Message Reference is now reported for each of --ring-send multipart SMSes.
authorshort <>
Mon, 15 Nov 1999 06:24:31 +0000 (06:24 +0000)
committershort <>
Mon, 15 Nov 1999 06:24:31 +0000 (06:24 +0000)
po/cs.po

index a1fcad1..34d8f84 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -2,7 +2,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: mdsms 1.5.0\n"
-"POT-Creation-Date: 1999-11-07 12:15+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 1999-11-15 07:22+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 1999-11-03 13:45+0100\n"
 "Last-Translator: Jan Kratochvil <short@ucw.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
@@ -905,69 +905,69 @@ msgstr ""
 "Koncová pøebyteèná data zignorována v PDU datech (UDL %d/7->%d/8, dostal "
 "jsem %d) ve: %s"
 
-#: mdsms.c:1825
+#: mdsms.c:1826
 msgid ""
 "atexit(3) not available at compilation time, device cleanup may be missed"
 msgstr ""
 "atexit(3) nebyla pøi kompilaci k dispozici, úklid stavu zaøízení nemusí být "
 "vykonán"
 
-#: mdsms.c:1843
+#: mdsms.c:1844
 msgid "<command-line>"
 msgstr "<pøíkazová øádka>"
 
-#: mdsms.c:1856
+#: mdsms.c:1857
 #, c-format
 msgid ".Detected mode \"%s\" from my program name \"%s\""
 msgstr ".Zdetekován re¾im \"%s\" z mého jména programu \"%\""
 
-#: mdsms.c:1858
+#: mdsms.c:1859
 #, c-format
 msgid ".Automatic mode detection unsuccessul for my progam name \"%s\""
 msgstr ""
 ".Automatická detekce re¾imu byla pro mé jméno programu \"%s\" neúspì¹ná"
 
-#: mdsms.c:1862
+#: mdsms.c:1863
 msgid "!Operation mode unset, use --send or similiar command, see help (-h)"
 msgstr ""
 "!Re¾im operace není nastaven, pou¾ijte --send èi jiný podobný argument, více "
 "viz nápovìda (-h)"
 
-#: mdsms.c:1863
+#: mdsms.c:1864
 #, c-format
 msgid ".Running program in mode \"%s\""
 msgstr ".Program byl spu¹tìn v re¾imu \"%s\""
 
-#: mdsms.c:1879
+#: mdsms.c:1880
 #, c-format
 msgid "Missing parameter \"%s\""
 msgstr "Chybí argument \"%s\""
 
-#: mdsms.c:1882
+#: mdsms.c:1883
 #, c-format
 msgid "!Previous %s considered unrecoverable"
 msgstr "!Pøedchozí %s pova¾uji za fatální"
 
-#: mdsms.c:1882
+#: mdsms.c:1883
 msgid "error"
 msgstr "chybu"
 
-#: mdsms.c:1882
+#: mdsms.c:1883
 msgid "errors"
 msgstr "chyby"
 
-#: mdsms.c:1893
+#: mdsms.c:1894
 #, c-format
 msgid "!Number parse error for parameter \"%s\" of \"%s\" at: %s"
 msgstr ""
 "!Chyba pøi dekódování èísla pro argument \"%s\" ze \"%s\" na pozici: %s"
 
-#: mdsms.c:1914
+#: mdsms.c:1915
 msgid "!Only one \"%%s\" permitted in lockfile format-string"
 msgstr ""
 "!Ve formátovacím øetìzci uzamykacího soubor je \"%%s\" povoleno jen jedno"
 
-#: mdsms.c:1917
+#: mdsms.c:1918
 msgid ""
 "!Invalid format-character '%c' in lockfile format-string, only \"%%s\" "
 "allowed"
@@ -975,89 +975,89 @@ msgstr ""
 "!Neznámý formátovací znak '%c' ve formátovacím øetìzci uzamykacího souboru, "
 "pouze \"%%s\" je povoleno"
 
-#: mdsms.c:1922
+#: mdsms.c:1923
 #, c-format
 msgid "^!Error opening log \"%s\" for append"
 msgstr "^!Chyba pøi otevírání logovacího souboru \"%s\" pro pøidávání (append)"
 
-#: mdsms.c:1923
+#: mdsms.c:1924
 #, c-format
 msgid "Starting up: %s"
 msgstr "Program spu¹tìn: %s"
 
