+some additional host keys
[nethome.git] / .ssh / known_hosts2
2002-02-16 short+rallye.panda.cz
2001-11-27 short+cindy.vellum.cz
2001-09-26 short+paulina.vellum.cz
2001-09-26 short+atrey.karlin.mff.cuni.cz
2001-09-25 short+vega.fjfi.cvut.cz
2001-09-22 short+dolly.vellum.cz
2001-09-22 shortSome basic hosts