Reflected mdsms.c:1.21->1.22 updates, up-to-date
authorshort <>
Sun, 8 Apr 2001 10:02:53 +0000 (10:02 +0000)
committershort <>
Sun, 8 Apr 2001 10:02:53 +0000 (10:02 +0000)
po/cs.po

index 3db1c40..47419d1 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -2,7 +2,7 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: mdsms 1.5.0\n"
-"POT-Creation-Date: 2001-04-07 21:29+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2001-04-08 11:56+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 1999-11-03 13:45+0100\n"
 "Last-Translator: Jan Kratochvil <short@ucw.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
@@ -10,24 +10,24 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: mdsms.c:167
+#: mdsms.c:170
 msgid "<ERROR>"
 msgstr "<CHYBA>"
 
-#: mdsms.c:214
+#: mdsms.c:217
 msgid "!Virtual memory exhausted"
 msgstr "!Dostupná pamìt vyèerpána"
 
-#: mdsms.c:226
+#: mdsms.c:229
 #, c-format
 msgid "^Error removing my device lockfile \"%s\""
 msgstr "^Nemohu odstranit zámek zaøízení pojmenovaný \"%s\""
 
-#: mdsms.c:243
+#: mdsms.c:246
 msgid "^Error restoring termios for device"
 msgstr "^Nemohu obnovit nastavení terminálu (termios) zaøízení"
 
-#: mdsms.c:253
+#: mdsms.c:256
 msgid ""
 "\n"
 "%s\n"
@@ -164,7 +164,7 @@ msgstr ""
 "./mdsms -h 2>&1|more\n"
 "\n"
 
-#: mdsms.c:317
+#: mdsms.c:320
 msgid ""
 "\n"
 "\t\t(Not supported on this platform!)"
@@ -172,50 +172,50 @@ msgstr ""
 "\n"
 "\t\t(Není podporováno na této platformì!)"
 
-#: mdsms.c:365
+#: mdsms.c:368
 #, c-format
 msgid "^Error closing \"%s\""
 msgstr "^Chyba pøi uzavírání \"%s\""
 
-#: mdsms.c:373
+#: mdsms.c:376
 #, c-format
 msgid "^Error seeking to end of \"%s\""
 msgstr "^Nemohu nastavit ukazatel (seek) na konec \"%s\""
 
-#: mdsms.c:375
+#: mdsms.c:378
 #, c-format
 msgid "^Error measuring length of \"%s\""
 msgstr "^Nemohu zjistit délku \"%s\""
 
-#: mdsms.c:391
+#: mdsms.c:394
 #, c-format
 msgid "Too many config files to read, max is %d, break-out"
 msgstr ""
 "Pøíli¹ konfiguraèních souborù pro naèítání, maximum je %d, konèím s jejich "
 "ètením"
 
-#: mdsms.c:395
+#: mdsms.c:398
 #, c-format
 msgid "^Can't open config file \"%s\" for r/o"
 msgstr "^Nemohu otevøít konfiguraèní soubor \"%s\" pro ètení"
 
-#: mdsms.c:399
+#: mdsms.c:402
 #, c-format
 msgid ".Reading config file \"%s\""
 msgstr ".Naèítám konfiguraèní soubor \"%s\""
 
-#: mdsms.c:402
+#: mdsms.c:405
 #, c-format
 msgid "File \"%s\" is too long, read only %d bytes"
 msgstr "Soubor \"%s\" je pøíli¹ dlouhy, naèetl jsem pouze %d bajtù"
 
-#: mdsms.c:406
+#: mdsms.c:409
 #, c-format
 msgid "File \"%s\" read error, got only %u bytes of %ld"
 msgstr ""
 "Chyba pøi ètení \"%s\", naèetl jsem pouze %u bajtù z celkem %ld po¾adovaných"
 
-#: mdsms.c:417
+#: mdsms.c:420
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -224,19 +224,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Konf. soubor \"%s\": argument #%d: %s"
 
-#: mdsms.c:423
+#: mdsms.c:426
 #, c-format
 msgid "Too many arguments in \"%s\", from offset %d ignored"
 msgstr "Pøíli¹ argumentù v \"%s\", od pozice %d ignorovány"
 
-#: mdsms.c:575
+#: mdsms.c:578
 #, c-format
 msgid "Looping (%d) during attempt to read config file \"%s\", break-out"
 msgstr ""
 "Pokus o zacyklení (%d) pøi ètení konfiguraèního souboru \"%s\", konèím "
 "naèítání"
 
-#: mdsms.c:601
+#: mdsms.c:604
 #, c-format
 msgid ""
 "!RTS/CTS handshake NOT supported on this platform! Occured during parsing "
@@ -245,7 +245,7 @@ msgstr ""
 "!RTS/CTS handshake NENÍ na této platformì podporován! Nastalo pøi zpracování "
 "argumentu %d ze \"%s\""
 
-#: mdsms.c:624
+#: mdsms.c:627
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -256,31 +256,31 @@ msgstr ""
 "Poslední zobrazená chyba getopt(3)-u nastala pøi zpracování argumentu %d ze "
 "\"%s\"! Následuje nápovìda:"
 
-#: mdsms.c:645
+#: mdsms.c:648
 msgid "destination phone number"
 msgstr "cílový telefon"
 
