsms.c:1199
535 #, c-format
536 msgid ""
537 "\n"
538 "Decoded SMSC address: %s"
539 msgstr ""
540 "\n"
541 "Zji¹tìné èíslo SMSC: %s"
542
543 #: mdsms.c:1217
544 #, c-format
545 msgid ""
546 "Can't convert character '%c' (0x%02X) at offs %d (0-based), substituted '?'"
547 msgstr ""
548 "Nemohu zkonvertovat znak '%c' (0x%02X) na pozici %d (od 0-ly), substituji '?'"
549
550 #: mdsms.c:1255
551 #, c-format
552 msgid ""
553 "\n"
554 "Will send hexdata: %s"
555 msgstr ""
556 "\n"
557 "Pøipravil jsem hexdata: %s"
558
559 #: mdsms.c:1277
560 #, c-format
561 msgid "^!Cannot open logo file \"%s\" for r/o"
562 msgstr "^!Nemohu otevøít soubor s logem \"%s\" pro ètení"
563
564 #: mdsms.c:1284
565 #, c-format
566 msgid ".Reading NOL file \"%s\", GSMnet \"%s\", word@4=%d.."
567 msgstr ".Naèítám NOL soubor \"%s\", èíslo GSM sítì \"%s\", hodnota@4=%d.."
568
569 #: mdsms.c:1289
570 #, c-format
571 msgid ".Reading NGG file \"%s\", word@4=%d.."
572 msgstr ".Naèítám NGG soubor \"%s\", hodnota@4=%d.."
573
574 #: mdsms.c:1292
575 #, c-format
576 msgid "!Unknown file format of logo file \"%s\""
577 msgstr "!Neznámý formát souboru s logem \"%s\""
578
579 #: mdsms.c:1294
580 msgid ""
581 "!NOL network code detection requested but NOL file not loaded, please "
582 "specify network code"
583 msgstr ""
584 "!Byla po¾adována detekce èíslá GSM sítì z NOL, ale NOL soubor není k "
585 "dispozici, specifikujte prosím èíslo GSM sítì"
586
587 #: mdsms.c:1298
588 msgid ""
589 "\n"
590 "Sending logo as: group graphics"
591 msgstr ""
592 "\n"
593 "Posílám logo jako: symbol skupiny"
594
595 #: mdsms.c:1302
596 #, c-format
597 msgid ""
598 "\n"
599 "Sending logo as: operator logo for \"%s\""
600 msgstr ""
601 "\n"
602 "Posílám logo jako: logo operátora \"%s\""
603
604 #: mdsms.c:1307
605 #, c-format
606 msgid ".Magic words: @+4=%d, @+6=%d, @+8=%d"
607 msgstr ".Magické hodnoty: @+4=%d, @+6=%d, @+8=%d"
608
609 #: mdsms.c:1311
610 #, c-format
611 msgid "!Invalid size: %dx%d"
612 msgstr "!Nesprávná velikost: %dx%d"
613
614 #: mdsms.c:1313
615 #, c-format
616 msgid "!Logo file \"%s\" too short - actual=%d, need(%dx%d)=%d"
617 msgstr "!Soubor loga \"%s\" je pøíli¹ krátký - velikost=%d, potøebná(%dx%d)=%d"
618
619 #: mdsms.c:1316
620 #, c-format
621 msgid "Ignoring trailing garbage in \"%s\", used only %d bytes"
622 msgstr "Ignoruji pøebyteèná data v \"%s\", pou¾il jsem pouze %d bajtù"
623
624 #: mdsms.c:1318
625 #, c-format
626 msgid "!SMS size would be %d bytes but 140 is maximum"
627 msgstr "!Velikost SMS zprávy by byla %d bajtù, ale 140 je maximum"
628
629 #: mdsms.c:1332
630 #, c-format
631 msgid ""
632 "!Invalid character (neither '0' nor '1') in logo file \"%s\" at offset 0x%X"
633 msgstr ""
634 "!Nekorektní znak (ani '0', ani '1') v souboru s logem \"%s\" na pozici 0x%X"
635
636 #: mdsms.c:1373
637 #, c-format
638 msgid "^!Cannot open ring file \"%s\" for r/o"
639 msgstr "^!Nemohu otevøít soubor se zvonìním \"%s\" pro ètení"
640
641 #: mdsms.c:1375 mdsms.c:1459
642 msgid "!File size determination is essential to continue operation"
643 msgstr "!Zji¹tìní velikosti souboru je nutné pro pokraèování"
644
645 #: mdsms.c:1377
646 #, c-format
647 msgid "!File \"%s\" size %ld too small (must >=0x103)! Is it .000 file?"
