34d8f846f987abcf77f15dede69bab8f25dea1ce
[mdsms.git] / po / cs.po
1 # $Id$
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: mdsms 1.5.0\n"
5 "POT-Creation-Date: 1999-11-15 07:22+0100\n"
6 "PO-Revision-Date: 1999-11-03 13:45+0100\n"
7 "Last-Translator: Jan Kratochvil <short@ucw.cz>\n"
8 "Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12
13 #: mdsms.c:147
14 msgid "<ERROR>"
15 msgstr "<CHYBA>"
16
17 #: mdsms.c:194
18 msgid "!Virtual memory exhausted"
19 msgstr "!Dostupná pamìt vyèerpána"
20
21 #: mdsms.c:206
22 #, c-format
23 msgid "^Error removing my device lockfile \"%s\""
24 msgstr "^Nemohu odstranit zámek zaøízení pojmenovaný \"%s\""
25
26 #: mdsms.c:223
27 msgid "^Error restoring termios for device"
28 msgstr "^Nemohu obnovit nastavení terminálu (termios) zaøízení"
29
30 #: mdsms.c:233
31 msgid ""
32 "\n"
33 "%s\n"
34 "Usage: %s [-c|--config <cfgfile>] [-d|--device <device>]\n"
35 "             {--send | --send-mobildock | --receive | --logo-send}\n"
36 "             [-L|--log <file>] [-b|--baud <rate>]\n"
37 "             [-l|--lockfile <lock>] [-s|--smsc <smsc #>] [-m|--maxretry "
38 "<#>]\n"
39 "             [-r|--readtime <sec>] [-t|--chartime <msec>] [-T|--cmdtime "
40 "<msec>]\n"
41 "             [-v|--verbose] [-h|--help] [-V|--version]\n"
42 "  --send / --send-mobildock:\n"
43 "             [-f|--file] <dest. phone> <msg text|msg filename>\n"
44 "  --receive:\n"
45 "             <command name>\n"
46 "  --logo-send:\n"
47 "             <dest. phone> <logo filename> [<GSMnet id>]\n"
48 "  --ring-send:\n"
49 "             <dest. phone> <ring filename>\n"
50 "\n"
51 " -c, --config\tRead this additional config file\n"
52 "\t\t(def. \"%s\" and \"$HOME%s\")\n"
53 " -d, --device\tMobile on this serial device (def. \"%s\")\n"
54 " -L, --log\tLog all important messages to this file (def. \"%s\")\n"
55 " -b, --baud\tSet baudrate, 2400-57600 supported (def. %d)\n"
56 " -l, --lockfile\tLock serial port by this file, \"%%s\" is basename of "
57 "device\n"
58 "\t\t(def. \"%s\")\n"
59 " -s, --smsc\tUse this SMS Center number (def. query from mobile)\n"
60 " -m, --maxretry\tMaximum retries of any command before giving up (def. %d)\n"
61 " -r, --readtime\tSeconds for maximum wait time for response\n"
62 "\t\t(def. %ds standard, %ds for MobilDock modes,\n"
63 "\t\t multiplied %dx for long cmds)\n"
64 " -t, --chartime\tMilliseconds between each char (def. %dms)\n"
65 " -T, --cmdtime\tMilliseconds before each whole AT command (def. %dms)\n"
66 " -v, --verbose\tIncrease verbosity level, more \"-v\"s give more messages\n"
67 " -h, --help\tPrint a summary of the options\n"
68 " -V, --version\tPrint the version number\n"
69 "\n"
70 "--send / --send-mobildock:\n"
71 " -f, --file\tRead contents of message from file instead\n"
72 "--receive:\n"
73 " <command name>\tProgram to run on receive, message will be on stdin\n"
74 "\t\tFollowing substitutes are recognized:\n"
75 "\t\t%%p - source phone number\n"
76 "\t\t%%T - timestamp from SMSC as # of seconds from 1970 (-1 if invalid)\n"
77 "\t\t%%t - ctime(3) style timestamp (e.g. \"Wed Jun 30 21:49:08 1993\"),\n"
78 "\t\t     empty string if invalid\n"
79 "\t\t%%s - originating SMSC number, if available (else empty)\n"
80 "--logo-send:\n"
81 " <GSMnet id>\t* Oper. logo: Enter custom network code MccMnc, e.g. 23002\n"
82 "\t\t* Oper. logo: Specify \"%s\" to read network code from NOL file\n"
83 "\t\t* Group gfx : Specify \"%s\" to send logo as group graphics\n"
84 "\n"
85 "You may need to use the following line to catch all of this help text:\n"
86 "./mdsms 2>&1|more\n"
87 "\n"
88 msgstr ""
89 "\n"
90 "%s\n"
91 "U¾ití: %s [-c|--config <konf. soubor>] [-d|--device <zaøízení>]\n"
92 "             {--send | --send-mobildock | --receive | --logo-send}\n"
93 "             [-L|--log <log. soubor>] [-b|--baud <rychlost>]\n"
94 "             [-l|--lockfile <zámek>] [-s|--smsc <è. smsc>] [-m|--maxretry "
95 "<#>]\n"
96 "             [-r|--readtime <sek>] [-t|--chartime <msek>] [-T|--cmdtime "
97 "<msek>]\n"
98 "             [-v|--verbose] [-h|--help] [-V|--version]\n"
99 "  --send / --send-mobildock: (poslat / poslat pøes MobilDock)\n"
100 "             [-f|--file] <cílový telefon> <text zprávy|soubor zprávy>\n"
101 "  --receive: (pøijímat)\n"
102 "             <pøíkaz s parametry>\n"