-#: mdsms.c:646
+#: mdsms.c:649
 msgid "logo filename"
 msgstr "soubor s logem"
 
-#: mdsms.c:647
+#: mdsms.c:650
 msgid "ring filename"
 msgstr "soubor se zvonìním"
 
-#: mdsms.c:648
+#: mdsms.c:651
 msgid "body text"
 msgstr "text zprávy"
 
-#: mdsms.c:650
+#: mdsms.c:653
 msgid "GSM operator network code"
 msgstr "kód GSM sítì operátora"
 
-#: mdsms.c:651
+#: mdsms.c:654
 msgid "device for communication"
 msgstr "zaøízení pro komunikaci"
 
-#: mdsms.c:671
+#: mdsms.c:674
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -289,28 +289,28 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Pøebyteèný argument %d ze \"%s\" zignorován: %s"
 
-#: mdsms.c:685
+#: mdsms.c:688
 #, c-format
 msgid "Invalid digit '%c' in phone number - at offset %d"
 msgstr "Chybný znak '%c' v telefonním èísle na pozici %d"
 
-#: mdsms.c:690
+#: mdsms.c:693
 #, c-format
 msgid "Phone number too long (%d), max. %d digits allowed"
 msgstr "Telefonní èíslo je pøíli¹ dlouhé (%d), povoleno max. %d èíslic"
 
-#: mdsms.c:701
+#: mdsms.c:704
 #, c-format
 msgid "!%s in option %d from \"%s\": %s"
 msgstr "!%s v argumentu %d ze \"%s\": %s"
 
-#: mdsms.c:716
+#: mdsms.c:719
 msgid "Unknown formatsymbol '%c' (use \"%%%%%c\" to fix it) at pos %d in: %s"
 msgstr ""
 "Neznámý formátovací znak '%c' (pou¾ijte \"%%%%%c\" pro opravu) na pozici %d "
 "ve: %s"
 
-#: mdsms.c:743
+#: mdsms.c:746
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -319,7 +319,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Chybný znak '%c' v kódu GSM sítì na pozici %d: %s"
 
-#: mdsms.c:749
+#: mdsms.c:752
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -330,7 +330,7 @@ msgstr ""
 "Kód GSM sítì musí mít pøesnì 5 cifer nebo musí být buï\n"
 "\"%s\" èi \"%s\", ale jeho `nalezená délka je %d: %s"
 
-#: mdsms.c:756
+#: mdsms.c:759
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -339,118 +339,123 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Kód GSM sítì, argument %d ze \"%s\" zahozen pro pøedchozí chyby: %s"
 
-#: mdsms.c:774
+#: mdsms.c:777
 #, c-format
 msgid "Error closing lockfile \"%s\""
 msgstr "^Nemohu uzavøít uzamykací soubor \"%s\""
 
-#: mdsms.c:793
+#: mdsms.c:796
 #, c-format
 msgid ".Checking the lockfile \"%s\".."
 msgstr ".Kontroluji uzamykací soubor \"%s\".."
 
-#: mdsms.c:798
+#: mdsms.c:801
 #, c-format
 msgid ".Lockfile \"%s\" is still not valid, removing it"
 msgstr ".Uzamykací soubor \"%s\" je¹tì stále není korektní, odstraòuji jej"
 
-#: mdsms.c:810
+#: mdsms.c:813
 #, c-format
 msgid "^Error during checking consciousness of PID %d"
 msgstr "^Chyba pøi kontrole ¾ivotaschopnosti procesu s PID %d"
 
-#: mdsms.c:815
+#: mdsms.c:818
 #, c-format
 msgid ".Lockfile \"%s\" is stale (PID %d), removing it"
 msgstr ".Uzamykací soubor \"%s\" je ji¾ neplatný (PID %d), odstraòuji jej"
 
-#: mdsms.c:819
+#: mdsms.c:822
 #, c-format
 msgid "^Error removing foreign lockfile \"%s\""
 msgstr "^Nemohu odstranit cizí uzamykací soubor \"%s\""
 
-#: mdsms.c:825
+#: mdsms.c:828
 #, c-format
 msgid "^!Error creating lockfile \"%s\""
 msgstr "^Nemohu vytvoøit uzamykací soubor \"%s\""
 
-#: mdsms.c:830
+#: mdsms.c:833
 #, c-format
 msgid "^!Error writing data to lockfile \"%s\""
 msgstr "^Nemohu zapisovat do uzamykacího souboru \"%s\""
 
-#: mdsms.c:850
+#: mdsms.c:853
 msgid "Timed out"
 msgstr "Maximální doba vypr¹ela"
 
-#: mdsms.c:858
+#: mdsms.c:861
 #, c-format
 msgid "^!fcntl() on device for %s mode"
 msgstr "^!Volání fcntl() na zaøizení pro získáni %s re¾imu"
 
-#: mdsms.c:858
+#: mdsms.c:861
 msgid "blocking"
 msgstr "blokujícího"
 
-#: mdsms.c:858
+#: mdsms.c:861
 msgid "non-blocking"
 msgstr "neblokujícího"
 
-#: mdsms.c:892
+#: mdsms.c:895
 #, c-format
 msgid "!Maximum command retry count (%ld) exceeded"
 msgstr "!Maximální poèet opakování pøíkazu (%ld) pøekroèen"
 
-#: mdsms.c:893
+#: mdsms.c:896
 #, c-format
 msgid ".Retrying phase, %d out of %ld.."
 msgstr ".Fáze opakování, poøadí %d z celkem %ld.."
 