648 msgstr ""
649 "!Velikost souboru \"%s\" %ld je pøíli¹ malá (musí být >=0x103)! Je to "
650 "vùbec .000 soubor?"
651
652 #: mdsms.c:1380
653 #, c-format
654 msgid "^Seeking error on \"%s\", ignoring"
655 msgstr "^Chyba pøi nastavování ukazatele (seek) ve \"%s\", ignoruji"
656
657 #: mdsms.c:1384 mdsms.c:1466
658 #, c-format
659 msgid "^Read error on \"%s\", wanted %ld, got %d"
660 msgstr "^Chyba pøi ètení \"%s\", vy¾aduji %ld, získal jsem %d"
661
662 #: mdsms.c:1385
663 #, c-format
664 msgid ""
665 "\n"
666 "Sending ring tone \"%s\" as single SMS (size %ld, max %d)"
667 msgstr ""
668 "\n"
669 "Posílám zvonìní \"%s\" jako jedinou SMS zprávu (velikost %ld, maximum je %d)"
670
671 #: mdsms.c:1392
672 #, c-format
673 msgid "!File size %ld too large even for multi-SMS ring upload (max=%d)"
674 msgstr ""
675 "!Velikost souboru %ld je pøíli¹ velká i pro víceèás»ové SMS (maximum=%d)"
676
677 #: mdsms.c:1396
678 #, c-format
679 msgid ""
680 "\n"
681 "Sending ring tone \"%s\" as %d multi-SMSes (size %ld, max %d, frag %d)"
682 msgstr ""
683 "\n"
684 "Posílám zvonìní \"%s\" jako %d zpráv(y) (velikost %ld, maximum je %d, "
685 "fragment %d)"
686
687 #: mdsms.c:1400 mdsms.c:1483
688 #, c-format
689 msgid ""
690 "\n"
691 "Using unique multi-SMS ID 0x%02X"
692 msgstr ""
693 "\n"
694 "Pou¾ívám unikátní èíslo víceèás»ové SMS 0x%02X"
695
696 #: mdsms.c:1405 mdsms.c:1490
697 #, c-format
698 msgid "^Read error on \"%s\", wanted %d, got %d"
699 msgstr "^Chyba pøi ètení \"%s\", vy¾aduji %d, získal jsem %d"
700
701 #: mdsms.c:1457
702 #, c-format
703 msgid "^!Cannot open picture file \"%s\" for r/o"
704 msgstr "^!Nemohu otevøít soubor s obrázkem \"%s\" pro ètení"
705
706 #: mdsms.c:1461
707 #, c-format
708 msgid "!File \"%s\" size %ld doesn't match .res size for %dx%d picture"
709 msgstr ""
710 "!Velikost souboru \"%s\" %ld neodpovídá .res velikosti pro obrázek %dx%d"
711
712 #: mdsms.c:1467
713 #, c-format
714 msgid ""
715 "\n"
716 "Sending picture \"%s\" as single SMS (size %ld, max %d)"
717 msgstr ""
718 "\n"
719 "Posílám obrázek \"%s\" jako jedinou SMS zprávu (velikost %ld, maximum je %d)"
720
721 #: mdsms.c:1475
722 #, c-format
723 msgid "!File size %ld too large even for multi-SMS picture upload (max=%d)"
724 msgstr ""
725 "!Velikost souboru %ld je pøíli¹ velká i pro víceèás»ové obrázkové SMS "
726 "(maximum=%d)"
727
728 #: mdsms.c:1479
729 #, c-format
730 msgid ""
731 "\n"
732 "Sending picture \"%s\" as %d multi-SMSes (size %ld, max %d, frag %d, header %"
733 "d)"
734 msgstr ""
735 "\n"
736 "Posílám obrázek \"%s\" jako %d zpráv(y) (velikost %ld, maximum je %d, "
737 "fragment %d, hlavièka %d)"
738
739 #: mdsms.c:1516
740 #, c-format
741 msgid "Body too large (%d>%d), cut"
