4f6fcfad5078ed1762896b598adcdeda4a1619e1
[mdsms.git] / po / cs.po
1 # $Id$
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: mdsms 1.5.0\n"
5 "POT-Creation-Date: 2001-04-07 17:14+0200\n"
6 "PO-Revision-Date: 1999-11-03 13:45+0100\n"
7 "Last-Translator: Jan Kratochvil <short@ucw.cz>\n"
8 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12
13 #: mdsms.c:167
14 msgid "<ERROR>"
15 msgstr "<CHYBA>"
16
17 #: mdsms.c:214
18 msgid "!Virtual memory exhausted"
19 msgstr "!Dostupná pamìt vyèerpána"
20
21 #: mdsms.c:226
22 #, c-format
23 msgid "^Error removing my device lockfile \"%s\""
24 msgstr "^Nemohu odstranit zámek zaøízení pojmenovaný \"%s\""
25
26 #: mdsms.c:243
27 msgid "^Error restoring termios for device"
28 msgstr "^Nemohu obnovit nastavení terminálu (termios) zaøízení"
29
30 #: mdsms.c:253
31 msgid ""
32 "\n"
33 "%s\n"
34 "Usage: %s [-c|--config <cfgfile>] [-d|--device <device>]\n"
35 "             [-L|--log <file>] [-l|--lockfile <lock>]\n"
36 "             [-b|--baud <rate>] [-x|--xonxoff] [-C|--rtscts]\n"
37 "             [-M|--smsmode <mode>] [-P|--pdusmscmode <mode>]\n"
38 "             [-s|--smsc <smsc #>] [-m|--maxretry <#>]\n"
39 "             [-r|--readtime <sec>] [-t|--chartime <msec>] [-T|--cmdtime "
40 "<msec>]\n"
41 "             [-v|--verbose] [-h|--help] [-V|--version]\n"
42 "             {--send | --send-mobildock | --receive | --logo-send}\n"
43 "  --send / --send-mobildock:\n"
44 "             [-f|--file] <dest. phone> <msg text|msg filename>\n"
45 "  --receive:\n"
46 "             <command name>\n"
47 "  --logo-send:\n"
48 "             <dest. phone> <logo filename> [<GSMnet id>]\n"
49 "  --ring-send:\n"
50 "             <dest. phone> <ring filename>\n"
51 "\n"
52 " -c, --config\tRead this additional config file\n"
53 "\t\t(def. \"%s\" and \"$HOME%s\")\n"
54 " -d, --device\tMobile on this serial device (def. \"%s\")\n"
55 " -L, --log\tLog all important messages to this file (def. \"%s\")\n"
56 " -l, --lockfile\tLock serial port by this file, \"%%s\" is basename of "
57 "device\n"
58 "\t\t(def. \"%s\")\n"
59 " -b, --baud\tSet baudrate, 2400-57600 supported (def. %d)\n"
60 " -x, --xonxoff\tUse XON/XOFF (AKA software) serial port handshaking - "
61 "default\n"
62 " -C, --rtscts\tUse RTS/CTS (AKA hardware) serial port handshaking%s\n"
63 " -M, --smsmode\tForce SMS as: \"pdu\" or 0: PDU mode, \"text\" or 1: text "
64 "mode\n"
65 " -P, --pdusmscmode\tForce PDU as: \"count-in\", \"count-out\", \"none\"\n"
66 " -s, --smsc\tUse this SMS Center number (def. query from mobile)\n"
67 " -m, --maxretry\tMaximum retries of any command before giving up (def. %d)\n"
68 " -r, --readtime\tSeconds for maximum wait time for response\n"
69 "\t\t(def. %ds standard, %ds for MobilDock modes,\n"
70 "\t\t multiplied %dx for long cmds)\n"
71 " -t, --chartime\tMilliseconds between each char (def. %dms)\n"
72 " -T, --cmdtime\tMilliseconds before each whole AT command (def. %dms)\n"
73 " -v, --verbose\tIncrease verbosity level, more \"-v\"s give more messages\n"
74 " -h, --help\tPrint a summary of the options\n"
75 " -V, --version\tPrint the version number\n"
76 "\n"
77 "--send / --send-mobildock:\n"
78 " -f, --file\tRead contents of message from file instead\n"
79 "--receive:\n"
80 " <command name>\tProgram to run on receive, message will be on stdin\n"
81 "\t\tFollowing substitutes are recognized:\n"
82 "\t\t%%p - source phone number\n"
83 "\t\t%%T - timestamp from SMSC as # of seconds from 1970 (-1 if invalid)\n"
84 "\t\t%%t - ctime(3) style timestamp (e.g. \"Wed Jun 30 21:49:08 1993\"),\n"
85 "\t\t     empty string if invalid\n"
86 "\t\t%%s - originating SMSC number, if available (else empty)\n"
87 "--logo-send:\n"
88 " <GSMnet id>\t* Oper. logo: Enter custom network code MccMnc, e.g. 23002\n"
89 "\t\t* Oper. logo: Specify \"%s\" to read network code from NOL file\n"
90 "\t\t* Group gfx : Specify \"%s\" to send logo as group graphics\n"
91 "\n"
92 "You may need to use the following line to catch all of this help text:\n"