-#: mdsms.c:906
+#: mdsms.c:909
 msgid "<unset>"
 msgstr "<nenastaveno>"
 
 #. GCC formatstring-check workaround
-#: mdsms.c:950
+#: mdsms.c:955
 #, c-format
 msgid ".devcmd(sendfmt=%s,term=%s,catch=%s)"
 msgstr ".devcmd(poslatformát=%s,skonèit=%s,zachytit=%s)"
 
-#: mdsms.c:976
+#: mdsms.c:981
 #, c-format
 msgid "!Command too big (%d>%d)"
 msgstr "!Pøíkaz je pøíli¹ velký (%d>%d)"
 
-#: mdsms.c:977
+#: mdsms.c:982
 #, c-format
 msgid ".devcmd formatted send=%s%s"
 msgstr ".devcmd zformátované poslání=%s%s"
 
-#: mdsms.c:983
+#: mdsms.c:988
 msgid "^Error flushing I/O queue of device"
 msgstr "^Nemohu vyprázdnit I/O frontu zaøízení"
 
-#: mdsms.c:987
+#: mdsms.c:992
 #, c-format
 msgid "^Error forcing output of char at pos %d of cmd %s"
 msgstr "^Nemohu zajistit výstup znaku na pozici %d pøíkazu %s"
 
-#: mdsms.c:991
+#: mdsms.c:996
 #, c-format
 msgid "^Wrote only %d of %d bytes of command"
 msgstr "^Zapsáno pouze %d z celkem %d bajtù pøíkazu"
 
-#: mdsms.c:1024
+#: mdsms.c:1033
+#, c-format
+msgid ".Blank (%d newlines) input read, ignoring it"
+msgstr ".Pøeèten prázdný (%d koncù øádkù) vstup, ignoruji jej"
+
+#: mdsms.c:1037
 #, c-format
 msgid "Maximum response timeout (%lds) exceeded"
 msgstr "Maximální doba odezvy (%lds) pøekroèena"
 
-#: mdsms.c:1025
+#: mdsms.c:1038
 #, c-format
 msgid "^Couldn't read device data (ret=%d)"
 msgstr "^Nemohu èíst data zaøízení (návratový kód=%d)"
 
-#: mdsms.c:1033
+#: mdsms.c:1046
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -459,28 +464,28 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Data ze zaøízení: %s"
 
-#: mdsms.c:1046
+#: mdsms.c:1059
 #, c-format
 msgid "Found ERROR response on command %s"
 msgstr "Nalezl jsem ERROR v odpovìdi na pøíkaz %s"
 
-#: mdsms.c:1079
+#: mdsms.c:1092
 #, c-format
 msgid ".Returning data %s for cmd %s"
 msgstr ".Vracím data %s pro pøíkaz %s"
 
-#: mdsms.c:1093
+#: mdsms.c:1106
 #, c-format
 msgid "!Error during conversion of number at: %s"
 msgstr "!Chyba pøi konverzi èísla od pozice: %s"
 
-#: mdsms.c:1132
+#: mdsms.c:1145
 msgid "!No SMSC set in mobile station found, please use option \"-s\""
 msgstr ""
 "!V mobilním zaøízení nebylo nalezeno èíslo SMSC, prosím pou¾ijte argument "
 "\"-s\""
 
-#: mdsms.c:1133
+#: mdsms.c:1146
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -489,33 +494,33 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Nalezl jsem SMSC v mobilu: %s"
 
-#: mdsms.c:1134
+#: mdsms.c:1147
 #, c-format
 msgid "!No left-quote found in: %s"
 msgstr "!Chybí levé uvozovky: %s"
 
-#: mdsms.c:1135
+#: mdsms.c:1148
 #, c-format
 msgid "!No right-quote found in: %s"
 msgstr "!Chybí pravé uvozovky: %s"
 
-#: mdsms.c:1137
+#: mdsms.c:1150
 msgid "!No SMS set in mobile station found, please use option \"-s\""
 msgstr ""
 "!V mobilním zaøízení nebylo nalezeno èíslo SMSC, prosím pou¾ijte argument "
 "\"-s\""
 
-#: mdsms.c:1143
+#: mdsms.c:1156
 #, c-format
 msgid "!No comma found after quotes in: %s"
 msgstr "!Nenalezl jsem po uvozovkách èárku ve: %s"
 
-#: mdsms.c:1147
+#: mdsms.c:1160
 #, c-format
 msgid "!Type parse error in: %s"
 msgstr "!Chyba pøi dekódování typu ve: %s`"
 
-#: mdsms.c:1151
+#: mdsms.c:1164
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -524,14 +529,14 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Zji¹tìné èíslo SMSC: %s"
 
-#: mdsms.c:1169
+#: mdsms.c:1182
 #, c-format
 msgid ""
 "Can't convert character '%c' (0x%02X) at offs %d (0-based), substituted '?'"
 msgstr ""
 "Nemohu zkonvertovat znak '%c' (0x%02X) na pozici %d (od 0-ly), substituji '?'"
 