742 msgstr "Velikost SMS textu pøíli¹ velká (%d>%d), zkrátil jsem jej"
743
744 #: mdsms.c:1563
745 msgid ""
746 "\n"
747 "Please enter the SMS text body, end with EOF (ctrl-D):"
748 msgstr ""
749 "\n"
750 "Prosím zadejte text SMS zprávy, ukonèení pøes EOF (ctrl-D):"
751
752 #: mdsms.c:1567
753 #, c-format
754 msgid "^!Can't open data file \"%s\" for r/o"
755 msgstr "^!Nemohu otevøít datový soubor \"%s\" pro ètení"
756
757 #: mdsms.c:1572
758 #, c-format
759 msgid "^!Error reading stream \"%s\""
760 msgstr "^!Nemohu èíst soubor \"%s\""
761
762 #: mdsms.c:1572
763 msgid "<stdin>"
764 msgstr "<stdin/standardní vstup>"
765
766 #: mdsms.c:1591
767 msgid ".Waiting for device incoming data.."
768 msgstr ".Èekám na vstupní data ze zaøízení.."
769
770 #: mdsms.c:1601
771 #, c-format
772 msgid "!Device file descriptor %d can't fit in select() FD_SETSIZE (%d)"
773 msgstr "!Deskriptor zaøízení %d se nevejde do FD_SETSIZE (%d) funkce select()"
774
775 #: mdsms.c:1613
776 #, c-format
777 msgid "^Failed (retval %d) while waiting for data, ignoring"
778 msgstr "^Selhání (retval %d) pøí èekání na data, ignoruji"
779
780 #: mdsms.c:1620
781 msgid "^Error while waiting for data, ignoring"
782 msgstr "^Chyba pøi èekání na data, ignoruji"
783
784 #: mdsms.c:1628
785 msgid "^No data input after waited for data, retrying"
786 msgstr "^Po èekání na data jsem ¾ádná nezískal, zkou¹ím znovu"
787
788 #: mdsms.c:1647
789 msgid "digit"
790 msgstr "èíslici"
791
792 #: mdsms.c:1651
793 msgid "+/- sign"
794 msgstr "znaménko + èi -"
795
796 #: mdsms.c:1658
797 #, c-format
798 msgid "Expected %s, found '%c' at pos %d of string [%s], formatstring [%s]"
799 msgstr ""
800 "Oèekávám %s, nalezl jsem '%c' na pozici %d øetìzce [%s], formátovací øetìzec "
801 "je [%s]"
802
803 #: mdsms.c:1663
804 #, c-format
805 msgid "String too short for format, string [%s], formatstring [%s]"
806 msgstr ""
807 "Øetìzec je pro daný formát pøíli¹ krátký, øetìzec [%s], formátovací øetìzec "
808 "je [%s]"
809
810 #: mdsms.c:1668
811 #, c-format
812 msgid "Trailing garbage in string [%s], formatstring [%s]"
813 msgstr "Koncová pøebyteèná data v øetìzci [%s], formátovací øetìzec je [%s]"
814
815 #: mdsms.c:1686
816 msgid "year"
817 msgstr "roku"
818
819 #: mdsms.c:1687
820 msgid "month"
821 msgstr "mìsíce"
822
823 #: mdsms.c:1688
824 msgid "day of month"
825 msgstr "dne v mìsíci"
826
827 #: mdsms.c:1689
828 msgid "hour"
829 msgstr "hodiny"
830
831 #: mdsms.c:1690
832 msgid "minute"
833 msgstr "minuty"
834
835 #: mdsms.c:1691
836 msgid "second"
837 msgstr "sekundy"
838
839 #: mdsms.c:1704
840 #, c-format
841 msgid "Weird value of %s, is %d but expected %d..%d, setting to %d"
842 msgstr "Divná hodnota %s, je %d, ale oèekávám %d..%d, nastavuji na %d"