103 "  --logo-send: (odeslat Nokia logo)\n"
104 "             <cílový telefon> <soubor s logem> [<èíslo GSM sítì>]\n"
105 "  --ring-send: (odeslat Nokia zvonìní)\n"
106 "             <cílový telefon> <soubor se zvonìním>\n"
107 "\n"
108 " -c, --config\tPøeèti také argumenty z tohoto konfiguraèního souboru\n"
109 "\t\t(standardnì \"%s\" a \"$HOME%s\")\n"
110 " -d, --device\tMobil je pøipojen na tomto zaøízení (std. \"%s\")\n"
111 " -L, --log\tLogovací soubor pro dùle¾ité zprávy (std. \"%s\")\n"
112 " -b, --baud\tNastavení baudové rychlosti, podporováno 2400-57600 (std. %d)\n"
113 " -l, --lockfile\tSoubor pro uzamknutí zaøízení, \"%%s\" je basename "
114 "zaøízení\n"
115 "\t\t(std. \"%s\")\n"
116 " -s, --smsc\tPou¾ij toto èíslo SMS centra (std. zjistit z mobilu)\n"
117 " -m, --maxretry\tMaximální poèet opakování pøíkazu (std. %d)\n"
118 " -r, --readtime\tMaximální doba èekání na odpovìd, v sekundách\n"
119 "\t\t(std. %ds normálnì, %ds pro re¾im(y) pro MobilDock,\n"
120 "\t\t vynásobeno %dx pro dlouhotrvající pøíkazy)\n"
121 " -t, --chartime\tPoèet milisekund mezi ka¾dým znakem (std. %dms)\n"
122 " -T, --cmdtime\ttPoèet milisekund pøed AT pøíkazem (std. %dms)\n"
123 " -v, --verbose\tZvý¹ení úrovnì informativních výpisù, více \"-v\" pro více "
124 "zpráv\n"
125 " -h, --help\tTento seznam mo¾ných argumentù\n"
126 " -V, --version\tVytisknout èíslo verze\n"
127 "\n"
128 "--send / --send-mobildock: (poslat / poslat pøes MobilDock)\n"
129 " -f, --file\tText zprávy se má èíst ze souboru se zadaným jménem\n"
130 "--receive: (pøijímat)\n"
131 " <pøíkaz s parametry>\tProgram pro spu¹tìní, zpráva bude na standardním "
132 "vstupu\n"
133 "\t\tNaslédující substituce jsou na pøíkazu provedeny:\n"
134 "\t\t%%p - telefonní èíslo odesilatele zprávy\n"
135 "\t\t%%T - èas odeslání (ze SMSC) jako poèet sekund od roku 1970,\n"
136 "\t\t     hodnota -1 je-li nekorektní\n"
137 "\t\t%%t - èas odeslání ve stylu ctime(3) (napø. \"Wed Jun 30 21:49:08 "
138 "1993\"),\n"
139 "\t\t     prázdný øetìzec je-li pøijaty èas nekorektní\n"
140 "\t\t%%s - èíslo SMSC pøíchozí zprávy, je-li k dispozici (jinak prázdné)\n"
141 "--logo-send: odeslat Nokia logo\n"
142 " <èíslo GSM sítì>\t* Logo oper.: Zadejte èíslo sítì ve tvaru MccMnc, napø. "
143 "23002\n"
144 "\t\t* Logo oper.: Zadejte \"%s\" pro naètení èísla sítì z NOL souboru\n"
145 "\t\t* Logo skupiny: Zadejte \"%s\" pro poslání souboru èehokoliv jako loga "
146 "skupiny\n"
147 "\n"
148 "Mo¾ná bude tøeba pou¾ít následující pøíkaz, abyste zachytili nápovìdu "
149 "celou:\n"
150 "./mdsms 2>&1|more\n"
151 "\n"
152
153 #: mdsms.c:329
154 #, c-format
155 msgid "^Error closing \"%s\""
156 msgstr "^Chyba pøi uzavírání \"%s\""
157
158 #: mdsms.c:337
159 #, c-format
160 msgid "^Error seeking to end of \"%s\""
161 msgstr "^Nemohu nastavit ukazatel (seek) na konec \"%s\""
162
163 #: mdsms.c:339
164 #, c-format
165 msgid "^Error measuring length of \"%s\""
166 msgstr "^Nemohu zjistit délku \"%s\""
167
168 #: mdsms.c:355
169 #, c-format
170 msgid "Too many config files to read, max is %d, break-out"
171 msgstr ""
172 "Pøíli¹ konfiguraèních souborù pro naèítání, maximum je %d, konèím s jejich "
173 "ètením"
174
175 #: mdsms.c:359
176 #, c-format
177 msgid "^Can't open config file \"%s\" for r/o"
178 msgstr "^Nemohu otevøít konfiguraèní soubor \"%s\" pro ètení"
179
180 #: mdsms.c:363
181 #, c-format
182 msgid ".Reading config file \"%s\""
183 msgstr ".Naèítám konfiguraèní soubor \"%s\""
184
185 #: mdsms.c:366
186 #, c-format
187 msgid "File \"%s\" is too long, read only %d bytes"
188 msgstr "Soubor \"%s\" je pøíli¹ dlouhy, naèetl jsem pouze %d bajtù"
189
190 #: mdsms.c:370
191 #, c-format
192 msgid "File \"%s\" read error, got only %u bytes of %ld"
193 msgstr ""
194 "Chyba pøi ètení \"%s\", naèetl jsem pouze %u bajtù z celkem %ld po¾adovaných"
195
196 #: mdsms.c:381
197 #, c-format
198 msgid ""
199 "\n"
200 "Config \"%s\": arg#%d: %s"
201 msgstr ""
202 "\n"
203 "Konf. soubor \"%s\": argument #%d: %s"
204
205 #: mdsms.c:387
206 #, c-format
207 msgid "Too many arguments in \"%s\", from offset %d ignored"
208 msgstr "Pøíli¹ argumentù v \"%s\", od pozice %d ignorovány"
209
210 #: mdsms.c:537
211 #, c-format
212 msgid "Looping (%d) during attempt to read config file \"%s\", break-out"
213 msgstr ""
214 "Pokus o zacyklení (%d) pøi ètení konfiguraèního souboru \"%s\", konèím "