93 "./mdsms 2>&1|more\n"
94 "\n"
95 msgstr ""
96 "\n"
97 "%s\n"
98 "U¾ití: %s [-c|--config <konf. soubor>] [-d|--device <zaøízení>]\n"
99 "             [-L|--log <log. soubor>] [-l|--lockfile <zámek>]\n"
100 "             [-b|--baud <rychlost>] [-x|--xonxoff] [-C|--rtscts]\n"
101 "             [-M|--smsmode <re¾im>] [-P|--pdusmscmode <re¾im>]\n"
102 "             [-s|--smsc <è. smsc>] [-m|--maxretry <#>]\n"
103 "             [-r|--readtime <sek>] [-t|--chartime <msek>] [-T|--cmdtime "
104 "<msek>]\n"
105 "             [-v|--verbose] [-h|--help] [-V|--version]\n"
106 "             {--send | --send-mobildock | --receive | --logo-send}\n"
107 "  --send / --send-mobildock: (poslat / poslat pøes MobilDock)\n"
108 "             [-f|--file] <cílový telefon> <text zprávy|soubor zprávy>\n"
109 "  --receive: (pøijímat)\n"
110 "             <pøíkaz s parametry>\n"
111 "  --logo-send: (odeslat Nokia logo)\n"
112 "             <cílový telefon> <soubor s logem> [<èíslo GSM sítì>]\n"
113 "  --ring-send: (odeslat Nokia zvonìní)\n"
114 "             <cílový telefon> <soubor se zvonìním>\n"
115 "\n"
116 " -c, --config\tPøeèti také argumenty z tohoto konfiguraèního souboru\n"
117 "\t\t(standardnì \"%s\" a \"$HOME%s\")\n"
118 " -d, --device\tMobil je pøipojen na tomto zaøízení (std. \"%s\")\n"
119 " -L, --log\tLogovací soubor pro dùle¾ité zprávy (std. \"%s\")\n"
120 " -l, --lockfile\tSoubor pro uzamknutí zaøízení, \"%%s\" je basename "
121 "zaøízení\n"
122 "\t\t(std. \"%s\")\n"
123 " -b, --baud\tNastavení baudové rychlosti, podporováno 2400-57600 (std. %d)\n"
124 " -x, --xonxoff\tPou¾ij XON/XOFF (tj. software) handshake sériového portu - "
125 "standardnì\n"
126 " -C, --rtscts\tPou¾ij RTS/CTS (tj. hardware) handshake sériového portu%s\n"
127 " -M, --smsmode\tV®DY SMS jako: \"pdu\" èi 0: PDU re¾im, \"text\" èi 1: "
128 "textový re¾im\n"
129 " -P, --pdusmscmode\tV®DY PDU jako: \"count-in\", \"count-out\", \"none\"\n"
130 " -s, --smsc\tPou¾ij toto èíslo SMS centra (std. zjistit z mobilu)\n"
131 " -m, --maxretry\tMaximální poèet opakování pøíkazu (std. %d)\n"
132 " -r, --readtime\tMaximální doba èekání na odpovìd, v sekundách\n"
133 "\t\t(std. %ds normálnì, %ds pro re¾im(y) pro MobilDock,\n"
134 "\t\t vynásobeno %dx pro dlouhotrvající pøíkazy)\n"
135 " -t, --chartime\tPoèet milisekund mezi ka¾dým znakem (std. %dms)\n"
136 " -T, --cmdtime\ttPoèet milisekund pøed AT pøíkazem (std. %dms)\n"
137 " -v, --verbose\tZvý¹ení úrovnì informativních výpisù, více \"-v\" pro více "
138 "zpráv\n"
139 " -h, --help\tTento seznam mo¾ných argumentù\n"
140 " -V, --version\tVytisknout èíslo verze\n"
141 "\n"
142 "--send / --send-mobildock: (poslat / poslat pøes MobilDock)\n"
143 " -f, --file\tText zprávy se má èíst ze souboru se zadaným jménem\n"
144 "--receive: (pøijímat)\n"
145 " <pøíkaz s parametry>\tProgram pro spu¹tìní, zpráva bude na standardním "
146 "vstupu\n"
147 "\t\tNaslédující substituce jsou na pøíkazu provedeny:\n"
148 "\t\t%%p - telefonní èíslo odesilatele zprávy\n"
149 "\t\t%%T - èas odeslání (ze SMSC) jako poèet sekund od roku 1970,\n"
150 "\t\t     hodnota -1 je-li nekorektní\n"
151 "\t\t%%t - èas odeslání ve stylu ctime(3) (napø. \"Wed Jun 30 21:49:08 "
152 "1993\"),\n"
153 "\t\t     prázdný øetìzec je-li pøijaty èas nekorektní\n"
154 "\t\t%%s - èíslo SMSC pøíchozí zprávy, je-li k dispozici (jinak prázdné)\n"
155 "--logo-send: odeslat Nokia logo\n"
156 " <èíslo GSM sítì>\t* Logo oper.: Zadejte èíslo sítì ve tvaru MccMnc, napø. "
157 "23002\n"
158 "\t\t* Logo oper.: Zadejte \"%s\" pro naètení èísla sítì z NOL souboru\n"
159 "\t\t* Logo skupiny: Zadejte \"%s\" pro poslání souboru èehokoliv jako loga "
160 "skupiny\n"
161 "\n"
162 "Mo¾ná bude tøeba pou¾ít následující pøíkaz, abyste zachytili nápovìdu "
163 "celou:\n"
164 "./mdsms 2>&1|more\n"
165 "\n"
166
167 #: mdsms.c:317
168 msgid ""
169 "\n"
170 "\t\t(Not supported on this platform!)"
171 msgstr ""
172 "\n"
173 "\t\t(Není podporováno na této platformì!)"
