some new ignores
[nethome.git] / bin / diffgdb
2010-08-23 jkratochsome new ignores
2010-05-19 jkratochRemove dangerous ignores.
2010-04-08 jkratochFix -N regression.
2010-04-08 jkratochMore RHEL $ignore extensions.
2010-04-08 jkratochExtend $ignore for RHELs.
2010-04-08 jkratochMake -r more raw.
2010-03-22 jkratochUgly hacked in -N.
2010-03-21 jkratochFix wrong $ignore initialization.
2010-03-14 jkratochUnify diffgdbfilt into diffgdb.
2010-03-14 jkratochExtend -Is.
2010-03-06 jkratochNew diffgdbfilt.
2010-01-29 jkratoch+more ignores
2010-01-27 jkratochinit