215 "naèítání"
216
217 #: mdsms.c:576
218 #, c-format
219 msgid ""
220 "\n"
221 "Last getopt(3) error occured during parsing option %d from \"%s\"! Follows "
222 "help:"
223 msgstr ""
224 "\n"
225 "Poslední zobrazená chyba getopt(3)-u nastala pøi zpracování argumentu %d ze "
226 "\"%s\"! Následuje nápovìda:"
227
228 #: mdsms.c:597
229 msgid "destination phone number"
230 msgstr "cílový telefon"
231
232 #: mdsms.c:598
233 msgid "logo filename"
234 msgstr "soubor s logem"
235
236 #: mdsms.c:599
237 msgid "ring filename"
238 msgstr "soubor se zvonìním"
239
240 #: mdsms.c:600
241 msgid "body text"
242 msgstr "text zprávy"
243
244 #: mdsms.c:602
245 msgid "GSM operator network code"
246 msgstr "kód GSM sítì operátora"
247
248 #: mdsms.c:603
249 msgid "device for communication"
250 msgstr "zaøízení pro komunikaci"
251
252 #: mdsms.c:623
253 #, c-format
254 msgid ""
255 "\n"
256 "Excessive option %d from \"%s\" ignored: %s"
257 msgstr ""
258 "\n"
259 "Pøebyteèný argument %d ze \"%s\" zignorován: %s"
260
261 #: mdsms.c:637
262 #, c-format
263 msgid "Invalid digit '%c' in phone number - at offset %d"
264 msgstr "Chybný znak '%c' v telefonním èísle na pozici %d"
265
266 #: mdsms.c:642
267 #, c-format
268 msgid "Phone number too long (%d), max. %d digits allowed"
269 msgstr "Telefonní èíslo je pøíli¹ dlouhé (%d), povoleno max. %d èíslic"
270
271 #: mdsms.c:653
272 #, c-format
273 msgid "!%s in option %d from \"%s\": %s"
274 msgstr "!%s v argumentu %d ze \"%s\": %s"
275
276 #: mdsms.c:668
277 msgid "Unknown formatsymbol '%c' (use \"%%%%%c\" to fix it) at pos %d in: %s"
278 msgstr ""
279 "Neznámý formátovací znak '%c' (pou¾ijte \"%%%%%c\" pro opravu) na pozici %d "
280 "ve: %s"
281
282 #: mdsms.c:695
283 #, c-format
284 msgid ""
285 "\n"
286 "Invalid characted '%c' in GSMnet at offs %d: %s"
287 msgstr ""
288 "\n"
289 "Chybný znak '%c' v kódu GSM sítì na pozici %d: %s"
290
291 #: mdsms.c:701
292 #, c-format
293 msgid ""
294 "\n"
295 "GSMnet is required to have exactly 5 digits or to be\n"
296 "either \"%s\" or \"%s\", but found length %d: %s"
297 msgstr ""
298 "\n"
299 "Kód GSM sítì musí mít pøesnì 5 cifer nebo musí být buï\n"
300 "\"%s\" èi \"%s\", ale jeho `nalezená délka je %d: %s"
301
302 #: mdsms.c:708
303 #, c-format
304 msgid ""
305 "\n"
306 "GSMnet option %d from \"%s\" rejected due to previous errors: %s"
307 msgstr ""
308 "\n"
309 "Kód GSM sítì, argument %d ze \"%s\" zahozen pro pøedchozí chyby: %s"
310
311 #: mdsms.c:726
312 #, c-format
313 msgid "Error closing lockfile \"%s\""
314 msgstr "^Nemohu uzavøít uzamykací soubor \"%s\""
315
316 #: mdsms.c:745
317 #, c-format
318 msgid ".Checking the lockfile \"%s\".."
319 msgstr ".Kontroluji uzamykací soubor \"%s\".."
320
321 #: mdsms.c:750
322 #, c-format
323 msgid ".Lockfile \"%s\" is still not valid, removing it"
324 msgstr ".Uzamykací soubor \"%s\" je¹tì stále není korektní, odstraòuji jej"
325
326 #: mdsms.c:762
327 #, c-format
328 msgid "^Error during checking consciousness of PID %d"
329 msgstr "^Chyba pøi kontrole ¾ivotaschopnosti procesu s PID %d"
330
331 #: mdsms.c:767
332 #, c-format
333 msgid ".Lockfile \"%s\" is stale (PID %d), removing it"
334 msgstr ".Uzamykací soubor \"%s\" je ji¾ neplatný (PID %d), odstraòuji jej"
335
336 #: mdsms.c:771
337 #, c-format
338 msgid "^Error removing foreign lockfile \"%s\""
339 msgstr "^Nemohu odstranit cizí uzamykací soubor \"%s\""
340
341 #: mdsms.c:777
342 #, c-format
343 msgid "^!Error creating lockfile \"%s\""
344 msgstr "^Nemohu vytvoøit uzamykací soubor \"%s\""
345
346 #: mdsms.c:782
347 #, c-format
348 msgid "^!Error writing data to lockfile \"%s\""
349 msgstr "^Nemohu zapisovat do uzamykacího souboru \"%s\""
350
351 #: mdsms.c:802
352 msgid "Timed out"
353 msgstr "Maximální doba vypr¹ela"
354
355 #: mdsms.c:810
356 #, c-format
357 msgid "^!fcntl() on device for %s mode"
358 msgstr "^!Volání fcntl() na zaøizení pro získáni %s re¾imu"
359
360 #: mdsms.c:810
361 msgid "blocking"
362 msgstr "blokujícího"
363
364 #: mdsms.c:810
365 msgid "non-blocking"
366 msgstr "neblokujícího"
367
368 #: mdsms.c:842
369 #, c-format
370 msgid "!Maximum command retry count (%ld) exceeded"
371 msgstr "!Maximální poèet opakování pøíkazu (%ld) pøekroèen"
372
373 #: mdsms.c:843
374 #, c-format
375 msgid ".Retrying phase, %d out of %ld.."