-#: mdsms.c:1942
+#: mdsms.c:1943
 #, c-format
 msgid "Warning: -f / --file is forbidden with mode \"%s\""
 msgstr "Varování: -f / --file jsou povoleny jen v re¾imu \"%s\""
 
-#: mdsms.c:1952
+#: mdsms.c:1953
 #, c-format
 msgid "!Specified baudrate %ld is not supported"
 msgstr "!Specifikovaná baudová rychlost %ld není podporována"
 
-#: mdsms.c:1954
+#: mdsms.c:1955
 #, c-format
 msgid ".Will use baudrate %ld with hexval 0x%X"
 msgstr ".Pou¾iji baudovou rychlost %ld, hex hodnota 0x%X"
 
-#: mdsms.c:1958
+#: mdsms.c:1959
 #, c-format
 msgid ".Locking device \"%s\" by \"%s\".."
 msgstr ".Uzamykám zaøízení \"%s\" souborem \"%s\".."
 
-#: mdsms.c:1963
+#: mdsms.c:1964
 #, c-format
 msgid "Device lock succeeded after %ld seconds"
 msgstr "Uzamknutí zaøízení uspìlo po %ld sekundách"
 
-#: mdsms.c:1965
+#: mdsms.c:1966
 #, c-format
 msgid ".Opening device \"%s\".."
 msgstr ".Otevírám zaøízení \"%s\".."
 
-#: mdsms.c:1967
+#: mdsms.c:1968
 #, c-format
 msgid "^!Cannot open device \"%s\" for r/w access"
 msgstr "^!Nemohu otevøít zaøízení \"%s\" pro ètení i zápis"
 
-#: mdsms.c:1970
+#: mdsms.c:1971
 msgid "^Unable to get termios settings"
 msgstr "^Nemohu získat terminálová nastavení (termios)"
 
-#: mdsms.c:1984
+#: mdsms.c:1985
 msgid "^Error setting termios baudrate on device"
 msgstr "^Nemohu nastavit vlastnosti terminálu (termios) zaøízení"
 
-#: mdsms.c:1986
+#: mdsms.c:1987
 msgid "^Error flushing termios (TCIOFLUSH) on device"
 msgstr "^Nemohu vyprázdnit vstupnì-výstupní fronty (TCIOFLUSH) zaøízení"
 
-#: mdsms.c:1988
+#: mdsms.c:1989
 msgid "^!Unable to set initial termios device settings"
 msgstr "^!Nemohu nastavit poèáteèní vlastnosti terminálu (termios)"
 
-#: mdsms.c:2004
+#: mdsms.c:2005
 msgid ".Using AT+CMGF=1 (text mode).."
 msgstr ".Pou¾ívám AT+CMGF=1 (textový re¾im).."
 
-#: mdsms.c:2010
+#: mdsms.c:2011
 msgid ".Using AT+CMGF=0 (PDU mode).."
 msgstr ".Pou¾ívám AT+CMGF=0 (PDU re¾im).."
 
-#: mdsms.c:2046
+#: mdsms.c:2048
 msgid ".Initialization successful, infinite retry count set"
 msgstr ".Inicializace úspì¹ná, nastavil jsem nekoneèné opakování"
 
-#: mdsms.c:2056
+#: mdsms.c:2058
 msgid ".Dialout detected, waiting for lock.."
 msgstr ".Detekováno odchozí voláni, èekám na uzamknutí.."
 
-#: mdsms.c:2066
+#: mdsms.c:2068
 #, c-format
 msgid "Receive-header parsing failed on: %s"
 msgstr "Selhalo dekódování pøijímací hlavièky na: %s"
 
-#: mdsms.c:2083
+#: mdsms.c:2087
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1066,7 +1066,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Zpráva úspì¹nì odeslána s MR (referenèní èíslo zprávy): %s"
 
-#: mdsms.c:2086
+#: mdsms.c:2091
 #, c-format
-msgid "SMS sent (after %d retries), message reference: %s"
-msgstr "SMS odeslána (po %d opakováních), referenèní èíslo zprávy: %s"
+msgid "SMS sent (after %d retries), %d part(s)"
+msgstr "SMS odeslána (po %d opakováních), celkem %d èást(í)"