Localization added together with Czech catalog. Czech man page missing.
[mdsms.git] / po / cs.po
1 # $Id$
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: mdsms 1.5.0\n"
5 "POT-Creation-Date: 1999-11-03 13:45+0100\n"
6 "PO-Revision-Date: 1999-11-03 13:45+0100\n"
7 "Last-Translator: Jan Kratochvil <short@ucw.cz>\n"
8 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12
13 #: mdsms.c:147
14 msgid "<ERROR>"
15 msgstr "<CHYBA>"
16
17 #: mdsms.c:194
18 msgid "!Virtual memory exhausted"
19 msgstr "!Dostupná pamìt vyèerpána"
20
21 #: mdsms.c:206
22 #, c-format
23 msgid "^Error removing my device lockfile \"%s\""
24 msgstr "^Nemohu odstranit zámek zaøízení pojmenovaný \"%s\""
25
26 #: mdsms.c:223
27 msgid "^Error restoring termios for device"
28 msgstr "^Nemohu obnovit nastavení terminálu (termios) zaøízení"
29
30 #: mdsms.c:233
31 msgid ""
32 "\n"
33 "%s\n"
34 "Usage: %s [-c|--config <cfgfile>] [-d|--device <device>]\n"
35 "             {--send | --send-mobildock | --receive | --logo-send}\n"
36 "             [-L|--log <file>] [-b|--baud <rate>]\n"
37 "             [-l|--lockfile <lock>] [-s|--smsc <smsc #>] [-m|--maxretry "
38 "<#>]\n"
39 "             [-r|--readtime <sec>] [-t|--chartime <msec>] [-T|--cmdtime "
40 "<msec>]\n"
41 "             [-v|--verbose] [-h|--help] [-V|--version]\n"
42 "  --send / --send-mobildock:\n"
43 "             [-f|--file] <dest. phone> <msg text|msg filename>\n"
44 "  --receive:\n"
45 "             <command name>\n"
46 "  --logo-send:\n"
47 "             <dest. phone> <logo filename> [<GSMnet id>]\n"
48 "  --ring-send:\n"
49 "             <dest. phone> <ring filename>\n"
50 "\n"
51 " -c, --config\tRead this additional config file\n"
52 "\t\t(def. \"%s\" and \"$HOME%s\")\n"
53 " -d, --device\tMobile on this serial device (def. \"%s\")\n"
54 " -L, --log\tLog all important messages to this file (def. \"%s\")\n"
55 " -b, --baud\tSet baudrate, 2400-57600 supported (def. %d)\n"
56 " -l, --lockfile\tLock serial port by this file, \"%%s\" is basename of "
57 "device\n"
58 "\t\t(def. \"%s\")\n"
59 " -s, --smsc\tUse this SMS Center number (def. query from mobile)\n"
60 " -m, --maxretry\tMaximum retries of any command before giving up (def. %d)\n"
61 " -r, --readtime\tSeconds for maximum wait time for response\n"
62 "\t\t(def. %ds standard, %ds for MobilDock modes,\n"
63 "\t\t multiplied %dx for long cmds)\n"
64 " -t, --chartime\tMilliseconds between each char (def. %dms)\n"
65 " -T, --cmdtime\tMilliseconds before each whole AT command (def. %dms)\n"
66 " -v, --verbose\tIncrease verbosity level, more \"-v\"s give more messages\n"
67 " -h, --help\tPrint a summary of the options\n"
68 " -V, --version\tPrint the version number\n"
69 "\n"
70 "--send / --send-mobildock:\n"
71 " -f, --file\tRead contents of message from file instead\n"
72 "--receive:\n"
73 " <command name>\tProgram to run on receive, message will be on stdin\n"
74 "\t\tFollowing substitutes are recognized:\n"
75 "\t\t%%p - source phone number\n"
76 "\t\t%%T - timestamp from SMSC as number of seconds from 1970\n"
77 "\t\t%%t - ctime(3) style timestamp (e.g. \"Wed Jun 30 21:49:08 1993\")\n"
78 "--logo-send:\n"
79 " <GSMnet id>\t* Oper. logo: Enter custom network code MccMnc, e.g. 23002\n"
80 "\t\t* Oper. logo: Specify \"%s\" to read network code from NOL file\n"
81 "\t\t* Group gfx : Specify \"%s\" to send logo as group graphics\n"
82 "\n"
83 "You may need to use the following line to catch all of this help text:\n"
84 "./mdsms 2>&1|more\n"
85 "\n"
86 msgstr ""
87 "\n"
88 "%s\n"
89 "U¾ití: %s [-c|--config <konf. soubor>] [-d|--device <zaøízení>]\n"
90 "             {--send | --send-mobildock | --receive | --logo-send}\n"