-#: mdsms.c:1207
+#: mdsms.c:1220
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -540,27 +545,27 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Pøipravil jsem hexdata: %s"
 
-#: mdsms.c:1229
+#: mdsms.c:1242
 #, c-format
 msgid "^!Cannot open logo file \"%s\" for r/o"
 msgstr "^!Nemohu otevøít soubor s logem \"%s\" pro ètení"
 
-#: mdsms.c:1236
+#: mdsms.c:1249
 #, c-format
 msgid ".Reading NOL file \"%s\", GSMnet \"%s\", word@4=%d.."
 msgstr ".Naèítám NOL soubor \"%s\", èíslo GSM sítì \"%s\", hodnota@4=%d.."
 
-#: mdsms.c:1241
+#: mdsms.c:1254
 #, c-format
 msgid ".Reading NGG file \"%s\", word@4=%d.."
 msgstr ".Naèítám NGG soubor \"%s\", hodnota@4=%d.."
 
-#: mdsms.c:1244
+#: mdsms.c:1257
 #, c-format
 msgid "!Unknown file format of logo file \"%s\""
 msgstr "!Neznámý formát souboru s logem \"%s\""
 
-#: mdsms.c:1246
+#: mdsms.c:1259
 msgid ""
 "!NOL network code detection requested but NOL file not loaded, please "
 "specify network code"
@@ -568,7 +573,7 @@ msgstr ""
 "!Byla po¾adována detekce èíslá GSM sítì z NOL, ale NOL soubor není k "
 "dispozici, specifikujte prosím èíslo GSM sítì"
 
-#: mdsms.c:1250
+#: mdsms.c:1263
 msgid ""
 "\n"
 "Sending logo as: group graphics"
@@ -576,7 +581,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Posílám logo jako: symbol skupiny"
 
-#: mdsms.c:1254
+#: mdsms.c:1267
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -585,65 +590,65 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Posílám logo jako: logo operátora \"%s\""
 
-#: mdsms.c:1259
+#: mdsms.c:1272
 #, c-format
 msgid ".Magic words: @+4=%d, @+6=%d, @+8=%d"
 msgstr ".Magické hodnoty: @+4=%d, @+6=%d, @+8=%d"
 
-#: mdsms.c:1263
+#: mdsms.c:1276
 #, c-format
 msgid "!Invalid size: %dx%d"
 msgstr "!Nesprávná velikost: %dx%d"
 
-#: mdsms.c:1265
+#: mdsms.c:1278
 #, c-format
 msgid "!Logo file \"%s\" too short - actual=%d, need(%dx%d)=%d"
 msgstr "!Soubor loga \"%s\" je pøíli¹ krátký - velikost=%d, potøebná(%dx%d)=%d"
 
-#: mdsms.c:1268
+#: mdsms.c:1281
 #, c-format
 msgid "Ignoring trailing garbage in \"%s\", used only %d bytes"
 msgstr "Ignoruji pøebyteèná data v \"%s\", pou¾il jsem pouze %d bajtù"
 
-#: mdsms.c:1270
+#: mdsms.c:1283
 #, c-format
 msgid "!SMS size would be %d bytes but 140 is maximum"
 msgstr "!Velikost SMS zprávy by byla %d bajtù, ale 140 je maximum"
 
-#: mdsms.c:1284
+#: mdsms.c:1297
 #, c-format
 msgid ""
 "!Invalid character (neither '0' nor '1') in logo file \"%s\" at offset 0x%X"
 msgstr ""
 "!Nekorektní znak (ani '0', ani '1') v souboru s logem \"%s\" na pozici 0x%X"
 
-#: mdsms.c:1325
+#: mdsms.c:1338
 #, c-format
 msgid "^!Cannot open ring file \"%s\" for r/o"
 msgstr "^!Nemohu otevøít soubor se zvonìním \"%s\" pro ètení"
 
-#: mdsms.c:1327
+#: mdsms.c:1340
 msgid "!File size determination is essential to continue operation"
 msgstr "!Zji¹tìní velikosti souboru je nutné pro pokraèování"
 
-#: mdsms.c:1329
+#: mdsms.c:1342
 #, c-format
 msgid "!File \"%s\" size %ld too small (must >=0x103)! Is it .000 file?"
 msgstr ""
 "!Velikost souboru \"%s\" %ld je pøíli¹ malá (musí být >=0x103)! Je to vùbec "
 ".000 soubor?"
 
-#: mdsms.c:1332
+#: mdsms.c:1345
 #, c-format
 msgid "^Seeking error on \"%s\", ignoring"
 msgstr "^Chyba pøi nastavování ukazatele (seek) ve \"%s\", ignoruji"
 
-#: mdsms.c:1336
+#: mdsms.c:1349
 #, c-format
 msgid "^Read error on \"%s\", wanted %ld, got %d"
 msgstr "^Chyba pøi ètení \"%s\", vy¾aduji %ld, získal jsem %d"
 
-#: mdsms.c:1337
+#: mdsms.c:1350
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -652,13 +657,13 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Posílám zvonìní \"%s\" jako jedinou SMS zprávu (velikost %ld, maximum je %d)"
 
-#: mdsms.c:1344
+#: mdsms.c:1357
 #, c-format
 msgid "!File size %ld too large even for multi-SMS ring upload (max=%d)"
 msgstr ""
 "!Velikost souboru %ld je pøíli¹ velká i pro víceèás»ové SMS (maximum=%d)"
 