376 msgstr ".Fáze opakování, poøadí %d z celkem %ld.."
377
378 #: mdsms.c:856
379 msgid "<unset>"
380 msgstr "<nenastaveno>"
381
382 #: mdsms.c:920
383 #, c-format
384 msgid "!Command too big (%d>%d)"
385 msgstr "!Pøíkaz je pøíli¹ velký (%d>%d)"
386
387 #: mdsms.c:921
388 #, c-format
389 msgid ".devcmd(send=%s,term=%s,catch=%s,timeout=%ld)"
390 msgstr ".devcmd(poslat=%s,skonèit=%s,zachytit=%s,max. doba=%ld)"
391
392 #: mdsms.c:928
393 msgid "^Error flushing I/O queue of device"
394 msgstr "^Nemohu vyprázdnit I/O frontu zaøízení"
395
396 #: mdsms.c:932
397 #, c-format
398 msgid "^Error forcing output of char at pos %d of cmd %s"
399 msgstr "^Nemohu zajistit výstup znaku na pozici %d pøíkazu %s"
400
401 #: mdsms.c:936
402 #, c-format
403 msgid "^Wrote only %d of %d bytes of command"
404 msgstr "^Zapsáno pouze %d z celkem %d bajtù pøíkazu"
405
406 #: mdsms.c:970
407 #, c-format
408 msgid "Maximum response timeout (%lds) exceeded"
409 msgstr "Maximální doba odezvy (%lds) pøekroèena"
410
411 #: mdsms.c:971
412 #, c-format
413 msgid "^Couldn't read device data (ret=%d)"
414 msgstr "^Nemohu èíst data zaøízení (návratový kód=%d)"
415
416 #: mdsms.c:980
417 #, c-format
418 msgid ""
419 "\n"
420 "Got chunk of data from device: %s"
421 msgstr ""
422 "\n"
423 "Data ze zaøízení: %s"
424
425 #: mdsms.c:992
426 #, c-format
427 msgid "Found ERROR response on command %s"
428 msgstr "Nalezl jsem ERROR v odpovìdi na pøíkaz %s"
429
430 #: mdsms.c:1010
431 #, c-format
432 msgid "Data requested on command %s but no found after term %s"
433 msgstr ""
434 "U pøíkazu %s bylo po¾adováno vrácení dat, ale ¾ádná nebyla pøed naètením "
435 "ukonèovaèe %s nalezena"
436
437 #: mdsms.c:1016
438 #, c-format
439 msgid ".Returning data %s for cmd %s"
440 msgstr ".Vracím data %s pro pøíkaz %s"
441
442 #: mdsms.c:1030
443 #, c-format
444 msgid "!Error during conversion of number at: %s"
445 msgstr "!Chyba pøi konverzi èísla od pozice: %s"
446
447 #: mdsms.c:1070
448 msgid "!No SMSC set in mobile station found, please use option \"-s\""
449 msgstr ""
450 "!V mobilním zaøízení nebylo nalezeno èíslo SMSC, prosím pou¾ijte argument "
451 "\"-s\""
452
453 #: mdsms.c:1071
454 #, c-format
455 msgid ""
456 "\n"
457 "Found default SMSC in mobile: %s"
458 msgstr ""
459 "\n"
460 "Nalezl jsem SMSC v mobilu: %s"
461
462 #: mdsms.c:1072
463 #, c-format
464 msgid "!No left-quote found in: %s"
465 msgstr "!Chybí levé uvozovky: %s"
466
467 #: mdsms.c:1073
468 #, c-format
469 msgid "!No right-quote found in: %s"
470 msgstr "!Chybí pravé uvozovky: %s"
471
472 #: mdsms.c:1075
473 msgid "!No SMS set in mobile station found, please use option \"-s\""
474 msgstr ""
475 "!V mobilním zaøízení nebylo nalezeno èíslo SMSC, prosím pou¾ijte argument "
476 "\"-s\""
477
478 #: mdsms.c:1078
479 #, c-format
480 msgid "!No comma found after quotes in: %s"
481 msgstr "!Nenalezl jsem po uvozovkách èárku ve: %s"
482
483 #: mdsms.c:1082
484 #, c-format
485 msgid "!Type parse error in: %s"
486 msgstr "!Chyba pøi dekódování typu ve: %s`"
487
488 #: mdsms.c:1086
489 #, c-format
490 msgid ""
491 "\n"
492 "Decoded SMSC address: %s"
493 msgstr ""
494 "\n"
495 "Zji¹tìné èíslo SMSC: %s"
496
497 #: mdsms.c:1104
498 #, c-format
499 msgid ""
500 "Can't convert character '%c' (0x%02X) at offs %d (0-based), substituted '?'"
501 msgstr ""
502 "Nemohu zkonvertovat znak '%c' (0x%02X) na pozici %d (od 0-ly), substituji '?'"
503
504 #: mdsms.c:1142
505 #, c-format
506 msgid ""
507 "\n"
508 "Will send hexdata: %s"
509 msgstr ""
510 "\n"
511 "Pøipravil jsem hexdata: %s"
512
513 #: mdsms.c:1164
514 #, c-format
515 msgid "^!Cannot open logo file \"%s\" for r/o"
516 msgstr "^!Nemohu otevøít soubor s logem \"%s\" pro ètení"
517
518 #: mdsms.c:1171
519 #, c-format
520 msgid ".Reading NOL file \"%s\", GSMnet \"%s\", word@4=%d.."