91 "             [-L|--log <log. soubor>] [-b|--baud <rychlost>]\n"
92 "             [-l|--lockfile <zámek>] [-s|--smsc <è. smsc>] [-m|--maxretry "
93 "<#>]\n"
94 "             [-r|--readtime <sek>] [-t|--chartime <msek>] [-T|--cmdtime "
95 "<msek>]\n"
96 "             [-v|--verbose] [-h|--help] [-V|--version]\n"
97 "  --send / --send-mobildock: (poslat / poslat pøes MobilDock)\n"
98 "             [-f|--file] <cílový telefon> <text zprávy|soubor zprávy>\n"
99 "  --receive: (pøijímat)\n"
100 "             <pøíkaz s parametry>\n"
101 "  --logo-send: (odeslat Nokia logo)\n"
102 "             <cílový telefon> <soubor s logem> [<èíslo GSM sítì>]\n"
103 "  --ring-send: (odeslat Nokia zvonìní)\n"
104 "             <cílový telefon> <soubor se zvonìním>\n"
105 "\n"
106 " -c, --config\tPøeèti také argumenty z tohoto konfiguraèního souboru\n"
107 "\t\t(standardnì \"%s\" a \"$HOME%s\")\n"
108 " -d, --device\tMobil je pøipojen na tomto zaøízení (std. \"%s\")\n"
109 " -L, --log\tLogovací soubor pro dùle¾ité zprávy (std. \"%s\")\n"
110 " -b, --baud\tNastavení baudové rychlosti, podporováno 2400-57600 (std. %d)\n"
111 " -l, --lockfile\tSoubor pro uzamknutí zaøízení, \"%%s\" je basename "
112 "zaøízení\n"
113 "\t\t(std. \"%s\")\n"
114 " -s, --smsc\tPou¾ij toto èíslo SMS centra (std. zjistit z mobilu)\n"
115 " -m, --maxretry\tMaximální poèet opakování pøíkazu (std. %d)\n"
116 " -r, --readtime\tMaximální doba èekání na odpovìd, v sekundách\n"
117 "\t\t(std. %ds normálnì, %ds pro re¾im(y) pro MobilDock,\n"
118 "\t\t vynásobeno %dx pro dlouhotrvající pøíkazy)\n"
119 " -t, --chartime\tPoèet milisekund mezi ka¾dým znakem (std. %dms)\n"
120 " -T, --cmdtime\ttPoèet milisekund pøed AT pøíkazem (std. %dms)\n"
121 " -v, --verbose\tZvý¹ení úrovnì informativních výpisù, více \"-v\" pro více "
122 "zpráv\n"
123 " -h, --help\tTento seznam mo¾ných argumentù\n"
124 " -V, --version\tVytisknout èíslo verze\n"
125 "\n"
126 "--send / --send-mobildock: (poslat / poslat pøes MobilDock)\n"
127 " -f, --file\tText zprávy se má èíst ze souboru se zadaným jménem\n"
128 "--receive: (pøijímat)\n"
129 " <pøíkaz s parametry>\tProgram pro spu¹tìní, zpráva bude na standardním "
130 "vstupu\n"
131 "\t\tNaslédující substituce jsou na pøíkazu provedeny:\n"
132 "\t\t%%p - telefonní èíslo odesilatele zprávy\n"
133 "\t\t%%T - èas odeslání (ze SMSC) jako poèet sekund od roku 1970\n"
134 "\t\t%%t - èas odeslání ve stylu ctime(3) (napø. \"Wed Jun 30 21:49:08 "
135 "1993\")\n"
136 "--logo-send: odeslat Nokia logo\n"
137 " <èíslo GSM sítì>\t* Logo oper.: Zadejte èíslo sítì ve tvaru MccMnc, napø. "
138 "23002\n"
139 "\t\t* Logo oper.: Zadejte \"%s\" pro naètení èísla sítì z NOL souboru\n"
140 "\t\t* Logo skupiny: Zadejte \"%s\" pro poslání souboru èehokoliv jako loga "
141 "skupiny\n"
142 "\n"
143 "Mo¾ná bude tøeba pou¾ít následující pøíkaz, abyste zachytili nápovìdu "
144 "celou:\n"
145 "./mdsms 2>&1|more\n"
146 "\n"
147
148 #: mdsms.c:327
149 #, c-format
150 msgid "^Error closing \"%s\""
151 msgstr "^Chyba pøi uzavírání \"%s\""
152
153 #: mdsms.c:335
154 #, c-format
155 msgid "^Error seeking to end of \"%s\""
156 msgstr "^Nemohu nastavit ukazatel (seek) na konec \"%s\""
157
158 #: mdsms.c:337
159 #, c-format
160 msgid "^Error measuring length of \"%s\""
161 msgstr "^Nemohu zjistit délku \"%s\""
162
163 #: mdsms.c:353
164 #, c-format
165 msgid "Too many config files to read, max is %d, break-out"
166 msgstr ""
167 "Pøíli¹ konfiguraèních souborù pro naèítání, maximum je %d, konèím s jejich "
168 "ètením"
169
170 #: mdsms.c:357
171 #, c-format
172 msgid "^Can't open config file \"%s\" for r/o"
173 msgstr "^Nemohu otevøít konfiguraèní soubor \"%s\" pro ètení"
174
175 #: mdsms.c:361
176 #, c-format