-#: mdsms.c:1348
+#: mdsms.c:1361
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -668,7 +673,7 @@ msgstr ""
 "Posílám zvonìní \"%s\" jako %d zpráv(y) (velikost %ld, maximum je %d, "
 "fragment %d)"
 
-#: mdsms.c:1352
+#: mdsms.c:1365
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -677,17 +682,17 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Pou¾ívám unikátní èíslo víceèás»ové SMS 0x%02X"
 
-#: mdsms.c:1357
+#: mdsms.c:1370
 #, c-format
 msgid "^Read error on \"%s\", wanted %d, got %d"
 msgstr "^Chyba pøi ètení \"%s\", vy¾aduji %d, získal jsem %d"
 
-#: mdsms.c:1383
+#: mdsms.c:1396
 #, c-format
 msgid "Body too large (%d>%d), cut"
 msgstr "Velikost SMS textu pøíli¹ velká (%d>%d), zkrátil jsem jej"
 
-#: mdsms.c:1430
+#: mdsms.c:1443
 msgid ""
 "\n"
 "Please enter the SMS text body, end with EOF (ctrl-D):"
@@ -695,203 +700,225 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Prosím zadejte text SMS zprávy, ukonèení pøes EOF (ctrl-D):"
 
-#: mdsms.c:1434
+#: mdsms.c:1447
 #, c-format
 msgid "^!Can't open data file \"%s\" for r/o"
 msgstr "^!Nemohu otevøít datový soubor \"%s\" pro ètení"
 
-#: mdsms.c:1439
+#: mdsms.c:1452
 #, c-format
 msgid "^!Error reading stream \"%s\""
 msgstr "^!Nemohu èíst soubor \"%s\""
 
-#: mdsms.c:1439
+#: mdsms.c:1452
 msgid "<stdin>"
 msgstr "<stdin/standardní vstup>"
 
-#: mdsms.c:1467
+#: mdsms.c:1471
+msgid ".Waiting for device incoming data.."
+msgstr ".Èekám na vstupní data ze zaøízení.."
+
+#: mdsms.c:1481
 #, c-format
 msgid "!Device file descriptor %d can't fit in select() FD_SETSIZE (%d)"
 msgstr "!Deskriptor zaøízení %d se nevejde do FD_SETSIZE (%d) funkce select()"
 
-#: mdsms.c:1476
+#: mdsms.c:1493
 #, c-format
 msgid "^Failed (retval %d) while waiting for data, ignoring"
 msgstr "^Selhání (retval %d) pøí èekání na data, ignoruji"
 
-#: mdsms.c:1483
+#: mdsms.c:1500
 msgid "^Error while waiting for data, ignoring"
 msgstr "^Chyba pøi èekání na data, ignoruji"
 
-#: mdsms.c:1491
+#: mdsms.c:1508
 msgid "^No data input after waited for data, retrying"
 msgstr "^Po èekání na data jsem ¾ádná nezískal, zkou¹ím znovu"
 
-#: mdsms.c:1510
+#: mdsms.c:1527
 msgid "digit"
 msgstr "èíslici"
 
-#: mdsms.c:1514
+#: mdsms.c:1531
 msgid "+/- sign"
 msgstr "znaménko + èi -"
 
-#: mdsms.c:1521
+#: mdsms.c:1538
 #, c-format
 msgid "Expected %s, found '%c' at pos %d of string [%s], formatstring [%s]"
 msgstr ""
 "Oèekávám %s, nalezl jsem '%c' na pozici %d øetìzce [%s], formátovací øetìzec "
 "je [%s]"
 
-#: mdsms.c:1526
+#: mdsms.c:1543
 #, c-format
 msgid "String too short for format, string [%s], formatstring [%s]"
 msgstr ""
 "Øetìzec je pro daný formát pøíli¹ krátký, øetìzec [%s], formátovací øetìzec "
 "je [%s]"
 
-#: mdsms.c:1531
+#: mdsms.c:1548
 #, c-format
 msgid "Trailing garbage in string [%s], formatstring [%s]"
 msgstr "Koncová pøebyteèná data v øetìzci [%s], formátovací øetìzec je [%s]"
 
-#: mdsms.c:1549
+#: mdsms.c:1566
 msgid "year"
 msgstr "roku"
 
-#: mdsms.c:1550
+#: mdsms.c:1567
 msgid "month"
 msgstr "mìsíce"
 
-#: mdsms.c:1551
+#: mdsms.c:1568
 msgid "day of month"
 msgstr "dne v mìsíci"
 
-#: mdsms.c:1552
+#: mdsms.c:1569
 msgid "hour"
 msgstr "hodiny"
 
-#: mdsms.c:1553
+#: mdsms.c:1570
 msgid "minute"
 msgstr "minuty"
 
-#: mdsms.c:1554
+#: mdsms.c:1571
 msgid "second"
 msgstr "sekundy"
 
-#: mdsms.c:1567
+#: mdsms.c:1584
 #, c-format
 msgid "Weird value of %s, is %d but expected %d..%d, setting to %d"
 msgstr "Divná hodnota %s, je %d, ale oèekávám %d..%d, nastavuji na %d"
 