174
175 #: mdsms.c:365
176 #, c-format
177 msgid "^Error closing \"%s\""
178 msgstr "^Chyba pøi uzavírání \"%s\""
179
180 #: mdsms.c:373
181 #, c-format
182 msgid "^Error seeking to end of \"%s\""
183 msgstr "^Nemohu nastavit ukazatel (seek) na konec \"%s\""
184
185 #: mdsms.c:375
186 #, c-format
187 msgid "^Error measuring length of \"%s\""
188 msgstr "^Nemohu zjistit délku \"%s\""
189
190 #: mdsms.c:391
191 #, c-format
192 msgid "Too many config files to read, max is %d, break-out"
193 msgstr ""
194 "Pøíli¹ konfiguraèních souborù pro naèítání, maximum je %d, konèím s jejich "
195 "ètením"
196
197 #: mdsms.c:395
198 #, c-format
199 msgid "^Can't open config file \"%s\" for r/o"
200 msgstr "^Nemohu otevøít konfiguraèní soubor \"%s\" pro ètení"
201
202 #: mdsms.c:399
203 #, c-format
204 msgid ".Reading config file \"%s\""
205 msgstr ".Naèítám konfiguraèní soubor \"%s\""
206
207 #: mdsms.c:402
208 #, c-format
209 msgid "File \"%s\" is too long, read only %d bytes"
210 msgstr "Soubor \"%s\" je pøíli¹ dlouhy, naèetl jsem pouze %d bajtù"
211
212 #: mdsms.c:406
213 #, c-format
214 msgid "File \"%s\" read error, got only %u bytes of %ld"
215 msgstr ""
216 "Chyba pøi ètení \"%s\", naèetl jsem pouze %u bajtù z celkem %ld po¾adovaných"
217
218 #: mdsms.c:417
219 #, c-format
220 msgid ""
221 "\n"
222 "Config \"%s\": arg#%d: %s"
223 msgstr ""
224 "\n"
225 "Konf. soubor \"%s\": argument #%d: %s"
226
227 #: mdsms.c:423
228 #, c-format
229 msgid "Too many arguments in \"%s\", from offset %d ignored"
230 msgstr "Pøíli¹ argumentù v \"%s\", od pozice %d ignorovány"
231
232 #: mdsms.c:575
233 #, c-format
234 msgid "Looping (%d) during attempt to read config file \"%s\", break-out"
235 msgstr ""
236 "Pokus o zacyklení (%d) pøi ètení konfiguraèního souboru \"%s\", konèím "
237 "naèítání"
238
239 #: mdsms.c:601
240 #, c-format
241 msgid ""
242 "!RTS/CTS handshake NOT supported on this platform! Occured during parsing "
243 "option %d from \"%s\""
244 msgstr ""
245 "!RTS/CTS handshake NENÍ na této platformì podporován! Nastalo pøi zpracování "
246 "argumentu %d ze \"%s\""
247
248 #: mdsms.c:624
249 #, c-format
250 msgid ""
251 "\n"
252 "Last getopt(3) error occured during parsing option %d from \"%s\"! Follows "
253 "help:"
254 msgstr ""
255 "\n"
256 "Poslední zobrazená chyba getopt(3)-u nastala pøi zpracování argumentu %d ze "
257 "\"%s\"! Následuje nápovìda:"
258
259 #: mdsms.c:645
260 msgid "destination phone number"
261 msgstr "cílový telefon"
262
263 #: mdsms.c:646
264 msgid "logo filename"
265 msgstr "soubor s logem"
266
267 #: mdsms.c:647
268 msgid "ring filename"
269 msgstr "soubor se zvonìním"
270
271 #: mdsms.c:648
272 msgid "body text"
273 msgstr "text zprávy"
274
275 #: mdsms.c:650
276 msgid "GSM operator network code"
277 msgstr "kód GSM sítì operátora"
278
279 #: mdsms.c:651
280 msgid "device for communication"
281 msgstr "zaøízení pro komunikaci"
282
283 #: mdsms.c:671
284 #, c-format
285 msgid ""
286 "\n"
287 "Excessive option %d from \"%s\" ignored: %s"
288 msgstr ""
289 "\n"
290 "Pøebyteèný argument %d ze \"%s\" zignorován: %s"
291
292 #: mdsms.c:685
293 #, c-format
294 msgid "Invalid digit '%c' in phone number - at offset %d"
295 msgstr "Chybný znak '%c' v telefonním èísle na pozici %d"
296
297 #: mdsms.c:690
298 #, c-format
299 msgid "Phone number too long (%d), max. %d digits allowed"
300 msgstr "Telefonní èíslo je pøíli¹ dlouhé (%d), povoleno max. %d èíslic"
301
302 #: mdsms.c:701
303 #, c-format
304 msgid "!%s in option %d from \"%s\": %s"
305 msgstr "!%s v argumentu %d ze \"%s\": %s"
306
307 #: mdsms.c:716
308 msgid "Unknown formatsymbol '%c' (use \"%%%%%c\" to fix it) at pos %d in: %s"
309 msgstr ""
310 "Neznámý formátovací znak '%c' (pou¾ijte \"%%%%%c\" pro opravu) na pozici %d "
311 "ve: %s"
312
313 #: mdsms.c:743
314 #, c-format
315 msgid ""
316 "\n"
317 "Invalid characted '%c' in GSMnet at offs %d: %s"
318 msgstr ""
319 "\n"
320 "Chybný znak '%c' v kódu GSM sítì na pozici %d: %s"
321
322 #: mdsms.c:749
323 #, c-format
324 msgid ""
325 "\n"
326 "GSMnet is required to have exactly 5 digits or to be\n"
327 "either \"%s\" or \"%s\", but found length %d: %s"
328 msgstr ""
329 "\n"
330 "Kód GSM sítì musí mít pøesnì 5 cifer nebo musí být buï\n"
331 "\"%s\" èi \"%s\", ale jeho `nalezená délka je %d: %s"
332
333 #: mdsms.c:756
334 #, c-format
335 msgid ""
336 "\n"
337 "GSMnet option %d from \"%s\" rejected due to previous errors: %s"
338 msgstr ""
339 "\n"
340 "Kód GSM sítì, argument %d ze \"%s\" zahozen pro pøedchozí chyby: %s"
341
342 #: mdsms.c:774
343 #, c-format
344 msgid "Error closing lockfile \"%s\""
345 msgstr "^Nemohu uzavøít uzamykací soubor \"%s\""
346
347 #: mdsms.c:793
348 #, c-format
349 msgid ".Checking the lockfile \"%s\".."
350 msgstr ".Kontroluji uzamykací soubor \"%s\".."