177 msgid ".Reading config file \"%s\""
178 msgstr ".Naèítám konfiguraèní soubor \"%s\""
179
180 #: mdsms.c:364
181 #, c-format
182 msgid "File \"%s\" is too long, read only %d bytes"
183 msgstr "Soubor \"%s\" je pøíli¹ dlouhy, naèetl jsem pouze %d bajtù"
184
185 #: mdsms.c:368
186 #, c-format
187 msgid "File \"%s\" read error, got only %u bytes of %ld"
188 msgstr ""
189 "Chyba pøi ètení \"%s\", naèetl jsem pouze %u bajtù z celkem %ld po¾adovaných"
190
191 #: mdsms.c:379
192 #, c-format
193 msgid ""
194 "\n"
195 "Config \"%s\": arg#%d: %s"
196 msgstr ""
197 "\n"
198 "Konf. soubor \"%s\": argument #%d: %s"
199
200 #: mdsms.c:385
201 #, c-format
202 msgid "Too many arguments in \"%s\", from offset %d ignored"
203 msgstr "Pøíli¹ argumentù v \"%s\", od pozice %d ignorovány"
204
205 #: mdsms.c:535
206 #, c-format
207 msgid "Looping (%d) during attempt to read config file \"%s\", break-out"
208 msgstr ""
209 "Pokus o zacyklení (%d) pøi ètení konfiguraèního souboru \"%s\", konèím "
210 "naèítání"
211
212 #: mdsms.c:574
213 #, c-format
214 msgid ""
215 "\n"
216 "Last getopt(3) error occured during parsing option %d from \"%s\"! Follows "
217 "help:"
218 msgstr ""
219 "\n"
220 "Poslední zobrazená chyba getopt(3)-u nastala pøi zpracování argumentu %d ze "
221 "\"%s\"! Následuje nápovìda:"
222
223 #: mdsms.c:595
224 msgid "destination phone number"
225 msgstr "cílový telefon"
226
227 #: mdsms.c:596
228 msgid "logo filename"
229 msgstr "soubor s logem"
230
231 #: mdsms.c:597
232 msgid "ring filename"
233 msgstr "soubor se zvonìním"
234
235 #: mdsms.c:598
236 msgid "body text"
237 msgstr "text zprávy"
238
239 #: mdsms.c:600
240 msgid "GSM operator network code"
241 msgstr "kód GSM sítì operátora"
242
243 #: mdsms.c:601
244 msgid "device for communication"
245 msgstr "zaøízení pro komunikaci"
246
247 #: mdsms.c:621
248 #, c-format
249 msgid ""
250 "\n"
251 "Excessive option %d from \"%s\" ignored: %s"
252 msgstr ""
253 "\n"
254 "Pøebyteèný argument %d ze \"%s\" zignorován: %s"
255
256 #: mdsms.c:635
257 #, c-format
258 msgid "Invalid digit '%c' in phone number - at offset %d"
259 msgstr "Chybný znak '%c' v telefonním èísle na pozici %d"
260
261 #: mdsms.c:640
262 #, c-format
263 msgid "Phone number too long (%d), max. %d digits allowed"
264 msgstr "Telefonní èíslo je pøíli¹ dlouhé (%d), povoleno max. %d èíslic"
265
266 #: mdsms.c:651
267 #, c-format
268 msgid "!%s in option %d from \"%s\": %s"
269 msgstr "!%s v argumentu %d ze \"%s\": %s"
270
271 #: mdsms.c:666
272 msgid "Unknown formatsymbol '%c' (use \"%%%%%c\" to fix it) at pos %d in: %s"
273 msgstr ""
274 "Neznámý formátovací znak '%c' (pou¾ijte \"%%%%%c\" pro opravu) na pozici %d "
275 "ve: %s"
276
277 #: mdsms.c:693
278 #, c-format
279 msgid ""
280 "\n"
281 "Invalid characted '%c' in GSMnet at offs %d: %s"
282 msgstr ""
283 "\n"
284 "Chybný znak '%c' v kódu GSM sítì na pozici %d: %s"
285
286 #: mdsms.c:699
287 #, c-format
288 msgid ""
289 "\n"
290 "GSMnet is required to have exactly 5 digits or to be\n"
291 "either \"%s\" or \"%s\", but found length %d: %s"
292 msgstr ""
293 "\n"
294 "Kód GSM sítì musí mít pøesnì 5 cifer nebo musí být buï\n"
295 "\"%s\" èi \"%s\", ale jeho `nalezená délka je %d: %s"
296
297 #: mdsms.c:706
298 #, c-format
299 msgid ""
300 "\n"
301 "GSMnet option %d from \"%s\" rejected due to previous errors: %s"
302 msgstr ""
303 "\n"
304 "Kód GSM sítì, argument %d ze \"%s\" zahozen pro pøedchozí chyby: %s"
305
306 #: mdsms.c:724
307 #, c-format
308 msgid "Error closing lockfile \"%s\""
309 msgstr "^Nemohu uzavøít uzamykací soubor \"%s\""
310
311 #: mdsms.c:743
312 #, c-format
313 msgid ".Checking the lockfile \"%s\".."
314 msgstr ".Kontroluji uzamykací soubor \"%s\".."