843
844 #: mdsms.c:1715
845 #, c-format
846 msgid "^mktime(3) failed for %s"
847 msgstr "^mktime(3) selhal pro %s"
848
849 #: mdsms.c:1728
850 #, c-format
851 msgid "Cannot find initial '\"' in CMT header: %s"
852 msgstr "Nemohu nalézt poèáteèní '\"' v CMT hlavièce: %s"
853
854 #: mdsms.c:1733
855 #, c-format
856 msgid "Only one '\"' found in CMT header: %s"
857 msgstr "Nalezl jsem pouze jednu '\"' v CMT hlavièce: %s"
858
859 #: mdsms.c:1743
860 #, c-format
861 msgid "%s in CMT header: %s"
862 msgstr "%s v CMT hlavièce: %s"
863
864 #: mdsms.c:1765
865 #, c-format
866 msgid ".Child process w/PID %d has exited, %s, status=%d"
867 msgstr ".Spu¹tìný proces s PID %d skonèil, %s, status=%d"
868
869 #: mdsms.c:1766
870 msgid "normally"
871 msgstr "normálnì"
872
873 #: mdsms.c:1766
874 msgid "abnormally"
875 msgstr "nekorektnì"
876
877 #: mdsms.c:1787
878 #, c-format
879 msgid ".Spawned child receive-SMS process w/PID %d"
880 msgstr ".Spu¹tìn proces po pøijetí SMS s PID %d"
881
882 #: mdsms.c:1791
883 msgid "Can't fork(2), process spawning may block receive"
884 msgstr "Nemohu provést fork(2), spou¹tìní procesu mù¾e zablokovat ètení zpráv"
885
886 #: mdsms.c:1820
887 msgid "Failing ctime(3), ignoring substitution"
888 msgstr "ctime(3) sehlal, ignoruji substituci"
889
890 #: mdsms.c:1834
891 #, c-format
892 msgid "^Failing spawn of receive command: %s"
893 msgstr "^Selhalo spu¹tìní pøíjímacího pøíkazu: %s"
894
895 #: mdsms.c:1838
896 #, c-format
897 msgid "^Failing write to child receive command: %s"
898 msgstr "^Selhal zápis na vstup pøijímacího pøíkazu: %s"
899
900 #: mdsms.c:1840
901 #, c-format
902 msgid "^Spawned receive command failure (code %d): %s"
903 msgstr "^Selhání pøijímacího pøíkazu (kód %d): %s"
904
905 #: mdsms.c:1882
906 #, c-format
907 msgid "Invalid value of \"%s\" at offset %d in: %s"
908 msgstr "Nepovolená hodnota \"%s\" na pozici %d ve: %s"
909
910 #: mdsms.c:1904
911 #, c-format
912 msgid "PDU too long (%d/2) to be valid: %s"
913 msgstr "PDU zprávy pøíli¹ dlouhé (%d/2) na to, aby mohlo být správné: %s"
914
915 #: mdsms.c:1906
916 #, c-format
917 msgid "PDU length odd (%d): %s"
918 msgstr "Délka PDU zprávy je lichá (%d): %s"
919
920 #: mdsms.c:1908
921 #, c-format
922 msgid "PDU length %d too small (min. 2*%d): %s"
923 msgstr "Délka PDU zprávy %d je pøíli¹ malá (min. 2*%d): %s"
924
925 #: mdsms.c:1911
926 #, c-format
927 msgid "Invalid hex byte: %c%c on byte %d in: %s"
928 msgstr "Nepovolené hexadecimální vyjádøení bajtu: %c%c na bajtu %d ve: %s"
929
930 #: mdsms.c:1922
931 #, c-format
932 msgid "SMSC length too large (%d, max. %d): %s"
933 msgstr "Délka SMSC pøíli¹ velká (%d, max. %d): %s"
934
935 #: mdsms.c:1928 mdsms.c:1947
936 #, c-format