-#: mdsms.c:1578
+#: mdsms.c:1595
 #, c-format
 msgid "^mktime(3) failed for %s"
 msgstr "^mktime(3) selhal pro %s"
 
-#: mdsms.c:1591
+#: mdsms.c:1608
 #, c-format
 msgid "Cannot find initial '\"' in CMT header: %s"
 msgstr "Nemohu nalézt poèáteèní '\"' v CMT hlavièce: %s"
 
-#: mdsms.c:1596
+#: mdsms.c:1613
 #, c-format
 msgid "Only one '\"' found in CMT header: %s"
 msgstr "Nalezl jsem pouze jednu '\"' v CMT hlavièce: %s"
 
-#: mdsms.c:1606
+#: mdsms.c:1623
 #, c-format
 msgid "%s in CMT header: %s"
 msgstr "%s v CMT hlavièce: %s"
 
-#: mdsms.c:1635
+#: mdsms.c:1644
+#, c-format
+msgid ".Child process w/PID %d has exited, %s, status=%d"
+msgstr ".Spu¹tìný proces s PID %d skonèil, %s, status=%s"
+
+#: mdsms.c:1645
+msgid "normally"
+msgstr "normálnì"
+
+#: mdsms.c:1645
+msgid "abnormally"
+msgstr "nekorektnì"
+
+#: mdsms.c:1666
+#, c-format
+msgid ".Spawned child receive-SMS process w/PID %d"
+msgstr ".Spu¹tìn proces po pøijetí SMS s PID %d"
+
+#: mdsms.c:1670
 msgid "Can't fork(2), process spawning may block receive"
 msgstr "Nemohu provést fork(2), spou¹tìní procesu mù¾e zablokovat ètení zpráv"
 
-#: mdsms.c:1664
+#: mdsms.c:1699
 msgid "Failing ctime(3), ignoring substitution"
 msgstr "ctime(3) sehlal, ignoruji substituci"
 
-#: mdsms.c:1678
+#: mdsms.c:1713
 #, c-format
 msgid "^Failing spawn of receive command: %s"
 msgstr "^Selhalo spu¹tìní pøíjímacího pøíkazu: %s"
 
-#: mdsms.c:1682
+#: mdsms.c:1717
 #, c-format
 msgid "^Failing write to child receive command: %s"
 msgstr "^Selhal zápis na vstup pøijímacího pøíkazu: %s"
 
-#: mdsms.c:1684
+#: mdsms.c:1719
 #, c-format
 msgid "^Spawned receive command failure (code %d): %s"
 msgstr "^Selhání pøijímacího pøíkazu (kód %d): %s"
 
-#: mdsms.c:1726
+#: mdsms.c:1761
 #, c-format
 msgid "Invalid value of \"%s\" at offset %d in: %s"
 msgstr "Nepovolená hodnota \"%s\" na pozici %d ve: %s"
 
-#: mdsms.c:1748
+#: mdsms.c:1783
 #, c-format
 msgid "PDU too long (%d/2) to be valid: %s"
 msgstr "PDU zprávy pøíli¹ dlouhé (%d/2) na to, aby mohlo být správné: %s"
 
-#: mdsms.c:1750
+#: mdsms.c:1785
 #, c-format
 msgid "PDU length odd (%d): %s"
 msgstr "Délka PDU zprávy je lichá (%d): %s"
 
-#: mdsms.c:1752
+#: mdsms.c:1787
 #, c-format
 msgid "PDU length %d too small (min. 2*%d): %s"
 msgstr "Délka PDU zprávy %d je pøíli¹ malá (min. 2*%d): %s"
 
-#: mdsms.c:1755
+#: mdsms.c:1790
 #, c-format
 msgid "Invalid hex byte: %c%c on byte %d in: %s"
 msgstr "Nepovolené hexadecimální vyjádøení bajtu: %c%c na bajtu %d ve: %s"
 
-#: mdsms.c:1766
+#: mdsms.c:1801
 #, c-format
 msgid "SMSC length too large (%d, max. %d): %s"
 msgstr "Délka SMSC pøíli¹ velká (%d, max. %d): %s"
 
-#: mdsms.c:1772 mdsms.c:1791
+#: mdsms.c:1807 mdsms.c:1826
 #, c-format
 msgid "Unknown address type 0x%02X of %s, ignoring in PDU: %s"
 msgstr "Neznámý typ adresy 0x%02X v %s, ignoruji v PDU: %s"
 
-#: mdsms.c:1772 mdsms.c:1775
+#: mdsms.c:1807 mdsms.c:1810
 msgid "SMSC"
 msgstr "SMSC"
 
-#: mdsms.c:1775
+#: mdsms.c:1810
 #, c-format
 msgid "Some digits unrecognized in %s \"%s\", ignoring in PDU: %s"
 msgstr "Nìkteré èíslice nebyly rozpoznány ve %s \"%s\", ignoruji v PDU: %s"
 
 #. PDU type
-#: mdsms.c:1779
+#: mdsms.c:1814
 #, c-format
 msgid "Unrecognized PDU type 0x%02X at offset %d, dropping: %s"
 msgstr "Nerozpoznaný typ PDU 0x%02X na pozici %d, zahazuji: %s"
 