315
316 #: mdsms.c:748
317 #, c-format
318 msgid ".Lockfile \"%s\" is still not valid, removing it"
319 msgstr ".Uzamykací soubor \"%s\" je¹tì stále není korektní, odstraòuji jej"
320
321 #: mdsms.c:760
322 #, c-format
323 msgid "^Error during checking consciousness of PID %d"
324 msgstr "^Chyba pøi kontrole ¾ivotaschopnosti procesu s PID %d"
325
326 #: mdsms.c:765
327 #, c-format
328 msgid ".Lockfile \"%s\" is stale (PID %d), removing it"
329 msgstr ".Uzamykací soubor \"%s\" je ji¾ neplatný (PID %d), odstraòuji jej"
330
331 #: mdsms.c:769
332 #, c-format
333 msgid "^Error removing foreign lockfile \"%s\""
334 msgstr "^Nemohu odstranit cizí uzamykací soubor \"%s\""
335
336 #: mdsms.c:775
337 #, c-format
338 msgid "^!Error creating lockfile \"%s\""
339 msgstr "^Nemohu vytvoøit uzamykací soubor \"%s\""
340
341 #: mdsms.c:780
342 #, c-format
343 msgid "^!Error writing data to lockfile \"%s\""
344 msgstr "^Nemohu zapisovat do uzamykacího souboru \"%s\""
345
346 #: mdsms.c:800
347 msgid "Timed out"
348 msgstr "Maximální doba vypr¹ela"
349
350 #: mdsms.c:808
351 #, c-format
352 msgid "^!fcntl() on device for %s mode"
353 msgstr "^!Volání fcntl() na zaøizení pro získáni %s re¾imu"
354
355 #: mdsms.c:808
356 msgid "blocking"
357 msgstr "blokujícího"
358
359 #: mdsms.c:808
360 msgid "non-blocking"
361 msgstr "neblokujícího"
362
363 #: mdsms.c:840
364 #, c-format
365 msgid "!Maximum command retry count (%ld) exceeded"
366 msgstr "!Maximální poèet opakování pøíkazu (%ld) pøekroèen"
367
368 #: mdsms.c:841
369 #, c-format
370 msgid ".Retrying phase, %d out of %ld.."
371 msgstr ".Fáze opakování, poøadí %d z celkem %ld.."
372
373 #: mdsms.c:854
374 msgid "<unset>"
375 msgstr "<nenastaveno>"
376
377 #: mdsms.c:918
378 #, c-format
379 msgid "!Command too big (%d>%d)"
380 msgstr "!Pøíkaz je pøíli¹ velký (%d>%d)"
381
382 #: mdsms.c:919
383 #, c-format
384 msgid ".devcmd(send=%s,term=%s,catch=%s,timeout=%ld)"
385 msgstr ".devcmd(poslat=%s,skonèit=%s,zachytit=%s,max. doba=%ld)"
386
387 #: mdsms.c:926
388 msgid "^Error flushing I/O queue of device"
389 msgstr "^Nemohu vyprázdnit I/O frontu zaøízení"
390
391 #: mdsms.c:930
392 #, c-format
393 msgid "^Error forcing output of char at pos %d of cmd %s"
394 msgstr "^Nemohu zajistit výstup znaku na pozici %d pøíkazu %s"
395
396 #: mdsms.c:934
397 #, c-format
398 msgid "^Wrote only %d of %d bytes of command"
399 msgstr "^Zapsáno pouze %d z celkem %d bajtù pøíkazu"
400
401 #: mdsms.c:968
402 #, c-format
403 msgid "Maximum response timeout (%lds) exceeded"
404 msgstr "Maximální doba odezvy (%lds) pøekroèena"
405
406 #: mdsms.c:969
407 #, c-format
408 msgid "^Couldn't read device data (ret=%d)"
409 msgstr "^Nemohu èíst data zaøízení (návratový kód=%d)"
410
411 #: mdsms.c:978
412 #, c-format
413 msgid ""
414 "\n"
415 "Got chunk of data from device: %s"
416 msgstr ""
417 "\n"
418 "Data ze zaøízení: %s"
419
420 #: mdsms.c:990
421 #, c-format
422 msgid "Found ERROR response on command %s"
423 msgstr "Nalezl jsem ERROR v odpovìdi na pøíkaz %s"
424
425 #: mdsms.c:1008
426 #, c-format
427 msgid "Data requested on command %s but no found after term %s"
428 msgstr ""
429 "U pøíkazu %s bylo po¾adováno vrácení dat, ale ¾ádná nebyla pøed naètením "
430 "ukonèovaèe %s nalezena"
431
432 #: mdsms.c:1014
433 #, c-format
434 msgid ".Returning data %s for cmd %s"
435 msgstr ".Vracím data %s pro pøíkaz %s"
436
437 #: mdsms.c:1028
438 #, c-format
439 msgid "!Error during conversion of number at: %s"
440 msgstr "!Chyba pøi konverzi èísla od pozice: %s"
441
442 #: mdsms.c:1068
443 msgid "!No SMSC set in mobile station found, please use option \"-s\""
444 msgstr ""
445 "!V mobilním zaøízení nebylo nalezeno èíslo SMSC, prosím pou¾ijte argument "
446 "\"-s\""
447
448 #: mdsms.c:1069
449 #, c-format
450 msgid ""
451 "\n"
452 "Found default SMSC in mobile: %s"
453 msgstr ""
454 "\n"
455 "Nalezl jsem SMSC v mobilu: %s"
456
457 #: mdsms.c:1070