521 msgstr ".Naèítám NOL soubor \"%s\", èíslo GSM sítì \"%s\", hodnota@4=%d.."
522
523 #: mdsms.c:1176
524 #, c-format
525 msgid ".Reading NGG file \"%s\", word@4=%d.."
526 msgstr ".Naèítám NGG soubor \"%s\", hodnota@4=%d.."
527
528 #: mdsms.c:1179
529 #, c-format
530 msgid "!Unknown file format of logo file \"%s\""
531 msgstr "!Neznámý formát souboru s logem \"%s\""
532
533 #: mdsms.c:1181
534 msgid ""
535 "!NOL network code detection requested but NOL file not loaded, please "
536 "specify network code"
537 msgstr ""
538 "!Byla po¾adována detekce èíslá GSM sítì z NOL, ale NOL soubor není k "
539 "dispozici, specifikujte prosím èíslo GSM sítì"
540
541 #: mdsms.c:1185
542 msgid ""
543 "\n"
544 "Sending logo as: group graphics"
545 msgstr ""
546 "\n"
547 "Posílám logo jako: symbol skupiny"
548
549 #: mdsms.c:1189
550 #, c-format
551 msgid ""
552 "\n"
553 "Sending logo as: operator logo for \"%s\""
554 msgstr ""
555 "\n"
556 "Posílám logo jako: logo operátora \"%s\""
557
558 #: mdsms.c:1194
559 #, c-format
560 msgid ".Magic words: @+4=%d, @+6=%d, @+8=%d"
561 msgstr ".Magické hodnoty: @+4=%d, @+6=%d, @+8=%d"
562
563 #: mdsms.c:1198
564 #, c-format
565 msgid "!Invalid size: %dx%d"
566 msgstr "!Nesprávná velikost: %dx%d"
567
568 #: mdsms.c:1200
569 #, c-format
570 msgid "!Logo file \"%s\" too short - actual=%d, need(%dx%d)=%d"
571 msgstr "!Soubor loga \"%s\" je pøíli¹ krátký - velikost=%d, potøebná(%dx%d)=%d"
572
573 #: mdsms.c:1203
574 #, c-format
575 msgid "Ignoring trailing garbage in \"%s\", used only %d bytes"
576 msgstr "Ignoruji pøebyteèná data v \"%s\", pou¾il jsem pouze %d bajtù"
577
578 #: mdsms.c:1205
579 #, c-format
580 msgid "!SMS size would be %d bytes but 140 is maximum"
581 msgstr "!Velikost SMS zprávy by byla %d bajtù, ale 140 je maximum"
582
583 #: mdsms.c:1219
584 #, c-format
585 msgid ""
586 "!Invalid character (neither '0' nor '1') in logo file \"%s\" at offset 0x%X"
587 msgstr ""
588 "!Nekorektní znak (ani '0', ani '1') v souboru s logem \"%s\" na pozici 0x%X"
589
590 #: mdsms.c:1260
591 #, c-format
592 msgid "^!Cannot open ring file \"%s\" for r/o"
593 msgstr "^!Nemohu otevøít soubor se zvonìním \"%s\" pro ètení"
594
595 #: mdsms.c:1262
596 msgid "!File size determination is essential to continue operation"
597 msgstr "!Zji¹tìní velikosti souboru je nutné pro pokraèování"
598
599 #: mdsms.c:1264
600 #, c-format
601 msgid "!File \"%s\" size %ld too small (must >=0x103)! Is it .000 file?"
602 msgstr ""
603 "!Velikost souboru \"%s\" %ld je pøíli¹ malá (musí být >=0x103)! Je to vùbec "
604 ".000 soubor?"
605
606 #: mdsms.c:1267
607 #, c-format
608 msgid "^Seeking error on \"%s\", ignoring"
609 msgstr "^Chyba pøi nastavování ukazatele (seek) ve \"%s\", ignoruji"
610
611 #: mdsms.c:1271
612 #, c-format
613 msgid "^Read error on \"%s\", wanted %ld, got %d"
614 msgstr "^Chyba pøi ètení \"%s\", vy¾aduji %ld, získal jsem %d"
615
616 #: mdsms.c:1272
617 #, c-format
618 msgid ""
619 "\n"
620 "Sending ring tone \"%s\" as single SMS (size %ld, max %d)"
621 msgstr ""
622 "\n"
623 "Posílám zvonìní \"%s\" jako jedinou SMS zprávu (velikost %ld, maximum je %d)"
624
625 #: mdsms.c:1279
626 #, c-format
627 msgid "!File size %ld too large even for multi-SMS ring upload (max=%d)"
628 msgstr ""
629 "!Velikost souboru %ld je pøíli¹ velká i pro víceèás»ové SMS (maximum=%d)"
630
631 #: mdsms.c:1283
632 #, c-format
633 msgid ""
634 "\n"
635 "Sending ring tone \"%s\" as %d multi-SMSes (size %ld, max %d, frag %d)"
636 msgstr ""
637 "\n"
638 "Posílám zvonìní \"%s\" jako %d zpráv(y) (velikost %ld, maximum je %d, "
639 "fragment %d)"
640
641 #: mdsms.c:1287
642 #, c-format
643 msgid ""
644 "\n"
645 "Using unique multi-SMS ID 0x%02X"
646 msgstr ""
647 "\n"
648 "Pou¾ívám unikátní èíslo víceèás»ové SMS 0x%02X"
649
650 #: mdsms.c:1292
651 #, c-format
652 msgid "^Read error on \"%s\", wanted %d, got %d"
653 msgstr "^Chyba pøi ètení \"%s\", vy¾aduji %d, získal jsem %d"
654
655 #: mdsms.c:1318
656 #, c-format
657 msgid "Body too large (%d>%d), cut"
658 msgstr "Velikost SMS textu pøíli¹ velká (%d>%d), zkrátil jsem jej"
659
660 #: mdsms.c:1365
661 msgid ""