 #. OA len
-#: mdsms.c:1783
+#: mdsms.c:1818
 #, c-format
 msgid "Originating number too large (0x%X, max. 2*0x%X): %s"
 msgstr "Telefonní èíslo odesílate pøíli¹ dlouhé (0x%X, max. 2*0x%X): %s"
 
-#: mdsms.c:1785
+#: mdsms.c:1820
 #, c-format
 msgid "PDU length too short (want %d, is %d): %s"
 msgstr "Délka PDU pøíli¹ krátká (po¾aduji %d, je %d): %s"
 
-#: mdsms.c:1791 mdsms.c:1796
+#: mdsms.c:1826 mdsms.c:1831
 msgid "originating number"
 msgstr "zdrojovém telefonním èíslu"
 
-#: mdsms.c:1795
+#: mdsms.c:1830
 #, c-format
 msgid "Some digits unrecognized in %s \"%s\", ignoring in PDU at offset %d: %s"
 msgstr ""
@@ -899,28 +926,28 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. PID
-#: mdsms.c:1799
+#: mdsms.c:1834
 #, c-format
 msgid "PID number %02X unsupported, ignoring: %s"
 msgstr "Hodnota PID %02X nepodporována, ignoruji: %s"
 
-#: mdsms.c:1803
+#: mdsms.c:1838
 #, c-format
 msgid "DCS 0x%02X indicates 8-bit data, unsupported, dropping: %s"
 msgstr ""
 "Hodnota DCS 0x%02X vyjadøuje 8-mi bitová data, nepodporováno, zahazuji: %s"
 
-#: mdsms.c:1804
+#: mdsms.c:1839
 #, c-format
 msgid "DCS 0x%02X unsupported, will attempt decoding: %s"
 msgstr "Hodnota DCS 0x%02X nepodporována, pokusím se o dekódování: %s"
 
-#: mdsms.c:1812
+#: mdsms.c:1847
 #, c-format
 msgid "PDU data (%d) exceed maximum length of %d bytes, cut: %s"
 msgstr "Délka PDU dat (%d) pøekraèuje maximální hodnotu %d bajtù, oøíznuto: %s"
 
-#: mdsms.c:1822
+#: mdsms.c:1857
 #, c-format
 msgid ""
 "PDU data length (%d/7->%d/8) longer than data (%d), cut to %d/7->%d/8: %s"
@@ -928,69 +955,69 @@ msgstr ""
 "Délka PDU dat (%d/7->%d/8) del¹í ne¾ naètená data (%d), oøíznuto na "
 "%d/7->%d/8: %s"
 
-#: mdsms.c:1891
+#: mdsms.c:1926
 msgid ""
 "atexit(3) not available at compilation time, device cleanup may be missed"
 msgstr ""
 "atexit(3) nebyla pøi kompilaci k dispozici, úklid stavu zaøízení nemusí být "
 "vykonán"
 
-#: mdsms.c:1909
+#: mdsms.c:1944
 msgid "<command-line>"
 msgstr "<pøíkazová øádka>"
 
-#: mdsms.c:1922
+#: mdsms.c:1957
 #, c-format
 msgid ".Detected mode \"%s\" from my program name \"%s\""
 msgstr ".Zdetekován re¾im \"%s\" z mého jména programu \"%\""
 
-#: mdsms.c:1924
+#: mdsms.c:1959
 #, c-format
 msgid ".Automatic mode detection unsuccessul for my progam name \"%s\""
 msgstr ""
 ".Automatická detekce re¾imu byla pro mé jméno programu \"%s\" neúspì¹ná"
 
-#: mdsms.c:1928
+#: mdsms.c:1963
 msgid "!Operation mode unset, use --send or similiar command, see help (-h)"
 msgstr ""
 "!Re¾im operace není nastaven, pou¾ijte --send èi jiný podobný argument, více "
 "viz nápovìda (-h)"
 
-#: mdsms.c:1929
+#: mdsms.c:1964
 #, c-format
 msgid ".Running program in mode \"%s\""
 msgstr ".Program byl spu¹tìn v re¾imu \"%s\""
 
-#: mdsms.c:1945
+#: mdsms.c:1980
 #, c-format
 msgid "Missing parameter \"%s\""
 msgstr "Chybí argument \"%s\""
 
-#: mdsms.c:1948
+#: mdsms.c:1983
 #, c-format
 msgid "!Previous %s considered unrecoverable"
 msgstr "!Pøedchozí %s pova¾uji za fatální"
 
-#: mdsms.c:1948
+#: mdsms.c:1983
 msgid "error"
 msgstr "chybu"
 
-#: mdsms.c:1948
+#: mdsms.c:1983
 msgid "errors"
 msgstr "chyby"
 
-#: mdsms.c:1959
+#: mdsms.c:1994
 #, c-format
 msgid "!Number parse error for parameter \"%s\" of \"%s\" at: %s"
 msgstr ""
 "!Chyba pøi dekódování èísla pro argument \"%s\" ze \"%s\" na pozici: %s"
 
-#: mdsms.c:1980
+#: mdsms.c:2015
 msgid "!Only one \"%%s\" permitted in lockfile format-string"
 msgstr ""
 "!Ve formátovacím øetìzci uzamykacího soubor je \"%%s\" povoleno jen jedno"
 