458 #, c-format
459 msgid "!No left-quote found in: %s"
460 msgstr "!Chybí levé uvozovky: %s"
461
462 #: mdsms.c:1071
463 #, c-format
464 msgid "!No right-quote found in: %s"
465 msgstr "!Chybí pravé uvozovky: %s"
466
467 #: mdsms.c:1073
468 msgid "!No SMS set in mobile station found, please use option \"-s\""
469 msgstr ""
470 "!V mobilním zaøízení nebylo nalezeno èíslo SMSC, prosím pou¾ijte argument "
471 "\"-s\""
472
473 #: mdsms.c:1076
474 #, c-format
475 msgid "!No comma found after quotes in: %s"
476 msgstr "!Nenalezl jsem po uvozovkách èárku ve: %s"
477
478 #: mdsms.c:1080
479 #, c-format
480 msgid "!Type parse error in: %s"
481 msgstr "!Chyba pøi dekódování typu ve: %s`"
482
483 #: mdsms.c:1084
484 #, c-format
485 msgid ""
486 "\n"
487 "Decoded SMSC address: %s"
488 msgstr ""
489 "\n"
490 "Zji¹tìné èíslo SMSC: %s"
491
492 #: mdsms.c:1102
493 #, c-format
494 msgid ""
495 "Can't convert character '%c' (0x%02X) at offs %d (0-based), substituted '?'"
496 msgstr ""
497 "Nemohu zkonvertovat znak '%c' (0x%02X) na pozici %d (od 0-ly), substituji '?'"
498
499 #: mdsms.c:1129
500 #, c-format
501 msgid ""
502 "\n"
503 "Will send hexdata: %s"
504 msgstr ""
505 "\n"
506 "Pøipravil jsem hexdata: %s"
507
508 #: mdsms.c:1151
509 #, c-format
510 msgid "^!Cannot open logo file \"%s\" for r/o"
511 msgstr "^!Nemohu otevøít soubor s logem \"%s\" pro ètení"
512
513 #: mdsms.c:1158
514 #, c-format
515 msgid ".Reading NOL file \"%s\", GSMnet \"%s\", word@4=%d.."
516 msgstr ".Naèítám NOL soubor \"%s\", èíslo GSM sítì \"%s\", hodnota@4=%d.."
517
518 #: mdsms.c:1163
519 #, c-format
520 msgid ".Reading NGG file \"%s\", word@4=%d.."
521 msgstr ".Naèítám NGG soubor \"%s\", hodnota@4=%d.."
522
523 #: mdsms.c:1166
524 #, c-format
525 msgid "!Unknown file format of logo file \"%s\""
526 msgstr "!Neznámý formát souboru s logem \"%s\""
527
528 #: mdsms.c:1168
529 msgid ""
530 "!NOL network code detection requested but NOL file not loaded, please "
531 "specify network code"
532 msgstr ""
533 "!Byla po¾adována detekce èíslá GSM sítì z NOL, ale NOL soubor není k "
534 "dispozici, specifikujte prosím èíslo GSM sítì"
535
536 #: mdsms.c:1172
537 msgid ""
538 "\n"
539 "Sending logo as: group graphics"
540 msgstr ""
541 "\n"
542 "Posílám logo jako: symbol skupiny"
543
544 #: mdsms.c:1176
545 #, c-format
546 msgid ""
547 "\n"
548 "Sending logo as: operator logo for \"%s\""
549 msgstr ""
550 "\n"
551 "Posílám logo jako: logo operátora \"%s\""
552
553 #: mdsms.c:1181
554 #, c-format
555 msgid ".Magic words: @+4=%d, @+6=%d, @+8=%d"
556 msgstr ".Magické hodnoty: @+4=%d, @+6=%d, @+8=%d"
557
558 #: mdsms.c:1185
559 #, c-format
560 msgid "!Invalid size: %dx%d"
561 msgstr "!Nesprávná velikost: %dx%d"
562
563 #: mdsms.c:1187
564 #, c-format
565 msgid "!Logo file \"%s\" too short - actual=%d, need(%dx%d)=%d"
566 msgstr "!Soubor loga \"%s\" je pøíli¹ krátký - velikost=%d, potøebná(%dx%d)=%d"
567
568 #: mdsms.c:1190
569 #, c-format
570 msgid "Ignoring trailing garbage in \"%s\", used only %d bytes"
571 msgstr "Ignoruji pøebyteèná data v \"%s\", pou¾il jsem pouze %d bajtù"
572
573 #: mdsms.c:1192
574 #, c-format
575 msgid "!SMS size would be %d bytes but 140 is maximum"
576 msgstr "!Velikost SMS zprávy by byla %d bajtù, ale 140 je maximum"
577
578 #: mdsms.c:1206
579 #, c-format
580 msgid ""
581 "!Invalid character (neither '0' nor '1') in logo file \"%s\" at offset 0x%X"
582 msgstr ""
583 "!Nekorektní znak (ani '0', ani '1') v souboru s logem \"%s\" na pozici 0x%X"
584
585 #: mdsms.c:1247
586 #, c-format
587 msgid "^!Cannot open ring file \"%s\" for r/o"
588 msgstr "^!Nemohu otevøít soubor se zvonìním \"%s\" pro ètení"
589
590 #: mdsms.c:1249
591 msgid "!File size determination is essential to continue operation"
592 msgstr "!Zji¹tìní velikosti souboru je nutné pro pokraèování"
593
594 #: mdsms.c:1251
595 #, c-format
596 msgid "!File \"%s\" size %ld too small (must >=0x103)! Is it .000 file?"