662 "\n"
663 "Please enter the SMS text body, end with EOF (ctrl-D):"
664 msgstr ""
665 "\n"
666 "Prosím zadejte text SMS zprávy, ukonèení pøes EOF (ctrl-D):"
667
668 #: mdsms.c:1369
669 #, c-format
670 msgid "^!Can't open data file \"%s\" for r/o"
671 msgstr "^!Nemohu otevøít datový soubor \"%s\" pro ètení"
672
673 #: mdsms.c:1374
674 #, c-format
675 msgid "^!Error reading stream \"%s\""
676 msgstr "^!Nemohu èíst soubor \"%s\""
677
678 #: mdsms.c:1374
679 msgid "<stdin>"
680 msgstr "<stdin/standardní vstup>"
681
682 #: mdsms.c:1402
683 #, c-format
684 msgid "!Device file descriptor %d can't fit in select() FD_SETSIZE (%d)"
685 msgstr "!Deskriptor zaøízení %d se nevejde do FD_SETSIZE (%d) funkce select()"
686
687 #: mdsms.c:1411
688 #, c-format
689 msgid "^Failed (retval %d) while waiting for data, ignoring"
690 msgstr "^Selhání (retval %d) pøí èekání na data, ignoruji"
691
692 #: mdsms.c:1418
693 msgid "^Error while waiting for data, ignoring"
694 msgstr "^Chyba pøi èekání na data, ignoruji"
695
696 #: mdsms.c:1426
697 msgid "^No data input after waited for data, retrying"
698 msgstr "^Po èekání na data jsem ¾ádná nezískal, zkou¹ím znovu"
699
700 #: mdsms.c:1445
701 msgid "digit"
702 msgstr "èíslici"
703
704 #: mdsms.c:1449
705 msgid "+/- sign"
706 msgstr "znaménko + èi -"
707
708 #: mdsms.c:1456
709 #, c-format
710 msgid "Expected %s, found '%c' at pos %d of string [%s], formatstring [%s]"
711 msgstr ""
712 "Oèekávám %s, nalezl jsem '%c' na pozici %d øetìzce [%s], formátovací øetìzec "
713 "je [%s]"
714
715 #: mdsms.c:1461
716 #, c-format
717 msgid "String too short for format, string [%s], formatstring [%s]"
718 msgstr ""
719 "Øetìzec je pro daný formát pøíli¹ krátký, øetìzec [%s], formátovací øetìzec "
720 "je [%s]"
721
722 #: mdsms.c:1466
723 #, c-format
724 msgid "Trailing garbage in string [%s], formatstring [%s]"
725 msgstr "Koncová pøebyteèná data v øetìzci [%s], formátovací øetìzec je [%s]"
726
727 #: mdsms.c:1484
728 msgid "year"
729 msgstr "roku"
730
731 #: mdsms.c:1485
732 msgid "month"
733 msgstr "mìsíce"
734
735 #: mdsms.c:1486
736 msgid "day of month"
737 msgstr "dne v mìsíci"
738
739 #: mdsms.c:1487
740 msgid "hour"
741 msgstr "hodiny"
742
743 #: mdsms.c:1488
744 msgid "minute"
745 msgstr "minuty"
746
747 #: mdsms.c:1489
748 msgid "second"
749 msgstr "sekundy"
750
751 #: mdsms.c:1502
752 #, c-format
753 msgid "Weird value of %s, is %d but expected %d..%d, setting to %d"
754 msgstr "Divná hodnota %s, je %d, ale oèekávám %d..%d, nastavuji na %d"
755
756 #: mdsms.c:1512
757 #, c-format
758 msgid "^mktime(3) failed for %s"
759 msgstr "^mktime(3) selhal pro %s"
760
761 #: mdsms.c:1525
762 #, c-format
763 msgid "Cannot find initial '\"' in CMT header: %s"
764 msgstr "Nemohu nalézt poèáteèní '\"' v CMT hlavièce: %s"
765
766 #: mdsms.c:1530
767 #, c-format
768 msgid "Only one '\"' found in CMT header: %s"
769 msgstr "Nalezl jsem pouze jednu '\"' v CMT hlavièce: %s"
770
771 #: mdsms.c:1540
772 #, c-format
773 msgid "%s in CMT header: %s"
774 msgstr "%s v CMT hlavièce: %s"
775
776 #: mdsms.c:1569
777 msgid "Can't fork(2), process spawning may block receive"
778 msgstr "Nemohu provést fork(2), spou¹tìní procesu mù¾e zablokovat ètení zpráv"
779
780 #: mdsms.c:1598
781 msgid "Failing ctime(3), ignoring substitution"
782 msgstr "ctime(3) sehlal, ignoruji substituci"
783
784 #: mdsms.c:1612
785 #, c-format
786 msgid "^Failing spawn of receive command: %s"
787 msgstr "^Selhalo spu¹tìní pøíjímacího pøíkazu: %s"
788
789 #: mdsms.c:1616
790 #, c-format
791 msgid "^Failing write to child receive command: %s"
792 msgstr "^Selhal zápis na vstup pøijímacího pøíkazu: %s"
793
794 #: mdsms.c:1618
795 #, c-format
796 msgid "^Spawned receive command failure (code %d): %s"
797 msgstr "^Selhání pøijímacího pøíkazu (kód %d): %s"
798
799 #: mdsms.c:1660
800 #, c-format
801 msgid "Invalid value of \"%s\" at offset %d in: %s"
802 msgstr "Nepovolená hodnota \"%s\" na pozici %d ve: %s"
803
804 #: mdsms.c:1682
805 #, c-format
806 msgid "PDU too long (%d/2) to be valid: %s"
807 msgstr "PDU zprávy pøíli¹ dlouhé (%d/2) na to, aby mohlo být správné: %s"
808