351
352 #: mdsms.c:798
353 #, c-format
354 msgid ".Lockfile \"%s\" is still not valid, removing it"
355 msgstr ".Uzamykací soubor \"%s\" je¹tì stále není korektní, odstraòuji jej"
356
357 #: mdsms.c:810
358 #, c-format
359 msgid "^Error during checking consciousness of PID %d"
360 msgstr "^Chyba pøi kontrole ¾ivotaschopnosti procesu s PID %d"
361
362 #: mdsms.c:815
363 #, c-format
364 msgid ".Lockfile \"%s\" is stale (PID %d), removing it"
365 msgstr ".Uzamykací soubor \"%s\" je ji¾ neplatný (PID %d), odstraòuji jej"
366
367 #: mdsms.c:819
368 #, c-format
369 msgid "^Error removing foreign lockfile \"%s\""
370 msgstr "^Nemohu odstranit cizí uzamykací soubor \"%s\""
371
372 #: mdsms.c:825
373 #, c-format
374 msgid "^!Error creating lockfile \"%s\""
375 msgstr "^Nemohu vytvoøit uzamykací soubor \"%s\""
376
377 #: mdsms.c:830
378 #, c-format
379 msgid "^!Error writing data to lockfile \"%s\""
380 msgstr "^Nemohu zapisovat do uzamykacího souboru \"%s\""
381
382 #: mdsms.c:850
383 msgid "Timed out"
384 msgstr "Maximální doba vypr¹ela"
385
386 #: mdsms.c:858
387 #, c-format
388 msgid "^!fcntl() on device for %s mode"
389 msgstr "^!Volání fcntl() na zaøizení pro získáni %s re¾imu"
390
391 #: mdsms.c:858
392 msgid "blocking"
393 msgstr "blokujícího"
394
395 #: mdsms.c:858
396 msgid "non-blocking"
397 msgstr "neblokujícího"
398
399 #: mdsms.c:892
400 #, c-format
401 msgid "!Maximum command retry count (%ld) exceeded"
402 msgstr "!Maximální poèet opakování pøíkazu (%ld) pøekroèen"
403
404 #: mdsms.c:893
405 #, c-format
406 msgid ".Retrying phase, %d out of %ld.."
407 msgstr ".Fáze opakování, poøadí %d z celkem %ld.."
408
409 #: mdsms.c:906
410 msgid "<unset>"
411 msgstr "<nenastaveno>"
412
413 #. GCC formatstring-check workaround
414 #: mdsms.c:950
415 #, c-format
416 msgid ".devcmd(sendfmt=%s,term=%s,catch=%s)"
417 msgstr ".devcmd(poslatformát=%s,skonèit=%s,zachytit=%s)"
418
419 #: mdsms.c:976
420 #, c-format
421 msgid "!Command too big (%d>%d)"
422 msgstr "!Pøíkaz je pøíli¹ velký (%d>%d)"
423
424 #: mdsms.c:977
425 #, c-format
426 msgid ".devcmd formatted send=%s%s"
427 msgstr ".devcmd zformátované poslání=%s%s"
428
429 #: mdsms.c:983
430 msgid "^Error flushing I/O queue of device"
431 msgstr "^Nemohu vyprázdnit I/O frontu zaøízení"
432
433 #: mdsms.c:987
434 #, c-format
435 msgid "^Error forcing output of char at pos %d of cmd %s"
436 msgstr "^Nemohu zajistit výstup znaku na pozici %d pøíkazu %s"
437
438 #: mdsms.c:991
439 #, c-format
440 msgid "^Wrote only %d of %d bytes of command"
441 msgstr "^Zapsáno pouze %d z celkem %d bajtù pøíkazu"
442
443 #: mdsms.c:1024
444 #, c-format
445 msgid "Maximum response timeout (%lds) exceeded"
446 msgstr "Maximální doba odezvy (%lds) pøekroèena"
447
448 #: mdsms.c:1025
449 #, c-format
450 msgid "^Couldn't read device data (ret=%d)"
451 msgstr "^Nemohu èíst data zaøízení (návratový kód=%d)"
452
453 #: mdsms.c:1033
454 #, c-format
455 msgid ""
456 "\n"
457 "Got chunk of data from device: %s"
458 msgstr ""
459 "\n"
460 "Data ze zaøízení: %s"
461
462 #: mdsms.c:1046
463 #, c-format
464 msgid "Found ERROR response on command %s"
465 msgstr "Nalezl jsem ERROR v odpovìdi na pøíkaz %s"
466
467 #: mdsms.c:1079
468 #, c-format
469 msgid ".Returning data %s for cmd %s"
470 msgstr ".Vracím data %s pro pøíkaz %s"
471
472 #: mdsms.c:1093
473 #, c-format
474 msgid "!Error during conversion of number at: %s"
475 msgstr "!Chyba pøi konverzi èísla od pozice: %s"
476
477 #: mdsms.c:1132
478 msgid "!No SMSC set in mobile station found, please use option \"-s\""
479 msgstr ""
480 "!V mobilním zaøízení nebylo nalezeno èíslo SMSC, prosím pou¾ijte argument "
481 "\"-s\""
482
483 #: mdsms.c:1133
484 #, c-format
485 msgid ""
486 "\n"
487 "Found default SMSC in mobile: %s"
488 msgstr ""
489 "\n"
490 "Nalezl jsem SMSC v mobilu: %s"
491
492 #: mdsms.c:1134
493 #, c-format
494 msgid "!No left-quote found in: %s"
495 msgstr "!Chybí levé uvozovky: %s"
496
497 #: mdsms.c:1135
498 #, c-format
499 msgid "!No right-quote found in: %s"
500 msgstr "!Chybí pravé uvozovky: %s"
501
502 #: mdsms.c:1137
503 msgid "!No SMS set in mobile station found, please use option \"-s\""
504 msgstr ""
505 "!V mobilním zaøízení nebylo nalezeno èíslo SMSC, prosím pou¾ijte argument "
506 "\"-s\""
507
508 #: mdsms.c:1143
509 #, c-format
510 msgid "!No comma found after quotes in: %s"
511 msgstr "!Nenalezl jsem po uvozovkách èárku ve: %s"
512
513 #: mdsms.c:1147
514 #, c-format
515 msgid "!Type parse error in: %s"
516 msgstr "!Chyba pøi dekódování typu ve: %s`"
517
518 #: mdsms.c:1151
519 #, c-format
520 msgid ""
521 "\n"
522 "Decoded SMSC address: %s"
523 msgstr ""
524 "\n"
525 "Zji¹tìné èíslo SMSC: %s"
526
527 #: mdsms.c:1169
528 #, c-format
529 msgid ""
530 "Can't convert character '%c' (0x%02X) at offs %d (0-based), substituted '?'"