597 msgstr ""
598 "!Velikost souboru \"%s\" %ld je pøíli¹ malá (musí být >=0x103)! Je to vùbec "
599 ".000 soubor?"
600
601 #: mdsms.c:1254
602 #, c-format
603 msgid "^Seeking error on \"%s\", ignoring"
604 msgstr "^Chyba pøi nastavování ukazatele (seek) ve \"%s\", ignoruji"
605
606 #: mdsms.c:1258
607 #, c-format
608 msgid "^Read error on \"%s\", wanted %ld, got %d"
609 msgstr "^Chyba pøi ètení \"%s\", vy¾aduji %ld, získal jsem %d"
610
611 #: mdsms.c:1259
612 #, c-format
613 msgid ""
614 "\n"
615 "Sending ring tone \"%s\" as single SMS (size %ld, max %d)"
616 msgstr ""
617 "\n"
618 "Posílám zvonìní \"%s\" jako jedinou SMS zprávu (velikost %ld, maximum je %d)"
619
620 #: mdsms.c:1266
621 #, c-format
622 msgid "!File size %ld too large even for multi-SMS ring upload (max=%d)"
623 msgstr ""
624 "!Velikost souboru %ld je pøíli¹ velká i pro víceèás»ové SMS (maximum=%d)"
625
626 #: mdsms.c:1270
627 #, c-format
628 msgid ""
629 "\n"
630 "Sending ring tone \"%s\" as %d multi-SMSes (size %ld, max %d, frag %d)"
631 msgstr ""
632 "\n"
633 "Posílám zvonìní \"%s\" jako %d zpráv(y) (velikost %ld, maximum je %d, "
634 "fragment %d)"
635
636 #: mdsms.c:1274
637 #, c-format
638 msgid ""
639 "\n"
640 "Using unique multi-SMS ID 0x%02X"
641 msgstr ""
642 "\n"
643 "Pou¾ívám unikátní èíslo víceèás»ové SMS 0x%02X"
644
645 #: mdsms.c:1279
646 #, c-format
647 msgid "^Read error on \"%s\", wanted %d, got %d"
648 msgstr "^Chyba pøi ètení \"%s\", vy¾aduji %d, získal jsem %d"
649
650 #: mdsms.c:1305
651 #, c-format
652 msgid "Body too large (%d>%d), cut"
653 msgstr "Velikost SMS textu pøíli¹ velká (%d>%d), zkrátil jsem jej"
654
655 #: mdsms.c:1352
656 msgid ""
657 "\n"
658 "Please enter the SMS text body, end with EOF (ctrl-D):"
659 msgstr ""
660 "\n"
661 "Prosím zadejte text SMS zprávy, ukonèení pøes EOF (ctrl-D):"
662
663 #: mdsms.c:1356
664 #, c-format
665 msgid "^!Can't open data file \"%s\" for r/o"
666 msgstr "^!Nemohu otevøít datový soubor \"%s\" pro ètení"
667
668 #: mdsms.c:1361
669 #, c-format
670 msgid "^!Error reading stream \"%s\""
671 msgstr "^!Nemohu èíst soubor \"%s\""
672
673 #: mdsms.c:1361
674 msgid "<stdin>"
675 msgstr "<stdin/standardní vstup>"
676
677 #: mdsms.c:1389
678 #, c-format
679 msgid "!Device file descriptor %d can't fit in select() FD_SETSIZE (%d)"
680 msgstr "!Deskriptor zaøízení %d se nevejde do FD_SETSIZE (%d) funkce select()"
681
682 #: mdsms.c:1398
683 #, c-format
684 msgid "^Failed (retval %d) while waiting for data, ignoring"
685 msgstr "^Selhání (retval %d) pøí èekání na data, ignoruji"
686
687 #: mdsms.c:1405
688 msgid "^Error while waiting for data, ignoring"
689 msgstr "^Chyba pøi èekání na data, ignoruji"
690
691 #: mdsms.c:1413
692 msgid "^No data input after waited for data, retrying"
693 msgstr "^Po èekání na data jsem ¾ádná nezískal, zkou¹ím znovu"
694
695 #: mdsms.c:1432
696 msgid "digit"
697 msgstr "èíslici"
698
699 #: mdsms.c:1436
700 msgid "+/- sign"
701 msgstr "znaménko + èi -"
702
703 #: mdsms.c:1443
704 #, c-format
705 msgid "Expected %s, found '%c' at pos %d of string [%s], formatstring [%s]"
706 msgstr ""
707 "Oèekávám %s, nalezl jsem '%c' na pozici %d øetìzce [%s], formátovací øetìzec "
708 "je [%s]"
709
710 #: mdsms.c:1448
711 #, c-format
712 msgid "String too short for format, string [%s], formatstring [%s]"
713 msgstr ""
714 "Øetìzec je pro daný formát pøíli¹ krátký, øetìzec [%s], formátovací øetìzec "
715 "je [%s]"
716