809 #: mdsms.c:1684
810 #, c-format
811 msgid "PDU length odd (%d): %s"
812 msgstr "Délka PDU zprávy je lichá (%d): %s"
813
814 #: mdsms.c:1686
815 #, c-format
816 msgid "PDU length %d too small (min. 2*%d): %s"
817 msgstr "Délka PDU zprávy %d je pøíli¹ malá (min. 2*%d): %s"
818
819 #: mdsms.c:1689
820 #, c-format
821 msgid "Invalid hex byte: %c%c on byte %d in: %s"
822 msgstr "Nepovolené hexadecimální vyjádøení bajtu: %c%c na bajtu %d ve: %s"
823
824 #: mdsms.c:1700
825 #, c-format
826 msgid "SMSC length too large (%d, max. %d): %s"
827 msgstr "Délka SMSC pøíli¹ velká (%d, max. %d): %s"
828
829 #: mdsms.c:1706 mdsms.c:1725
830 #, c-format
831 msgid "Unknown address type 0x%02X of %s, ignoring in PDU: %s"
832 msgstr "Neznámý typ adresy 0x%02X v %s, ignoruji v PDU: %s"
833
834 #: mdsms.c:1706 mdsms.c:1709
835 msgid "SMSC"
836 msgstr "SMSC"
837
838 #: mdsms.c:1709
839 #, c-format
840 msgid "Some digits unrecognized in %s \"%s\", ignoring in PDU: %s"
841 msgstr "Nìkteré èíslice nebyly rozpoznány ve %s \"%s\", ignoruji v PDU: %s"
842
843 #. PDU type
844 #: mdsms.c:1713
845 #, c-format
846 msgid "Unrecognized PDU type 0x%02X at offset %d, dropping: %s"
847 msgstr "Nerozpoznaný typ PDU 0x%02X na pozici %d, zahazuji: %s"
848
849 #. OA len
850 #: mdsms.c:1717
851 #, c-format
852 msgid "Originating number too large (%d, max. %d): %s"
853 msgstr "Telefonní èíslo odesilate pøíli¹ dlouhé (%d, max. %d): %s"
854
855 #: mdsms.c:1719
856 #, c-format
857 msgid "PDU length too short (want %d, is %d): %s"
858 msgstr "Délka PDU pøíli¹ krátká (po¾aduji %d, je %d): %s"
859
860 #: mdsms.c:1725 mdsms.c:1730
861 msgid "originating number"
862 msgstr "zdrojovém telefonním èíslu"
863
864 #: mdsms.c:1729
865 #, c-format
866 msgid "Some digits unrecognized in %s \"%s\", ignoring in PDU at offset %d: %s"
867 msgstr ""
868 "Nìkteré èíslice nebyly rozpoznány ve %s \"%s\", ignoruji v PDU na pozici %d: "
869 "%s"
870
871 #. PID
872 #: mdsms.c:1733
873 #, c-format
874 msgid "PID number %02X unsupported, ignoring: %s"
875 msgstr "Hodnota PID %02X nepodporována, ignoruji: %s"
876
877 #: mdsms.c:1737
878 #, c-format
879 msgid "DCS 0x%02X indicates 8-bit data, unsupported, dropping: %s"
880 msgstr ""
881 "Hodnota DCS 0x%02X vyjadøuje 8-mi bitová data, nepodporováno, zahazuji: %s"
882
883 #: mdsms.c:1738
884 #, c-format
885 msgid "DCS 0x%02X unsupported, will attempt decoding: %s"
886 msgstr "Hodnota DCS 0x%02X nepodporována, pokusím se o dekódování: %s"
887
888 #: mdsms.c:1746
889 #, c-format
890 msgid "PDU data (%d) exceed maximum length of %d bytes, cut: %s"
891 msgstr "Délka PDU dat (%d) pøekraèuje maximální hodnotu %d bajtù, oøíznuto: %s"
892
893 #: mdsms.c:1756
894 #, c-format
895 msgid ""
896 "PDU data length (%d/7->%d/8) longer than data (%d), cut to %d/7->%d/8: %s"
897 msgstr ""
898 "Délka PDU dat (%d/7->%d/8) del¹í ne¾ naètená data (%d), oøíznuto na "
899 "%d/7->%d/8: %s"
900
901 #: mdsms.c:1761
902 #, c-format
903 msgid "Trailing garbage ignored in PDU data (UDL %d/7->%d/8, got %d) in: %s"
904 msgstr ""
905 "Koncová pøebyteèná data zignorována v PDU datech (UDL %d/7->%d/8, dostal "
906 "jsem %d) ve: %s"
907
908 #: mdsms.c:1826
909 msgid ""
910 "atexit(3) not available at compilation time, device cleanup may be missed"
911 msgstr ""
912 "atexit(3) nebyla pøi kompilaci k dispozici, úklid stavu zaøízení nemusí být "
913 "vykonán"
914
915 #: mdsms.c:1844
916 msgid "<command-line>"
917 msgstr "<pøíkazová øádka>"
918
919 #: mdsms.c:1857
920 #, c-format
921 msgid ".Detected mode \"%s\" from my program name \"%s\""
922 msgstr ".Zdetekován re¾im \"%s\" z mého jména programu \"%\""
923
924 #: mdsms.c:1859
925 #, c-format
926 msgid ".Automatic mode detection unsuccessul for my progam name \"%s\""
927 msgstr ""
928 ".Automatická detekce re¾imu byla pro mé jméno programu \"%s\" neúspì¹ná"
929
930 #: mdsms.c:1863
931 msgid "!Operation mode unset, use --send or similiar command, see help (-h)"
932 msgstr ""
933 "!Re¾im operace není nastaven, pou¾ijte --send èi jiný podobný argument, více "
934 "viz nápovìda (-h)"
935
936 #: mdsms.c:1864
937 #, c-format
938 msgid ".Running program in mode \"%s\""