531 msgstr ""
532 "Nemohu zkonvertovat znak '%c' (0x%02X) na pozici %d (od 0-ly), substituji '?'"
533
534 #: mdsms.c:1207
535 #, c-format
536 msgid ""
537 "\n"
538 "Will send hexdata: %s"
539 msgstr ""
540 "\n"
541 "Pøipravil jsem hexdata: %s"
542
543 #: mdsms.c:1229
544 #, c-format
545 msgid "^!Cannot open logo file \"%s\" for r/o"
546 msgstr "^!Nemohu otevøít soubor s logem \"%s\" pro ètení"
547
548 #: mdsms.c:1236
549 #, c-format
550 msgid ".Reading NOL file \"%s\", GSMnet \"%s\", word@4=%d.."
551 msgstr ".Naèítám NOL soubor \"%s\", èíslo GSM sítì \"%s\", hodnota@4=%d.."
552
553 #: mdsms.c:1241
554 #, c-format
555 msgid ".Reading NGG file \"%s\", word@4=%d.."
556 msgstr ".Naèítám NGG soubor \"%s\", hodnota@4=%d.."
557
558 #: mdsms.c:1244
559 #, c-format
560 msgid "!Unknown file format of logo file \"%s\""
561 msgstr "!Neznámý formát souboru s logem \"%s\""
562
563 #: mdsms.c:1246
564 msgid ""
565 "!NOL network code detection requested but NOL file not loaded, please "
566 "specify network code"
567 msgstr ""
568 "!Byla po¾adována detekce èíslá GSM sítì z NOL, ale NOL soubor není k "
569 "dispozici, specifikujte prosím èíslo GSM sítì"
570
571 #: mdsms.c:1250
572 msgid ""
573 "\n"
574 "Sending logo as: group graphics"
575 msgstr ""
576 "\n"
577 "Posílám logo jako: symbol skupiny"
578
579 #: mdsms.c:1254
580 #, c-format
581 msgid ""
582 "\n"
583 "Sending logo as: operator logo for \"%s\""
584 msgstr ""
585 "\n"
586 "Posílám logo jako: logo operátora \"%s\""
587
588 #: mdsms.c:1259
589 #, c-format
590 msgid ".Magic words: @+4=%d, @+6=%d, @+8=%d"
591 msgstr ".Magické hodnoty: @+4=%d, @+6=%d, @+8=%d"
592
593 #: mdsms.c:1263
594 #, c-format
595 msgid "!Invalid size: %dx%d"
596 msgstr "!Nesprávná velikost: %dx%d"
597
598 #: mdsms.c:1265
599 #, c-format
600 msgid "!Logo file \"%s\" too short - actual=%d, need(%dx%d)=%d"
601 msgstr "!Soubor loga \"%s\" je pøíli¹ krátký - velikost=%d, potøebná(%dx%d)=%d"
602
603 #: mdsms.c:1268
604 #, c-format
605 msgid "Ignoring trailing garbage in \"%s\", used only %d bytes"
606 msgstr "Ignoruji pøebyteèná data v \"%s\", pou¾il jsem pouze %d bajtù"
607
608 #: mdsms.c:1270
609 #, c-format
610 msgid "!SMS size would be %d bytes but 140 is maximum"
611 msgstr "!Velikost SMS zprávy by byla %d bajtù, ale 140 je maximum"
612
613 #: mdsms.c:1284
614 #, c-format
615 msgid ""
616 "!Invalid character (neither '0' nor '1') in logo file \"%s\" at offset 0x%X"
617 msgstr ""
618 "!Nekorektní znak (ani '0', ani '1') v souboru s logem \"%s\" na pozici 0x%X"
619
620 #: mdsms.c:1325
621 #, c-format
622 msgid "^!Cannot open ring file \"%s\" for r/o"
623 msgstr "^!Nemohu otevøít soubor se zvonìním \"%s\" pro ètení"
624
625 #: mdsms.c:1327
626 msgid "!File size determination is essential to continue operation"
627 msgstr "!Zji¹tìní velikosti souboru je nutné pro pokraèování"
628
629 #: mdsms.c:1329
630 #, c-format
631 msgid "!File \"%s\" size %ld too small (must >=0x103)! Is it .000 file?"
632 msgstr ""
633 "!Velikost souboru \"%s\" %ld je pøíli¹ malá (musí být >=0x103)! Je to vùbec "
634 ".000 soubor?"