717 #: mdsms.c:1453
718 #, c-format
719 msgid "Trailing garbage in string [%s], formatstring [%s]"
720 msgstr "Koncová pøebyteèná data v øetìzci [%s], formátovací øetìzec je [%s]"
721
722 #: mdsms.c:1475
723 msgid "year"
724 msgstr "roku"
725
726 #: mdsms.c:1476
727 msgid "month"
728 msgstr "mìsíce"
729
730 #: mdsms.c:1477
731 msgid "day of month"
732 msgstr "dne v mìsíci"
733
734 #: mdsms.c:1478
735 msgid "hour"
736 msgstr "hodiny"
737
738 #: mdsms.c:1479
739 msgid "minute"
740 msgstr "minuty"
741
742 #: mdsms.c:1480
743 msgid "second"
744 msgstr "sekundy"
745
746 #: mdsms.c:1489
747 #, c-format
748 msgid "Cannot find initial '\"' in CMT header: %s"
749 msgstr "Nemohu nalézt poèáteèní '\"' v CMT hlavièce: %s"
750
751 #: mdsms.c:1494
752 #, c-format
753 msgid "Only one '\"' found in CMT header: %s"
754 msgstr "Nalezl jsem pouze jednu '\"' v CMT hlavièce: %s"
755
756 #: mdsms.c:1503
757 #, c-format
758 msgid "%s in CMT header: %s"
759 msgstr "%s v CMT hlavièce: %s"
760
761 #: mdsms.c:1510
762 #, c-format
763 msgid "Weird value of %s, is %d but expected %d..%d, setting to %d"
764 msgstr "Divná hodnota %s, je %d, ale oèekávám %d..%d, nastavuji na %d"
765
766 #: mdsms.c:1521
767 #, c-format
768 msgid "^mktime(3) failed for %s"
769 msgstr "^mktime(3) selhal pro %s"
770
771 #: mdsms.c:1544
772 msgid "Can't fork(2), process spawning may block receive"
773 msgstr "Nemohu provést fork(2), spou¹tìní procesu mù¾e zablokovat ètení zpráv"
774
775 #: mdsms.c:1572
776 msgid "Failing ctime(3), ignoring substitution"
777 msgstr "ctime(3) sehlal, ignoruji substituci"
778
779 #: mdsms.c:1583
780 #, c-format
781 msgid "^Failing spawn of receive command: %s"
782 msgstr "^Selhalo spu¹tìní pøíjímacího pøíkazu: %s"
783
784 #: mdsms.c:1587
785 #, c-format
786 msgid "^Failing write to child receive command: %s"
787 msgstr "^Selhal zápis na vstup pøijímacího pøíkazu: %s"
788
789 #: mdsms.c:1589
790 #, c-format
791 msgid "^Spawned receive command failure (code %d): %s"
792 msgstr "^Selhání pøijímacího pøíkazu (kód %d): %s"
793
794 #: mdsms.c:1629
795 msgid ""
796 "atexit(3) not available at compilation time, device cleanup may be missed"
797 msgstr ""
798 "atexit(3) nebyla pøi kompilaci k dispozici, úklid stavu zaøízení nemusí být "
799 "vykonán"
800
801 #: mdsms.c:1647
802 msgid "<command-line>"
803 msgstr "<pøíkazová øádka>"
804
805 #: mdsms.c:1660
806 #, c-format
807 msgid ".Detected mode \"%s\" from my program name \"%s\""
808 msgstr ".Zdetekován re¾im \"%s\" z mého jména programu \"%\""
809
810 #: mdsms.c:1662
811 #, c-format
812 msgid ".Automatic mode detection unsuccessul for my progam name \"%s\""
813 msgstr ""
814 ".Automatická detekce re¾imu byla pro mé jméno programu \"%s\" neúspì¹ná"
815
816 #: mdsms.c:1666
817 msgid "!Operation mode unset, use --send or similiar command, see help (-h)"
818 msgstr ""
819 "!Re¾im operace není nastaven, pou¾ijte --send èi jiný podobný argument, více "
820 "viz nápovìda (-h)"
821
822 #: mdsms.c:1667
823 #, c-format
824 msgid ".Running program in mode \"%s\""
825 msgstr ".Program byl spu¹tìn v re¾imu \"%s\""
826
827 #: mdsms.c:1683
828 #, c-format
829 msgid "Missing parameter \"%s\""
830 msgstr "Chybí argument \"%s\""
831
832 #: mdsms.c:1686
833 #, c-format
834 msgid "!Previous %s considered unrecoverable"
835 msgstr "!Pøedchozí %s pova¾uji za fatální"
836
837 #: mdsms.c:1686
838 msgid "error"
839 msgstr "chybu"
840
841 #: mdsms.c:1686
842 msgid "errors"