937 msgid "Unknown address type 0x%02X of %s, ignoring in PDU: %s"
938 msgstr "Neznámý typ adresy 0x%02X v %s, ignoruji v PDU: %s"
939
940 #: mdsms.c:1928 mdsms.c:1931
941 msgid "SMSC"
942 msgstr "SMSC"
943
944 #: mdsms.c:1931
945 #, c-format
946 msgid "Some digits unrecognized in %s \"%s\", ignoring in PDU: %s"
947 msgstr "Nìkteré èíslice nebyly rozpoznány ve %s \"%s\", ignoruji v PDU: %s"
948
949 #: mdsms.c:1935
950 #, c-format
951 msgid "Unrecognized PDU type 0x%02X at offset %d, dropping: %s"
952 msgstr "Nerozpoznaný typ PDU 0x%02X na pozici %d, zahazuji: %s"
953
954 #: mdsms.c:1939
955 #, c-format
956 msgid "Originating number too large (0x%X, max. 2*0x%X): %s"
957 msgstr "Telefonní èíslo odesílate pøíli¹ dlouhé (0x%X, max. 2*0x%X): %s"
958
959 #: mdsms.c:1941
960 #, c-format
961 msgid "PDU length too short (want %d, is %d): %s"
962 msgstr "Délka PDU pøíli¹ krátká (po¾aduji %d, je %d): %s"
963
964 #: mdsms.c:1947 mdsms.c:1952
965 msgid "originating number"
966 msgstr "zdrojovém telefonním èíslu"
967
968 #: mdsms.c:1951
969 #, c-format
970 msgid "Some digits unrecognized in %s \"%s\", ignoring in PDU at offset %d: %s"
971 msgstr ""
972 "Nìkteré èíslice nebyly rozpoznány ve %s \"%s\", ignoruji v PDU na pozici %d: "
973 "%s"
974
975 #: mdsms.c:1955
976 #, c-format
977 msgid "PID number %02X unsupported, ignoring: %s"
978 msgstr "Hodnota PID %02X nepodporována, ignoruji: %s"
979
980 #: mdsms.c:1959
981 #, c-format
982 msgid "DCS 0x%02X indicates 8-bit data, unsupported, dropping: %s"
983 msgstr ""
984 "Hodnota DCS 0x%02X vyjadøuje 8-mi bitová data, nepodporováno, zahazuji: %s"
985
986 #: mdsms.c:1960
987 #, c-format
988 msgid "DCS 0x%02X unsupported, will attempt decoding: %s"
989 msgstr "Hodnota DCS 0x%02X nepodporována, pokusím se o dekódování: %s"
990
991 #: mdsms.c:1968
992 #, c-format
993 msgid "PDU data (%d) exceed maximum length of %d bytes, cut: %s"
994 msgstr "Délka PDU dat (%d) pøekraèuje maximální hodnotu %d bajtù, oøíznuto: %s"
995
996 #: mdsms.c:1978
997 #, c-format
998 msgid ""
999 "PDU data length (%d/7->%d/8) longer than data (%d), cut to %d/7->%d/8: %s"
1000 msgstr ""
1001 "Délka PDU dat (%d/7->%d/8) del¹í ne¾ naètená data (%d), oøíznuto na %d/7->%"
1002 "d/8: %s"
1003
1004 #: mdsms.c:2048
1005 msgid ""
1006 "atexit(3) not available at compilation time, device cleanup may be missed"
1007 msgstr ""
1008 "atexit(3) nebyla pøi kompilaci k dispozici, úklid stavu zaøízení nemusí být "
1009 "vykonán"
1010
1011 #: mdsms.c:2066
1012 msgid "<command-line>"
1013 msgstr "<pøíkazová øádka>"
1014
1015 #: mdsms.c:2079
1016 #, c-format
1017 msgid ".Detected mode \"%s\" from my program name \"%s\""
1018 msgstr ".Zdetekován re¾im \"%s\" z mého jména programu \"%s\""
1019
1020 #: mdsms.c:2081