635
636 #: mdsms.c:1332
637 #, c-format
638 msgid "^Seeking error on \"%s\", ignoring"
639 msgstr "^Chyba pøi nastavování ukazatele (seek) ve \"%s\", ignoruji"
640
641 #: mdsms.c:1336
642 #, c-format
643 msgid "^Read error on \"%s\", wanted %ld, got %d"
644 msgstr "^Chyba pøi ètení \"%s\", vy¾aduji %ld, získal jsem %d"
645
646 #: mdsms.c:1337
647 #, c-format
648 msgid ""
649 "\n"
650 "Sending ring tone \"%s\" as single SMS (size %ld, max %d)"
651 msgstr ""
652 "\n"
653 "Posílám zvonìní \"%s\" jako jedinou SMS zprávu (velikost %ld, maximum je %d)"
654
655 #: mdsms.c:1344
656 #, c-format
657 msgid "!File size %ld too large even for multi-SMS ring upload (max=%d)"
658 msgstr ""
659 "!Velikost souboru %ld je pøíli¹ velká i pro víceèás»ové SMS (maximum=%d)"
660
661 #: mdsms.c:1348
662 #, c-format
663 msgid ""
664 "\n"
665 "Sending ring tone \"%s\" as %d multi-SMSes (size %ld, max %d, frag %d)"
666 msgstr ""
667 "\n"
668 "Posílám zvonìní \"%s\" jako %d zpráv(y) (velikost %ld, maximum je %d, "
669 "fragment %d)"
670
671 #: mdsms.c:1352
672 #, c-format
673 msgid ""
674 "\n"
675 "Using unique multi-SMS ID 0x%02X"
676 msgstr ""
677 "\n"
678 "Pou¾ívám unikátní èíslo víceèás»ové SMS 0x%02X"
679
680 #: mdsms.c:1357
681 #, c-format
682 msgid "^Read error on \"%s\", wanted %d, got %d"
683 msgstr "^Chyba pøi ètení \"%s\", vy¾aduji %d, získal jsem %d"
684
685 #: mdsms.c:1383
686 #, c-format
687 msgid "Body too large (%d>%d), cut"
688 msgstr "Velikost SMS textu pøíli¹ velká (%d>%d), zkrátil jsem jej"
689
690 #: mdsms.c:1430
691 msgid ""
692 "\n"
693 "Please enter the SMS text body, end with EOF (ctrl-D):"
694 msgstr ""
695 "\n"
696 "Prosím zadejte text SMS zprávy, ukonèení pøes EOF (ctrl-D):"
697
698 #: mdsms.c:1434
699 #, c-format
700 msgid "^!Can't open data file \"%s\" for r/o"
701 msgstr "^!Nemohu otevøít datový soubor \"%s\" pro ètení"
702
703 #: mdsms.c:1439
704 #, c-format
705 msgid "^!Error reading stream \"%s\""
706 msgstr "^!Nemohu èíst soubor \"%s\""
707
708 #: mdsms.c:1439
709 msgid "<stdin>"
710 msgstr "<stdin/standardní vstup>"
711
712 #: mdsms.c:1467
713 #, c-format
714 msgid "!Device file descriptor %d can't fit in select() FD_SETSIZE (%d)"
715 msgstr "!Deskriptor zaøízení %d se nevejde do FD_SETSIZE (%d) funkce select()"
716
717 #: mdsms.c:1476
718 #, c-format
719 msgid "^Failed (retval %d) while waiting for data, ignoring"
720 msgstr "^Selhání (retval %d) pøí èekání na data, ignoruji"
721
722 #: mdsms.c:1483
723 msgid "^Error while waiting for data, ignoring"
724 msgstr "^Chyba pøi èekání na data, ignoruji"
725
726 #: mdsms.c:1491
727 msgid "^No data input after waited for data, retrying"
728 msgstr "^Po èekání na data jsem ¾ádná nezískal, zkou¹ím znovu"
729
730 #: mdsms.c:1510
731 msgid "digit"
732 msgstr "èíslici"
733
734 #: mdsms.c:1514
735 msgid "+/- sign"
736 msgstr "znaménko + èi -"
737
738 #: mdsms.c:1521
739 #, c-format
740 msgid "Expected %s, found '%c' at pos %d of string [%s], formatstring [%s]"
741 msgstr ""
742 "Oèekávám %s, nalezl jsem '%c' na pozici %d øetìzce [%s], formátovací øetìzec "
743 "je [%s]"
744
745 #: mdsms.c:1526
746 #, c-format
747 msgid "String too short for format, string [%s], formatstring [%s]"
748 msgstr ""
749 "Øetìzec je pro daný formát pøíli¹ krátký, øetìzec [%s], formátovací øetìzec "
750 "je [%s]"
751
752 #: mdsms.c:1531
753 #, c-format
754 msgid "Trailing garbage in string [%s], formatstring [%s]"
755 msgstr "Koncová pøebyteèná data v øetìzci [%s], formátovací øetìzec je [%s]"
756
757 #: mdsms.c:1549
758 msgid "year"
759 msgstr "roku"
760
761 #: mdsms.c:1550
762 msgid "month"
763 msgstr "mìsíce"
764
765 #: mdsms.c:1551
766 msgid "day of month"
767 msgstr "dne v mìsíci"
768
769 #: mdsms.c:1552
770 msgid "hour"
771 msgstr "hodiny"
772
773 #: mdsms.c:1553
774 msgid "minute"
775 msgstr "minuty"
776
777 #: mdsms.c:1554
778 msgid "second"
779 msgstr "sekundy"
780
781 #: mdsms.c:1567
782 #, c-format
783 msgid "Weird value of %s, is %d but expected %d..%d, setting to %d"
784 msgstr "Divná hodnota %s, je %d, ale oèekávám %d..%d, nastavuji na %d"
785
786 #: mdsms.c:1578
787 #, c-format
788 msgid "^mktime(3) failed for %s"
789 msgstr "^mktime(3) selhal pro %s"
790
791 #: mdsms.c:1591
792 #, c-format
793 msgid "Cannot find initial '\"' in CMT header: %s"
794 msgstr "Nemohu nalézt poèáteèní '\"' v CMT hlavièce: %s"
795
796 #: mdsms.c:1596
797 #, c-format
798 msgid "Only one '\"' found in CMT header: %s"
799 msgstr "Nalezl jsem pouze jednu '\"' v CMT hlavièce: %s"
800
801 #: mdsms.c:1606
802 #, c-format
803 msgid "%s in CMT header: %s"
804 msgstr "%s v CMT hlavièce: %s"
805
806 #: mdsms.c:1635