939 msgstr ".Program byl spu¹tìn v re¾imu \"%s\""
940
941 #: mdsms.c:1880
942 #, c-format
943 msgid "Missing parameter \"%s\""
944 msgstr "Chybí argument \"%s\""
945
946 #: mdsms.c:1883
947 #, c-format
948 msgid "!Previous %s considered unrecoverable"
949 msgstr "!Pøedchozí %s pova¾uji za fatální"
950
951 #: mdsms.c:1883
952 msgid "error"
953 msgstr "chybu"
954
955 #: mdsms.c:1883
956 msgid "errors"
957 msgstr "chyby"
958
959 #: mdsms.c:1894
960 #, c-format
961 msgid "!Number parse error for parameter \"%s\" of \"%s\" at: %s"
962 msgstr ""
963 "!Chyba pøi dekódování èísla pro argument \"%s\" ze \"%s\" na pozici: %s"
964
965 #: mdsms.c:1915
966 msgid "!Only one \"%%s\" permitted in lockfile format-string"
967 msgstr ""
968 "!Ve formátovacím øetìzci uzamykacího soubor je \"%%s\" povoleno jen jedno"
969
970 #: mdsms.c:1918
971 msgid ""
972 "!Invalid format-character '%c' in lockfile format-string, only \"%%s\" "
973 "allowed"
974 msgstr ""
975 "!Neznámý formátovací znak '%c' ve formátovacím øetìzci uzamykacího souboru, "
976 "pouze \"%%s\" je povoleno"
977
978 #: mdsms.c:1923
979 #, c-format
980 msgid "^!Error opening log \"%s\" for append"
981 msgstr "^!Chyba pøi otevírání logovacího souboru \"%s\" pro pøidávání (append)"
982
983 #: mdsms.c:1924
984 #, c-format
985 msgid "Starting up: %s"
986 msgstr "Program spu¹tìn: %s"
987
988 #: mdsms.c:1943
989 #, c-format
990 msgid "Warning: -f / --file is forbidden with mode \"%s\""
991 msgstr "Varování: -f / --file jsou povoleny jen v re¾imu \"%s\""
992
993 #: mdsms.c:1953
994 #, c-format
995 msgid "!Specified baudrate %ld is not supported"
996 msgstr "!Specifikovaná baudová rychlost %ld není podporována"
997
998 #: mdsms.c:1955
999 #, c-format
1000 msgid ".Will use baudrate %ld with hexval 0x%X"
1001 msgstr ".Pou¾iji baudovou rychlost %ld, hex hodnota 0x%X"
1002
1003 #: mdsms.c:1959
1004 #, c-format
1005 msgid ".Locking device \"%s\" by \"%s\".."
1006 msgstr ".Uzamykám zaøízení \"%s\" souborem \"%s\".."
1007
1008 #: mdsms.c:1964
1009 #, c-format
1010 msgid "Device lock succeeded after %ld seconds"
1011 msgstr "Uzamknutí zaøízení uspìlo po %ld sekundách"
1012
1013 #: mdsms.c:1966
1014 #, c-format
1015 msgid ".Opening device \"%s\".."
1016 msgstr ".Otevírám zaøízení \"%s\".."
1017
1018 #: mdsms.c:1968
1019 #, c-format
1020 msgid "^!Cannot open device \"%s\" for r/w access"
1021 msgstr "^!Nemohu otevøít zaøízení \"%s\" pro ètení i zápis"
1022
1023 #: mdsms.c:1971
1024 msgid "^Unable to get termios settings"
1025 msgstr "^Nemohu získat terminálová nastavení (termios)"
1026
1027 #: mdsms.c:1985
1028 msgid "^Error setting termios baudrate on device"
1029 msgstr "^Nemohu nastavit vlastnosti terminálu (termios) zaøízení"
1030
1031 #: mdsms.c:1987
1032 msgid "^Error flushing termios (TCIOFLUSH) on device"
1033 msgstr "^Nemohu vyprázdnit vstupnì-výstupní fronty (TCIOFLUSH) zaøízení"
1034
1035 #: mdsms.c:1989
1036 msgid "^!Unable to set initial termios device settings"
1037 msgstr "^!Nemohu nastavit poèáteèní vlastnosti terminálu (termios)"
1038
1039 #: mdsms.c:2005
1040 msgid ".Using AT+CMGF=1 (text mode).."
1041 msgstr ".Pou¾ívám AT+CMGF=1 (textový re¾im).."
1042
1043 #: mdsms.c:2011
1044 msgid ".Using AT+CMGF=0 (PDU mode).."
1045 msgstr ".Pou¾ívám AT+CMGF=0 (PDU re¾im).."
1046
1047 #: mdsms.c:2048
1048 msgid ".Initialization successful, infinite retry count set"
1049 msgstr ".Inicializace úspì¹ná, nastavil jsem nekoneèné opakování"
1050
1051 #: mdsms.c:2058
1052 msgid ".Dialout detected, waiting for lock.."
1053 msgstr ".Detekováno odchozí voláni, èekám na uzamknutí.."
1054
1055 #: mdsms.c:2068
1056 #, c-format
1057 msgid "Receive-header parsing failed on: %s"
1058 msgstr "Selhalo dekódování pøijímací hlavièky na: %s"
1059
1060 #: mdsms.c:2087
1061 #, c-format
1062 msgid ""
1063 "\n"
1064 "Message successfuly sent with MR (Message Reference): %s"
1065 msgstr ""
1066 "\n"
1067 "Zpráva úspì¹nì odeslána s MR (referenèní èíslo zprávy): %s"
1068
1069 #: mdsms.c:2091
1070 #, c-format
1071 msgid "SMS sent (after %d retries), %d part(s)"
1072 msgstr "SMS odeslána (po %d opakováních), celkem %d èást(í)"