1021 #, c-format
1022 msgid ".Automatic mode detection unsuccessul for my progam name \"%s\""
1023 msgstr ""
1024 ".Automatická detekce re¾imu byla pro mé jméno programu \"%s\" neúspì¹ná"
1025
1026 #: mdsms.c:2085
1027 msgid "!Operation mode unset, use --send or similiar command, see help (-h)"
1028 msgstr ""
1029 "!Re¾im operace není nastaven, pou¾ijte --send èi jiný podobný argument, více "
1030 "viz nápovìda (-h)"
1031
1032 #: mdsms.c:2086
1033 #, c-format
1034 msgid ".Running program in mode \"%s\""
1035 msgstr ".Program byl spu¹tìn v re¾imu \"%s\""
1036
1037 #: mdsms.c:2103
1038 #, c-format
1039 msgid "Missing parameter \"%s\""
1040 msgstr "Chybí argument \"%s\""
1041
1042 #: mdsms.c:2106
1043 #, c-format
1044 msgid "!Previous %s considered unrecoverable"
1045 msgstr "!Pøedchozí %s pova¾uji za fatální"
1046
1047 #: mdsms.c:2106
1048 msgid "error"
1049 msgstr "chybu"
1050
1051 #: mdsms.c:2106
1052 msgid "errors"
1053 msgstr "chyby"
1054
1055 #: mdsms.c:2117
1056 #, c-format
1057 msgid "!Number parse error for parameter \"%s\" of \"%s\" at: %s"
1058 msgstr ""
1059 "!Chyba pøi dekódování èísla pro argument \"%s\" ze \"%s\" na pozici: %s"
1060
1061 #: mdsms.c:2138
1062 #, c-format
1063 msgid "!Only one \"%%s\" permitted in lockfile format-string"
1064 msgstr ""
1065 "!Ve formátovacím øetìzci uzamykacího soubor je \"%%s\" povoleno jen jedno"
1066
1067 #: mdsms.c:2141
1068 #, c-format
1069 msgid ""
1070 "!Invalid format-character '%c' in lockfile format-string, only \"%%s\" "
1071 "allowed"
1072 msgstr ""
1073 "!Neznámý formátovací znak '%c' ve formátovacím øetìzci uzamykacího souboru, "
1074 "pouze \"%%s\" je povoleno"
1075
1076 #: mdsms.c:2146
1077 #, c-format
1078 msgid "^!Error opening log \"%s\" for append"
1079 msgstr "^!Chyba pøi otevírání logovacího souboru \"%s\" pro pøidávání (append)"
1080
1081 #: mdsms.c:2147
1082 #, c-format
1083 msgid "Starting up: %s"
1084 msgstr "Program spu¹tìn: %s"
1085
1086 #: mdsms.c:2169
1087 #, c-format
1088 msgid "Warning: -f / --file is forbidden with mode \"%s\""
1089 msgstr "Varování: -f / --file jsou povoleny jen v re¾imu \"%s\""
1090
1091 #: mdsms.c:2176 mdsms.c:2186
1092 #, c-format
1093 msgid "!Unrecognized %s argument \"%s\", supported only: %s"
1094 msgstr "!Nerozpoznaný %s argument \"%s\", podporovány pouze: %s"
1095
1096 #: mdsms.c:2198
1097 #, c-format
1098 msgid "!Specified baudrate %ld is not supported"
1099 msgstr "!Specifikovaná baudová rychlost %ld není podporována"
1100
1101 #: mdsms.c:2200
1102 #, c-format
1103 msgid ".Will use baudrate %ld with hexval 0x%X"
1104 msgstr ".Pou¾iji baudovou rychlost %ld, hex hodnota 0x%X"
1105
1106 #: mdsms.c:2204
1107 #, c-format
1108 msgid ".Locking device \"%s\" by \"%s\".."