807 msgid "Can't fork(2), process spawning may block receive"
808 msgstr "Nemohu provést fork(2), spou¹tìní procesu mù¾e zablokovat ètení zpráv"
809
810 #: mdsms.c:1664
811 msgid "Failing ctime(3), ignoring substitution"
812 msgstr "ctime(3) sehlal, ignoruji substituci"
813
814 #: mdsms.c:1678
815 #, c-format
816 msgid "^Failing spawn of receive command: %s"
817 msgstr "^Selhalo spu¹tìní pøíjímacího pøíkazu: %s"
818
819 #: mdsms.c:1682
820 #, c-format
821 msgid "^Failing write to child receive command: %s"
822 msgstr "^Selhal zápis na vstup pøijímacího pøíkazu: %s"
823
824 #: mdsms.c:1684
825 #, c-format
826 msgid "^Spawned receive command failure (code %d): %s"
827 msgstr "^Selhání pøijímacího pøíkazu (kód %d): %s"
828
829 #: mdsms.c:1726
830 #, c-format
831 msgid "Invalid value of \"%s\" at offset %d in: %s"
832 msgstr "Nepovolená hodnota \"%s\" na pozici %d ve: %s"
833
834 #: mdsms.c:1748
835 #, c-format
836 msgid "PDU too long (%d/2) to be valid: %s"
837 msgstr "PDU zprávy pøíli¹ dlouhé (%d/2) na to, aby mohlo být správné: %s"
838
839 #: mdsms.c:1750
840 #, c-format
841 msgid "PDU length odd (%d): %s"
842 msgstr "Délka PDU zprávy je lichá (%d): %s"
843
844 #: mdsms.c:1752
845 #, c-format
846 msgid "PDU length %d too small (min. 2*%d): %s"
847 msgstr "Délka PDU zprávy %d je pøíli¹ malá (min. 2*%d): %s"
848
849 #: mdsms.c:1755
850 #, c-format
851 msgid "Invalid hex byte: %c%c on byte %d in: %s"
852 msgstr "Nepovolené hexadecimální vyjádøení bajtu: %c%c na bajtu %d ve: %s"
853
854 #: mdsms.c:1766
855 #, c-format
856 msgid "SMSC length too large (%d, max. %d): %s"
857 msgstr "Délka SMSC pøíli¹ velká (%d, max. %d): %s"
858
859 #: mdsms.c:1772 mdsms.c:1791
860 #, c-format
861 msgid "Unknown address type 0x%02X of %s, ignoring in PDU: %s"
862 msgstr "Neznámý typ adresy 0x%02X v %s, ignoruji v PDU: %s"
863
864 #: mdsms.c:1772 mdsms.c:1775
865 msgid "SMSC"
866 msgstr "SMSC"
867
868 #: mdsms.c:1775
869 #, c-format
870 msgid "Some digits unrecognized in %s \"%s\", ignoring in PDU: %s"
871 msgstr "Nìkteré èíslice nebyly rozpoznány ve %s \"%s\", ignoruji v PDU: %s"
872
873 #. PDU type
874 #: mdsms.c:1779
875 #, c-format
876 msgid "Unrecognized PDU type 0x%02X at offset %d, dropping: %s"
877 msgstr "Nerozpoznaný typ PDU 0x%02X na pozici %d, zahazuji: %s"
878
879 #. OA len
880 #: mdsms.c:1783
881 #, c-format
882 msgid "Originating number too large (0x%X, max. 2*0x%X): %s"
883 msgstr "Telefonní èíslo odesílate pøíli¹ dlouhé (0x%X, max. 2*0x%X): %s"
884
885 #: mdsms.c:1785
886 #, c-format
887 msgid "PDU length too short (want %d, is %d): %s"
888 msgstr "Délka PDU pøíli¹ krátká (po¾aduji %d, je %d): %s"
889
890 #: mdsms.c:1791 mdsms.c:1796
891 msgid "originating number"
892 msgstr "zdrojovém telefonním èíslu"
893
894 #: mdsms.c:1795
895 #, c-format
896 msgid "Some digits unrecognized in %s \"%s\", ignoring in PDU at offset %d: %s"
897 msgstr ""
898 "Nìkteré èíslice nebyly rozpoznány ve %s \"%s\", ignoruji v PDU na pozici %d: "
899 "%s"
900
901 #. PID
902 #: mdsms.c:1799
903 #, c-format
904 msgid "PID number %02X unsupported, ignoring: %s"
905 msgstr "Hodnota PID %02X nepodporována, ignoruji: %s"
906
907 #: mdsms.c:1803
908 #, c-format
909 msgid "DCS 0x%02X indicates 8-bit data, unsupported, dropping: %s"
910 msgstr ""
911 "Hodnota DCS 0x%02X vyjadøuje 8-mi bitová data, nepodporováno, zahazuji: %s"
912
913 #: mdsms.c:1804
914 #, c-format
915 msgid "DCS 0x%02X unsupported, will attempt decoding: %s"
916 msgstr "Hodnota DCS 0x%02X nepodporována, pokusím se o dekódování: %s"
917
918 #: mdsms.c:1812
919 #, c-format
920 msgid "PDU data (%d) exceed maximum length of %d bytes, cut: %s"
921 msgstr "Délka PDU dat (%d) pøekraèuje maximální hodnotu %d bajtù, oøíznuto: %s"
922
923 #: mdsms.c:1822
924 #, c-format
925 msgid ""
926 "PDU data length (%d/7->%d/8) longer than data (%d), cut to %d/7->%d/8: %s"
927 msgstr ""
928 "Délka PDU dat (%d/7->%d/8) del¹í ne¾ naètená data (%d), oøíznuto na "
929 "%d/7->%d/8: %s"
930
931 #: mdsms.c:1891
932 msgid ""
933 "atexit(3) not available at compilation time, device cleanup may be missed"
934 msgstr ""
935 "atexit(3) nebyla pøi kompilaci k dispozici, úklid stavu zaøízení nemusí být "
936 "vykonán"
937
938 #: mdsms.c:1909
939 msgid "<command-line>"
940 msgstr "<pøíkazová øádka>"
941
942 #: mdsms.c:1922
943 #, c-format
944 msgid ".Detected mode \"%s\" from my program name \"%s\""
945 msgstr ".Zdetekován re¾im \"%s\" z mého jména programu \"%\""
946
947 #: mdsms.c:1924
948 #, c-format
949 msgid ".Automatic mode detection unsuccessul for my progam name \"%s\""
950 msgstr ""
951 ".Automatická detekce re¾imu byla pro mé jméno programu \"%s\" neúspì¹ná"