-#: mdsms.c:1983
+#: mdsms.c:2018
 msgid ""
 "!Invalid format-character '%c' in lockfile format-string, only \"%%s\" "
 "allowed"
@@ -998,94 +1025,94 @@ msgstr ""
 "!Neznámý formátovací znak '%c' ve formátovacím øetìzci uzamykacího souboru, "
 "pouze \"%%s\" je povoleno"
 
-#: mdsms.c:1988
+#: mdsms.c:2023
 #, c-format
 msgid "^!Error opening log \"%s\" for append"
 msgstr "^!Chyba pøi otevírání logovacího souboru \"%s\" pro pøidávání (append)"
 
-#: mdsms.c:1989
+#: mdsms.c:2024
 #, c-format
 msgid "Starting up: %s"
 msgstr "Program spu¹tìn: %s"
 
-#: mdsms.c:2008
+#: mdsms.c:2043
 #, c-format
 msgid "Warning: -f / --file is forbidden with mode \"%s\""
 msgstr "Varování: -f / --file jsou povoleny jen v re¾imu \"%s\""
 
-#: mdsms.c:2015 mdsms.c:2025
+#: mdsms.c:2050 mdsms.c:2060
 #, c-format
 msgid "!Unrecognized %s argument \"%s\", supported only: %s"
 msgstr "!Nerozpoznaný %s argument \"%s\", podporovány pouze: %s"
 
-#: mdsms.c:2037
+#: mdsms.c:2072
 #, c-format
 msgid "!Specified baudrate %ld is not supported"
 msgstr "!Specifikovaná baudová rychlost %ld není podporována"
 
-#: mdsms.c:2039
+#: mdsms.c:2074
 #, c-format
 msgid ".Will use baudrate %ld with hexval 0x%X"
 msgstr ".Pou¾iji baudovou rychlost %ld, hex hodnota 0x%X"
 
-#: mdsms.c:2043
+#: mdsms.c:2078
 #, c-format
 msgid ".Locking device \"%s\" by \"%s\".."
 msgstr ".Uzamykám zaøízení \"%s\" souborem \"%s\".."
 
-#: mdsms.c:2048
+#: mdsms.c:2083
 #, c-format
 msgid "Device lock succeeded after %ld seconds"
 msgstr "Uzamknutí zaøízení uspìlo po %ld sekundách"
 
-#: mdsms.c:2050
+#: mdsms.c:2085
 #, c-format
 msgid ".Opening device \"%s\".."
 msgstr ".Otevírám zaøízení \"%s\".."
 
-#: mdsms.c:2052
+#: mdsms.c:2087
 #, c-format
 msgid "^!Cannot open device \"%s\" for r/w access"
 msgstr "^!Nemohu otevøít zaøízení \"%s\" pro ètení i zápis"
 
-#: mdsms.c:2055
+#: mdsms.c:2090
 msgid "^Unable to get termios settings"
 msgstr "^Nemohu získat terminálová nastavení (termios)"
 
-#: mdsms.c:2069
+#: mdsms.c:2104
 msgid "^Error setting termios baudrate on device"
 msgstr "^Nemohu nastavit vlastnosti terminálu (termios) zaøízení"
 
-#: mdsms.c:2071
+#: mdsms.c:2106
 msgid "^Error flushing termios (TCIOFLUSH) on device"
 msgstr "^Nemohu vyprázdnit vstupnì-výstupní fronty (TCIOFLUSH) zaøízení"
 
-#: mdsms.c:2073
+#: mdsms.c:2108
 msgid "^!Unable to set initial termios device settings"
 msgstr "^!Nemohu nastavit poèáteèní vlastnosti terminálu (termios)"
 
-#: mdsms.c:2090
+#: mdsms.c:2125
 msgid ".Using AT+CMGF=1 (text mode).."
 msgstr ".Pou¾ívám AT+CMGF=1 (textový re¾im).."
 
-#: mdsms.c:2096
+#: mdsms.c:2131
 msgid ".Using AT+CMGF=0 (PDU mode).."
 msgstr ".Pou¾ívám AT+CMGF=0 (PDU re¾im).."
 
-#: mdsms.c:2143
+#: mdsms.c:2180
 msgid ".Initialization successful, infinite retry count set"
 msgstr ".Inicializace úspì¹ná, nastavil jsem nekoneèné opakování"
 
-#: mdsms.c:2153
+#: mdsms.c:2190
 msgid ".Dialout detected, waiting for lock.."
 msgstr ".Detekováno odchozí voláni, èekám na uzamknutí.."
 
-#: mdsms.c:2163
+#: mdsms.c:2202
 #, c-format
 msgid "Receive-header parsing failed on: %s"
 msgstr "Selhalo dekódování pøijímací hlavièky na: %s"
 
-#: mdsms.c:2180
+#: mdsms.c:2219
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1094,7 +1121,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Zpráva úspì¹nì odeslána s MR (referenèní èíslo zprávy): %s"
 
-#: mdsms.c:2184
+#: mdsms.c:2224
 #, c-format
 msgid "SMS sent (after %d retries), %d part(s)"
 msgstr "SMS odeslána (po %d opakováních), celkem %d èást(í)"
+
+#: mdsms.c:2226
+#, c-format
+msgid "SMS sent (after %d retries)"
+msgstr "SMS odeslána (po %d opakováních)"