843 msgstr "chyby"
844
845 #: mdsms.c:1697
846 #, c-format
847 msgid "!Number parse error for parameter \"%s\" of \"%s\" at: %s"
848 msgstr ""
849 "!Chyba pøi dekódování èísla pro argument \"%s\" ze \"%s\" na pozici: %s"
850
851 #: mdsms.c:1718
852 msgid "!Only one \"%%s\" permitted in lockfile format-string"
853 msgstr ""
854 "!Ve formátovacím øetìzci uzamykacího soubor je \"%%s\" povoleno jen jedno"
855
856 #: mdsms.c:1721
857 msgid ""
858 "!Invalid format-character '%c' in lockfile format-string, only \"%%s\" "
859 "allowed"
860 msgstr ""
861 "!Neznámý formátovací znak '%c' ve formátovacím øetìzci uzamykacího souboru, "
862 "pouze \"%%s\" je povoleno"
863
864 #: mdsms.c:1726
865 #, c-format
866 msgid "^!Error opening log \"%s\" for append"
867 msgstr "^!Chyba pøi otevírání logovacího souboru \"%s\" pro pøidávání (append)"
868
869 #: mdsms.c:1727
870 #, c-format
871 msgid "Starting up: %s"
872 msgstr "Program spu¹tìn: %s"
873
874 #: mdsms.c:1746
875 #, c-format
876 msgid "Warning: -f / --file is forbidden with mode \"%s\""
877 msgstr "Varování: -f / --file jsou povoleny jen v re¾imu \"%s\""
878
879 #: mdsms.c:1756
880 #, c-format
881 msgid "!Specified baudrate %ld is not supported"
882 msgstr "!Specifikovaná baudová rychlost %ld není podporována"
883
884 #: mdsms.c:1758
885 #, c-format
886 msgid ".Will use baudrate %ld with hexval 0x%X"
887 msgstr ".Pou¾iji baudovou rychlost %ld, hex hodnota 0x%X"
888
889 #: mdsms.c:1762
890 #, c-format
891 msgid ".Locking device \"%s\" by \"%s\".."
892 msgstr ".Uzamykám zaøízení \"%s\" souborem \"%s\".."
893
894 #: mdsms.c:1767
895 #, c-format
896 msgid "Device lock succeeded after %ld seconds"
897 msgstr "Uzamknutí zaøízení uspìlo po %ld sekundách"
898
899 #: mdsms.c:1769
900 #, c-format
901 msgid ".Opening device \"%s\".."
902 msgstr ".Otevírám zaøízení \"%s\".."
903
904 #: mdsms.c:1771
905 #, c-format
906 msgid "^!Cannot open device \"%s\" for r/w access"
907 msgstr "^!Nemohu otevøít zaøízení \"%s\" pro ètení i zápis"
908
909 #: mdsms.c:1774
910 msgid "^Unable to get termios settings"
911 msgstr "^Nemohu získat terminálová nastavení (termios)"
912
913 #: mdsms.c:1788
914 msgid "^Error setting termios baudrate on device"
915 msgstr "^Nemohu nastavit vlastnosti terminálu (termios) zaøízení"
916
917 #: mdsms.c:1790
918 msgid "^Error flushing termios (TCIOFLUSH) on device"
919 msgstr "^Nemohu vyprázdnit vstupnì-výstupní fronty (TCIOFLUSH) zaøízení"
920
921 #: mdsms.c:1792
922 msgid "^!Unable to set initial termios device settings"
923 msgstr "^!Nemohu nastavit poèáteèní vlastnosti terminálu (termios)"
924
925 #: mdsms.c:1837
926 msgid ".Initialization successful, infinite retry count set"
927 msgstr ".Inicializace úspì¹ná, nastavil jsem nekoneèné opakování"
928
929 #: mdsms.c:1847
930 msgid ".Dialout detected, waiting for lock.."
931 msgstr ".Detekováno odchozí voláni, èekám na uzamknutí.."
932
933 #: mdsms.c:1857
934 #, c-format
935 msgid "Receive-header parsing failed on: %s"
936 msgstr "Selhalo dekódování pøijímací hlavièky na: %s"
937
938 #: mdsms.c:1871
939 #, c-format
940 msgid ""
941 "\n"
942 "Message successfuly sent with MR (Message Reference): %s"
943 msgstr ""
944 "\n"
945 "Zpráva úspì¹nì odeslána s MR (referenèní èíslo zprávy): %s"
946
947 #: mdsms.c:1874
948 #, c-format
949 msgid "SMS sent (after %d retries), message reference: %s"
950 msgstr "SMS odeslána (po %d opakováních), referenèní èíslo zprávy: %s"