952
953 #: mdsms.c:1928
954 msgid "!Operation mode unset, use --send or similiar command, see help (-h)"
955 msgstr ""
956 "!Re¾im operace není nastaven, pou¾ijte --send èi jiný podobný argument, více "
957 "viz nápovìda (-h)"
958
959 #: mdsms.c:1929
960 #, c-format
961 msgid ".Running program in mode \"%s\""
962 msgstr ".Program byl spu¹tìn v re¾imu \"%s\""
963
964 #: mdsms.c:1945
965 #, c-format
966 msgid "Missing parameter \"%s\""
967 msgstr "Chybí argument \"%s\""
968
969 #: mdsms.c:1948
970 #, c-format
971 msgid "!Previous %s considered unrecoverable"
972 msgstr "!Pøedchozí %s pova¾uji za fatální"
973
974 #: mdsms.c:1948
975 msgid "error"
976 msgstr "chybu"
977
978 #: mdsms.c:1948
979 msgid "errors"
980 msgstr "chyby"
981
982 #: mdsms.c:1959
983 #, c-format
984 msgid "!Number parse error for parameter \"%s\" of \"%s\" at: %s"
985 msgstr ""
986 "!Chyba pøi dekódování èísla pro argument \"%s\" ze \"%s\" na pozici: %s"
987
988 #: mdsms.c:1980
989 msgid "!Only one \"%%s\" permitted in lockfile format-string"
990 msgstr ""
991 "!Ve formátovacím øetìzci uzamykacího soubor je \"%%s\" povoleno jen jedno"
992
993 #: mdsms.c:1983
994 msgid ""
995 "!Invalid format-character '%c' in lockfile format-string, only \"%%s\" "
996 "allowed"
997 msgstr ""
998 "!Neznámý formátovací znak '%c' ve formátovacím øetìzci uzamykacího souboru, "
999 "pouze \"%%s\" je povoleno"
1000
1001 #: mdsms.c:1988
1002 #, c-format
1003 msgid "^!Error opening log \"%s\" for append"
1004 msgstr "^!Chyba pøi otevírání logovacího souboru \"%s\" pro pøidávání (append)"
1005
1006 #: mdsms.c:1989
1007 #, c-format
1008 msgid "Starting up: %s"
1009 msgstr "Program spu¹tìn: %s"
1010
1011 #: mdsms.c:2008
1012 #, c-format
1013 msgid "Warning: -f / --file is forbidden with mode \"%s\""
1014 msgstr "Varování: -f / --file jsou povoleny jen v re¾imu \"%s\""
1015
1016 #: mdsms.c:2015 mdsms.c:2025
1017 #, c-format
1018 msgid "!Unrecognized %s argument \"%s\", supported only: %s"
1019 msgstr "!Nerozpoznaný %s argument \"%s\", podporovány pouze: %s"
1020
1021 #: mdsms.c:2037
1022 #, c-format
1023 msgid "!Specified baudrate %ld is not supported"
1024 msgstr "!Specifikovaná baudová rychlost %ld není podporována"
1025
1026 #: mdsms.c:2039
1027 #, c-format
1028 msgid ".Will use baudrate %ld with hexval 0x%X"
1029 msgstr ".Pou¾iji baudovou rychlost %ld, hex hodnota 0x%X"
1030
1031 #: mdsms.c:2043
1032 #, c-format
1033 msgid ".Locking device \"%s\" by \"%s\".."
1034 msgstr ".Uzamykám zaøízení \"%s\" souborem \"%s\".."
1035
1036 #: mdsms.c:2048
1037 #, c-format
1038 msgid "Device lock succeeded after %ld seconds"
1039 msgstr "Uzamknutí zaøízení uspìlo po %ld sekundách"
1040
1041 #: mdsms.c:2050
1042 #, c-format
1043 msgid ".Opening device \"%s\".."
1044 msgstr ".Otevírám zaøízení \"%s\".."
1045
1046 #: mdsms.c:2052
1047 #, c-format
1048 msgid "^!Cannot open device \"%s\" for r/w access"
1049 msgstr "^!Nemohu otevøít zaøízení \"%s\" pro ètení i zápis"
1050
1051 #: mdsms.c:2055
1052 msgid "^Unable to get termios settings"
1053 msgstr "^Nemohu získat terminálová nastavení (termios)"
1054
1055 #: mdsms.c:2069
1056 msgid "^Error setting termios baudrate on device"
1057 msgstr "^Nemohu nastavit vlastnosti terminálu (termios) zaøízení"
1058
1059 #: mdsms.c:2071
1060 msgid "^Error flushing termios (TCIOFLUSH) on device"
1061 msgstr "^Nemohu vyprázdnit vstupnì-výstupní fronty (TCIOFLUSH) zaøízení"
1062
1063 #: mdsms.c:2073
1064 msgid "^!Unable to set initial termios device settings"
1065 msgstr "^!Nemohu nastavit poèáteèní vlastnosti terminálu (termios)"
1066
1067 #: mdsms.c:2090
1068 msgid ".Using AT+CMGF=1 (text mode).."
1069 msgstr ".Pou¾ívám AT+CMGF=1 (textový re¾im).."
1070
1071 #: mdsms.c:2096
1072 msgid ".Using AT+CMGF=0 (PDU mode).."
1073 msgstr ".Pou¾ívám AT+CMGF=0 (PDU re¾im).."
1074
1075 #: mdsms.c:2143
1076 msgid ".Initialization successful, infinite retry count set"
1077 msgstr ".Inicializace úspì¹ná, nastavil jsem nekoneèné opakování"
1078
1079 #: mdsms.c:2153
1080 msgid ".Dialout detected, waiting for lock.."
1081 msgstr ".Detekováno odchozí voláni, èekám na uzamknutí.."
1082
1083 #: mdsms.c:2163
1084 #, c-format
1085 msgid "Receive-header parsing failed on: %s"
1086 msgstr "Selhalo dekódování pøijímací hlavièky na: %s"
1087
1088 #: mdsms.c:2180
1089 #, c-format
1090 msgid ""
1091 "\n"
1092 "Message successfuly sent with MR (Message Reference): %s"
1093 msgstr ""
1094 "\n"
1095 "Zpráva úspì¹nì odeslána s MR (referenèní èíslo zprávy): %s"
1096
1097 #: mdsms.c:2184
1098 #, c-format
1099 msgid "SMS sent (after %d retries), %d part(s)"
1100 msgstr "SMS odeslána (po %d opakováních), celkem %d èást(í)"