1109 msgstr ".Uzamykám zaøízení \"%s\" souborem \"%s\".."
1110
1111 #: mdsms.c:2209
1112 #, c-format
1113 msgid "Device lock succeeded after %ld seconds"
1114 msgstr "Uzamknutí zaøízení uspìlo po %ld sekundách"
1115
1116 #: mdsms.c:2214
1117 #, c-format
1118 msgid ".Opening device \"%s\".."
1119 msgstr ".Otevírám zaøízení \"%s\".."
1120
1121 #: mdsms.c:2216
1122 #, c-format
1123 msgid "^!Cannot open device \"%s\" for r/w access"
1124 msgstr "^!Nemohu otevøít zaøízení \"%s\" pro ètení i zápis"
1125
1126 #: mdsms.c:2221
1127 msgid "^Unable to get termios settings"
1128 msgstr "^Nemohu získat terminálová nastavení (termios)"
1129
1130 #: mdsms.c:2235
1131 msgid "^Error setting termios baudrate on device"
1132 msgstr "^Nemohu nastavit vlastnosti terminálu (termios) zaøízení"
1133
1134 #: mdsms.c:2237
1135 msgid "^Error flushing termios (TCIOFLUSH) on device"
1136 msgstr "^Nemohu vyprázdnit vstupnì-výstupní fronty (TCIOFLUSH) zaøízení"
1137
1138 #: mdsms.c:2239
1139 msgid "^!Unable to set initial termios device settings"
1140 msgstr "^!Nemohu nastavit poèáteèní vlastnosti terminálu (termios)"
1141
1142 #: mdsms.c:2255
1143 msgid ".Using AT+CMGF=1 (text mode).."
1144 msgstr ".Pou¾ívám AT+CMGF=1 (textový re¾im).."
1145
1146 #: mdsms.c:2261
1147 msgid ".Using AT+CMGF=0 (PDU mode).."
1148 msgstr ".Pou¾ívám AT+CMGF=0 (PDU re¾im).."
1149
1150 #: mdsms.c:2312
1151 msgid ".Initialization successful, infinite retry count set"
1152 msgstr ".Inicializace úspì¹ná, nastavil jsem nekoneèné opakování"
1153
1154 #: mdsms.c:2322
1155 msgid ".Dialout detected, waiting for lock.."
1156 msgstr ".Detekováno odchozí voláni, èekám na uzamknutí.."
1157
1158 #: mdsms.c:2323
1159 #, c-format
1160 msgid ".Closing device \"%s\".."
1161 msgstr ".Uzavírám zaøízení \"%s\".."
1162
1163 #: mdsms.c:2325
1164 #, c-format
1165 msgid "Error closing device \"%s\""
1166 msgstr "Chyba pøi uzavírání zaøízení \"%s\""
1167
1168 #: mdsms.c:2340
1169 #, c-format
1170 msgid "Receive-header parsing failed on: %s"
1171 msgstr "Selhalo dekódování pøijímací hlavièky na: %s"
1172
1173 #: mdsms.c:2358
1174 #, c-format
1175 msgid ""
1176 "\n"
1177 "Message successfuly sent with MR (Message Reference): %s"
1178 msgstr ""
1179 "\n"
1180 "Zpráva úspì¹nì odeslána s MR (referenèní èíslo zprávy): %s"
1181
1182 #: mdsms.c:2363
1183 #, c-format
1184 msgid "SMS sent (after %d retries), %d part(s)"
1185 msgstr "SMS odeslána (po %d opakováních), celkem %d èást(í)"
1186
1187 #: mdsms.c:2365
1188 #, c-format
1189 msgid "SMS sent (after %d retries)"
1190 msgstr "SMS odeslána (po %d opakováních)"